Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Daniel KUCHARSKI"

1000 kg z nadgarstkiem w dół DOI:

Czytaj za darmo! »

ABB wprowadziła do swojej oferty wielofunkcyjnego robota przemysłowego IRB 8700, który charakteryzuje się największą wydajnością i najniższymi kosztami użytkowania wśród dostępnych na rynku robotów o dużym udźwigu. To największy robot ABB dla przemysłu samochodowego i odlewniczego, już dostępny w Polsce.Przemysł samochodowy i odlewnictwo to ważne, dynamicznie rozwijające się sektory polskiej gospodarki. Ch[...]

Charakterystyki nagrzewanych wsadów stalowych ze źródeł napięciowych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono związki pomiędzy wielkościami obwodowymi a polowymi, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegów elektromagnetycznych. W nagrzewanych prętach stalowych wyróżnione trzy stany wsadów: magnetyczny, dwuwarstwowy, niemagnetyczny determinują rozkłady źródeł ciepła będące podstawą do określenia oporów zastępczych przy zachowaniu występującej nieliniowej przenikalności magnetyczn[...]

Wpływ parametrów materiałowych zewnętrznych przegród budowlanych na ogrzewanie pomieszczeń

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczenia pól temperatury w stanach nieustalonych dla przegród budowlanych jedno i dwuwarstwowych, złożonych z materiałów o różnych dyfuzyjnościach. Dokonano obliczeń dynamiki podłogi grzejnej, przy różnym usytuowaniu przewodów grzejnych i różnej grubości warstwy akumulacyjnej. Zwrócono uwagę na wpływ zmian warunków zewnętrznych na zmiany temperatur ścian. Określono str[...]

Radiacja w modelowaniu urządzeń elektrotermicznych na przykładzie urządzenia do pomiaru ciśnienia rozprężania węgla

Czytaj za darmo! »

Analiza zjawisk zachodzących w rzeczywistych układach termokinetycznych jest zwykle bardzo skomplikowana. Z dużą dokładnością można charakteryzować zjawiska wymiany ciepła w ciałach stałych. Przyjmowanie izotropowych właściwości materiałów jest powszechną praktyką i poza nielicznymi przypadkami otrzymane dokładności utrzymywane są na akceptowalnym poziomie. Zdecydowanie najtrudniejsze są zj[...]

Analiza pola temperatury w urządzeniu do badania wybranych parametrów węgla

Czytaj za darmo! »

Projektowanie urządzeń elektrotermicznych jest zagadnieniem dość skomplikowanym. Konieczność uwzględniania wielu parametrów, jak i analizy pól sprzężonych przy skomplikowanych warunkach granicznych determinuje procedury rozwiązywania tych zagadnień przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych algorytmów. W ostatnim czasie, wielce pomocne stały się rozbudowane systemy obliczeniowe, pozwalające na p[...]

Symulacja zachowania czujnika termoelektrycznego do testów regulatorów temperatury

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę analizy pracy regulatora temperatury, sterującego pracą wybranego obiektu elektrotermicznego, opisanego za pomocą modelu numerycznego. Pozwala to połączyć rzeczywisty sterownik temperatury z abstrakcyjnym, istniejącym jedynie w pamięci komputera, obiektem cieplnym. Wybrany punkt pola temperatury modelu, generuje sygnał odpowiadający sile termoelektrycznej termopary,[...]

Ocena odporności korozyjnej stopu Wironit po pasywacji elektrochemicznej przy różnych potencjałach

Czytaj za darmo! »

Tworzywa metaliczne stosowane w protetyce stomatologicznej powinny charakteryzować się: wysoką odpornością korozyjną, jednorodnością składu chemicznego, biotolerancją, określonym zespołem własności mechanicznych (wysoka wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, ścinanie, zginanie, odpowiednia ciągliwość, twardość i odporność na ścieranie), odpowiednimi właściwościami elektrycznymi (paramagnetyzm), brakiem tendencji do generowania zakrzepów [1]. W protetyce stomatologicznej często wykorzystywanym tworzywem metalicznym są stopy z grupy Co-Cr. Wybór ten podyktowany jest względnie niskimi kosztami produkcji oraz dobrymi właściwościami mechanicznymi mogącymi sprostać wymaganiom, jakie są stawiane materiałom przeznaczonym na silnie obciążone elementy protez [2, 3, 8]. Podstawową wadą tych stopów jest to, że w środowisku jamy ustnej wykazują niską odporność korozyjną, a to ze względu na występowanie złożonego układu elektrochemicznego pomiędzy metalowymi elementami protezy a otaczającymi tkankami. Metalowe uzupełnienia protetyczne nieustannie narażone są na ciągłe zmiany warunków fizykochemicznych w środowisku pracy, co przyczynia się do rozwoju korozji i degradacji wszczepu [4÷6]. Główne wymagania stawiane materiałom metalowym przeznaczonym do pracy w kontakcie z żywym organizmem człowieka to przede wszystkim wysoka biozgodność i biofunkcjonalność [7]. Brak spełnienia tych warunków może doprowadzić do powstania niekorzystnych reakcji alergicznych [9]. Aby wyeliminować wzajemne oddziaływanie pomiędzy metalowym elementem protezy a organizmem oraz zmniejszyć zdolność do jego niszczenia korozyjnego, stosuje się różnego rodzaju modyfikacje ich powierzchni. Ma to zapewnić tworzywom metalowym przebywającym w ludzkim organizmie prawidłową pracę bez jednoczesnego wywoływania negatywnych skutków w otaczającym go środowisku. Dodatkowo pozwala to wydłużyć czas jego pracy oraz chroni przed różnymi rodzajami korozji, które występują w jamie ustn[...]

Skutki energetyczne ekranowania pola magnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy rozważono energetyczne skutki pola elektromagnetycznego przenikającego ferromagnetyczne przegrody stanowiące obudowy i osłony silnoprądowych torów urządzeń elektrycznych. Przedyskutowano wpływ geometrii i przenikalności magnetycznej na wartość mocy pochłanianej przez przegrody będące ekranami magnetycznymi. Porównano wyniki obliczeń o danych materiałowych zastępczych z bliskimi rzeczywi[...]

Wiarygodność termowizyjnych technik pomiaru temperatury

Czytaj za darmo! »

Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie urządzeń pomiarowych do badań termowizyjnych, oraz ofert wykonywania takowych pomiarów, świadczą o popularności tej techniki. Ze względu na charakter badań termowizyjnych oraz możliwość wizualizacji wyników pomiarowych, technikę tą należy uznać za bardzo atrakcyjną. Zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy racjonalizacja zużycia energii staje się bardzo istotnym zagadnieniem, badania termowizyjne dają możliwość szybkiej oceny obiektów. Pomiary takie powszechnie wykonywane są w celu oceny poprawności wykonania obiektów i urządzeń elektrycznych. Tym niemniej, większość ofert w zakresie badań termowizyjnych opiera się na przyjmowaniu wyników pomiarowych jako pewnik, nie wnikając w analizę dokładności metody pomiarowej. Niniejsza praca jest próbą o[...]

Wpływ rozszerzalności cieplnej na dokładność obliczeń energetycznych nagrzewanych bezpośrednio wsadów

Czytaj za darmo! »

W pracy rozważono dokładności obliczeń numerycznych stanów ustalonych i nieustalonych pól temperatury nagrzewanych wsadów długich. Przyjęta uproszczona geometria wsadów umożliwia wygodne i jednoznaczne przedstawienie jakości wykonywanych obliczeń. Dokonano przykładowych obliczeń i oceny ich wiarygodności nie tylko pod kątem strat cieplnych, lecz przede wszystkim sposobu przyjmowanej dyskretyzacji obszaru liczonego. Pomijając trudności w określeniu parametrów materiałowych podano zakres błędów obliczeniowych przy wyznaczaniu mocy cieplnych i wartości temperatury nagrzewanych przewodników z uwzględnieniem ich rozszerzalności temperaturowej materiału. Abstract. This paper deals with the accuracy of numerical calculations of transient and steady-state of temperature fields of a heated steel wire. Simplifying the geometry of objects enabled presenting the quality of calculations in more convenient and unambiguous manner. Furthermore, not only was the credibility of the exemplary calculations evaluated when it comes to the issue of heat losses, but also - more importantly - it was evaluated by the way the computational space was divided. Putting aside the difficulties of determining material’s parameters, we give the range of calculation errors for determining the heating power and the value of temperature of heated conductors, with the thermal expansion of those conductors taken into account. (Effect of thermal expansion on the credibility of energetic calculations of directly heated charge). Słowa kluczowe: nagrzewanie bezpośrednie, rozszerzalność cieplna, dokładność obliczeń. Keywords: direct heating, thermal expansion, accuracy of calculations, energy parameters. Wprowadzenie Prezentowanych w literaturze przykładów nagrzewania wszelkiego rodzaju wsadów jest niezmiernie wiele, lecz tylko w nielicznych pozycjach podejmowane są próby oceny wiarygodności uzyskiwanych rezultatów liczbowych. We wcześniejszych pracach, w których autorzy doko[...]

 Strona 1  Następna strona »