Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR GAWRYŚ"

Wpływ temperatur ujemnych na właściwości magnetyczne i mechaniczne dielektromagnesów Nd-Fe-B

Czytaj za darmo! »

Magnesy trwałe są jednym z podstawowych elementów wielu urządzeń mechanicznych, elektrycznych czy elektrotechnicznych. Jednym z głównych odbiorców magnesów trwałych jest przemysł maszyn elektrycznych. Przydatność materiału magnetycznego w konkretnym przypadku określa się na podstawie jego właściwości magnetycznych. Pojawienie się na rynku materiałów magnetycznych typu Alnico, ferrytów stront[...]

Badania magnetoelektrycznych silników prądu stałego z proszkowym obwodem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Rozwój materiałów magnetycznych pozwala na zmiany konstrukcji i technologii wytwarzania urządzeń z obwodami magnetycznymi. Materiałami magnetycznymi, których rozwój obserwuje się w ostatnich latach, są materiały magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde w postaci proszku. Obecnie w maszynach z obwodami magnetycznymi stosowane są elementy magnetycznie miękkie pracujące przy zmiennym strumie[...]

Technologia jednoczesnego zgrzewania i cięcia włóknin wielowarstwowych w sposób ciągły na przykładzie urządzenia AZW-10


  Technologia zgrzewania ultradźwiękowego jest jedną z metod łączenia ze sobą termoplastycznych materiałów polimerowych. Metoda ta posiada wiele zalet, które sprawiają, że jest ona coraz powszechniej stosowana - szczególnie w przemyśle. Zgrzewanie ultradźwiękowe polega na lokalnym uplastycznianiu i przetapianiu materiału zgrzewanego pod wpływem oddziaływania fali akustycznej o wysokiej częstotliwości - ultradźwięków. Proces łączenia realizowany jest na zgrzewarkach, których konstrukcja i parametry dostosowane są indywidualnie do realizacji procesu. Na konstrukcję zgrzewarki wpływ mają typy materiałów zgrzewanych, ich kształty oraz wymagania jakości połączenia. Ze względu na zjawiska wykorzystane w zgrzewaniu ultradźwiękowym łączenie odbywa się bez użycia dodatkowych elementów łączących ani substancji chemicznych, co sprawia, że proces ten jest ekologiczny i ekonomiczny. Selektywne oddziaływanie ultradźwięków zmienia strukturę materiału tylko w punktach styku, co pozytywnie wpływa na estetykę produktu oraz przyczynia się do niskiej energochłonności procesu, ponadto pozwala uzyskać odpowiednią szczelność i wytrzymałość mechaniczną spoiny. Proces zgrzewania ultradźwiękowego jest łatwy w automatyzacji, a jego wydajność pozwala na zastosowanie go w produkcji masowej. Odpowiednio dużą wydajność w przypadku produkcji wykrojów z wielowarstwowych włóknin z materiałów termoplastycznych można uzyskać jedynie w procesie ciągłym. Technologia zgrzewania ultradźwiękowego z jednoczesnym odcinaniem realizowana w procesie ciągłym kilkakrotnie zwiększa wydajność procesu w porównaniu z procesem zgrzewania sekwencyjnego. Dodatkowo wyeliminowana jest jedna operacja odcinania materiału zgrzanego, często realizowana poprzez wykrojnik. Analiza procesu Opracowanie nowatorskiego urządzenia, poprawnie realizującego określony proces zgrzewania i odcinania z zastosowaniem kowadła obrotowego, wymagało wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowej analizy teg[...]

Sonotroda do maceracji materiałów roślinnych


  Ultradźwięki to fale mechaniczne o częstotliwości drgań z zakresu 15 kHz…100 MHz. Istnieje szereg zastosowań ultradźwięków, a jednym z nich jest ekstrakcja materiałów roślinnych z tkanek. Jest to zastosowanie o tyle ważne, że przynosi wymierne korzyści i jest stosowane na skalę przemysłową. Zjawisko ekstrakcji polega na rozdzieleniu zawiesiny i przejściu poszczególnych frakcji gęstości substancji z wnętrza ciał stałych do objętości cieczy poprzez wypłukiwania roztworu. W polu oddziaływania ultradźwięków ekstrakcja ma szybsze tempo, o ile zachodzi jednocześnie kawitacja (zjawisko wywołane zmiennym polem ciśnień cieczy, polegające na tworzeniu się, powiększeniu i zanikaniu pęcherzyków pary). Jednak kawitacja, jako zjawisko intensyfikujące ekstrakcje powoduje również degradację narzędzi. Końcowym produktem ekstrakcji jest uzyskanie roztworu zawierającego oczekiwany produkt albo pewną substancję pośrednią, poddawaną następnie dalszej obróbce. Mając taki roztwór możemy wydobyć z niego pożądane substancje poprzez suszenie, odsączenie, odparowywanie lub krystalizację. Typowe częstotliwości przydatne przy procesie ekstrakcji to zakres 20…500 kHz. Ekstrakcja ultradźwiękowa znajduje zastosowanie w biotechnologii, farmacji, przemyśle spożywczym, kosmetycznym i perfumeryjnym. W artykule skupimy się na narzędziach służących do przekazywania drgań (sonotrodach) o częstotliwości pracy 20 kHz. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane z projektowaniem sonotrod tego typu i procesy wpływające na żywotność narzędzi. Sonotroda Sonotroda (narzędzie) jest elementem zestawu ultradźwiękowego i ma bezpośredni kontakt z materiałem poddawanym wpływowi drgań ultradźwiękowych. Jak każdy element zestawu ultradźwiękowego jest ona elementem falowodowym i musi posiadać wymiary silnie skorelowane z częstotliwością pracy sonotrody. Przy projektowaniu sonotrod należy przeprowadzić obliczenia amplitudy drgań uwzględniając zjawiska prędkości roz[...]

 Strona 1