Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"Miralem HADŽISELIMOVIĆ"

The analysis of thermal losses in an induction motor

Czytaj za darmo! »

Operation of any kind of machinery is always connected to efficiency and losses. The part of energy is always being dissipated to the surroundings. In the case of electric machines the losses result in heat generation. Present contribution introduces the numerical method for predicting and analysing the heat transfer including conduction, convection, and radiation at the specific operating regimes of electric motor. For numerical method validation, experimental system was used. The goal of analysis was to define the mathematical model for proper definition of heat transfer mechanisms. Streszczenie. Wszelkiego rodzaju działanie z urządzeniami związane są ze sprawnością i stratami. Część energii jest rozpraszana do otoczenia. W przypadku maszyn elektrycznych wynikiem strat mocy jest generacja ciepła. Artykuł przedstawia metodę numeryczną dla predykcji i analizy przepływu ciepła, włączając przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie w specyficznym obszarach pracy silnika elektrycznego. Dla walidacji wyników użyto systemu eksperymentalnego. Celem analizy było zdefiniowanie modelu matematycznego dla właściwego opisu mechanizmu przepływu ciepła. (Analiza strat cieplnych w silniku indukcyjnym) Keywords: numerical simulation, heat transfer, thermal losses, induction motor. Słowa kluczowe: symulacja numeryczna, przepływ ciepła, straty cieplne, silnik indukcyjny. Introduction Over the last decade, computer simulation has been increasingly used for various fluid dynamics examples at the field of machinery optimisation and development because of its undeniable advantages such as cost and efficiency comparing to experimental development. Hence, several studies of fluid flow and heat transfer in induction motors have been presented. Most of the studies are focused on the optimization of the induction motor characteristics to correlate the power with its thermal performance characteristics. Although experimental studies of thermal losses have been un[...]

Power and cooling capability of synchronous generator with interior permanent magnets: Laboratory verification of machine characteristics

Czytaj za darmo! »

The paper presents an experimental verification of power and cooling capability of totally enclosed non-ventilated (TENV) synchronous generator with interior permanent magnets, designed to work as a part of autonomous unit mounted to the driveline shaft of the internal combustion engine (ICE). Streszczenie. Artykuł przedstawia eksperymentalną weryfikację wydajności energetycznej i chłodzenia całkowicie pozbawionego wentylacji generatora synchronicznego z wewnętrznym magnesem trwałym, zaprojektowanym do pracy jako samodzielna jednostka zamontowana na wale napędowym silnika spalinowego.(Wydajność mocy i chłodzenia generatora synchronicznego z wewnętrznym magnesem trwałym: weryfikacja laboratoryjna charakterystyki generatora) Keywords: power capability, cooling capability, synchronous generator, permanent magnets, laboratory verification. Słowa kluczowe: wydajność energetyczna, wydajność chłodzenia, generator synchroniczny, magnesy trwałe, weryfikacja laboratoryjna Introduction Three-phase permanent magnet synchronous generators can be in the last few years frequently found in different applications where high efficiency, great power and cooling capability is desired over a wide speed range. Typical representative applications for permanent magnet machines can be found in the automotive industry where permanent magnet machines are used as starters/alternators, torque boosters and in different wind turbine generator systems for electric energy production as well. In the automotive applications, a synchronous machine with permanent magnets is often exposed to high ambient te[...]

Design of permanent magnet synchronous machine for micro-hybrid electric vehicle operation

Czytaj za darmo! »

The paper presents characteristics of a permanent magnet synchronous machine designed for micro-hybrid electric vehicle operation. Appropriate design of interior permanent magnet machine with 36 stator slots and 8 stator poles for operation in motor and generator operation mode was investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Streszczenie. W artykule zaprezentowano charakterystyki działania maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi zaprojektowanej dla mikrohybrydowego pojazdu elektrycznego, Przebadano projekt wnętrza, wspomnianej wyżej, maszyny z 36 żlobkami stojana i 8 biegunami w stojanie. Model komputerowy został oparty o metodę elementów skończonych. (Projekt maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla mikrohybrydowego pojazdu elektrycznego) Keywords: synchronous machine, permanent magnets, micro-hybrid electric vehicle. Słowa kluczowe: maszyna synchroniczna, trwały magnes, mikrohybrydowy pojazd elektryczny Introduction In general, the hybrid electric vehicle should benefit from the best features of both conventional ICE (internal combustion engine) vehicle and electric vehicle. According to the grade of hybridization the micro, mild and full hybrid configurations are known. Each grade of hybridization of hybrid electric vehicles demands quite a different role of electric machine as well. In micro-hybrids systems electric machines should exhibit start/stop, alternator and sometimes regenerative breaking functions, while electric machine normally does not supply additional torque when the hybrid electric vehicle is cruising. Compared to the conventional vehicles, micro hybrid systems allows in city driving up to 5-10% fuel savings. Side-mounted belt-driven starter-generator architecture is presented in this paper. The electric machine has to enable starting the ICE and to develop additional torque during acceleration of the vehicle for a short time, typically lower than[...]

Method for torque determination of a wind turbine

Czytaj za darmo! »

The article presents a method for torque determination of a wind turbine. In paper two experimental setups are described. The first one is used for determination of the wind speed influence on the electrical quantities of a wind turbine synchronous generator. The second experimental setup is used for torque measurement of the wind turbine at the same speed and load conditions as in the first experimental setup. Results of measurements from both experimental setups are complete electrical and mechanical characteristics of a wind turbine. The presented method is suitable for re-designing of existing wind turbines. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę określania momentu turbiny wiatrowej. Omówione zosały dwa zestawy pomiarowe: pierwszy dla określenia wpływu prędkości wiatru na wielkości elektryczne generatora synchronicznego do turbiny, drugi dla pomierzenia momentu turbiny wiatrowej przy tej samej prędkości i obciążeniu jak w pierwszym eksperymencie. Wyniki pomiarów z obu eksperymentów dają pełną wiedzę o charakterystyce turbiny. Prezentowane metody pomiarowe pozwalają na przeprojektowywanie istniejących turbin wiatrowych. (Metoda wyznaczania momentu turbiny parowej) Keywords: wind turbine, synchronous generator, characteristics, torque, efficiency Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, generator synchroniczny, charakterystyka, moment, wydajność Introduction In modern times, the increased needs for energy result in the increase of the negative influence on the environment as well. From the aspect of energy-efficient and green society, the implementation of renewable sources in production of energy is truly important. One kind of renewable energy is the energy of wind, which is very often used for production of electrical energy. The energy of wind can be converted into electrical energy indirectly by a wind generator (wind turbine). The design of wind turbine demands interdisciplinary knowledge. Wind turbine system can be split in two [...]

Determination of the adequate split ratio for high-efficiency permanent magnet synchronous motors with surface mounted magnets and concentrated non-overlapping windings

Czytaj za darmo! »

In the presented study, the influence of the split ratio in 12 slot-14 pole permanent magnet motor with interior rotor on the efficiency and torque capability over a wide-speed range is presented. Results for two motors with the same outer stator diameter and different split ratio are presented in order to demonstrate the influence of split ratio on the motor efficiency and torque capability. Streszczenie. W artykule przedstawiono wpływ parametrów geometrycznych stojana (stosunek promienia wewnętrznego do zewnętrznego) silnika z magnesem trwałym 12-żlobkowego i 14-biegunowego na sprawność i wydajność momentu w szerokim zakresie prędkości. Wyniki analizy dwóch silników z takimi samymi średnicami zewnętrznym stojana i różnymi wewnętrznymi zostały zaprezentowane w celu zademonstrowania tego wpływu. (Określenie odpowiednich parametrów geometrycznych stojana w silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi o wysokiej sprawności z magnesami umieszczonymi powierzchniowo i nie-nakładającymi się koncentrycznymi uzwojeniami) Keywords: synchronous motors, permanent magnets, concentrated windings, split ratio. Słowa kluczowe: silniki synchroniczne, magnesy trwałe, uzwojenia koncentryczne. Introduction Three-phase permanent magnet synchronous motors with surface mounted magnets and concentrated nonoverlapping windings having similar slot and pole numbers 2p=Ns1 and 2p=Ns2 (where p is number of pole pairs and Ns number of slots ) has drawn particular attention of the researchers in the last few years. Different selection of slot and pole number mainly depends on the desired shape of back-EMF line-to-line waveform, cogging torque level, torque ripple level, noise level, efficiency and overload capability 1, 2. Particularly popular are machines with 9 slots (2p=8 or 2p=10) and 12 slots (2p=10 or 2p=14). In such machines however lower and higher order stator magnetomotive force (MMF) harmonics might cause localised co[...]

Moisture measurement in solid samples using Raman spectroscopy

Czytaj za darmo! »

In this paper, design and experimental testing of a device for measuring moisture in the near infrared region and exploring opportunities of reflective method of measuring the solid samples, are presented. Methods with the most practical real-time usage is Raman spectroscopy, technique based on the effect that frequencies of photons in monochromatic light change after interaction with the sample induced by laser in the visible spectrum. This shift in frequency provides information about transitions in molecules, what is used in study of solids characteristics. Streszczenie. Przedstawiono projekt I badanie eksperymentalne urządzenia do pomiaru wilgotności w obszarach bliskich podczerwieni. Zbadane zostały możliwości wykorzystania metody odbić w pomiarze próbek. Metody z najbardziej praktycznym wykorzystaniem czasu rzeczywistego oparte są na spektroskopii Ramana, technice bazującej na zmianie częstotliwości fotonów w monochromatycznym świetle po interakcji z próbkami indukowanymi przez laser w widzialnym spektrum. Zmiana częstotliwości dostarcza informacji o przejściach w molekułach używanej w badaniach ciała stałego. (Pomiar wilgotności w próbkach masywnych przy użyciu spektroskopii Ramana) Keywords: moisture measurement, Raman spectroscopy, inelastic scattering. Słowa kluczowe: pomiar wilgotności, spektroskopia Ramana, nieelastyczne rozproszenie Introduction Significant factor in agriculture is information about soil moisture. Numerous techniques have been developed to determine soil moisture, depending on the data that are needed for analysis, the cost of measuring equipment, as well as its reliability and ease of use on the terrain. Compared to conventional methods for moisture measuring based on volume and weight of water in soil unit, nearinfrared (NIR) spectroscopy method has been extensively used for many agricultural applications due to its conceivable use for rapid and non-destructive determination of the concentration of cert[...]

Design of fractional-slot permanent magnet synchronous motor with concentrated windings and interior permanent magnets

Czytaj za darmo! »

The paper presents design of fractional-slot permanent magnet synchronous motors with concentrated windings and interior permanent magnets. Inner PM rotor machines with 12 slot/8 poles and 12 slot/10 poles were investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the performance of each motor. It is shown that the maximal torque capability and the flux-weakening performance of the particular machine are strongly dependent on the stator slot number/rotor pole number combination, rotor barrier design and on the quality of used PM material. Streszczenie. W artykule przedstawiono projekt silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (IPMSM) o uzwojeniu ułamkowo-żłobkowym. Badaniom poddano maszyny PMSM o stosunku żłobki/bieguny 12/8 oraz 12/10. Zastosowano analizę metodą elementów skończonych. Wykazano, że maksymalny moment mechaniczny oraz osłabianie strumienia są silnie zależne od stosunku ilości żłobków stojana do liczby par biegunów wirnika oraz jakości materiałów. (Projekt silnika synchronicznego z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku o uzwojeniu ułamkowożłobkowym skupionym). Keywords: synchronous machine, interior permanent magnets, concentrated windings. Słowa kluczowe: maszyna synchrnoniczna, magnesy trwałe zagłębione w wirniku, uzwojenie skupione. Introduction Fractional-slot permanent magnet (PM) synchronous motors with concentrated windings have in recent years received particular attention due to several important advantages in comparison to the machines with distributed windings. These advantages can be shortly assembled in the following sentences: shorter end winding length when the machine is built in concentrated non-overlapping stator windings technology; higher slot fill factor in comparison to the machines with distributed windings; good flux weakening performance; high torque and fault tolerant capability; good efficiency, etc. 1-8. The main disadvantages of fractional-slot PM ma[...]

Impact of Pole Pair Number on the Efficiency of an Induction Generator for a Mini Hydro Power Plant

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to analyse the impact of pole pair number on the efficiency of an induction generator designed for a mini hydro power plant. Six induction generators with different number of poles were designed: 2, 3, 6, 10 and 14. The basic point of this study is Kaplan turbine, which considering its rotational speed can be directly connected to a 14-pole induction generator. All other induction generators need a speed reducer for appropriate operation with Kaplan turbine, but speed reduction decreases the efficiency of mechanical energy conversion into electrical energy. Consequently this paper presents the efficiencies of induction generators and the summary efficiencies of an induction generator and a speed reducer. At the design phase of the aforementioned induction generators the realization possibility of the prototypes was taken into account, including the mass of active components and used materials. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej. W badaniach wzięto pod uwagę 6 zaprojektowanych maszyn (2, 3, 6, 10 i 14 biegunów) połączonych z turbiną Kaplana. Do wszystkich, oprócz 14- biegunowej wykorzystano reduktor, który również został uwzględniony w analizie. (Wpływ ilości par biegunów na sprawność generatora asynchronicznego w mini elektrowni wodnej). Keywords: hydro power plant, induction generator, analytical calculation, efficiency Słowa kluczowe: elektrownia wodna, generator asynchroniczny, obliczenia analityczne, sprawność. Introduction Mini hydro power plants are used for producing hydroelectric power on a scale appropriate for serving a small community or a small industrial plant. The definition of a mini hydro power plant varies, but a generating electrical power of up to 1000 kilowatts (kW) is generally taken as the upper limit of what can be termed mini hydro. A subclass of mini hydro power plants are micro hydro[...]

Induction Machine: Comparison of Motor and Generator Characteristics

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to present the difference of induction machine electromechanical characteristics in motor and generator operating modes. Firstly, the paper presents analytically derived equations, which are based on equivalent circuit and are used for calculation of induction machine breakdown torque. Secondly, a comparison of calculated and measured characteristics in motor and generator operating modes is presented. Results of torque characteristics measurements, temperature rise tests and load tests are also provided. Finally the difference between the calculated and the measured results is commented on and explained in detail. Streszczenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnicy charakterystyk elektromechanicznych maszyny indukcyjnej pracującej w trybie silnika i generatora. W oparciu o model matematyczny i wyniki badań przedstawiono charakterystyki - momentu, temperatury i obciążenia. (Maszyna indukcyjna - porównanie charakterystyk w trybie generatora i silnika) Keywords: induction machine, motor, generator, analytical calculation, measurements Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, silnik, generator Introduction In some electrical drives the induction machine can operate as a motor and as a generator (for example: elevators, electric vehicles, pumped storage power plants etc.). In such drives the key question is which nominal power of the induction machine is the right one. Namely, the nominal mechanical power written on the nominal plate of an induction motor is not the same as in a generator mode of operation. The reason lies in the shape of torque characteristics of the induction machine. Breakdown torque is not the same in motor and generator modes. Normally the generator breakdown torque is two to four times greater than the motor breakdown torque. The slope of torque characteristics is therefore also not the same in both modes. For the same torque value the generated rotor losses in the generator mode of oper[...]

 Strona 1  Następna strona »