Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WIECZOREK"

The analysis of chemical composition and segregation of elements in butt welds created using friction stir welding


  Conventional fusion welding of aluminum die casting alloys is generally difficult due to the formation of blowholes by entrapped H2 gas and the fragile intermetallic compounds in weld metal friction stir welding (FSW). FSW is a relatively new solid-state joining technique and has been extensively developed for aluminum alloys, as well for magnesium, copper titanium and steel [1÷3] This process is effective for the welding of various aluminum alloys. However, only a limited number of studies have been carried out on the cast aluminum alloys [4÷6]. FSW enables materials to be joined below their melting point and the cast structure can be modified because of grain refinement, the fine dispersion of intermetallic compounds, no formation of blowholes with removing cast defects and the dendritic structure of the base metal. The aims of this study are to examine the chemical composition of precipitates in joints obtained using FSW method and to evaluate the effect of the welding parameters on the joint quality. EXPERIMENTAL PROCEDURES AND DISCUSSION OF THE RESULTS Three-millimeter thick EN AC-AlSi7Mg aluminum cast alloy plates were used in this study. Tab[...]

Ze stali i żelaza plecione.Problemy zabezpieczenia przed korozją zabytkowych mostów Wrocławia.Część I. Z kart historii

Czytaj za darmo! »

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego jakim są zabytkowe mosty Wrocławia to problem związany z technologią prawidłowego utrzymania tych obiektów. Zabezpieczenie antykorozyjne mostów stalowych to nie tylko przywrócenie i utrzymanie walorów użytkowych, ale również podniesienie wartości estetycznych. Nowoczesne technologie i materiały pozwalają na utrzymanie tych obiektów w dobrym stan[...]

Struktura i własności mechaniczne niskowęglowej stali C-Mn-V po obróbce cieplno-plastycznej

Czytaj za darmo! »

Za pomocą przedstawionych wzorów oszacowano ewolucję struktury austenitycznej w czasie walcowania blach o grubości 12 mm z kontrolowaną rekrystalizacją ze stali niskowęglowej z mikrododatkiem wanadu i podwyższoną zawartością azotu (16 MnV6). Dokonano oceny rekrystalizacji między przepustami oraz wielkości ziarna po walcowaniu z przyspieszonym chłodzeniem. Otrzymano drobnoziarnistą strukturę fer[...]

Modelowanie struktury stali w funkcji szybkości i temperatury odkształcania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplno-plastycznej w zakresie temperatury odkształcania 700÷1200 °C przy szybkościach odkształcania 0,01 s-1 oraz 6,5 s-1 dla stali niskowęglowej z dodatkiem boru na rodzaj i udziały objętościowe produktów przemiany austenitu po OCP. The effect of thermomechanical working in temperature range 700-1200 °C at strain rate 0,01 s-1 and 6,5 s-1 on type and volume fraction of austenite phase transformation products was investigated in low carbon steel with boron addition. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa z dodatkiem boru, modelowanie struktury, szybkość odkształcania Key words: low carbon steel with boron addition, structure modelling S. 488 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Wprowadzenie. Na struktury stali konstrukcyjnej po procesie OCP wpływ ma wiele czynników: wielkość ziarna austenitu oraz jego jednorodność pod względem składu chemicznego, parametry procesu odkształcania, których wynikiem jest umocnienie w początkowych stadiach odkształcania, a następnie zachodzące procesy zdrowienia i rekrystalizacji. Przemiany fazowe austenitu podczas chłodzenia po odkształceniu oraz procesy wydzieleniowe z roztworu stałego [1÷4]. W stalach niskowęglowych zawierających bor występuje spowolnienie rekrystalizacji austenitu podczas odkształcania, segregacji boru do granic ziaren austenitu, opóźnienie przemiany γ→α [2, 4÷7]. Otrzymywanie w procesie wytwarzania zaplanowanej struktury z[...]

Ilościowa ocena mikrostruktury prętów żebrowanych ze stali niskowęglowej po procesie QTB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wykorzystanie metody komputerowej analizy obrazu do oceny ilościowej struktur prętów zbrojeniowych produkowanych metodą QTB (quenching and tempering bars) wykorzystującą chłodzenie natryskiem wodnym z temperatury końca walcowania. Po procesie QTB na przekroju pręta otrzymuje się zróżnicowane składniki struktury takie jak: martenzyt samoodpuszczony, ferryt+bainit, ferryt+perlit, które wpływają na uzyskiwane własności mechaniczne prętów. Przedstawiono metodę oceny udziałów objętościowych składników struktury dla prętów żebrowanych φ 16, 20, 28 mm. Technology of processing of ribbed bars with water accelerated cooling from finish rolling temperature - QTB was presented in the article. After QTB in the cross section of the bar different microstructural constituences were formed: self tempered martensite, ferrite and bainite, ferrite and pearlite which determine mechanical properties. For low carbon steel after QTB from bars φ16, 20, 28 mm method of estimation of volume fraction of the microstructure constituencies was presented in the paper. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa, c[...]

Własności mechaniczne niskowęglowej manganowej stali po obróbce cieplnej z zakresu (α+γ)


  W artykule przedstawiono wpływ niekonwencjonalnej obróbki cieplnej polegającej na wyżarzaniu poniżej Ac1 w temperaturze 625 °C i hartowaniu wodą z zakresu (a+g) na mikrostrukturę i własności mechaniczne niskowęglowej stali manganowej. The effect of nonconventional heat treatment which relayed an annealing below Ac1 temperature at 625 °C and water quenching from (α+γ) region on microstructure and mechanical properties of low carbon, manganese steel was presented. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa manganowa, własności mechaniczne, obróbka cieplna z zakresu (a+g) Key words: low carbon manganese steel, mechanical properties, heat treatment from (α+γ) region Tablica 1. Skład chemiczny badanej stali Table 1. Chemical composition of the investigated steel Zawartość pierwiastków, % mas. C MnSi P S Cr NiVAl Ti N 0,057 3,420,40,020,0240,710,510,050,0150,0270,008 Tablica 2. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej badanej stali Table 2. Results of X-ray phase analysis of the investigated steel Stosowana obróbka cieplna Kąt dyfrakcji 2 theta Odległość płaszczyzn d, nm Występujące fazy w osnowie ferrytu poligonalnego Udział objętościowy austenitu Vv [%] Wygrzewanie 625 °C/1h+ 700 °C/1800s hartowanie 52,1243 0,20731 Austenit (111) 1,25 52,271 0,20307 Martenzyt (110) Wygrzewanie [...]

Analiza topografii powierzchni stali 316L po procesie niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Azotowanie zwykle stanowi ostatni etap produkcyjny danego detalu. Bardzo rzadko elementy po azotowaniu poddaje się jedynie wykańczającemu polerowaniu [1], przy czym podczas tego etapu produkcyjnego należy zachować ostrożność z powodu możliwości zniszczenia otrzymanych warstw o niewielkich grubościach. W takim stanie rzeczy istotnymi aspektami są stan powierzchni oraz jej topografia, które wpływają na końcowe walory użytkowe, takie jak współczynnik tarcia czy nośność materiału [2]. Azotowane jarzeniowo stale austenityczne mogą być również wykorzystywane jako perspektywiczny biomateriał, a w tym konkretnym zastosowaniu stan rozwinięcia powierzchni ma duże znaczenie, ponieważ decyduje o prawidłowym połączeniu wszczepionego implantu z żywą tkanką [3, 4]. Dodatkowo w przypadku stali austenitycznych na końcowe walory użytkowe azotowanego detalu wpływają nie tylko jego właściwości eksploatacyjne, ale również estetyczne, ponieważ jest ona często stosowana jako materiał ozdobny [5]. Stan oraz topografia powierzchni materiału po procesie azotowania jarzeniowego ma nie tylko aspekt utylitarny, ale również poznawczy, ponieważ umożliwia określenie wpływu energii bombardujących jonów na jakość otrzymanych powierzchni. materiał i metodyka badań Procesowi azotowania jarzeniowego poddano jedną z najczęściej stosowanych stali austenitycznych z grupy stali Cr-Ni-Mo, a mianowicie stal 316L (X2CrNiMo17-12-2 według PN-EN 10088-1:1998) o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1. Proces niskotemperaturowego (325 i 400°C) i krótkookresowego (2 i 4 h) azotowania przeprowadzono w urządzeniu do obróbek jarzeniowych z chłodzoną anodą typu JON-600, stosując dwa warianty rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej: -- bezpośrednio na katodzie (katoda), -- probki umieszczone na katodzie przykryto ekranem wspomagającym wykonanym z perforowanej blachy ze stali austenitycznej (katoda + ekran). Po wstępnej aktywacji powierzchni w plazmie wodorowo-argonow[...]

Własności filtracyjne membran trekowych

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej gospodarki wiąże się z powstawaniem nowych technologii poprawiających jakość wykonywanych prac. Materiały używane w różnorakich procesach technologicznych są stale ulepszane lub zamieniane na nowe, bardziej skuteczne i nowoczesne. Membrany trekowe (MT) są materiałami stosowanymi w technice filtracji. Do wytwarzania MT używa się akceleratorów jonów ciężkich i wykorzystuje się degradujący wpływ promieniowania jonizującego na polimer. Folia z szeroko stosowanego w przemyśle politereftalanu etylenu (PET) naświetlana jest wiązką przyśpieszonych ciężkich jonów, co powoduje powstanie w materiale folii ich śladów - treków. PET - polimer o wysokiej wytrzymałości, ciągliwości i skrawalności, odporny na działanie niskiej i podwyższonej temperatury, o dużej odporności na pełzanie i ścieranie, odporny na działanie kwasów, zasad, tłuszczów i olejów, środków bielących oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Ma małą chłonność wilgoci, obojętność fizjologiczną, dobrą dielektryczność, doskonałą odporność na zabrudzenia, dużą odporność na promieniowanie wysokoenergetyczne gamma oraz X, możliwość sterylizacji promieniowaniem UV lub tlenkiem etylenu, gęstość 1,45 g/cm3, temperaturę topnienia 255÷264°C. Rysunek 1 przedstawia technologię wytwarzania polimerowych membran trekowych [1, 6]. Część A pokazuje naświetlanie przewijanego pasa folii PET wiązką ciężkich jonów z cyklotronu. Rozpędzone jony najpierw przechodzą przez płytki odchylania pionowego (1) i poziomego (2), po czym rozmyta wiązka ciężkich jonów (3) naświetla pasy folii (4). PET jest nawinięty na rolki, które obracając się przewijają materiał, w wyniku czego jest on naświetlony na całej powierzchni. Cały proces odbywa się w warunkach próżniowych. W części B jest przedstawiony proces obróbki fotochemicznej naświetlonej wcześniej folii. Najpierw jest ona naświetlana UV (5), następnie następuje trawienie treków (6). Kolejnym etapem jest zobojętnienie czynnika tr[...]

TRIP steel topography examined by AFM (Atomic Force Microscopy)


  Rapid development of automotive industry and strong competition in the car market makes that car designers are looking for the new materials with better properties, especially mechanical ones. One of the greatest achievements of contemporary metallurgy was development of modern materials for motorization such as multiphase structure steel. This particular group includes TRIP (Transformation Induced Plasticity) type steel. It comes under a new generation mild-alloy steel group characterized by a very good combination of strength and plasticity [1]. This combination of mechanical properties results from the structure of the steel which can be produced in the process of multiphase heat treatment. While heat-treating ferrite appears in the structure, as well as bainite, martensite and large quantities of retained austenite which while technological forming of the final product turns into martensite. The structure of the TRIP steel can be precisely shaped by the proper technological parameter selection of particular heat treatment phases [2÷5]. In most cases electron scanning microscopes (SEM) are used to obtain information about the surface. Application of AFM (Atomic Force Microscope) - atomic force in a microscope enables broadening of topographical characteristics of the studied sample`s surface. Atomic force microscope allows to process the picture of the surface in different environments without a vacuum of any kind or special sample preparation. Moreover, it enables quantity evaluation of a chosen surface feature, including statistical analysis of surface irregularities [3÷4]. In the paper surface measurement was made by semi-contact method with the use of oscillatory needle under which the [...]

 Strona 1  Następna strona »