Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Leszek KASPRZYK"

Analiza rozkładu strumienia świetlnego przy użyciu komputerów równoległych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę pola świetlnego za pomocą algorytmu równoległego z uwzględnieniem zjawiska wielokrotnych odbić. Zaprezentowano model numeryczny obliczeń rozkładu strumienia świetlnego wykorzystujący metodę elementów brzegowych. Określono elementy algorytmu obliczeniowego możliwe do realizacji w sposób równoległy. Przedstawiono przykład obliczeniowy dla złożonego systemu oświet[...]

Analysis of energy recovery possibilities from motor vehicles DOI:10.12915/pe.2014.04.057

Czytaj za darmo! »

The work presents the characteristics of the currently used motor vehicles and an analysis of fuel consumption by internal combustion engine vehicles in the context of decreasing fuel resources in the EU. It presents the dependencies that describe the resistance forces operating on the vehicle during the drive as well as the methods of determining the power needed to accelerate and to brake. An analysis of energy consumption of a sample vehicle on two routes of different characteristics was made on the basis of the tests performed. Also, an analysis of the possibilities of energy recovery during a car drive was conducted and the problems connected with energy storage limitations were discussed. Streszczenie. W pracy przedstawiono charakterystykę aktualnie wykorzystywanych pojazdów samochodowych oraz analizę zużycia paliwa przez pojazdy spalinowe w kontekście malejących zasobów paliwowych w UE. Zaprezentowano zależności opisujące opory działające na samochód w trakcie jazdy oraz metody wyznaczania mocy niezbędnej do przyspieszania i hamowania. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy energochłonności przykładowego pojazdu pokonującego dwie trasy o różnej charakterystyce. Przeprowadzono również analizę możliwych oszczędności energii podczas jazdy samochodem oraz omówiono problematykę związaną z ograniczeniami zasobników energii. (Analiza możliwości odzysku energii przez pojazdy samochodowe). Keywords: electric vehicles, energy storages, supercapacitors. Słowa kluczowe: samochody elektryczne, zasobniki energii, superkondensatory. doi:10.12915/pe.2014.04.57 Introduction The technology development in the automotive industry and the increased mobility of people contributes to considerable growth of the number of cars and to the growing demand for motor fuel. This leads to the fact that more and more attention is put on the ecological and economic aspects of the vehicles manufactured, especially with respect to their use. Analyses[...]

Wybrane zagadnienia modelowania trwałości akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.03.17

Czytaj za darmo! »

Chociaż od zbudowania przez Roberta Andersona (w 1832 roku) pierwszego pojazdu elektrycznego minęło już prawie 190 lat, a od pierwszego spalinowo-elektrycznego pojazdu hybrydowego (zaprojektowanego przez firmę Lohner-Porshe w 1900 roku) prawie 120, to o realnym rozwoju tego typu pojazdów można mówić dopiero w XXI wieku. Przyczyną dominacji pojazdów spalinowych w ubiegłym stuleciu był zarówno niski koszt paliw kopalnych (w stosunku do cen aktualnych), jak również brak mobilnych magazynów energii elektrycznej o wystarczającej zasobności. Rozwój magazynów energii elektrycznej, a w szczególności pojawienie się litowych ogniw elektrochemicznych, zdolnych gromadzić energię rzędu 100 - 200 Wh/kg, jak również istotny wzrost cen ropy na świecie oraz względy ekologiczne i powiązana z nimi powszechność odnawialnych źródeł energii przyczyniły się do widocznej popularności pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Według [1] w roku 2017 w krajach EU28 sprzedano: - 2,7% pojazdów hybrydowych HV (bez hybryd plug-in), - 0,8% pojazdów hybrydowych typu plug-in PHV (z możliwością zewnętrznego ładowania akumulatora), - 0,6% pojazdów elektrycznych EV (pojazdów elektrycznych zasilanych z akumulatorów BEV oraz ogniw paliwowych FCEV). Bez wątpienia rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych przyczynił się do wzrostu popytu na akumulatory, spośród których w rozwiązaniach mobilnych najczęściej stosuje się ogniwa LFP (LiFePO4, czyli litowożelazowo- fosforanowe) oraz NMC (LiNiMnCoO2, czyli litowo-niklowo-manganowo-kobaltowe). Ogniwa typu LFP charakteryzują się następującymi parametrami [2]: - napięcie znamionowe: 3,2 - 3,3 V, - zakres napięcia pracy: 2,50 - 3,65 V, - gęstość energii: 90 - 120 Wh/kg, - standardowy prąd ładowania: 1C (do napięcia 3,65 V, potem przy stałym napięciu), - standardowy prąd rozładowania: 1C (w niektórych rozwiązaniach nawet do 25C), - trwałość: 1000 - 2000 cykl[...]

Speeding up of electromagnetic and optimization calculations by the use of the parallel algorithms

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of computation parallelization of the luminous flux distribution in an industrial premise and of an optimization process for the three-phase heavy-current busducts. Mathematical models of the electromagnetic calculation are presented for some definite physical systems. Effectiveness of application of the parallel algorithms for analyzing the electromagnetic fields and performing the optimization calculations is described. Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki zrównoleglenia obliczeń rozkładu strumienia świetlnego w obiekcie przemysłowym oraz procesu optymalizacyjnego dla trójfazowych torów wielkoprądowych. Przedstawiono modele matematyczne obliczeń elektromagnetycznych w określonych układach fizycznych. Opisano efektywność zastosowania algorytmów [...]

Suppression of higher harmonic components introduction to the networks and improvement of the conditions of electric supply of electrical equipment

Czytaj za darmo! »

The paper is devoted to the research of power quality in the systems including electrical equipment of nonlinear type. Quantitative and qualitative analysis has been carried out in order to assess whether a UPS system may reduce higher harmonic components that are introduced to supply networks in result of connection of a nonlinear load. Moreover, interaction of the disturbances arising in the network with electrical equipment connected to UPS has been tested, with a view to check possible elimination of the interaction by means of a guaranteed supply system. Streszczenie. W pracy badano jakość energii w układach z odbiornikami o charakterze nieliniowym. Analizowano ilościowo i jakościowo możliwość ograniczania wprowadzania przez system UPS do sieci zasilającej wyższych harmonicznych generowanych przez załączane obciążenia nieliniowe. Badano również eliminację przez system zasilania gwarantowanego oddziaływania zakłóceń występujących w sieci na odbiorniki podłączone do UPS. Ograniczanie wprowadzania wyższych harmonicznych do sieci oraz poprawa warunków zasilania elektrycznego odbiorników. Keywords: supply quality, higher harmonic components, uninterruptible power systyems, equipment operating conditions. Słowa kluczowe: jakość zasilania, wyższe harmoniczne, zasilacze bezprzerwowe, warunki pracy urządzeń. Introduction The parts, devices, and electrical systems are commonly used in all domains of human activity, in private and professional circumstances (the industry, administration, science, the whole sphere of services, etc.). It should be noticed that any electrical device is endangered to be disturbed and, in result, may fail to operate properly or to be damaged. Any current or voltage bearing part is a source of electromagnetic interaction. At the same time in the elements subject to the electromagnetic interaction the electric signals (i.e. voltage and current) are generated. They may be useful (i.e. generated intentionally with a[...]

Elektromagnetyzm a zagadnienia gromadzenia energii DOI:10.12915/pe.2014.12.55

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów użytkowych. Abstract. In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives. (Electromagnetism and power accumulation issues). Słowa kluczowe: zasobniki energii, elektromagnetyzm, systemy zasilania gwarantowanego, samochody elektryczne. Keywords: energy storages, electromagnetism, uninterruptible power systems, electric cars. doi:10.12915/pe.2014.12.55 Wprowadzenie Do funkcjonowania urządzeń technicznych niezbędna jest zawsze energia. Najwygodniejszą w użytkowaniu formą energii (z uwagi na łatwość przetwarzania i przesyłu) jest energia elektryczna. W wielu przypadkach bardzo korzystnym sposobem dostarczenia energii (szczególnie w systemach mobilnych) okazuje się zastosowanie zasobników energii [1-12]. Oprócz magazynów elektrochemicznych (akumulatorów oraz ogniw paliwowych) we wszystkich pozostałych rozpatrywanych w praktyce zasobnikach energii wykorzystuje się elektromagnetyzm. Następuje w nich gromadzenie energii w polu elektrycznym, w polu magnetycznym bądź zamiana energii mechanicznej na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska indukcji elektromagnetycznej. W pracy przeprowadzono rozważania związane z zagadnieniami gromadzenia energii, czyli od strony ilościowej i jakościowej z doborem zasobników energii w zastosowaniu do konkretnych układów technicznych, jakimi są systemy zasilania gwarantowanego oraz samochody elektryczne. Wykazano jednoczesne zapotrzebowanie w rozważanych układach na duże[...]

Dobór hybrydowego zasobnika energii do pojazdu elektrycznego DOI:10.15199/48.2015.12.32

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się zagadnieniami współpracy zasobników energii z układem napędowym pojazdu elektrycznego. Dokonano doboru hybrydowego zasobnika energii, składającego się z akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz superkondensatorów, do przejechania określonego odcinka drogi oraz przeanalizowano przepływy energii między zasobnikami a układem napędowym samochodu elektrycznego. W końcowej części pracy skomentowano uzyskane rezultaty. Abstract. In the work, issues of energy storage collaboration with the propulsion system of an electric vehicle were discussed. A hybrid energy storage consisting of lead-acid batteries and supercapacitors was selected to drive a specific roads. Also the flow of energy between the storage and electric vehicle drive system was analyzed. In the final part of the paper, the obtained results were commented (The selection of hybrid energy storage for electrical vehicle). Słowa kluczowe: zasobniki energii, samochody elektryczne, akumulatory i superkondensatory, bilanse energii Keywords: energy storages, electric cars, batteries and supercapacitors, energy balance Wprowadzenie Wytwarzane przez człowieka urządzenia techniczne dla prawidłowego funkcjonowania potrzebują dostarczenia energii. Najkorzystniejszą w wykorzystaniu praktycznym formą energii jest energia elektryczna, ponieważ łatwo można ją przetwarzać, transportować, magazynować i użytkować. Część odbiorników energii elektrycznej zasilana jest sieciowo. Istnieje jednak znaczna grupa urządzeń, w których nie jest możliwe zastosowanie zasilania sieciowego, lecz wykorzystuje się zasobniki energii. Dobór odpowiedniego magazynu energii zależy od parametrów użytkowych zasobników energii (które bardzo często znacznie się różnią) oraz od charakteru zapotrzebowania ze strony odbiorników (czas zasilania, dynamika zmian obciążenia, poziomy stosowanych prądów itp.) [1,2,3,4]. W pracy zajęto się problematyką doboru zasobników energii elektrycznej do pojazdu elektrycznego [...]

Kształtowanie jakości energii i niezawodności w systemach zasilania elektrycznego DOI:10.15199/48.2016.12.03

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto tematykę jakości i niezawodności zasilania elektrycznego priorytetowych odbiorników energii. Przedstawiono zalety i wady elementów systemu zasilania gwarantowanego (jakimi są zasilacze UPS oraz zespoły prądotwórcze), wyniki badań ich parametrów funkcjonalnych oraz wskazano sposób osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów ich wykorzystania w systemach zasilania wrażliwych, strategicznych odbiorników energii. Abstract. The paper deals with the problems of quality and reliability of power supply of priority energy receivers. The advantages and disadvantages of the parts of the guaranteed power supply systems (UPS and electric power generators) are specified, as well as the test results of their functional components. The way is presented to achieve the most favourable effects of their application to the power systems used to supply sensitive energy receivers of strategic significance (Forming of energy quality and reliability in electrical power supply systems). Słowa kluczowe: jakość energii, niezawodność układów zasilania, systemy zasilania gwarantowanego (UPS), zespoły prądotwórcze. Keywords: power quality, reliability of power supply systems, uninterruptible power supply (UPS), power generators. Wstęp Dobra materialne (w szczególności techniczne) wytwarzane i użytkowane przez człowieka ulegają oddziaływaniom różnych czynników, które w rezultacie prowadzą do czasowego przerwania realizowanych przez nie funkcji bądź do ich rozregulowania lub destrukcji. W urządzeniach zasilanych elektrycznie jednym z takich czynników (poza oddziaływaniami zewnętrznymi) może być doprowadzanie energii elektrycznej o nieprawidłowych parametrach. We wszelkiej działalności gospodarczej, jak również życiu prywatnym człowieka wykorzystywanych jest coraz więcej urządzeń i systemów, których prawidłowe funkcjonowanie jest z określonych względów priorytetowe dla użytkownika. Ta poprawność funkcjonowania osprzętu w dużej mierze związana jest z p[...]

Wybrane metody modelowania pracy ogniw elektrochemicznych DOI:10.15199/48.2017.12.19

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zauważyć można gwałtowny rozwój magazynów energii elektrycznej [1,2]. Jest to związane z rozwojem technologicznym oraz wzrostem popularności mobilnych układów elektrycznych i elektronicznych (takich jak smartfony czy laptopy), a także z szeroko rozumianymi względami ekologicznymi [3]. Uwarunkowania ekologiczne wymuszają ukierunkowanie działań na rozwiązania ograniczające zużycie paliw nieodnawialnych i zmniejszające emisyjność zanieczyszczeń w niemal każdym aspekcie funkcjonowania ludzi, a w efekcie do konieczności projektowania i wytwarzania rozwiązań optymalnych [4-7]. Działania proekologiczne przyczyniły się do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w światowym systemie elektroenergetycznym. Źródła te charakteryzują się dużą zależnością zdolności wytwórczych od warunków pogodowych [8]. Chcąc ustabilizować ich pracę, także stosuje się różnego rodzaju układy magazynujące energię [1-2,9-11]. Innym popularnym przykładem istotnego wpływu czynników ekologicznych na stosowanie zasobników energii elektrycznej są szybko rozwijające się samochody elektryczne i hybrydowe [12]. Spośród wielu rozwiązań służących do gromadzenia energii elektrycznej wyróżnić należy ogniwa elektrochemiczne, które charakteryzują się parametrami użytkowymi (gęstością mocy i energii, a także wagą i możliwością transportowania) optymalnymi dla licznej grupy urządzeń i układów (zarówno małej, jak u dużej mocy) [13]. Jednak ze względu na zachodzące w nich reakcje chemiczne, analiza (modelowanie) ich działania jest bardzo złożona i polega na odwzorowaniu zjawisk zachodzących w elektrodach i elektrolicie w trakcie ich wyładowania oraz ładowania. Do dnia dzisiejszego rozwinięto wiele różnych technik modelowania ogniw elektrochemicznych. W zależności od obszaru stosowania modelu można wyróżnić takie podejścia jak modele matematyczne, obwodowe czy niedeterministyczne. Modele niedeterministyczne w większości przypadków wykorzystują duże ilo[...]

Modelowanie pracy superkondensatora zasilającego układ poprawiający bezpieczeństwo drogowe DOI:10.15199/48.2017.12.25

Czytaj za darmo! »

Przez ostatnie lata niemal na całym świecie zauważyć można stałą poprawę jakości życia. Wynika to przede wszystkim z intensywnego rozwoju metod i narzędzi do projektowania układów elektrycznych i elektronicznych [3,4]. Rozwój ten jest widoczny w obszarze wytwarzania struktur niskoenergetycznych, odnawialnych źródeł energii, jak i w nowych koncepcjach magazynowania energii elektrycznej [1,9]. Jednocześnie duży nacisk nakładany jest na wykorzystanie nowych technologii do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki temu zakończył się okres, w których infrastruktura ruchu drogowego wspierana była jedynie przez rozwiązania oparte o oznaczenia pionowe (znaki i słupki) i poziome (oznaczenia malowane na jezdni). Coraz częściej widoczne są rozwiązania niekonwencjonalne, wykorzystujące źródła światła typu LED zasilane ze źródeł fotowoltaicznych oraz układy magazynujące energię. Wśród nich można wyróżnić aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki aktywne oraz autonomiczne oświetlenie przejść dla pieszych. W szczególności te ostatnie układy mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ponieważ w Polsce aż 60% wypadków na przejściach dla pieszych ma miejsce w porze nocnej. Najczęściej energię gromadzi się z wykorzystaniem wtórnych ogniw elektrochemicznych (akumulatorów). Niestety, z magazynowaniem energii elektrycznej w akumulatorach wiąże się wiele wad, z których największymi są niska trwałość magazynu, niewielka odporność na prądy o wartości większej od znamionowej oraz niekorzystny wpływ zarówno wysokich jak i niskich temperatur na ich pracę [5,10,11]. Alternatywą dla akumulatorów w niektórych aplikacjach stają się superkondensatory. Pomimo wysokiej ceny (kilku tysięcy USD/kWh) i różnych ograniczeń technicznych (np. kilkukrotnie mniejsza gęstość energii w porównaniu do ogniw elektrochemicznych), stanowią one grupę magazynów, z którymi wiąże się duże nadzieje [2]. Z tego względu w pracy zajęto się tematyką modelowania [...]

 Strona 1  Następna strona »