Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena POCHRZĄST"

Ocena własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu Ti6Al4V ELI

Czytaj za darmo! »

Przedstawione wyniki badań stanowią próbę określenia wpływu wybranych, wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na finalne własności anodyzowanego stopu Ti6Al4V ELI. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinacją następujących obróbek szlifowania, polerowania mechanicznego, piaskowania i polerowania elektrolityczne. Do oceny własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu wykorzystano elektrochemiczne metody oceny odporności korozyjnej oraz elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS). Abstract. The presented work is an attempt to determine the influence of selected surface pretreatment on final properties of anodized Ti6Al4V ELI alloy. The pretreatment consisted of grinding, mechanical polishing, sandblasting and electropolishing. In order to determine electrochemical properties of the modified alloy, electrochemical methods of corrosion testing as well as electrochemical impedance spectroscopy were applied. (Evaluation of electrochemical properties of modified Ti-6Al-4V ELI alloy). Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V ELI, utlenianie anodowe, korozja szczelinowa, korozja wżerowa, EIS. Keywords: Ti6Al4V ELI alloy, anodic oxidation, crevice corrosion, pitting corrosion, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Do grupy biomateriałów metalowych, długoterminowych zaliczamy stopy na osnowie tytanu oraz stop Ni-Ti. [1,2]. Finalna jakość implantów z nich wykonanych zależy od składu chemicznego, jakości metalurgicznej, rodzaju struktury i umocnienia struktury podłoża oraz struktury, rodzaju i grubości warstwy powierzchniowej [3]. Duża odporność korozyjna tych stopów związana jest z występowaniem na ich powierzchni warstwy tlenków skorelowanej ze składem chemicznym podłoża. Najistotniejszą rolę odgrywają tlenki tytanu charakteryzujące się dużą stabilnością termodynamiczną oraz małą rozpuszczalnością w tkankach [4,5]. Warstwa powierzchniowa kształtowana jest poprzez zastosowanie różnych technologii inżyn[...]

Porównanie własności elektrochemicznych zmodyfikowanych powierzchniowo stopów Ti-6Al-4V ELI oraz Ti-6Al-7Nb stosowanych w medycynie

Czytaj za darmo! »

Uzyskane wyniki badań z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej stanowią próbę weryfikacji przydatności poszczególnych wariantów obróbki powierzchniowej w celu poprawy właściwości fizykochemicznych stopów Ti-6Al-4V ELI i Ti-6Al-7Nb. Przygotowanie powierzchni obejmowało zabiegi obróbki powierzchniowej składające się z szlifowania, obróbki wibracyjnej, polerowania mechanicznego, obróbki strumieniowo-ściernej, polerowania elektrochemicznego oraz anodyzacji przy potencjałach 57V, 77V, 87V oraz 97V. Abstract. The obtained results with the use of electrochemical impedance spectroscopy represents an attempt to verification of the suitability of particular variants of the surface treatment in order to improve physicochemical properties of Ti-6Al-4V ELI and Ti-6Al-7Nb alloys. Preparation of surfaces procedures included of surface treatment consisting of grinding operation, shot-peening, mechanical polishing, sandblasting, electrochemical polishing and anodic oxidation at potentials 57V, 77V, 87V and 97V (Comparison of electrochemical properties of surface modified Ti-6Al-4V Eli and Ti-6Al-7Nb alloys used in medicine). Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V ELI, stop Ti-6Al-7Nb, utlenianie anodowe, EIS Keywords: Ti-6Al-4V ELI alloy, Ti-6Al-7Nb alloy, anodic oxidation, EIS Wstęp Stopy tytanu z uwagi na bardzo dobre własności mechaniczne, mały ciężar właściwy oraz dobrą odporność na korozję stanowią obecnie jedną z najpopularniejszych grup materiałów metalowych stosowanych między innymi w ortopedii i traumatologii. Współczesna technika stawia coraz to wyższe wymagania materiałom stosowanych na biomateriały, między innymi niezawodność, większa wytrzymałość, czy własności mogące jedynie poprawić parametry istniejących już rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie metodami modyfikacji powierzchni materiałów, które ponadto odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu własności fizykochemicznych. Stosowa[...]

Badania własności elektrochemicznych warstw krzemionkowych stosowanych na wyroby medyczne przeznaczone do kontaktu z krwią

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki badań własności elektrochemicznych warstw krzemionkowych wytworzonych na stali Cr-Ni-Mo przeznaczonej do kontaktu z krwią. Badane próbki poddano szeregowi metod obróbki powierzchniowej: szlifowanie, polerowanie elektrolityczne, pasywacja chemiczna, naniesienie warstw krzemionkowych przy wykorzystaniu zanurzeniowej techniki zol-żel. W celu określenia własności elektrochemicznych powłok SiO2 przeprowadzono badania odporności korozyjnej metodami: potencjodynamiczną oraz impedancyjną. Abstract. The paper presents the results of the electrochemical properties of silica layers produced on Cr-Ni-Mo steel intended for contact with blood. The samples were subjected to a series of surface preparation methods: grinding, electrolytic polishing, chemical passivation, sol-gel silica coatings by means of dipping. For the evaluation of electrochemical properties of SiO2 layers of corrosion resistance tests were carried out by means of potentiodynamic and impedance methods. (The research of electrochemical properties of silica layers used in medical devices intended for contact with blood) Słowa kluczowe: warstwa krzemionkowa, własności elektrochemiczne, badania potencjodynamiczne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Keywords: silica layer, electrochemical properties, potentiodynamic tests, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Prawidłową więź pomiędzy implantem, a środowiskiem tkankowym zapewnia odpowiednio przygotowana powierzchnia wyrobu medycznego. Połączenie zalet metalowych konstrukcji wszczepów z wymaganą do zastosowań medycznych biotolerancją osiąga się poprzez różnorodne metody obróbki powierzchniowej implantów, m.in.:polerowanie elektrochemiczne, pasywacja chemiczna, wytwarzanie powłok tlenkowych otrzymywanych przy pomocy metody zol-żel. Modyfikacja oparta na technologii zol-żel jest jedną z najbardziej progresywnych metod pokrywania powierzchni, o różnej morfologii i geometrii, cienkimi[...]

 Strona 1