Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Dalibor IGREC"

QFT-based robust velocity controller design for a SW-DC motor

Czytaj za darmo! »

The article presents a robust velocity controller design on the basis of Quantitative Feedback Theory for a series-wound DC motor. The aim of this work is to show the design technique with mathematical modelling of a series-wound DC motor, preparation of performance characteristics, selecting QFT boundaries and choosing the controller structure. The controlled system performance obtained with the presented control strategy has been validated through simulation and the results have shown to be consistent with the expected performance of the linear and nonlinear models. Streszczenie. Artykuł przedstawia projekt sterownika prędkości na bazie teorii ilościowego sprzężenia zwrotnego (QFT) dla silnika szeregowego prądu stałego. Celem pracy jest pokazanie techniki projektowania z matematycznym modelem silnika, przygotowanie charakterystyki działania, wyselekcjonowanie ograniczeń QFT oraz wybór struktury sterownika. Działanie systemu sterowanego otrzymane ze strategii działania zostało walidowane przez symulację i rezultaty nie pokazały sprzeczności z oczekiwanym zachowaniem modeli liniowych i nieliniowych. (Projekt sztywnego sterownika prędkości dla silników szeregowych prądu stałego) Keywords: QFT design, Nichols chart, parameter uncertainty, robust stability Słowa kluczowe: projektowanie na bazie QFT, wykres Nicholsa, parametr niepewności, stabilność mocna Introduction The aim of the modern control feedback theory is to ensure proper and stable system behaviour. Robustness of the closed-loop system to disturbances and uncertainties has always been the central research issue of the feedback control theory. In many cases like electric motors and other open-loop stable systems, feedback would not be needed if there were no disturbances or uncertainties. A simple notation of uncertainties can be presented as the difference between the mathematical model and the real system. Uncertainties mostly have a major ascendancy in the controller design[...]

Environmental values measuring cell for assessment of wind and solar energy resources

Czytaj za darmo! »

A precise understanding of the area’s wind resource is the cornerstone of any wind project. Professional wind measurement and its accuracy and reliability are thus very important in predicting economic viability before starting a wind farm. Therefore, for the prospective development of a wind turbine, it is important to consider the wind resources, how regularly the wind blows, the direction of the wind and the variations in wind speed. Streszczenie. Dokładne zrozumienie I poznanie źródeł wiatru w obszarze elektrowni wiatrowej jest kluczowe dla projektowania takiej elektrowni. Profesjonalny pomiar siły wiatru, a przede wszystkim jego dokładność i wiarygodność są bardzo ważne w predykcji rentowności ekonomicznej farmy wiatrowej. Stąd, dla rozwoju turbin wiatrowych niezbędne jest przeprowadzić badanie źródeł wiatru, jego regularności, kierunku oraz zmienności w szybkości. (Stacja pomiarowa wielkości środowiskowych dla oceny źródeł energii wiatrowej i słonecznej) Keywords: wind resources, measurement cell, turbulence intensity, wind power density Słowa kluczowe: in this line the Editor inserts Polish translation of keywords. Introduction Global agreements on influencing climate change with the use of renewable energy sources have led to an increased global trend in the research of alternative energy sources. Renewable energy sources include solar energy, wind energy, water energy and biomass with geothermal energy. The EU’s environmental policy is the first important step in reducing greenhouse gas emissions and thus establishing global balance [1]. Today much work is directed into the optimization of usage of renewable energy sources especially into the optimization of wind farms usage where the environmental characteristics are crucial. Production of electricity from alternative and renewable natural sources is usually accompanied by substantial investment. If for the solar and hydro potential is enough to have general i[...]

Design of synchronous reluctance generator with dual stator windings and anisotropic rotor with flux barriers

Czytaj za darmo! »

Appropriate design of synchronous reluctance machine with dual stator winding and anisotropic rotor with flux barriers in generator operation mode is investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Two different designs for synchronous reluctance generator with dual stator windings and the same anisotropic rotor with flux barrier are presented. Streszczenie. W artykule przedyskutowano właściwe projektowanie maszyny reluktancyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotopowym wirnikiem z przegrodami strumeniowymi, pracującej w trybie generatorowym. W celu wyznaczenia działania maszyny użyta została metoda elementów skończonych. Przedstawione zostały dwa projekty synchronicznego, reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotropowym wirnikiem z przegrodami strumieniowymi. (Projekt synchronicznego reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana i wirnikem anizotropowym z przegrodami strumieniowymi). Keywords: synchronous machine, reluctance generator, dual stator windings. Słowa kluczowe: maszyna synchroniczna, generator reluktancyjny, podwójne uzwojenia stojana. Introduction In wind-power generation different variable-speed generator types can be found. Rotors of electric generators are usually mechanically coupled to the wind turbines through a gearbox in order to maintain small machine diameter, while the use of large-diameter low-speed directdrive generators is less frequent. The use of doubly-fed wound-rotor induction generators (DFIGs) in wind-power generation is dominant, although dual-winding induction generators (DWIGs) with special nested-loop rotors can be found as well [1-4]. The main drawback of the most frequently used DFIGs is the presence of slip rings which can be problematic from the aspect of reliability and generator maintenance costs. Due to the absence of the slip rings the brushless doublyfed reluctance machine (BDFRM) can be a [...]

Impact of saturation modelling on the losses of electric drive controlled by QFT

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to present the impact of magnetic nonlinearities and saturation on the losses of an electric drive controlled by Quantitative Feedback Theory. For exact analysis of losses three magnetically different types of series wound DC motor dynamic models are presented and used in this work. As its main contribution this study shows that the modelling of magnetic nonlinearities improves control synthesis of electrical drive, which is reflected in lower energy consumption. For the purpose of control design of series wound DC motor Quantitative Feedback Theory was used. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wpływu nieliniowości magnetycznych oraz saturacji na straty w maszynie elektrycznej, sterowanej metodą QFT. Badaniom poddano modele dynamiczne trzech magnetycznie różnych, szeregowych maszyn DC. Wyniki pracy pokazują, że tego rodzaju analiza uskutecznia proces tworzenia algorytmu sterowania, co przekłada się na redukcję zużycia energii. (Wpływ modelowania nasycenia na wielkość strat w maszynie elektrycznej, sterowanej metodą QFT). Keywords: series wound DC motor, magnetically nonlinearities, static and dynamic inductances, motor control, QFT Słowa kluczowe: szeregowa maszyna DC, nieliniowości magnetyczne, indukcyjność statyczna i dynamiczna, sterowanie silnikiem, QFT. Introduction The mathematical model of series wound DC motor (SWM) represents a real physical system written in equations related to system variables. Because of magnetic saturation, magnetic nonlinearities and the complexities of physical systems that we want to model it is most often impossible to avoid different assumptions and simplifications [1]. Because of these simplifications and assumptions different motor models are obtained, which behave differently in the controlled system. This paper presents the differences for three dynamic SWM models: magnetically linear model, magnetically nonlinear model with static inductances and magneticall[...]

rECC - rational Energy Consumer Control DOI:10.15199/48.2016.09.52

Czytaj za darmo! »

This paper presents experiences in the implementation of the development and research project rECC. rECC project deals with the development of an technology platform for efficient management of electricity consumers in the residential units and street lighting systems. The aim of the project was only one - to determine whether the economics of managing electricity consumers in independent housing units and/or street lighting systems can be improved for one order of magnitude and enable an independent execution of projects without construction and installation works. The project has proved to be an interesting combination of hardware construction (with an emphasis on the economics), of the theory of distributed information systems (with an emphasis on responsiveness, reliability and safety) and of cloud services (with an emphasis on connectivity, reliability and scalability). Streszczenie. Artykuł przedstawia doświadczenia w implementacji wyników projektu badawczo-rozwojowego rECC. Wynikiem projektu jest rozwój pratformy technologiczne do efektywnego zarządzania spożyciem energii elektrycznej w niezależnych budynkach i/lub systemach oświetlenia ulicznego. Cel projektu był jeden: określić czy ekonomia zarządzania konsumpcją energii elektrycznej w niezależnych budynkach lub/i w systemie oświetlenia ulicznego może być o rząd wielkości poprawiona oraz czy możliwe jest wykonanie projektu bez prac konstruktorskich I instalacyjnych.W projekce wykazano, że jest on interesującym połączeniem konstrukcj hardwere’owej (z naciskiem na ekonomię), kombinacją teorii systemów rozłożonej informacji (z naciskiem na odpowiedzialność I bezpieczeństwo) I usługami w chmurze (z naciskiem na zdolność łączenia, odpowiedzialność i skalowalność). (rECC - racjonalne sterowanie konsumpcją energii) Keywords: energy consumer management, PLC - Power Line Communication, Web Socket, Mesh network Słowa kluczowe: zarządzanie konsumpcją energii, PLC - komunikacja pomiędzy l[...]

 Strona 1