Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Żuk"

Extrusion and thermoforming of polylactide


  The current state of knowledge in the field of extrusion and thermoforming of disposable containers in the packaging industry is reviewed. The survey covers mainly the topic technological assumptions on rigid film extrusion and thermoforming of containers made of PLA. Introduction Thermoforming consists in heating evenly a plate or film (above the softening temperature point Tm for an amorphous material or melting temperature Tt for a partly crystalline material) of the polymer material, mounted in the frame, then its deformation under external pressure reproducing the shape of the mould. During the thermoforming, material deforms under the stress (high elastic state). The state of deformation will be memorized during cooling. The thermoforming process has a significant impact on the tensile strength (or bending) and the maximum elongation at break at the temperature of formation. From the standpoint of the ease of forming the temperature as high as possible would be advantageous, however the deterioration of material strength and the possibility of the mould damage during the moulding process is a disadvantage. Therefore, it is necessary to determine the temperature range in order to provide the optimum conditions of forming. The nature of the hig[...]

Wytłaczanie i termoformowanie polilaktydu


  Termoformowanie polega na równomiernym nagrzaniu płyty lub folii (powyżej temperatury mięknienia Tm - tworzywa bezpostaciowe lub temperatury topnienia krystalitów Tt - tworzywa częściowo krystaliczne) z tworzywa polimerowego, zamocowanego w ramie napinającej, następnie jej odkształceniu pod wpływem ciśnienia zewnętrznego, odwzorowując kształt formy. Podczas termoformowania pod wpływem naprężeń tworzywo odkształca się (stan wysokoelastyczny), stan tego odkształcenia jest utrwalany podczas chłodzenia. Na proces termoformowania istotny wpływ mają: wytrzymałość na rozciąganie (lub zginanie) oraz maksymalne wydłużenie przy zerwaniu w temperaturze kształtowania. Z punktu widzenia łatwości formowania najkorzystniejsza byłaby możliwie duża wartość temperatury, ale byłoby to niekorzystne ze względu na pogorszenie wytrzymałości tworzywa i możliwość uszkodzenia kształtki w czasie procesu. W związki z tym zachodzi konieczność wyznaczenia zakresu temperatury, w którym będą zapewnione optymalne warunki formowania. Z samej istoty odkształcenia wysokoelastycznego wynika, że kształt jest nadany odwracalnie, tzn. po ponownym ogrzaniu przedmiotu powyżej temperatury zeszklenia i usunięciu naprężeń zewnętrznych nastąpi poodkształceniowy powrót oraz częściowe przywrócenie pierwotnych rozmiarów kształtki. Technologia termoform[...]

Electrostatic separation of poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) blends Separacja elektrostatyczna mieszanin poli(chlorku winylu) i poli(tereftalanu etylenu) DOI:10.12916/przemchem.2014.54


  Binary blends of poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) granules (contents 10-90% by mass) were sepd. in electrostatic field after electrocharging in a fluidized bed. The recovery of the individual polymers and purity of the fractions were higher than 98% by mass. Przedstawiono wyniki badań elektrostatycznej separacji dwuskładnikowych mieszanin poli- (chlorku winylu) (PVC) i poli(tereftalanu etylenu) (PET) o różnej zawartości poszczególnych składników (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90% mas.). Badania wykonano za pomocą prototypowego separatora elektrostatycznego. Stwierdzono, że efekty elektryzowania fluidyzacyjnego zależą od czasu trwania tego procesu i od składu poszczególnych mieszanin. Wykazano również, że im bardziej zrównoważony jest skład danej mieszaniny, tym większa jest czystość i wydajność frakcji PVC i PET uzyskanych w procesie separacji. Rosnąca produkcja dóbr konsumpcyjnych, stymulowana przez ciągły rozwój cywilizacji, wymaga poszukiwania nowych i udoskonalaniaistniejących materiałów, spełniających wymagania konsumentów. Do takich materiałów należą tworzywa polimerowe, o czym świadczy nieprzerwany wzrost ich produkcji. W skali światowej wynosiła ona ok. 280 mln t w 2011 r., z czego 58 mln t wyprodukowano w Europie1). Stanowi to wzrost o ok. 2% w porównaniu z 2010 r. Wzrost ten spowodowany jest szerokim stosowaniem materiałów polimerowych w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w motoryzacji, budownictwie, medycynie, przemyśle opakowaniowym, elektronicznym i elektroizolacyjnym, a także do produkcji wielu przedmiotów użytku powszechnego. Efektem negatywnym wzrostu produkcji tworzyw jest rosnąca ilość odpadów tworzywowych. Duża ich objętość w stosunku do masy wymaga przeznaczania znacznych powierzchni na składowanie tych odpadów. Z kolei długi czas ich rozkładu powoduje, że stanowią one istotny składnik zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jedną z metod wykorzystania odpadów polimerowych jest [...]

Characteristics of separators and some limitations for electrostatic separation of polymer blends Charakterystyka separatorów i niektórych uwarunkowań separacji elektrostatycznej składników mieszanin polimerowych DOI:10.12916/przemchem.2014.220


  An extended review, with 50 refs., of the constructions of free-fall and roll-off electrostatic separators used in plastics recycling as well as of the some current studies on electrostatic sepn. process of polymer blends. Compn. and humidity of polymer blends, kind of tribocharger material, charging time and electric field strength in the sepn. zone were taken into consideration. Przedstawiono przegląd różnych konstrukcji separatorów swobodnych i walcowych, a także niektóre wyniki współczesnych badań procesu elektrostatycznej separacji mieszanin polimerowych. Wyniki prac eksperymentalnych wskazują, że proces ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą skład i wilgotność mieszaniny polimerowej, materiał tryboelektryzatora, czas elektryzowania oraz natężenie pola elektrostatycznego w strefie rozdzielania separatora. Elektrostatyczna separacja mieszanin polimerowych może znaleźć zastosowanie w procesach recyklingu tworzyw polimerowych. Proces separacji elektrostatycznej (zwanej dalej separacją) poszczególnych składników mieszanin tworzywowych stanowi obiecującą alternatywę klasycznego rozdzielania mieszanin odpadów tworzywowych podczas recyklingu materiałowego. W warunkach przemysłowych proces ten musi być poprzedzony przygotowaniem rozdzie lanych mieszanin. Kolejność i rodzaj przygotowawczych operacji technologicznych zależy głównie od postaci, stanu zanieczyszczenia i składu rozdzielanej mieszaniny. Operacje te obejmują oczyszczanie wstępne, rozdrabnianie, oczyszczanie właściwe, suszenie, a niekiedy również kondycjonowanie, polegające na poddawaniu mieszaniny zabiegom mającym na celu uzyskanie przez nią żądanego stanu fizycznego (wilgotność, temperatura). W wielu przypadkach, a szczególnie wówczas, gdy separacji poddaje się odpady zawierające metale (np. kable i przewody elektryczne, sprzęt elektroniczny, urządzenia z gospodarstw domowych, samochody i inne pojazdy), w pierwszym etapie separa[...]

Modeling electrostatic separation of mixtures of poly(ε-caprolactone) with poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate) Modelowanie procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) z poli(chlorkiem winylu) lub poli(tereftalanem etylenu) DOI:10.15199/62.2016.9.6


  Effect of mass fractions of the individual components of the polymer mixt., electrification time of fluidized bed, potential difference between the electrodes and rotational speed of the cylindrical electrode on course of polymer sepn. was detd. The exptl. data were used to elaborate math. models of the process. Przedstawiono wyniki badań procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) (PCL) z poli(chlorkiem winylu) (PVC) lub poli(tereftalanem etylenu) (PET). Zbadano cztery wielkości wejściowe tych procesów (i) udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, (ii) czas elektryzowania fluidyzacyjnego, (iii) różnicę potencjałów między elektrodami separatora oraz (iv) prędkość obrotową elektrody walcowej. Wygenerowano oraz przeanalizowano modele matematyczne procesów separacji elektrostatycznej mieszanin PCL/PVC i PCL/PET. Stwierdzono poprawność procesu separacji badanych mieszanin oraz możliwość praktycznego wykorzystania otrzymanych modeli matematycznych. Wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości dobra konsumpcyjne wymusza konieczność poszukiwania nowych oraz udoskonalania istniejących materiałów, w tym tworzyw polimerowych. Wpływa to na rozwój gospodarski światowej, a tym samym stymuluje rozwój cywi1688 95/9(2016) Dr hab. inż. Jacek PIETRASZEK w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2014 r. doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn. lizacyjny. Światowa produkcja tworzyw polimerowych, wynosząca w 2014 r. ok. 311 mln t, świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu materiały. Wykorzystywane są one głównie w budownictwie, medycynie, motoryzacji, opakowalnictwie, a także do produkcji wielu przedmiotów użytku powszechneg[...]

Role-type triboelectrostatic separator of mixed plastics. Elektrostatyczny separator walcowy mieszanin tworzyw polimerowych


  A prototype of a new triboelectrostatic device for sepn. of mixed plastics was constructed and described in detail. The separator was recommended for processing plastics waste. Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu separacji elektrostatycznej składników mieszaniny polimerowej. Scharakteryzowano krótko konstrukcję i zasadę działania prototypowego separatora elektrostatycznego. Wskazano możliwości zastosowań separacji elektrostatycznej, głównie w procesach recyklingu poużytkowych tworzyw polimerowych. Podstawowym celem strategii zrównoważonego rozwoju, będącej obecnie jednym z bardzo ważnych elementów polityki gospodarczej i społecznej rozwiniętych państw świata, jest oszczędzanie surowców i energii. Implikuje to m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych, naukowych i technicznych powodujących zintensyfikowanie ponownego zagospodarowania lub odzysku energii z odpadów tworzywowych. Ze względu na to, że dominującą grupę tych odpadów stanowią różnego rodzaju opakowania, działania legislacyjne Parlamentu Europejskiego i państw Unii Europejskiej (w tym też i Polski) są skoncentrowane na wdrażaniu rozwiązań organizacyjno- -prawnych dotyczących zagospodarowania zużytych opakowań1-5).Właściwe wykorzystanie odpadów tworzywowych, w tym głównie poliolefinowych, mających największy udział masowy, jest trudnym zadaniem organizacyjnym i technicznym, stojącym przed współczesną cywilizacją. Warunkiem pełnej realizacji tego zadania jest komplementarny rozwój różnych technologii zagospodarowania odpadów tworzywowych6). Jedna z podstawowych koncepcji tego zagospodarowania, lansowana głównie w państwach Unii Europejskiej, polega na wielokrotnym wykorzystaniu materiałów polimerowych. Jako główne rodzaje ponownego zagospodarowania (recyklingu) odpadów tworzyw polimerowych uznaje się recykling materiałowy (mechaniczny) i surowcowy (chemiczny). Inną formą wykorzystania odpadów jest odzysk energetyczny [...]

 Strona 1