Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Manfred Jaschik"

Kinetyka krystalizacji soli podwójnej 2Na2SO3·3Na2SO4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji soli 2Na2SO3·3Na2SO4. Badania przeprowadzono w laboratoryjnej instalacji wyparnej, zawierającej krystalizator o pojemności ok. 0,2 dm3, w układzie Na2SO4/Na2SO3/H2O oraz Na2SO4/Na2SO3/NaHSO3(Na2S2O5)/H2O. Wykorzystując model krystalizatora MSMPR wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarod[...]

Kinetyka krystalizacji soli podwójnej 2Na2SO3·3Na2SO4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji soli 2Na2SO3·3Na2SO4. Badania przeprowadzono w laboratoryjnej instalacji wyparnej, zawierającej krystalizator o pojemności ok. 0,2 dm3, w układzie Na2SO4/Na2SO3/H2O oraz Na2SO4/Na2SO3/NaHSO3(Na2S2O5)/H2O. Wykorzystując model krystalizatora MSMPR wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarod[...]

Odsiarczanie gazów odlotowych metodą absorpcji SO2 w roztworach kwasu siarkowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu odsiarczania spalin roztworami kwasu siarkowego( VI) z dodatkiem związków manganu jako katalizatorów utleniania. Badania prowadzono w wielkolaboratoryjnej instalacji badawczej. Wykazano, że proces odsiarczania gazów przebiegający z katalitycznym utlenianiem produktów absorpcji ditlenku siarki do kwasu siarkowego(VI), z zastosowaniem katalizatora manganowego, może być z powodzeniem realizowany w kolumnie z wypełnieniem i stanowić alternatywę dla innych mokrych procesów odsiarczania. W badaniach uzyskano skuteczności absorpcji SO2 w jednostopniowej instalacji przekraczającą 90%. Wykazano, że dla uzyskania wymiernych skuteczności absorpcji stężenie kwasu obiegowego nie powinno przekraczać ok. 100 g/dm3, a stężenie ditlenku siarki w odsiarczanym gazie 1000 ppm. Wykazano także, że proces należy prowadzić w zakresie temp. 60—65°C. The SO2-contg. flue gas (SO2 concn. 1000—4000 ppm) was desulfurized in a pilot plant at 32—62°C by absorption in aq. soln. of H2SO4 (50—150 g/L) in presence of KMnO4 (Mn concn. 120 mg/L) as a catalyst. The process was carried out in a packed column (diam. 100 mm) filled with sphere packings (diam. 5 mm). High SO2 removal efficiency (higher than 90%) was achieved. Concn. of H2SO4 up to 100 g/L and temp. 60—65°C were recommended for desulfurization of the circulating flue gas contg. less than 1000 ppm SO2. Jednym z kierunków badań procesu odsiarczania gazów odlotowych jest absorpcja SO2 w roztworach kwasu siarkowego(VI). W procesie Mgr inż. Wojciech WASILEWSKI w roku 1965 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Specjalność - ochrona środowiska. Dr inż. Jan MROZOWSKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Zakładzie Ochrony Środ[...]

Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym


  Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego VAM, poprzez jego niekatalityczne (termiczne) spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym TFRR. Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie od stężeń wlotowych metanu nieco wyższych niż 0,2% obj., a powyżej 0,4% obj. metanu z możliwością znaczącego odzysku ciepła. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk ciepła wynoszący co najmniej 5 MWt w przeliczeniu na 100 000 Nm3/h przepływu powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono model matematyczny procesu i wybrane wyniki jego walidacji wykonanej drogą porównania wyników eksperymentów z wynikami symulacji matematycznych. Methods for non-catalytic combustion of ventilation air MeH from coal mine shafts in thermal flow reversal reactors were presented. A demonstration reactor was operated autothermally for MeH concns. higher than 0.2% by vol. and, moreover, with substantial heat recovery at above 0.4% by vol. The MeH concn. approaching 1% by vol., the heat recovery of at least 5 MW for every 100 000 m3/h of ventilation air was achieved. A math. model of the process was validated by comparison of exptl. and simulated data. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Krzysztof Gosiewski*, Anna Pawlaczyk, Manfred Jaschik Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym Combustion of coal-mine ventilation air methane in a thermal flow reversal reactor Mgr inż. Anna PAWLACZYK w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach na stanowisku asystenta. Specjalność - termiczne spalanie nisko stężonych mieszanin metan-powietrze, inżynieria reaktorów, inżynieria środowiska. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5, tel.: (32) 231-08-11 w. 126; fax: (32) 2[...]

Kinetyka krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu i przenoszenie skali procesu


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji wyparnej bezwodnego siarczanu sodu. Badania prowadzono z zastosowaniem trzech geometrycznie podobnych krystalizatorów o pojemności: 0,2, 1 i 5 dm3. Wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarodkowania. Opracowano korelacje potęgowe określające zależność parametrów kinetycznych krystalizacji od przesycenia, gęstości zawiesiny i intensywności mieszania. Określono wpływ wielkości krystalizatora na rozmiar otrzymywanych kryształów. Anhyd. Na2SO4 was crystd. from its aq. soln. in mixed reactors (0.2-5 L) under vacuum evapn. (430 hPa, 80°C) at varying residence time (1135-4012 s), evapn. rate (0.980- 35.433 g/min), suspension d. (22.13-129.63 kg/m3) and stirrer speed (450-1950 rpm) to study the process kinetics and to det. the linear crystal growth and effective nucleation rates. The correlations between kinetic parameters of the crystn. and supersatn., magma d. and mixing intensity were derived from the expt. data. The detd. order of crystal growth rate was about 1.4 for all crystallizers. The exponents in the equations describing the effect of the growth rate, magma d. and stirrer speed on the nucleation rate were 0.85, 1 and 2.5, resp. The scale-up principles to achieve the same median crystal size were developed. Over the range studied, a modest increase in median crystal size with increasing vol. of the crystallizer was obsd. for a const. sp. power input. Krystalizacja dobrze rozpuszczalnych związków, których rozpuszczalność zmienia się nieznacznie z temperaturą prowadzona jest Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Krzysztof Warmuziński, Jolanta Jaschik*, Manfred Jaschik Kinetyka krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu i przenoszenie skali procesu Kinetics and scale-up of evaporative crystallization of anhydrous sodium sulphate Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, tel.: (32[...]

Wykorzystanie odpadów flotacyjnych do odsiarczania gazów metodą półsuchą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą półsuchą, przebiegającego z wykorzystaniem zawiesin sporządzonych ze specjalnie przygotowanych odpadów flotacyjnych i wapna palonego. Stwierdzono, że odpady flotacyjne mogą stanowić substytut klasycznych sorbentów stosowanych do usuwania SO2 z gazów tą metodą. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowa[...]

Wykorzystanie odpadów z półsuchego odsiarczania spalin do usuwania ditlenku siarki i produkcji gipsu w metodzie mokrej wapniakowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową, w której stosowano oprócz sorbentu podstawowego, tj. wapniaka, odpad z odsiarczania spalin metodą półsuchą. Stwierdzono, że stosowanie w procesie odsiarczania spalin zawiesin, w których odpad stanowi nawet ponad 45% masy sorbentu podstawowego, nie wpływa na skuteczność procesu oczyszczania gazó[...]

Hybrydowy proces wydzielania CO2 ze spalin


  Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych wydzielania CO2 z mieszaniny CO2/N2/O2 w hybrydowym procesie łączącym adsorpcję zmiennociśnieniową z separacją membranową. Stwierdzono, że można odzyskać cały doprowadzony do procesu ditlenek węgla. Wykazano możliwość zwiększenia stężenia CO2 w mieszaninie CO2/N2/O2 z ok. 13% do ponad 97%, a więc do poziomu odpowiedniego na potrzeby jego transportu i składowania. Recovery of CO2 from flue gas in a 2-step process (pressure swing adsorption and membrane sepn.) was simulated numerically to maximize the process yield (up to 100%) and purity of the final product (up to over 97%) at the plant processing capacity 7.5 m3/h. Opublikowana w czerwcu 2009 r. Dyrektywa 2009/31/WE Unii Europejskiej w sprawie geologicznego składowania ditlenku węgla (tzw. Dyrektywa CCS) dała wyraźną zachętę do opracowywania i wdrażania technologii wychwytywania tego gazu ze strumieni gazów odlotowych w różnych gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w energetyce. Wydzielanie ditlenku węgla ze strumieni gazów odlotowych może być realizowane przy wykorzystaniu znanych z innych zastosowań metod separacji, m.in. technik adsorpcyjnych i membranowych1). Ze względu na małe stężenie CO2 (poniżej 20% obj.) w strumieniach spalin zapewnienie wysokiej (ponad 90%) czystości i sprawności odzysku tego gazu wymaga stosowania dwustopniowego procesu separacji adsorpcyjnej lub membranowej2- 7). Wysoka sprawność odzysku jest w takich procesach uzyskiwana przez minimalizację stężenia CO2 w oczyszczanym gazie odlotowym w pierwszym węźle separacji i zawrót reszty CO2 z drugiego węzła separacji na wlot pierwszego węzła. Proces hybrydowy jest naturalnym rozwinięciem adsorpcyjnego lub membranowego dwustopniowego procesu wydzielania CO2, który ma w założeniu zniwelować w pewnym stopniu wady obu procesów Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Marek Tańczyk*, Krzysztof Warmuziński, Manfred Jaschik, Aleksandra Janusz-Cygan Hybrydowy proces [...]

Costs of carbon dioxide removal from flue gases by adsorptive-membrane separation technique Koszty usuwania ditlenku węgla ze spalin w instalacji adsorpcyjno-membranowej DOI:10.15199/62.2015.2.15


  A hybrid, pressure swing adsorption-membrane process for CO2 capture from 1000 m3/h (at std. temp. and pressure) of flue gas stream was developed. Pure CO2 (95%) was fully recovered. A 4-column (diam. 2 m, height 4 m) unit packed with zeolite 13X, and a com. membrane module were used. The total annual prodn. cost and energy consumption (555 kWh/t) were estd. No big differences between the process and other mature CO2 capture technols. were obsd. Zaproponowano technologię usuwania ditlenku węgla ze spalin w instalacji hybrydowej łączącej adsorpcję zmiennociśnieniową z separacją membranową o wydajności 1000 STP m3/h. Określono wymiary podstawowych aparatów oraz parametry pracy aparatów i urządzeń, a następnie określono koszty całkowite procesu wydzielenia ditlenku węgla ze spalin ze 100-proc. skutecznością przy jednoczesnym uzyskaniu CO2 o czystości większej niż 95%. Proces realizowany jest w kolumnach adsorpcyjnych o średnicy 2 m i wysokości 4 m, wypełnionych zeolitowymi sitami molekularnymi 13X, połączonych z układem 150 komercyjnych modułów membranowych typu PRISM firmy Air Products. Wykazano, że całkowite koszty roczne instalacji wynoszą ok. 773 tys. zł. Stwierdzono, że w proponowanym procesie zużycie energii 206 94/2(2015) Dr inż. Marek TAŃCZYK w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej. Jest asystentem w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa. Prof. dr hab. Krzysztof WARMUZIŃSKI w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa. ne i kosztowne. W literaturze przedmiotu do wydzielania proponuje się zastosowanie układów wielostopniowych lub tzw. hybrydowych, łączących różne techniki separacyjne. O możliwości zastosowania danej technologii zadecyduje oczywiście rachunek ekonomi[...]

Badania komercyjnych modułów membranowych do wydzielania CO2 ze spalin


  Dla dwu komercyjnych, polimerowych modułów membranowych wyznaczono eksperymentalnie iloczyny współczynników permeacji czystych gazów (N2, O2 i CO2) i powierzchni membrany w zakresie transmembranowej różnicy ciśnień 0,2-7 bar i temp. 288-303 K. Stwierdzono, że współczynniki te nie zależą od transmembranowej różnicy ciśnień, zmieniają się natomiast z temperaturą. Wytypowano także wstępnie moduł z membraną polisulfonową jako bardziej przydatny do procesu wydzielania ditlenku węgla ze spalin. Two com. membrane modules (polysulfone and polyimide ones) were used for studying permeation of pure CO2, N2 and O2 at 288-303 K and gas flow rate 0.075 kmol/h (transmembrane pressure drop 0.2-7 bar). Permeation coeffs. of the gases and approx. ideal sepn. Factors were detd. The results were presented as products of permeation coeffs. and membrane surface. The polysulfone membrane was more suitable for sepn. of the gas mixts. than the polyimide one. W Unii Europejskiej prowadzi się wiele działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w różnych procesach, zwłaszcza związanych z produkcją energii. Działania te mają istotne znaczenie również dla Polski, gdzie wytwarzanie energii związane jest ze spalaniem paliw kopalnych, zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego. Wydzielanie ditlenku węgla ze strumieni spalin CDCS (carbon dioxide capture and storage) może być realizowane przy wykorzystaniu znanych z innych zastosowań metod separacji, m.in. technikami membran[...]

 Strona 1  Następna strona »