Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech ZAJĄC"

Wydajna transmisja danych wizyjnych przez łącze radiowe o małej przepustowości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję praktycznej realizacji systemu transmisji danych wizyjnych o podniesionych parametrach wydajności transmisji w warunkach przesyłu przez łącza radiowe o małej przepustowości. Omówiono istotne cechy systemów podobnej klasy, zaprezentowano koncepcję realizacji systemu z podziałem na warstwę transportową i część programowego zapewnienia poprawności transmisji, omówiono metodykę badawczą, przedstawiono wyniki testów oraz zaprezentowano wnioski. Abstract. In the paper there is presented a practical approach to implementation of visual data transmission system dedicated to communication systems using low-power radio links of limited bandwidth. The transmission system is characterized, parameters are defined and implementation is presented. System structure is discussed in detail, divided to transport subsystem and software for improving signal quality. Research methodology is presented, test results are discussed and conclusion is drawn. (Effective transmission of visual data via radio link of limited bandwidth). Słowa kluczowe: Transmisja danych wizyjnych, łącze radiowe, łącze o małej przepustowości, maskowanie zakłóceń. Keywords: Visual data transmission, radio link, link of limited bandwidth, error concealment. Wstęp Systemy transmisji danych wizyjnych wciąż zyskują na popularności. Rozszerza się zakres ich stosowania, zarówno przez wzrost liczby urządzeń jak i przez wdrażanie nowych form transmisji, jak np. wideokonferencje oparte o łącza GSM. Systemy takie oferują także nowe możliwości, w postaci ulepszonych parametrów, zarówno jakości obrazu (rozdzielczość, głębia barw, dynamika), jak i jakości sygnału (efektywniejsza kompresja, bezpieczeństwo i ochrona danych). Dzięki opracowaniu nowych technik kodowania danych wizyjnych, opartych o metody analizy wielorozdzielczej (kodowanie falkowe) sygnał, prócz osiągnięcia zwiększonego stopnia kompresji, zyskuje także szereg korzystnych cech, jak np. naturalna s[...]

Akceleracja obliczeń wejściowego stopnia filtrującego hybrydowego algorytmu maskowania błędów transmisji obrazu stałego

Czytaj za darmo! »

Przetwarzanie cyfrowe danych wizyjnych znajduje coraz szersze zastosowanie. Jednym z ważnych aspektów przetwarzania jest zapewnienie żądanej jakości sygnału, co w praktyce oznacza konieczność stosowania metod i technik redukcji i zwalczania wpływu błędów, występujących w czasie transmisji tego rodzaju sygnałów. Pośród wielu technik eliminacji błędów kanału transmisyjnego ważne miejsce zajmuj[...]

Sprzętowa implementacja algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac nad sprzętową implementacją algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych. Przedstawiono założenia algorytmu, opisano mechanizmy maskowania zakłóceń, zaproponowano strategię implementacji oraz przedyskutowano wyniki. Abstract. In the paper there are presented results of work on hardware implementation of digital image data transmission error concealment algorithm. The idea of transmission error concealment of visual data is presented and discussed, Hybrid Error Concealment Algorithm (HECA) operation and structure is described. Considered elements (operational stages) of the HECA algorithm are described in detail. Implementation strategy and results are presented and a conclusion is drawn. (Hardware Implementation of Digital Visual Data Transmission Error Concealment Algorithm). Słowa kluczowe: obraz cyfrowy, dyskretna transformata kosinusowa, maskowanie zakłóceń transmisji, implementacja sprzętowa. Keywords: digital image processing, Discrete Cosine Transform, error concealment, hardware implementation. Wstęp Cyfrowe dane wizyjne narażone są w procesie przesyłu lub składowania na uszkodzenia. Ponieważ tego rodzaju dane praktycznie zawsze poddane są kompresji o charakterze i rodzaju odpowiednim do wymagań, ich wrażliwość na uszkodzenia znacząco wzrasta. Aby zapewnić poprawność transmisji danych na żądanym poziomie, konieczne jest stosowanie szeregu mechanizmów podnoszących odporność danych na ewentualne uszkodzenia. Niestety stosowanie tych mechanizmów zawsze wiąże się z koniecznością transmitowania danych dodatkowych, które z punktu widzenia danych podstawowych są w istocie zbędne. Konieczność transmitowania danych nadmiarowych zmniejsza efektywną przepustowość kanałów transmisyjnych. Rozwiązaniem alternatywnym jest technika maskowania błędów. Technika opiera się na założeniu, że sygnał nadchodzący do odbiornika może zawierać błędy i należy podjąć kroki, by ich wpływ us[...]

A solution to detect and prevent the falls of geriatric patients

Czytaj za darmo! »

Advanced technologies are effectively used in healthcare applications. One of areas is support of taking care of older adults, which is a growing problem in contemporary societies. The research results in designing new systems and solutions, dedicated to solve particular problems or to cover the caretaking problem in general. Among such systems and solutions, the special ones are systems designed to help to solve the fall detection problem. In this paper, the review of such solutions is presented, advantages and disadvantages are discussed. The novel conception of such system is presented and discussed and conclusion is drawn. Streszczenie. Ochrona zdrowia coraz efektywniej wykorzystuje rozwiązania, oparte na nowoczesnych technologiach. Jednym z obszarów ich stosowania są systemy wspierania opieki nad osobami starszymi, które to zagadnienie stanowi narastający problem współczesnych społeczeństw. Wyniki badań pozwalają na projektowanie różnorodnych systemów i urządzeń, zarówno przeznaczonych do rozwiązywania określonego problemu opieki, jak też wspierających cały proces. Pośród nich szczególną klasę stanowią rozwiązania przeznaczone do wspomagania nadzorowania możliwości wystąpienia upadku. W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd istniejących rozwiązań w tej klasie i omówiono ich charakterystykę. Przedstawiono także nowatorską koncepcję systemu tej klasy. (System wspomagania detekcji i zapobiegania upadków dla pacjentów geriatrycznych). Keywords: fall detection, fall prevention, geriatric problems, technology support in healthcare. Słowa kluczowe: detekcja upadków, prewencja upadków, problemy geriatryczne, rozwiązania technologiczne w ochronie zdrowia. Introduction As the societies are aging worldwide, the need of care increase rapidly. According to European Commission Statistics [6], over two past decades the share of citizens over 65 increased by 3.6 percent. By 2060 the European population of older adults over 65 is evaluated to [...]

Elektromagnetyzm w polityce ochrony zdrowia osób starszych DOI:10.15199/48.2015.01.43

Czytaj za darmo! »

Aging of the population has direct influence on implementation of healthcare policies, especially concerning older people. The development of healthcare services is an important issue when we consider progressive extend of life expectancy and development of technological solutions available. It results in growing use of software and hardware solutions in the prevention of falls of older people. The paper presents a brief overview of technology solutions for prevention of falls and the concept of a novel system in the context of monitoring and acquisition of signals in the electromagnetic environment. (Electromagnetism in elderly healthcare policy). Streszczenie. Starzenie się populacji wypływa bezpośrednio na realizację polityki ochrony zdrowia i polityki wobec ludzi starszych. Rozwój usług opiekuńczych w świetle postępującego wydłużania się trwania życia oraz rozwój postępu technologicznego skutkują aktywnym wykorzystaniem rozwiązań programowych i sprzętowych w profilaktyce upadków osób starszych. W pracy przedstawiono krótki przegląd rozwiązań technologicznych związanych z zapobieganiem upadków osób starszych oraz koncepcję systemu autorskiego w kontekście monitorowania i akwizycji sygnałów w środowisku elektromagnetycznym. Słowa kluczowe: technologia bezprzewodowa, profilaktyka upadków, seniorzy. Keywords: wireless technology, fall prevention, elderly. Wprowadzenie Starzenie się populacji i wydłużanie się trwania życia jest wspierane poprzez elementy systemu polityki społecznej - politykę ochrony zdrowia i politykę wobec ludzi starych. Szacuje się [1], że do 2030 roku populacja osób w wieku powyżej 65 roku życia - mieszkańców Europy, wzrośnie o 12% (w stosunku do roku 2013). Na dziesięciu obywateli, czterech z nich będzie w wieku 65+. Połowa populacji Europy (50,16%) osiągnie wiek senioralny w 2060 roku. Rozwój usług opiekuńczych w świetle postępującego wydłużania się trwania życia, obejmuje również tzw. wielkie problemy geriatry[...]

Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych DOI:10.15199/48.2015.12.51

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania aktywności fizycznej osób starszych w świetle problematyki nasycenia otoczenia cywilizacyjnego współczesnego człowieka różnorodnymi źródłami pól elektromagnetycznych. Omówiono społeczne podstawy problematyki monitorowania aktywności, przedstawiono zagadnienie gromadzenia i przesyłu danych biometrycznych w środowisku PEM oraz zagrożenia z tym związane, dokonano przeglądu rozwiązań analizowanej klasy oraz przedstawiono podsumowanie. Abstract. In the paper there is presented issue of monitoring the physical activity of the elderly in aspect of saturation of the human environment with various sources of electromagnetic fields. Social issues of physical activity monitoring are discussed, problems of biometric data collecting and transmitting in environment affected by electromagnetic fields are presented. Review of solutions and conclusions are presented. (Monitoring the physical activity of the elderly in aspect variety of electromagnetic fields sources). Słowa kluczowe: monitorowanie aktywności fizycznej seniorów, profilaktyka upadków, seniorzy, źródła pól elektromagnetycznych, zagrożenia przesyłu danych. Keywords: monitoring of physical activity of the elderly, falls prevention, elderly, electromagnetic fields sources, data transmission problems. Wstęp W związku z prognozami starzenia się populacji na świecie, oprócz rozwoju usług opiekuńczych, jak również aktywne wspieranie podejmowania aktywności fizycznej przez seniorów. Tzw. wielkie problemy geriatryczne (ang. giants of geriatrics), które obejmują m.in. problem upadków i zachowania równowagi u osób starszych, to elementy bezpośrednio związane z wykorzystaniem rozwiązań sprzętowo-programowych wspierających monitorowanie i podejmowanie aktywności fizycznej seniorów. Rozwiązania związane z monitorowaniem aktywności fizycznej, zapobieganiem upadkom i ograniczaniem lęku przed upadkiem oraz świadczeniem usług opiekuńczych dla osób star[...]

 Strona 1