Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Zieliński"

Strategie badań i rozwoju w obszarze inżynierii materiałowej*

Czytaj za darmo! »

Strategia jest to zaplanowany sposób prowadzenia działań, zwykle na wielką skalę i długotrwałych [1]. Strategia w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otocz[...]

Dylematy rozwojowe rynku mediów elektronicznych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Głównym dylematem dotyczącym rozwoju rynku mediów elektronicznych nadal pozostaje nierozwiązana skutecznie cyfryzacja naziemnej telewizji programowej, o czym obszernie pisano już w [1] i [2]. Rozstrzygnięcie tego dylematu jest związane z potrzebą uchwalenia nowoczesnego prawa o radiofonii i telewizji, a także o telekomunikacji, ze względu na postępującą konwergencję całego sektora komunikacji elektronicznej, wynikającą z cyfryzacji całości systemów informacyjnych. Mając to na uwadze, omówimy najważniejsze wydarzenia w 2008 roku dotyczące obu tych sfer (działań dotyczących nowelizacji prawa o mediach oraz opracowania koncepcji i strategii cyfryzacji). PROBLEMY PRAWNE RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH (TELEWIZJI I RADIOFONII) Pod koniec 2007 r. rządząca obecnie koalicja PO-PSL przyg[...]

Polskie media elektroniczne na rozdrożu

Czytaj za darmo! »

W artykule, opublikowanym w Przeglądzie Telekomunikacyjnym i Wiadomościach Telekomunikacyjnych [1], zostały przedstawione podstawowe dylematy związane z rozwojem rynku mediów w Polsce. Głównie dotyczyły one - niecierpiącej zwłoki - potrzeby uchwalenia nowego prawa o radiofonii i telewizji oraz coraz bardziej opóźniającego się procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Zarysowane tam dylematy w głównych zarysach są niestety nadal aktualne, ponieważ przewidywania, że nowoczesna ustawa o mediach elektronicznych zostanie uchwalona w 2009 roku nie sprawdziły się. Podobnie okazało się, że nie została w ubiegłym roku skutecznie rozpoczęta operacja przełączenia cyfrowego naszej naziemnej telewizji programowej. W niniejszym artykule zostaną przedstawione przyczyny niepowodzeń, a także możliwe skutki. Problemy prawne rynku medi ów elektronicznyc h Głównym wydarzeniem roku 2009 w zakresie legislacji rynku mediów elektronicznych była niewątpliwie próba uchwalenia obszernej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (a właściwie nowego prawa w tej dziedzinie), niestety równie nieudana, jak w przypadku prób poprzednich. W związku z upadkiem kolejnego projektu ustawy nadal sektorem tym rządzi ustawa [2], uchwalona w 1992 roku. Co prawda otworzyła ona nowe możliwości rozwoju tej dziedziny w warunkach pluralizmu życia społecznego i gospodarczego, jednak upływ czasu spowodował, że nie odpowiada już dzisiejszym standardom rozwoju mediów elektronicznych. W okresie funkcjonowania ustawy [2], od jej uchwalenia aż do dziś, nastąpił burzliwy rozwój naukowo-techniczny środków przekazu i odbioru, przede wszystkim telewizji, a także radia, polegający na cyfryzacji całego systemu produkcji, przekazu i odbioru sygnałów telewizji i radia. W Polsce w dziedzinie mediów elektronicznych (radia i telewizji) proces ten nie objął jeszcze, niestety, telewizji naziemnej, a także radia, co nastąpiło już w wielu krajach Unii Europejskiej (UE). Cyfryzacja systemów el[...]

Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku Część I


  Rok 2010 niewątpliwie upływał w Polsce pod znakiem zmian w dziedzinie mediów elektronicznych. Zostały podjęte kolejne próby uporządkowania ich sytuacji prawnej, a w konsekwencji wyprowadzenia mediów publicznych z długo trwającego kryzysu w obszarze zarządzania (głównie w TVP SA), a także ekonomiki. Proces przełączenia cyfrowego telewizji naziemnej w drugiej połowie roku nabrał pewnego przyspieszenia, chociaż trudno powiedzieć, że zostały już usunięte wszystkie ważne przeszkody na drodze do pełnego sukcesu. Niestety, bardzo ważna dla tego procesu tzw. ustawa cyfryzacyjna, na temat której poważną dyskusję rozpoczęto już na początku 2009 roku ([1] i [2]), nadal znajduje się w stadium przygotowań. Oznacza to, że jako akt obowiązujący może się ona ukazać dopiero w połowie 2011 roku. W sektorze telekomunikacji na podkreślenie zasługuje uchwalenie ustawy o wspomaganiu inwestycji sieciowych, co może przyspieszyć modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwój Internetu szerokopasmowego. Znane już od kilku lat tendencje zmniejszania się zakresu usług telefonii stacjonarnej utrzymują się, pogłębia natomiast dominacja telekomunikacji komórkowej (mobilnej). Niniejszy artykuł jest komentarzem, dotyczącym przede wszystkim mediów elektronicznych, a następnie telekomunikacji. Ponieważ większość danych statystycznych, związanych z sektorem komunikacji elektronicznej w 2010 r., nie jest jeszcze znana, autor będzie posługiwać się danymi odnoszącymi się do 2009 roku. Niekiedy dane na temat roku 2010 będą antycypowane lub przytaczane na podstawie doniesień prasowych. 122 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIV  nr 4/2011 wałby przede wszystkim odsunięcie mediów od bezpośrednich wpływów politycznych, wyrażających się głównie w nominacjach kadrowych i bezpośrednich interwencjach władz lub osób (polityków) w działalność tych mediów. Projekt taki, opracowany głównie staraniem Agnieszki Holland, Iwo Zaniewskiego, Macieja [...]

Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku Część II


  Charakteryzując najogólniej zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych w 2010 roku należy stwierdzić, że utrzymują się tendencje rozwojowe zarysowane w [1]2) i [2]. Obserwowany od co najmniej pięciu lat spadek liczby abonentów telefonii stacjonarnej trwa nadal. W telekomunikacji mobilnej (komórkowej) podobny wskaźnik (w tym przypadku chodzi o liczbę kart SIM zainstalowanych w telefonach ) nadal rośnie, ale wyraźnie wchodzi w obszar nasycenia. Coraz większe zmiany dotyczą natomiast rynku teleinformatycznego (internetowego), chociaż charakteryzujące go wskaźniki są niestety niskie na tle innych krajów członkowskich UE. W tym ostatnim segmencie rynku telekomunikacyjnego zarysowuje się pewien przełom, związany z uchwaleniem usta- 1) Część I artykułu została opublikowana w zeszycie nr 4’2011 PTiWT 2) Całość wykazu literatury opublikowano w I części artykułu, nr 4’2011 PTiWT wy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [35] (zwanej megaustawą albo ustawą szerokopasmową) oraz przewidywanym wzrostem efektywności wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. Główną przeszkodą w rozwoju tego sektora jest bowiem niedostateczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, przede wszystkim szerokopasmowej, warunkującej rozwój szybkiego Internetu. Analizy przeprowadzone w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) wskazują, że przekazane przez Unię Europejską środki finansowe, przeznaczone na rozwój infrastruktury kraju, wykorzystuje się niedostatecznie, na poziomie około 5% [42]. Ten wysoce niezadowalający stan ma zasadniczo poprawić megaustawa. Wydaje się więc, że wejście jej w życie można uznać za najważniejsze wydarzenie w funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego w 2010 roku. Rozbudowa bowiem infrastruktury telekomunikacyjnej (zwłaszcza szerokopasmowej) wpływa na funkcjonowanie całego rynku komunikacji elektronicznej, chociaż realne skutki działania ustawy wystąpią dopiero w latach następnych. Jej implementa[...]

Modernizacja Roku 2010 konkurs bez przegranych

Czytaj za darmo! »

Jak na jubileusz przystało, było bardzo uroczyście. Sala balowa, najpiękniejsza sala Zamku Królewskiego w Warszawie, zapełniona została uczestnikami piętnastej już edycji konkursu Modernizacja Roku. Były fanfary dla zwycięzców, występy artystów. Były oczywiście nagrody i wyróżnienia, z nagrodą "Materiałów Budowlanych" włącznie. Wśród gości m.in. Olgierd Dziekoński - minister w Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Styczeń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, reprezentanci wielu ministerstw, instytucji centralnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń twórczych, ale przede wszystkim oni, czyli najlepsi spośród 823 autorów (inwestorów, projektantów i wykonawców) obiektów zgłoszonych do konkursu.W Zamku Królewskim zebrali się wszyscy, którym zależy na ratowaniu narodowego dziedzictw[...]

O rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku i perspektywach jego rozwoju - część I1)


  W niniejszym artykule zostaną przedstawione i skomentowane podstawowe fakty dotyczące 2011 roku w odniesieniu do rozwoju rynku komunikacji elektronicznej (telekomunikacji i mediów elektronicznych) w Polsce. Będzie kolejno przedstawiona problematyka telekomunikacji, a w tym telefonii stacjonarnej, telekomunikacji komórkowej i Internetu, a następnie zagadnienia mediów elektronicznych, w tym głównie proces przełączenia analogowo-cyfrowego telewizji naziemnej. Na tej podstawie zostanie podjęta próba oceny rozwoju rynku komunikacji elektronicznej w najbliższej przyszłości, w perspektywie do około 2015 roku. Wspólną cechą analizowanych tu rynków jest narastająca tendencja do fuzji i przejęć firm na nich działających. Dotyczy to głównie ustabilizowanych już obszarów, takich jak telekomunikacja komórkowa, stacjonarna oraz media. Z jednej strony zjawisko to jest uważane za silną dźwignię rozwojową, mającą dynamizować skuteczność działania firm, z drugiej natomiast może ono osłabiać czynnik konkurencyjności w funkcjonowaniu rynku i dlatego jest kontrolowane, w Polsce przez Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w odniesieniu do całej gospodarki kraju. W każdym przypadku są to zjawiska, które mogą zmienić kształt rynku, jeśli nie natychmiast, to z pewnością w pewnej perspektywie, zwłaszcza jeśli dotyczą ważnych podmiotów gospodarczych działających na owym rynku. W przypadku rozważanego tu rynku najbardziej spektakularnym i prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem roku 2011 była przeprowadzona transakcja zakupu największej firmy telekomunikacji komórkowej Polkomtel przez medialno-telekomunikacyjny holding należący do Z. Solorza, obejmujący stację telewizyjną Polsat, platformę telewizji satelitarnej Cyfrowy Polsat oraz kilka innych firm. Wydarzenie to ma niejako wymiar historyczny, albowiem jest to największa finansowo transakcja, jaką 1) Część II artykułu zostanie opublikowana w następnym zeszycie PTiWT do tej pory przeprowa[...]

O rynku komunikacji elektronicznej w polsce w 2011 roku i perspektywach jego rozwoju – część II


  Media elektroniczne W dziedzinie mediów elektronicznych nadal głównym problemem rozwoju jest, omawiany wielokrotnie w publikacjach autora, program cyfryzacji telewizji naziemnej. Po kilku latach przygotowań, co m.in. opisano w [1], bardziej szczegółowo w [40] i ostatnio w [41], ostatecznie - z czteroletnim opóźnieniem - program ten wystartował jesienią 2010 roku. Obecnie znajduje się w fazie realizacji pierwszego etapu wdrożenia, który ma zakończyć się do dnia 31 lipca 2013 roku. Do tego terminu powinno nastąpić pełne przełączenie obecnych transmisji analogowych na cyfrowe (a więc pełne odtworzenie programowe transmisji analogowych) i wyłączenie nadawania analogowego. W etapie tym telewidzowie pozyskają również inne programy cyfrowe, które wraz z odtworzonymi dawnymi analogowymi będą nadawane w trzech pełnych multipleksach cyfrowych jako telewizja bezpłatna. Następny etap rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej będzie charakteryzował się wprowadzaniem kolejnych dwóch multipleksów MUX4 i MUX5, prawdopodobnie obu w formie telewizji płatnej. Jak wiadomo (pisano o tym w [1] oraz w [41]), w wyniku braku uzgodnienia pomiędzy UKE, KRRiT oraz nadawcami (operatorami) telewizyjnymi, podstawowy pierwszy multipleks (MUX1), charakteryzujący się stosunkowo najwyższym pokryciem transmisją telewizyjną w kraju, jesienią 2010 roku nie wystartował. Natomiast nadawania rozpoczęto w drugim multipleksie MUX2 - o parametrach pokrycia prawie takich samych jak MUX1 - oraz w MUX3, z niepełnym pokryciem kraju (ok. 50% pod względem ludnościowym). Niewątpliwą wadą procedury wdrażania telewizji cyfrowej była trwająca jeszcze przez cały rok 2011 nieobecność w eterze multipleksu MUX1. Należy jednak odnotować, że w wyniku starań KRRiT oraz UKE w maju 2011 [42] rozstrzygnięto konkurs na uczestnictwo nadawców w MUX1, jednak uruchomienie tego multipleksu zapowiedziano na połowę 2012 roku. Decyzję tę potem zmieniono i przewidziano, że MUX1 wystartuje w grudniu [...]

XVII edycja konkursu Modernizacja Roku Zmagania ze Spodkiem

Czytaj za darmo! »

Katowicki Spodek to nadal największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce. Od 1971 r. cieszy oko oryginalną konstrukcją przypominającą latający kosmiczny spodek, skąd wzięła się jej popularna nazwa. Przed czterdziestu laty Katowice mogły się pochwalić posiadaniem jednej z pierwszych tego typu nowoczesnych budowli na świecie. I mogą się nią chwalić do dziś. Każdy, najciekawszy nawet architektonicznie i konstrukcyjnie obiekt,wymaga jednak remontu. Trzy lata trwał remont tej hali, gdyż odbywał się bez wyłączenia podstawowej jej funkcji, jaką jest organizowaniewidowisk i imprez sportowych. Ostat[...]

 Strona 1  Następna strona »