Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kaczmarek"

Wpływ dodatku wapna do zapraw budowlanych na ich parametry techniczne DOI:10.15199/33.2017.05.41


  Artykuł dotyczy oceny wpływu zróżnicowanej ilości wapna do zapraw na ich podstawowe parametry techniczne oraz mikrostrukturę określoną metodą porozymetrii rtęciowej. Badania makroskopowe wykonano zgodnie z polskimi normami. W ramach badań mikrostruktury wykonano krzywą kumulacyjną objętości porów, w zależności od ich średnicy. Na jej podstawie określono procentowy skład mezo- i makroporów w zależności od rodzaju pobranych próbek zapraw. Słowa kluczowe: zaprawa, wapno hydratyzowane, badania laboratoryjne, mikrostruktura.Wapno jest substancją wiążącą o bardzo dobrych parametrach technicznych iwalorach proekologicznych. Jest to materiał polecany do stosowania w rewaloryzacji i renowacji obiektów zabytkowych, do produkcji mieszanek tynkarskich, zapraw budowlanych oraz mas klejących. Zaprawy murarskie należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, które podlegają korozji wewnętrznej i zewnętrznej. Korozję zewnętrzną powodują niekorzystne czynniki środowiskowe (gazowyCO2, deszcze, zmienna temperatura, wilgotność powietrza, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów) [2], natomiast korozjawewnętrzna wynika z wzajemnych interakcji składników. Oddziaływania te przyczyniają się do [...]

Wpływ zmiennej temperatury powietrza podczas kondycjonowania zapraw na ich parametry techniczne DOI:10.15199/33.2018.05.04


  Zaprawy murarskie należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, w przypadku których definiowane są dwa rodzaje korozji: wewnętrzna i zewnętrzna. Do korozji zewnętrznej zalicza się wszystkie przypadki, w których zaprawa narażona jest na niekorzystne czynniki środowiskowe (CO2, deszcz, zmienna temperatura, wilgotność powietrza, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów) [3].Wpolskich warunkach klimatycznych występują częste wahania temperaturywzakresie zbliżonymdo 0°C szczególnie w okresie wczesnowiosennymi jesiennym, którewznacznymstopniu przyczyniają się do obniżenia trwałości użytkowej zapraw.Natomiast korozję wewnętrzną mogą powodować składniki zapraw i ich wzajemne interakcje. Oddziaływania te zostały opisane klasami ekspozycji [4]. Określają one czynniki bezpośrednio oddziałujące na konstrukcję, które z koleiwarunkują zastosowanie właściwych elementówmurowych i układów materiałowych (zaprawa, wkładki), a tymsamymochronę strukturalnąmuru. Zaprawa budowlana odgrywa istotną rolę w ograniczaniu przedostawania się wilgoci do wnętrza muru. Powinna stanowić barierę ochronną przed wnikaniem wody opadowej oraz umożliwić jej wyprowadzenie p[...]

Migracja wody na powierzchni połączenia klinkier - zaprawa


  Współczesne elementy licowe, ze względu na bogactwo kolorów i formatów, dają niezliczone możliwości komponowania elewacji oraz wykonywania detali architektonicznych. Często okazuje się, że zamierzony efekt nie zostaje osiągnięty, gdyż na elewacji cyklicznie pojawiają się trudne do usunięciawykwity.Obok istnienia źródła soli rozpuszczalnych w wodzie i występowania mechanizmów powodujących ruch roztworu soli, jako czynnikwarunkujący powstaniewykwitówwymienia się przenikanie domuruwody opadowej, w której sole zostaną rozpuszczone [Frössel F.:Osuszaniemurówi renowacja piwnic. Polcen,Warszawa 2007].Woda deszczowa dostaje się domuru przez: a) filtrację wody w głąbmuru pod wpływemciśnienia deszczu przez defekty wyrobów licowych, tj. pęknięcia i rozsadzenia oraz naruszony styk pomiędzy zaprawą a elementemlicowym. Ilość zacinającego deszczu uderzającego w określoną część powierzchni ściany zewnętrznej zależy od wysokości opadu i prędkości pojawiającego się jednocześnie wiatru, od ekspozycji budynku oraz od architektoniczno- konstrukcyjnych detali powierzchni [PN-EN 12865:2004 Cieplno- -wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku. Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza]; b) spływ powierzchniowy, stwarzający możliwość kapilarnego wnikania, którego zakres zależy od struktury zastosowanych materiałów. Mury licowe w świetle wymagań Eurokodu EN 1996-2 W świetle aktualnie obowiązujących norm i przepisów ściana licowa definiowana jest jako element stosowany na zewnątrz lub wewnątrz, który powinien mieć atrakcyjny wygląd. Jest skonstruowana z atrakcyjnych elementów murowych z zastosowaniem standardowego sposobu wykonania i złączy wypełnionych zaprawą odpowiednią do typu elementu murowego. Zgodnie z Eurokodem6 dla zewnętrznychmurów licowych właściwe jest przyjęcie klas ekspozycji od MX3.1 do MX5. We wszystkich tych klasach d[...]

Wpływ zapraw na jakość ceglanych obiektów mostowych


  Wprzypadkumodernizacji lub remontu ceglanych obiektówmostowych niezwykle istotna jest informacja o właściwościach użytychmateriałów i ich wzajemnej interakcji.Wwiększości tego typu obiektów już w początkowymokresie eksploatacji pojawiają się wykwity solne. W dużej mierze za ten stan odpowiedzialna jest jakość połączenia element murowy - zaprawa, które decyduje o szczelności na wnikanie wody deszczowej do wnętrza konstrukcji. W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch zapraw i elementów ceramicznych w kontekście ich kompatybilności. Słowa kluczowe: wykwity, mosty ceglane, oddziaływanie środowiska.Mostowa konstrukcja ceglana powinna zachować właściwy stan techniczny nawetwskrajnychwarunkach wilgotnościowo- temperaturowych. Stąd też duże znaczenie ma rodzaj użytej zaprawy. Zalecenia dotyczące jej doboru do murów zostały określone m.in. w Eurokodzie 6 [1]. Natomiast w zbiorze norm EN 771 [2] i EN 998 [3] nie sprecyzowano dokładnie badań zapraw. Wpływ wody deszczowej został zdefiniowany przez nasiąkliwość oraz początkową absorpcję wody poszczególnych elementów konstrukcji murowej. Penetracjawody jest ujęta tylkowwymaganiach wyrobówdodatkowych domurów. Eurokod 6 odwołując się do PN-EN 845-1 [4] określa również zasady doboruwkładek metalowych z uwagi na trwałość muru oraz pod kątemich ochrony przed korozją. Wprowadza ograniczenia stosowania określonych materiałów w zależności od klasy ekspozycji. Jednocześnie wskazuje, że niewłaściwe zastosowanie wkładek prowadzi do powstania ognisk korozjimuru, konsekwencją czego jest miejscowa penetracja wody [...]

Wpływ struktury na parametry wilgotnościowe wybranych zapraw budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.26


  Struktura zapraw budowlanych odgrywa istotną rolę w transporcie wilgoci w konstrukcjachmurowych.Wprowadzane dodatki do zapraw w postaci wapna i plastyfikatorów modyfikują rozkład i wielkość porów. Tradycyjne badania makroskopowe nie pozwalają na dokładne określenie tego typu zmian. W artykule zaprezentowano wyniki badań porozymetrycznych wybranych zapraw budowlanych. Przeanalizowano zmiany struktury wynikające z wprowadzenia dodatków do zapraw i określono ich wpływ na właściwości wilgotnościowe. Słowa kluczowe: porozymetria rtęciowa, absorpcja kapilarna, struktura zapraw budowlanych.We współczesnych konstrukcjach murowych stosuje się cementowe zaprawy budowlane, których właściwości są modyfikowane przez wapno lub plastyfikatory. Złożona struktura tych zaprawi ich bardzo duża powierzchnia wewnętrzna skutkuje dużymi różnicamiwkapilarnymtransporcie wilgoci. Tradycyjne badania makroskopowe nie pozwalają na dokładne przewidywanie zachowania się zapraw w kontakcie zwodą. Zarówno proces kapilarnego podciągania, wysychania, jak i zamarzania wody jest zależny od wielkości i rozkładu porów. Na strukturę porowatą składają się połączone ze sobą pory o różnym kształcie i wielkości, które klasyfikuje się pod względem szerokości na: mikropory (< 2 nm); mezopory (2 - 50 nm); makropory (> 50 nm). Największą zdolność adsorpcyjną mają mikropory - stanowią podstawowy nośnik właściwości sorpcyjnych materiału [1]. Ic[...]

Wpływ ukształtowania powierzchni muru licowego na jego estetykę DOI:10.15199/33.2015.05.28


  Wartykule podjęto próbę ustaleniawpływu ukształtowaniamuru na estetykę obiektówmałej architektury. Stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy intensywnością pojawiających się wykwitów na badanych murach a rodzajem użytych zapraw. Słowa kluczowe:mur licowy,wykwit, oddziaływanie środowiska.Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te, przyczyniając się do destrukcji struktury materiału, obniżają trwałość użytkową muru. Uwzględniając złożony i wieloskładnikowy charakter oddziaływań, wyróżnia się dwie podstawowe grupy czynników destrukcyjnych: środowiskowe i wewnętrzne. Ich wzajemne interakcje są m.in. uzależnione od geometrii muru.Wpływa to bezpośrednio na trwałość elementów. Stąd też jej właściwe zrozumienie wymaga znajomości podstawowych założeń Eurokodu 6 [4] w zakresie wymagań konstrukcyjnych, doboru materiałów i wykonania muru. Szczególnie istotna jest klasyfikacjawarunków środowiskowych oraz kategorie elementów murowych. Warunki środowiskowe zostały zdefiniowane przez pięć klas ekspozycji. Określają one czynniki bezpośrednio oddziałujące na konstrukcję, które z kolei warunkują zastosowanie właściwych elementów murowych (tabela 1), układów materiałowych (zaprawa, wkładki), a tym samym ochronę strukturalną muru. Eurokod 1996-2 [4] dzieli elementy murowe ceramiczne ze względu na zamrażanie i odmrażanie na trzy kat[...]

Czas wysychania ścian jednowarstwowych z wilgoci technologicznej DOI:10.15199/33.2016.03.16


  Zewzględu na zaostrzonewymagania ochrony cieplnej współczesne ściany jednowarstwowe wymagają szczególnych rozwiązań materiałowych i znacznej grubości. Najczęściej wykonywane są z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego o małej gęstości oraz pustaków z ceramiki poryzowanej. Ze względu na porowatą strukturę materiały te chłoną dużą ilość wilgoci technologicznej z robót wykończeniowych.Wkonsekwencji wydłużeniu ulega czas dochodzenia do poziomu wilgotności ustabilizowanej. Problematykę tę szczegółowo przeanalizowano w artykule zwykorzystaniemprogramu komputerowegoWUFI® PRO5. Słowa kluczowe: wilgoć technologiczna, ściana zewnętrzna jednowarstwowa, okres wysychania. Abstract. Due to tighter requirements for thermal protection the contemporary one-layer walls need specialmaterial solutions and significant thickness. The offered systems base mostly on autoclaved aerated concrete blocks of low density and aerated blocks of porized ceramics. Because of their structure these materials absorbmuch of technologicalmoisture during finishing work. As a consequence the stabilised humidity period is increasing. This problemwill be discussed by this article in detail. Keywords: technological moisture, external one-layer wall, drying period.Zastosowanie w budownictwie jednowarstwowych ścian zewnętrznych z elementów i[...]

Wpływ dodatku trasu na szczelność połączenia elementu murowego z zaprawą DOI:10.15199/33.2017.05.30


  Artykuł dotyczy badań laboratoryjnych odzwierciedlających naturalnewarunki środowiskowe sprzyjające powstawaniu wykwitów namurach licowych. Celemprezentowanych badań byłowskazanie złączy charakteryzujących się odpornością nawnikanie wody do wnętrzamuru oraz układów odpornych na całkowite zniszczenie spoiny lub odspojenie zaprawy od ceramiki. Porównano szczelność połączenia elementu murowego z trzema wybranymi zaprawami: cementową, cementową z dodatkiem trasu oraz gotową zaprawę murarską do klinkieru (z trasem). Słowa kluczowe: mur licowy, zaprawa, wykwit, szczelność.Umiejętność wznoszenia ceramicznych ścian budynków znana jest od starożytności. Na terenach Polski początki wznoszenia budowli murowanych przypadają na X wiek. Wobiektach historycznych podstawowym składnikiem zapraw do murów licowych było wapno, a po wynalezieniu cementu portlandzkiego w drugiej połowie XIX w., również dodatek tego rodzaju spoiwa. Od czasów starożytnych stosowano również tras - pucolanę pochodzenia wulkanicznego zawierającą czystą krzemionkę. W czasach współczesnych tras jest dodawany do gotowych zapraw. Jest również dostępny jako niezależny dodatek. Drobno zmielony tras reaguje w obecnościwody z rozpuszczonymwodorotlenkiem wapnia, tworząc związki krzemianówwapnia. Tras w zaprawach ogranicza występowanie wykwitów. Oprócz wiązania węglanów wapnia ma także kilka innych walorów: uszczelnia strukturę i zwiększa wytrzymałość mechaniczną zaprawy oraz jej elastyczność i przyczepność do podłoża, a także wpływa kor[...]

Dodatki mineralne w produkcji wibroprasowanych elementów betonowych


  Wartykule przedstawiono badania dodatków mineralnych stosowanych w produkcji wibroprasowanych elementów galanterii betonowej. Oprócz powszechnie stosowanych dodatków, czyli mikrokrzemionki oraz popiołówlotnych, omówionomodyfikację struktury betonu odpademw postaci pyłów pochodzących z produkcji kruszyw łamanych. Jest to dodatek zdobywający obecnie coraz większą popularność. Wykazano, że istnieje proporcjonalna zależność pomiędzy wytrzymałością zaprawy oznaczaną na normowych beleczkach a wytrzymałością betonu wibroprasowanego. W pierwszym etapie przeprowadzono serię badań reaktywności tych dodatków.Wykorzystanowtymcelu procedury oznaczania klasy cementuwg normyPN-EN196-1:2006Metody badania cementu -Część 1:Oznaczaniewytrzymałości.Zestawienie zaprawużytych do badań przedstawionowtabeli 1.Do oznaczenia użyto piasku o uziarnieniu zbliżonym do normowego. Badania polegały na określeniu względnego przyrostu 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie fz,d beleczek wykonanych z zaprawy z dodatkami w stosunku do analogicznej cechy zaprawy z czystym cementem fz. Pozwoliło to oszacować reaktywność poszczególnych dodatków (tabela 2). W celu określenia wpływu dodatków na modyfikację struktury betonu wibroprasowanego zrealizowano próbne recepturymieszanek. Do badań użyto popiołówlotnych oraz pyłówkamiennych, natomiast pominięto w analizie wytrzymałości pyły krzemionkowe ze względu na duży stan wiedzy na ich temat [2], [3] oraz wysoki koszt produkcji na skalę przemysłową. Gotowe wyroby (kostka brukowa) przebadano pod względem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa - [...]

Defekty wibroprasowanych elementów betonowych DOI:10.15199/33.2014.12.14


  W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę defektówwibroprasowanych elementów betonowych stosowanych w mostownictwie, takich jak m.in. kostka brukowa, obrzeża, krawężniki. Zaproponowano klasyfikację defektów uwzględniającą przyczynę ich wystąpienia i intensyfikacji. Omówiono najczęstsze przyczyny degradacji oraz ich wpływ na trwałość i estetykę wykonanej nawierzchni. Ponadto zaproponowano kierunek optymalizacji technologicznych zapewniających możliwość przeciwdziałania określonym defektom i wskazano, które z nichmogą wynikać z niewłaściwego składu ilościowego i jakościowego mieszanki oraz przebiegu procesu produkcyjnego, a które są zjawiskiem całkowicie normalnym i niejednokrotnie przejściowym. Słowa kluczowe: beton wibroprasowany, kostka, nawierzchnia, trwałość. Abstract. This article presents a detailed characterization of defects of vibropressed concrete elements used in bridge building industry, such as: paving, curbs and watercourses. Authors proposed classification of defects with regard to their causes. These causes of degradation has been discussed and the impact on durability and aesthetics has been assessed.Authors proposed technological solutions for prevention of specified defects. It has been shown, which of them can be the result of improper quantitative and qualitative mix composition, and which are perfectly normal and often transient occurrence. Keywords: vibropressed concrete, brick, pavement, durability.Wostatnich latach wibroprasowana kostka brukowa zdobyła dużą popularność wśród materiałów przeznaczonych do wykonywania nawierzchni komunikacyjnych. Bogactwo dostępnych barw, kształtów oraz faktur stwarza obecnie praktycznie nieograniczonemożliwości kształtowania przestrzeni architektonicznej. W ostatnim dziesięcioleciu [...]

 Strona 1