Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ OLESZAK"

Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych i magnetycznych dla multiferroicznego związku BiFeO3 otrzymanego w procesie aktywacji mechanicznej. Badania struktury i oddziaływań nadsubtelnych przeprowadzono odpowiednio metodami dyfrakcji promieniowania X oraz spektroskopii efektu Mössbauera. Abstract. In this work the results of structural and magnetic investigations for multiferroic BiFeO3 compound prepared by mechanical activation are presented. The structural analysis and hyperfine interactions investigations were performed by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy, respectively. (Oddziaływania nadsubtelne w muliteferroicznym związku BiFeO3 otrzymanym w procesie aktywacji mechanicznej). Słowa kluczowe: żelazian bizmutu, aktywacja mechaniczna, oddziaływania nadsubtelne, spektroskopia mössbauerowska Keywords: bismuth ferrite, mechanical activation, hyperfine interactions, Mössbauer spectroscopy Introduction Bismuth ferrite BiFeO3 (or BFO) is one of the most known multiferroics in which ferroelectric and antiferromagnetic ordering exist at room temperature. BiFeO3 is reported to have a rhombohedrally distorted perovskite-like structure with space group R3c where the unit cell has parameters a = 5.58102(4) Å and chex = 13.8757(2) Å in the hexagonal setting [1]. The multiferroic properties of BFO are as follows: ferroelectric Curie temperature TC = 1100 K and antiferromagnetic Néel temperature TN = 640 K [1]. These properties result from the displacements of Fe3+, Bi3+ and O2- ions from their positions in the ideal monomolecular perovskite structure as seen in Fig. 1 [2]. Fig.1. The ideal monomolecular perovskite structure of BiFeO3 The displacement of iron ion is equal to 0.23 Å from the centre of the oxygen octahedron along the [111] direction. Bismuth ions are also shifted along [111] axis by 0.62 Å [2]. Displacements of O2- from their centrosymmetric positions are not definitely determined and no a[...]

Mössbauer studies of Bi5Ti3FeO15 electroceramic prepared by mechanical activation

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dla multiferroicznej elektroceramiki Bi5Ti3FeO15 otrzymanej podczas procesu aktywacji mechanicznej (mielenie wysokoenergetyczne polikrystalicznych proszków Bi2O3, TiO2 i Fe2O3). Badania struktury i oddziaływań nadsubtelnych przeprowadzono metodami dyfrakcji promieniowania X oraz spektroskopii efektu Mössbauera. Abstract. The present work involves the structure analysis and the determination of hyperfine interactions parameters of multiferroic Bi5Ti3FeO15 electroceramic, prepared by high-energy ball milling of polycrystalline precursors (mixture of the Bi2O3, TiO2 and Fe2O3 simple oxides). This analysis was performed by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy. (Badania mössbauerowskie elektroceramiki Bi5Ti3FeO15 otrzymanej w procesie aktywacji mechnicznej). Słowa kluczowe: związki Aurivilliusa, aktywacja mechaniczna, oddziaływania nadsubtelne, spektroskopia mössbauerowska. Keywords: Aurivillius compounds, mechanical activation, hyperfine interactions, Mössbauer spectroscopy. Introduction Materials on the basis of bismuth ferrite BiFeO3 are of substantial interest because of applications in magnetoelectric devices, i.e. as different types of memory elements of new generation [1]. Magnetoelectric effect has been predicted by P. Curie in 1894 on the basis of symmetry conditions. This effect concerns materials which can be polarized electrically by placing them in a magnetic field and magnetically by placing them in an electric field [2]. Bismuth iron titanate Bi5Ti3FeO15 is an example of ferroelectromagnetic material, otherwise known as multifferroic, in which both ferroelectric and antiferromagnetic ordering exist simultaneously. Electroceramic Bi5Ti3FeO15 is Aurivillius phase of BiFeO3- Bi4Ti3O12 system. The elementary cell of Bi4Ti3O12 presented in Fig. 1 is built from fluor[...]

Właściwości stopu Ti-Ni-Cu wykazującego pamięć kształtu wytworzonego metodą melt-spinning

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanowo-niklowe o składzie chemicznym zbliżonym do równoatomowego pozostają w centrum zainteresowania ze względu na unikalne właściwości związane z występowaniem efektu pamięci kształtu. Efekt ten nierozerwalnie jest połączony z odwracalną przemianą martenzytyczną występującą w relatywnie szerokim zakresie temperatury, który można modyfikować przez zmianę składu chemicznego - wprowadzając trzeci pierwiastek stopowy w miejsce niklu [1]. Pierwiastki stopowe, takie jak aluminium, żelazo, kobalt, powodują obniżenie temperatury charakterystycznej przemiany nawet do -140°C, natomiast dodatek miedzi, hafnu lub cyrkonu powoduje podwyższenie temperatury przemiany [2, 3]. W przypadku hafnu czy cyrkonu możliwe jest uzyskanie wysokotemperaturowych stopów, w których odwracalna przemi[...]

Amorphous Al-Fe and Al-Nb powders processed by mechanical alloying

Czytaj za darmo! »

Al-based composites are considered as advanced engineering materials for application in aviation and automotive industry due to their good mechanical properties. These composites are manufactured mainly by various casting techniques. The production of Al-based composites by powder metallurgy methods is usually limited to classical metallic-ceramic materials consisting of Al matrix reinforced with carbides or oxides particles [1÷3]. However, a new idea of composites fabrication has been recently proposed: crystalline-amorphous composites processed by mechanical alloying and powder compaction [4÷8]. According to this concept, two metallic phases are used, one of them is crystalline, while the second one - amorphous. For Al-based alloys it will allow to get lightweight (low density) and strength materials, with good interface quality, resulting in improved mechanical properties in comparison with crystalline Al. Moreover, metallic amorphous phase is itself a very attractive component of the composite due to its properties (strength, elastic limit). Therefore, there is a need to manufacture amorphous Al-based alloyed powder. Mechanical alloying or mechanical milling are widely recognized as useful techniques allowing obtaining many equilibrium and non-equilibrium phases, including supersaturated solid solutions, intermetallic compounds, nanocrystalline and amorphous one. However, the number of available alloys is rather limited, because Al-containing alloys generally are difficult to obtain in an amorphous state, both by melt spinning and mechanical a[...]

Charakterystyka kompozytów WCCo-cBN otrzymanych metodą PPS DOI:10.15199/28.2015.5.4


  Węglik wolframu w osnowie kobaltu jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów na narzędzia skrawające. W celu zwiększenia jego odporności na ścieranie wprowadza się rozproszone cząstki cBN, które mają kilkakrotnie większą odporność na ścieranie niż węgliki spiekane w osnowie kobaltu. W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania kompozytu WC6Co-20% cBN metodą PPS (Pulse Plasma Sintering) na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Spieki zostały wykonane w temperaturze 1050, 1100, 1200°C, były spiekane przez 300 s, ich gęstość wynosi odpowiednio 98,2%, 100% oraz 99,7% gęstości teoretycznej. Twardość spieku o 100% gęstości teoretycznej wynosi 2197 HV5. Dyfrakcja rentgenowska wykonana dla próbki spiekanej w temperaturze 1100°C przez 300 s nie ujawnia przejścia twardej odmiany cBN w niepożądaną i miękką strukturę hBN. Zdjęcia wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym w próbkach otrzymanych w temperaturze 1050°C ujawniają niepełne ukształtowanie ziarna węgliku wolframu, ponadto w strukturze obserwuje się występowanie porów. Obraz mikrostruktury próbki spiekanej w 1100°C przez 180 s przedstawia dobrze ukształtowane ziarno WC, występuje porowatość. Wydłużenie czasu spiekania do 300 s korzystnie wpływa na mikrostrukturę próbki, ziarno jest dobrze ukształtowane o charakterystycznych ostrych krawędziach, z dobrym umocowaniem ziaren cBN oraz brakiem zauważalnej porowatości. Zwiększenie temperatury spiekania do 1200°C sprzyja zjawisku powierzchniowej degradacji cząstek cBN (przemianie w niepożądaną strukturę hBN). Słowa kluczowe: PPS, cBN, węglik wolframu, WC, plazma, spiekanie.1. WPROWADZENIE Węgliki spiekane WC-Co są szeroko sosowanym materiałem do wytwarzania narzędzi skrawających do obróbki różnego rodzaju materiałów. Wykorzystywane są również do produkcji części maszyn narażonych na duże zużycie przez tarcie. Właściwości węglików można zmieniać w szerokim zakresie pr[...]

 Strona 1