Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michal Balog"

Material recycling of some automobile plastics waste Materiałowy recykling niektórych samochodowych odpadów polimerowych DOI:10.15199/62.2016.9.12


  Opracowano nową metodę wykorzystania tkanin zawartych w zużytych oponach przez ich wspólny przerób z odpadowym poli(winylobutyralem) (PVB) do wytwarzania materiałów kompozytowych. Materiały te badano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (differential scanning calorimetry) w celu określenia charakterystyk cieplnych, a zwłaszcza temperatury zeszklenia i temperatury mięknienia.Recykling odpadów tworzyw sztucznych jest obecnie szczególnie ważny w kontekście wypełnienia stawianych przez Unię Europejską celów w zakresie wykorzystania surowców wtórnych do zmniejszenia zużycia energii i wytwarzania nowych materiałów1, 2). Obecnie stosowane metody recyklingu odpadów są znacznie korzystniejsze pod względem ekonomicznym i w znacznie większym stopniu ograniczają wpływ odpadów na środowisko niż metody dawniej stosowane. Poszczególne składniki zużytych opon samochodowych są stale traktowane jako wartościowe źródło surowców wtórnych, a ich przerób stwarza dobrą okazję do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i rozwoju3). Znanych jest wiele sposobów przerobu zużytych opon. Są one rozdrabniane na małe kawałki lub ziarna i wykorzystywane jako dodatki Polyamides-contg. fabrics were sepd. from used tire rubber fines on a vibrational screen and compounded with waste poly(vinyl butyral) by kneading to composite materials. Their glass transition and melting temps. were detd. by differential scanning calorimetry. The recycling of plastics plays actually an important role in meeting the objectives of the European Union as far as the use of secondary raw materials to reduce energy consumption and develop new material1, 2). The actual methods for utilization of wastes are significantly more economical and contributed to a higher extent to reduction of the environmental impact of the wastes than the conventional ones. Individual components of the waste tires are still considered as a valuable source of raw materials as well as a viable mean to [...]

 Strona 1