Wyniki 1-10 spośród 51 dla zapytania: authorDesc:"Jan SIKORA"

Materiały ziarniste w zabezpieczeniach przeciwhałasowych

Czytaj za darmo! »

Wrozwiązaniach konstrukcyjnych przegród warstwowych, stanowiących elementy ścienne zabezpieczeń przeciwhałasowych ograniczających hałas przemysłowy (obudowy dźwiękochłonno- -izolacyjne) i komunikacyjny (ekrany akustyczne), stosuje się na ogół dwa rodzaje materiałów skojarzonych ze sobą: dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne. Zagadnienie to w odniesieniu do obudów maszyn i urządzeń zostało omówione w artykule J. Sikora Obudowa maszyn i urządzeń, jako sposób ochrony stanowisk pracy przed hałasem opublikowanym w miesięczniku "Materiały Budowlane" nr 8/2005, str. 35 - 37. Nowy rodzaj materiałów dźwiękochłonnych stanowią materiały ziarniste występujące w naturalnej postaci oraz w postaci granulatów powstałych z przetworzonych technologicznie substancji stałych. Zajmuję się tymimateriałami od kilku lat, upatrując w nich możliwy do stosowania rdzeń dźwiękochłonny w ściankach zabezpieczeń ograniczających nadmierną aktywność akustyczną źródeł hałasu wewnętrznego i zewnętrznego. Wykorzystaniemmateriałów ziarnistych do rozwiązań elementów ochrony przeciwhałasowej zainteresowali się przede wszystkim producenci ekranów akustycznych. Powstały nowe rozwiązania paneli akustycznych z warstwami granulatów z różnych tworzyw, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej, konkurencyjnymi w stosunku do klasycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono wybrane wyniki rozszerzonego programu badań właściwości dźwiękochłonnych materiałów ziarnistych, jakie przeprowadzono w Katedrze Mechaniki AGH w latach 2008 - 2010, uzupełniając te dane oceną parametrów akustycznych konkretnych rozwiązań. W wibroakustyce przemysłowej (zabezpieczenia przeciwhałasowe), podobnie jak w akustyce budowlanej, operuje się pojęciem przegrody charakteryzującej się właściwościami dźwiękoizolacyjnymi bądź dźwiękochłonno- izolacyjnymi. Wśród przegród stosowanych w wibroakustyce występują p[...]

Open Source Boundary Element Method Library for Diffusion Optical Tomography

Czytaj za darmo! »

This article presents the project of the new open source Boundary Element Method library. It discusses main goals of the project and its characteristics consistent with the "good open source project". It covers license conditions, chosen technology, design of the project as well as development process. Streszczenie. W artykule została zaprezentowana nowa biblioteka implementuj ˛ aca[...]

Concept of mapped Infinite Elements incorporated into Boundary Element Method

Czytaj za darmo! »

Incorporation of Infinite Elements into Boundary Element Method (BEM) requires to introduce special mapping functions or combination of standard shape function and decay functions for infinite region. The concept of mapped infinite elements usage and their implication for calculation steps in BEM will be presented. Results will be illustrated by two-dimensional example. It is to clarify the appl[...]

3D mapped infinite boundary elements usage in Electrical Impedance Tomography

Czytaj za darmo! »

Infinite Boundary Elements in Boundary Element Method can be used to solve forward problem in Electrical Impedance Tomography. Iinfinite elements are applied e.g. into wall dampness investigations when the height of moisture and implicated proper electrode placement is unknown or on medical areas when some surfaces between human tissues and related boundary conditions are inaccessible. This article presents implementations of mapped infinite elements based on eight nodes quadrilateral boundary elements in 3 dimensional verification model. Streszczenie. Elementy brzegowe nieskończone w Metodzie Elementów Brzegowych mogą być stosowane do rozwiązywania zadania prostego w zagadnieniach tomografii impedancyjnej. Przykładowo w pomiarach zawilgocenia murów lub w zagadnieniach medycznych gdzi[...]

Comparison between substructuring and overlapping domain decomposition methods for diffuse optical tomography problems

Czytaj za darmo! »

The forward problem in DOT can be modelled in an frequency domain as a diffusion equation with Robin boundary conditions. In case of multilayered geometries the forward problem can be treated as a set of coupled equations. In this paper we present the solution for diffuse light propagation in a four-layer spherical model using Boundary Element Method. Additionally, we compare overlapping with non-overlapping domain decomposition methods applied to this problem to improve its efficiency. Streszczenie. Zagadnienie proste w dyfuzyjnej tomografii optycznej mo˙ze by´c modelowane w dziedzinie cz˛ estotliwo´sci równaniem dyfuzji z warunkami brzegowymi Robina. W artykule zostanie zaprezentowany wynik rozwia˛zania równania dyfuzji jako modelu propagacji s´wiatła w czterowarstwowym obiekcie sf[...]

Numerical integration for symmetric Galerkin Boundary Element Method

Czytaj za darmo! »

Metoda elementów brzegowych Galerkina (GBEM), w przeciwieństwie do metody klasycznej, przy pewnych warunkach generuje symetryczny układ równań algebraicznych. Najtrudniejszym elementem obliczeń numerycznych w standardowej metodzie elementów brzegowych są całki osobliwe. Trudność ta jeszcze wzrasta w przypadku podejścia Galerkina. W niniejszym artykule przedstawiono propozycje numerycznego wyznaczania całek w symetrycznej metodzie GBEM. (Całkowanie numeryczne w symetrycznej metodzie elementów brzegowych Galerkina). Abstract. The classical BEM produces fully populated coefficients matrix. With Galerkin Boundary Element Method (GBEM) is possible to produce the symmetric coefficients matrix. Generally the Galerkin boundary integral equations lead to the algebraic system where known and unknown boundary values are defined by one or two dimensional integrals. The main problems are related to the integrals evaluation and treatment of the singularities. These paper presents problems associated with integration for GBEM. Słowa kluczowe: metoda elementów brzegowych, podejście Galerkina, całkowanie numeryczne, całki osobliwe. Keywords: Boundary Element Method, Galerkin approach, numerical integration, singular integrals Introduction Galerkin approach (GBEM) [1,2] is more difficult than the standard Boundary Element Method [3,4,5,6] mainly due to a very complicated procedure of the singular integrals calculation. Galerkin method leads to a double surface integration. GBEM may, under some conditions, generate a symmetric system of algebraic equations. That is a major advantage of Galerkin approach [2]. The concept of GBEM formulation is presented for the boundary integral equations limited to constant elements and 2D space. Symmetric system of Galerkin BEM Basic integral equation (BIE) for the BEM is constructed by the convolution with the fundamental solution [3,4,5,6]. Figure 1 presents domain   Rn with Dirichlet and Neuman bo[...]

Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca ma na celu opracowanie metody rozwiązania zagadnienia odwrotnego w dwuwymiarowej Impedancyjnej Tomografii Komputerowej opartego na podejściu neuronowym. W tym celu został stworzony model, z którego otrzymane dane posłużyły do uczenia sieci neuronowej. Sieć ma za zadanie wykrywać zmianę wielkości wewnętrznego obszaru, oraz jego położenie. Abstract. This paper aims to develop methods to resolve the inverse problem in two-dimensional impedance Tomography-based neural approach. For this purpose, a model was created, from which the data obtained were used for neural network learning. The network is designed to detect change in the size of the inner area, and its location. (Neurocomputing of Inverse Problem approximated by Boundary Element Method). Słowa kluczowe: sieci neuronowe, metoda elementów brzegowych, tomografia impedancyjna, zagadnienie odwrotne. Keywords: neural network, Boundary Element Method, Tomography, inverse problem. Wstęp Detekcja wielkości oraz położenia jednego obszaru w drugim jest bardzo ważna w wielu dziedzinach życia. Jedną z takich dziedzin jest medycyna, gdzie stosuje się wykrywanie zmian wielkości krwiaków, różnego rodzaju guzów. W tym celu stosuje się tomografię komputerową, w której to algorytm rekonstrukcji obrazu wykorzystuje wiedzę o rozkładzie prądu wewnątrz badanego obiektu oraz informację o wartościach pomierzonych napięć międzyelektrodowych na jego powierzchni. Na tej podstawie ro[...]

Modelowanie siatkowe obiektów płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem technik komputerowych DOI:10.12915/pe.2014.03.031

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje informacje dotyczące tworzenia obiektów siatkowych z wykorzystaniem metod CAD oraz pliku programowego Netgen. Reprezentacja siatki zapewnia ulepszone możliwości modelowania kształtów obiektów w bardziej szczegółowy sposób. Autorzy przedstawiają również zastosowanie w tym procesie pliku programowego BEMLAB. Pakiet BEMLAB jest obiektową numeryczną biblioteką o otwartym kodzie źródłowym implementującą Metodę Elementów Brzegowych (MEB). Abstract. Article presents information about creating meshes with help of CAD methods and Netgen Mesher. Mesh tessellation provides enhanced capabilities for modeling object shapes in a more detailed way. Authors describe also application of BEMLAB. BEMLAB is the open source Boundary Element Method (BEM) numerical software. Modelling of mesh with use of computer methods. Słowa kluczowe: modelowanie siatkowe, metody CAD, plik programowy Netgen, obiektowa numeryczna biblioteka BEMLAB. Keywords: creating meshes, CAD methods, Netgen Mesher, the open source Boundary Element Method BEMLAB. doi:10.12915/pe.2014.03.31 Wstęp Modelowanie siatkowe jest niezwykle przydatne głównie w dwóch obszarach: - bardziej precyzyjnego modelowania skomplikowanych obiektów płaskich i przestrzennych o dowolnych kształtach zaokrąglonych, ale niebędących bryłami lub powierzchniami obrotowymi; - modelowania (często pofalowanych, o skomplikowanych kształtach) rozkładów pól elektromagnetycznych, cieplnych itp., niezbędnego w matematyczno - fizycznych obliczeniach. Mówiąc zwięźle celem jest jak najwierniejsze modelowanie dowolnych obiektów płaskich i przestrzennych, stosując metody i techniki matematyczno - informatyczne. Z tego względu w obszarze tym opracowano szereg plików programowych umożliwiających automatyzację samego procesu modelowania, jak i edycji płaskich i przestrzennych obiektów siatkowych. Modelowanie siatkowe metodami CAD W metodach CAD (ang. Computer Aided Design) modelowanie siatk[...]

Boundary element method application in wall dampness tomography DOI:10.15199/48.2016.03.23

Czytaj za darmo! »

The boundary element method implementation used to find tomographic image of damped wall humidity distribution is presented. Damped wall represents non-homogeneous media where humidity has a spatial distribution that varies with two co-ordinates. Real measurements were taken and function coefficients where found using boundary element method, verified again by finite element method. Streszczenie. Artykuł prezentuje opis matematyczny implementacji środowisk niejednorodnych w metodzie elementów brzegowych zastosowanej do poszukiwania rozkładu zawilgocenia wnętrza muru. Wyniki obliczeń porównane są z realnymi pomiarami zawilgocenia zbudowanego w warunkach laboratoryjnych muru, wykonanymi z użyciem 26 elektrodowego tomografu impedancyjnego (Zastosowanie metody elementów brzegowych dla środowisk niejednorodnych na przykładzie badania zawilgocenia murów). Keywords: Boundary Element Method, Functionally Graded Materials, Impedance Tomography. Słowa kluczowe: Metoda elementów brzegowych, środowiska niejednorodne, tomografia impedancyjna. Introduction Serious problem form many brick masonry historic buildings are their excessive moisture. Too much moisture causes a reduction in the compressive strength of both brick and mortar and to reduce the durability of the walls. Water, usually containing aggressive chemicals (chlorides, sulfates and nitrates), is transmitted to higher altitudes of the wall. High humidity of the walls encourages growth of fungi and mold, which have a negative impact on the human health. Humidity distribution, the type and concentration of salt in the wall are helpful in assessing the causes of damage and should be the basis for selecting the appropriate security methods related to excessive humidity and salinity. Typical method used to find humidity distribution performed by drilling, sampling and checking samples moisture cannot be applied for continuous monitoring of dehumidification process. Relatively inexpensive[...]

 Strona 1  Następna strona »