Wyniki 11-20 spośród 1138 dla zapytania: kukurydza

Ocena oddziaływania nowego asortymentu żelowych nawozów dolistnych na plonowanie roślin uprawnych DOI:10.15199/62.2019.6.15


  Historia badań nad zdolnością liści do wchłaniania wody sięga drugiej połowy ХVІІ w., a pobierania składników pokarmowych z roztworów wodnych i ich fizjologicznego oddziaływania w roślinie XIX w.1). Obecnie dolistna aplikacja nawozów, zwłaszcza mikroelementowych, jest ważnym, uznanym przez naukę i praktykę rolniczą sposobem nawożenia roślin2, 3). Pozwala ona dostarczyć roślinom składniki pokarmowe w warunkach niewystarczającego ich pobierania przez system korzeniowy. Ma to miejsce przy niedoborze składników w glebie lub ich występowaniu w formie trudno przyswajalnej, antagonizmie pomiędzy jonami, ograniczonej aktywności systemu korzeniowego i braku możliwości przemieszczania składnika w roślinie4, 5). Efekt nawożenia dolistnego zależy od właściwości nawozów i cieczy roboczej, decydujących o zwilżaniu liści, wchłanianiu i przemieszczaniu się składników w roślinie. Do właściwości tych należą m.in. rozpuszczalność, stężenie, masa cząsteczkowa, ładunek elektryczny oraz pH. Równie ważna jest formulacja nawozu i obecność w jego składzie związków poprawiających właściwości cieczy roboczej6). Dokarmianie i nawożenie dolistne jest obecnie w świecie powszechnie stosowane w agrotechnice różnych gatunków i grup użytkowych roślin: rolniczych, warzywnych, sadowniczych, cytrusów i roślin szklarniowych7). Pozwala ono dostarczyć składniki pokarmowe roślinom w niekorzystnych warunkach siedliskowych, np. przy małej ilości opadów i tym samym niewystarczającej wilgotności gleby8). Ważnym argumentem przemawiającym za dolistną aplikacją nawozów jest możliwość ich łącznego stosowania w jednym zabiegu ze środkami ochrony roślin. Ułatwia to organizację produkcji roślinnej, zmniejsza koszty i ogranicza presję agrotechniki na środowisko9). Efektywność użycia nawozów dolistnych zależy jednak od wielu czynników, m.in. od sposobu i warunków siedliskowych ich aplikacji10). Silny wpływ wywierają właściwości gleby i elementy pogody, np. nasłon[...]

Kukurydza Część 4. Normy na kukurydzę

Czytaj za darmo! »

Kukurydza to jedyne zboże z Nowego Świata - Ameryki, które od stuleci "robi karierę" w skali światowej, ale centrum jego uprawy, hodowli i rozwoju mieści się wciąż za oceanem. Kukurydza jest najważniejszym zbożem paszowym, które uprawiane jest na całym świecie w tysiącach odmian różnych podgatunków. Ameryka Północna daje mniej więcej 50% światowej produkcji kukurydzy, która skoncentrowana[...]

Działania ograniczające zagrożenie ziarna zbóż mikotoksynami


  Choć występowanie mikotoksyn w zbożach jest nie do uniknięcia, to przyjęcie odpowiednich działań i procedur pozwala efektywnie zminimalizować ich negatywny wpływ na jakość pasz, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne produktów mięsnych przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Do najpopularniejszych i najgroźniejszych mikotoksyn zalicza się pięć podstawowych grup: aflatoksyny, vomitoksyny (w tym DON - deoksynivalenol), fumonizyny, zearalenon i ochratoksyny. Każda z nich wytwarzana jest przez inne pleśnie, które często rozwijają się w odmiennych warunkach i preferują różne zboża. W tabeli 1 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące mikotoksyn.Mikotoksyny stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt hodowlanych jeśli przedostaną się wraz z surowcem zbożowym do pasz - m.in. powodują: wzrost śmiertelności i utratę wagi, spadek mleczności krów (aflatoksyny), choroby płuc i spadek apetytu u trzody chlewnej (fumonizyny), biegunki, nudności, mniejszy apetyt i mleczność u bydła (vomitoksyny), zakłócenie cyklu reprodukcyjnego u przeżuwaczy (zearalenon), śmiertelność, słabszy przyrost masy, niższa nośność jaj u drobiu (ochratoksyny). Ograniczanie występowania mikotoksyn rozpoczyna się na polu. Istotną rolę odgrywa tu prawidłowe nawadnianie upraw, a szczególne znaczenie ma unikanie bezpo[...]

KUKURYDZA "słoneczne ziarno zdrowia" DOI:


  Polski Związek Producentów Kukurydzy, pod powyższym hasłem, prowadzi kampanię promocji ziarna kukurydzy i jego przetworów. Pierwszy etap został przeprowadzony w 2014, a drugi w 2016 roku. Odniosły one wielki sukces.Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rolników (podczas bezpośrednich spotkań), konsumentów (podczas degustacji potraw z kukurydzy), jak również mediów i przedstawicieli instytucji takich jak Agencja Rynku Rolnego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i innych. Zaobserwowano duży odzew ze strony odbiorców prowadzonych działań. Ukazała się pokaźna ilość publikacji medialnych, które potwierdzają zainteresowanie tą tematyką w Polsce. Materiały przygotowane przez PZPK wzbudziły duże zainteresowanie odbiorców, co widoczne było chociażby przy dystrybucji filmu promocyjnego oraz wydawnictw dla dzieci i dorosłych. Nieprzypadkowo Kukurydza nazywana jest rośliną przyszłości. Uprawiana jest na całym świecie, pod względem zasiewów znajduje się na trzecim miejscu w globalnych rankingach, a pod względem zbiorów - na pierwszym. Produkcja ziarna kukur[...]

Wszystkie odmiany roślin uprawnych są genetycznie zmodyfikowane

Czytaj za darmo! »

Człowiek zmienia rośliny uprawne od czasu, kiedy z koczowniczego trybu życia przeszedł na osiadły, to znaczy od początku istnienia rolnictwa, czyli od około 10 tysięcy lat. Starał się, aby wybrane gatunki roślin, ewolucyjnie przystosowane do przeżycia w warunkach konkurencji i zmiennego środowiska, dawały w uprawie, czyli przy stworzeniu im optymalnych warunków, dużo użytecznej masy o do[...]

Prognoza światowych zapasów zbóż na koniec roku gospodarczego 2011/2012


  Wraz ze zbliżaniem się do końca bieżącego roku gospodarczego coraz większy wpływ na rozwój sytuacji podażowo-popytowej i cenowej mają poziom istniejących zapasów oraz prognozy dotyczące nadchodzących zbiorów. Biorąc pod uwagę brak ostatecznych informacji o skali zasiewów zbóż jarych oraz przezimowaniu zbóż ozimych niniejszy materiał został poświęcony omówieniu poziomu zapasów zbóż na świecie. Ziarno znajdujące się obecnie w magazynach służy do zaspokojenia bieżących potrzeb, jak również pełni rolę bufora łagodzącego wahania poziomu zbiorów. W materiale został przeanalizowany poziom zapasów wybranych zbóż na świecie pod koniec czerwca 2012 roku, w tym u głównych eksporterów. W celu oceny ich wielkość została porównana do poziomu z lat poprzednich oraz do zużycia. W analizie zostały wykorzystane dane i prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej oraz obliczenia własne. Poziom zapasów zbóż na świecie Według marcowych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej, pod koniec czerwca 2012 r. na świecie pozostanie w magazynach ok. 374 mln ton zbóż, w tym 210 mln ton pszenicy, 136 mln ton kukurydzy i 31 mln ton jęczmienia. Zapasy te wystarczą do zaspokojenia 74-dniowego zapotrzebowania na ziarno. W ujęciu nominalnym w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat będą one wyższe o 7,8%, w tym pszenicy wzrosną o 27,2%, kukurydzy i jęczmienia spadną odpowiednio o 9,9%, i 10,4%. Biorąc jednak pod uwagę, że w omawianym okresie zmieniało się również zapotrzebowanie na zboże, właściwszym niż porównywanie wielkości bezwzględnych jest porównanie poziomu zapasów w zderzeniu z zużyciem zbóż. Z analizy wynika, że w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat zabezpieczenie zapotrzebowania zapasami pod koniec tego roku będzie wyższe dla zbóż ogółem o 1,0%. Należy zwrócić uwagę na znaczne[...]

Nowe Rozporządzenie Komisji (We nr 1126/2007) ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy

Czytaj za darmo! »

W numerze 2/2007 "Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego" na stronie 21 przedstawiliśmy regulacje prawne (Ustawę z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i Rozporządzenie Komisji We nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r., ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych), które w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie firm zbożowo-młynarskich. W dniu 28 wr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »