Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Oleg Akajev"

Possibility of utilizing waste phosphogypsum in the conversion of calcium sulfate(VI) to calcium carbonate and recovery of rare earth elements from the process Możliwość zagospodarowania odpadu fosfogipsowego przez konwersję siarczanu(VI) wapnia do węglanu wapnia oraz odzysk pierwiastków ziem rzadkich z procesu DOI:10.15199/62.2016.9.16


  Phosphogypsum and CaSO4 were converted to CaCO3 in reaction with (NH4)2CO3, carried out at 37-50°C for 2 h. The conversion degree was 90-100%. The optimum process temp. was 50°C, the phosphogypsum:(NH4)2CO3 ratio 1:2.5 and concn. of (NH4)2CO3 14%. A presence of La+3 compds. was evidenced. As a by-product, (NH4)2SO4 was produced. Zaprezentowano wyniki badań procesu konwersji siarczanu(VI) wapnia do węglanu wapnia z zastosowaniem odczynników cz.d.a., a następnie z wykorzystaniem fosfogipsu pobranego z hałdy w Wizowie. Badania wstępne posłużyły do wyznaczenia najkorzystniejszych parametrów procesu, które zostały zastosowane podczas badań na materiale odpadowym. Uzyskane wyniki w postaci stopnia konwersji sięgającego 100% dowodzą, że zaproponowana metoda daje realne możliwości zagospodarowania odpadu fosfogipsowego przy jednoczesnym odzysku zawartych w nim związków metali ziem rzadkich, których koncentracja w zależności od parametrów procesu wzrastała o 60-90%. Efektem kilkudziesięcioletniej działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Zakładów Chemicznych Wizów SA oraz Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. są znaczne ilości fosfogipsu ulokowanego na składowiskach. Roczny przyrost odpadów fosfogipsowych w Polsce oszacowano na 2,2-2,6 mln Mg. Problem zagospodarowania odpadu dotyczy nie tylko Polski, lecz wielu innych państw wytwarzających kwas fosforowy metodą mokrą1). Odpad fosfogipsowy zawiera w swoim składzie głównie fosforany i wodorofosforany(V) wapnia, związki fluoru, nieodmyty kwas fosforowy, siarczany, metale ciężkie oraz związki lantanowców, których obecność obserwowana jest jedynie w fosfogipsie poapatytowym2, 3). 95/9(2016) 1741 Prof. dr hab. Oleg AKAJEV był pracownikiem naukowym Kostromskiego Państwowego Uniwersytetu N.A. Nekrasova w Kostromie (Rosja). Był twórcą i kierownikiem Katedry Chemii. Wieloletni współpracownik i przyjaciel Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Polit[...]

 Strona 1