Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Yevhen Yashchyshyn"

BADANIE ANTENY Z FALĄ WYCIEKAJĄCĄ WYKONANEJ W TECHNOLOGII LTCC PRACUJĄCEJ W ZAKRESIE 125 GHZ - 135 GHZ DOI:10.15199/59.2017.6.25


  Ciągły rozwój technologii związanych z wytwarzaniem podzespołów pracujących w zakresie częstotliwości sub-THz pozwala projektować coraz to efektywniejsze systemy radiokomunikacyjne i radarowe wykorzystujące szerokie pasmo częstotliwościowe. Jednym z kluczowych elementów każdego systemu radiowego jest układ antenowy, który w pierwszej kolejności decyduje m. in. o jakości odbieranego sygnału lub w zależności od ,,inteligencji" anteny, system potrafi wyeliminować interferencje z niepożądanych kierunków lub skierować wiązkę w odpowiedni sektor. Konwencjonalne metody umożliwiające skanowanie wiązką antenową opierają się na zastosowaniu przesuwników fazy, których koszty stanowią ponad 50% całego systemu antenowego. Biorąc pod uwagę częstotliwości ponad 100 GHz, zaprojektowanie odpowiedniego przesuwnika fazy dla danego systemu nie sprowadza się do rozwiązania prostego problemu projektowego. W celu spełnienia funkcjonalności skanowania wiązką antenową poszukuje się innych, tańszych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w zakresie fal milimetrowych. Alternatywnym rozwiązaniem w odniesieniu do fazowanych szyków wykorzystujących przesuwniki fazy są anteny z falą bieżącą, które umożliwiają odchylanie wiązki jedynie poprzez zmianę częstotliwości pracy anteny. W zależności od systemu właściwość ta może być pożądana lub nie. W pracy [1] przedstawiono projekt struktury anteny z falą wyciekającą wykorzystującą technologię spiekania ceramiki w niskiej temperaturze, tzw. LTCC (ang. Low Temperature Co-fired Ceramic) [2]. Jest to jedna z obiecujących i rozwijanych od lat technologii umożliwiająca wykonywanie struktur wielowarstwowych. Rozwijana jest zazwyc[...]

BADANIE MOŻLIWOŚCI PRZESTRAJANIA CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ ANTENY NA PASMO 60 GHZ ZA POMOCĄ MEMS DOI:10.15199/59.2017.6.27


  W artykule przedstawiono wyniki badania możliwości przestrajania częstotliwości rezonansowej anteny mikropaskowej za pomocą MEMS. Mikroukłady mechaniczne, które zostały zasymulowane w badaniach, działają na zasadzie przełączników, które pod wpływem przyłożonej różnicy potencjałów naprzemiennie zwierają i rozwierają układ w miejscu swojego umocowania. Technologia przełączników elektromechanicznych znana jest już od prawie 40 lat[1], jednak dopiero niedawno możliwe było zmniejszenie omawianych układów do skali "mikro", która umożliwiałaby wykorzystanie ich w strukturach, których wielkości mierzone są w milimetrach. Z punktu widzenia opisywanego projektu główną zaletą wykorzystania MEMS jest możliwość wytworzenia ich w jednym procesie technologicznym z całą resztą anteny. To jednak niesie za sobą ograniczenia: wymagane jest wykorzystanie wysokorezystywnego krzemu, którego parametry niekorzystnie wpływają na właściwości promieniowania anteny [2]. W projekcie zastosowane zostały pewne rozwiązania mające zminimalizować ten efekt. Pasmo 60GHz, w którym ma pracować antena, jest szczególnie interesujące z dwóch powodów: po pierwsze, jest to bardzo szeroki, nielicencjonowany zakres częstotliwości (w Europie 57-66GHz), który może być wykorzystany do transmisji z prędkościami nieosiągalnymi na innych, nielicencjonowanych pasmach. Istnieje standard 802.11ad zakładający pracę na omawianych częstotliwościach, który pozwala na osiągnięcie prędkości do 7Gbit/s[3] (przy użyciu całego zakresu 57-66 GHz). Po drugie, na częstotliwości 60GHz tłumienie atmosferyczne jest [...]

WPŁYW ROZRZUTU WYMIARÓW GEOMETRYCZNYCH NA PARAMETRY SZYKU ANTENOWEGO WYKONANEGO W TECHNOLOGII LTCC DOI:10.15199/59.2018.6.35


  1. WSTĘP Przedmiotem badań opisanych w niniejszym artykule jest mikropaskowy szyk antenowy pracujący na częstotliwości 24 GHz, przeznaczony do wykonania w technologii LTCC (ceramiki współwypalanej niskotemperaturowo). Do tej pory najczęściej tego typu anteny wytwarzane były w technice obwodów drukowanych PCB. Zarówno jedna jak i druga metoda dostarcza możliwość integrowania w jednym module anteny wraz z układem radiowym, lecz główną zaletą LTCC jest wielowarstwowość, czyli możliwość tworzenia przestrzennych trójwymiarowych modułów. Ponadto podłoże LTCC jest stabilne w szerokim zakresie częstotliwości oraz charakteryzuje się niską stratnością [1], co jest szczególnie ważne w zakresie fal milimetrowych, w tym na częstotliwości 24 GHz. Zakres częstotliwości wokół 24 GHz jest powszechnie wykorzystywany w radarowych systemach samochodowych bliskiego zasięgu [4]. Został on także przeznaczony na nielicencjonowane pasmo ISM, głównie ze względu na lokalne maksimum tłumienia fali elektromagnetycznej w atmosferze. Mimo wszystko komunikacja na tej częstotliwości jest możliwa zarówno w środowisku miejskim, jak i wewnątrz budynku. Projektanci systemu 5G rozważają wykorzystania pasma wokół 24 GHz [5], [6] i jest wielce prawdopodobne, że w przyszłości zwiększy się zapotrzebowanie na niewielkie, tanie urządzenia pracujące w tym zakresie. Do wytworzenia elementów promieniujących na podłożu LTCC wykorzystuje się klasyczną metodę sitodruku. Minimalna szerokość ścieżek ograniczona jest zwykle do około 100 μm [3] i w trakcie procesu technologicznego może być wykonana z pewną niedokładnością. Poprzez dodatkową obróbkę otrzymanej struktury za pomocą lasera możliwe jest osiągnięcie bardziej precyzyjnych wymiarów ścieżek. Kolejnym aspektem komplikującym uzyskanie pożądanej struktury jest występujący w czasie wypalania skurcz foli LTCC [2],[...]

NOWA METODA CHARAKTERYZACJI DIELEKTRYKÓW W PAŚMIE CZĘSTOTLIWOŚCI SUBTERAHERCOWYCH DOI:10.15199/59.2018.6.81


  Dynamiczny rozwój badań w zakresie subterahercowym (30 GHz - 1 THz) spowodowany jest ogromnym zainteresowaniem tym pasmem ze strony świata nauki oraz przemysłu. Owo zainteresowanie wynika z unikatowych właściwości fal z tego zakresu, które mogą być wykorzystane do badań kosmosu, w medycynie, obrazowaniu, spektroskopii, do identyfikacji materiałów niebezpiecznych itd. [5]. Kolejnymi obszarami zastosowań są np. radiolokacja oraz radiokomunikacja. Aby możliwe było zaprojektowanie elementów składowych urządzeń radiowych (anteny, filtry, dipleksery, wzmacniacze itd.), niezbędna jest znajomość parametrów elektrycznych i magnetycznych materiału, na bazie którego są one wykonane. Co więcej, precyzyjna znajomość właściwości materiału przyczynia się do skrócenia czasu projektowania i zmniejszenia kosztów prototypowania. Brak dokładnej wiedzy na temat właściwości materiału może skutkować koniecznością wielokrotnych prób wykonywania danego podzespołu, zmieniając i weryfikując opracowany model symulacyjny. Z tych powodów dokładna charakteryzacja jest bardzo ważnym aspektem w obecnych czasach, kiedy dąży się do ciągłej minimalizacji czasu i kosztów projektowania, aby wyprodukować nowe urządzenie i nadążyć za szybko zmieniającymi się potrzebami współczesnych użytkowników. W literaturze opisano ogromną liczbę różnorodnych metod charakteryzacji - rezonansowych i nierezonansowych. Metody te wykorzystują otwarte i zamknięte wnęki pomiarowe, wnęki rezonansowe i rezonatory dielektryczne, linie transmisyjne, sondy pola bliskiego oraz techniki pomiaru w otwartej przestrzeni [1]. Niestety, zastosowanie większości z tych metod w zakresie częstotliwości sub-THz jest utrudnione lub niemożliwe. Z tego powodu najczęściej pomiary parametrów elektrycznych materiałów realizowane są za pomocą ostatniej z wymienionych grup technik [4]. W zakresie terahercowym powszechnie stosowana jest spektroskopia w dziedzinie czasu THz-TDS (ang. terahertz time-domain[...]

SZYK ANTENOWY DLA STANDARDU IEEE 802.11 a\h\n\ac DOI:10.15199/59.2015.4.52


  W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań szyku antenowego pracującego w paśmie od 5.150 GHz do 5.875 GHz. Projekt anteny, symulacje parametrów i optymalizacje konstrukcji przeprowadzano z użyciem symulatora elektromagnetycznego FEKO. Do obliczeń wykorzystano metodę momentów MoM. Szyk składa się z sześciu promienników. Antena zasilana jest centralnie od spodu struktury przez doprowadzony kabel koncentryczny. Charakteryzuje się dużym zyskiem energetycznym około 15 dBi i wąską wiązką promieniowania w przekroju pola H. Zaprojektowany szyk antenowy może być używany do połączeń typu Punkt - Punkt dla standardu 802.11a\h\n\ac. 1. WSTĘP Standard IEEE 802.11 jest prężnie rozwijany, a z biegiem lat powstają kolejne, udoskonalone wersje umożliwiające transmisję z coraz większą szybkością. Część z nich oznaczonych literami a\h\n\ac obejmuje omawiane w artykule pasmo częstotliwości pracy zaprojektowanego szyku antenowego, w okolicy 5 GHz. Pasmo to jest udostępnione dla nielicencjonowanego użytkowania. Jednak jego wykorzystanie ograniczone jest przez bardzo restrykcyjne warunki. Jednym z nich jest ograniczenie mocy EIRP. Oznacza to konieczność używania anten z dużym zyskiem energetycznym w celu tworzenia połączeń typu Punkt - Punkt na zwiększone odległości. Anteny drukowane, czyli wykonane w technice płytek drukowanych mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Między innymi w lotnictwie, statkach kosmicznych, systemach satelitarnych, systemach związanych z pociskami, a także w bardziej przyziemnej, mobilnej i stacjonarnej komunikacji radiowej. Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie liczą się małe wymiary i waga, niskie koszty wytworzenia, łatwość w instalacj[...]

SZYK ANTENOWY ZE SKANOWANIEM SEKTOROWYM NA PASMO X DOI:10.15199/59.2016.6.114


  ANTENNA ARRAY WITH SECTOR SCANNING FOR X-BAND APPLICATIONS Streszczenie: W niniejszym artykule opisano konstrukcję anteny mikropaskowej pracującej w paśmie 10,4-10,6 GHz. Struktura składa się z 4 liniowych podszyków po 28 elementów promieniujących, które zasilane są poprzez sprzężenie. Antena została zaprojektowana dla skanowania sektorowego z zawężeniem wiązki w płaszczyźnie elewacji. Zysk energetyczny w paśmie pracy anteny jest powyżej 26 dBi. Sprawność anteny jest większa od 80%, przy dopasowaniu lepszym niż -10 dB. Abstract: In this paper the design of microstrip antenna operating in 10,4-10,6 GHz frequency band was described. The structure consists of 4 linear 28-element sub-arrays. Particular radiating elements are supplied by a coupling gap. The antenna was designed to achieve sector scanning with narrow beam in azimuth plane. Gain in the operating band is greater than 26 dBi with efficiency above 80% and matching better than -10 dB. Słowa kluczowe: antena mikropaskowa, pasmo X, skanowanie sektorowe Keywords: microstrip patch antenna, X-band, sector scanning 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwujemy nieustanny rozwój systemów radioelektronicznych, które wymagają zastosowania coraz to bardziej zaawansowanych rozwiązań antenowych. Szczególny wzrost zainteresowania nowymi typami konstrukcyjnymi widoczny jest dla anten mikropaskowych. Znajdują one szerokie zastosowanie m. in. w systemach komórkowych, mobilnych systemach radiowych, systemach satelitarnych, czy technice radarowej. Wykorzystanie anten mikropaskowych w tak wielu dziedzinach podyktowane jest ich wieloma zaletami konstrukcyjnymi, przede wszystkim płaską powierzchnią struktury, niewielką wagą, możliwością dobrania odpowiedniego kształtu anteny dla danego zastosowania, niskimi kosztami wykonania oraz łatwością integracji z układami mikrofalowymi. Anteny mikropasmowe, w szczególności szyki antenowe [...]

Badanie efektu przesunięcia środka fazowego anten w systemie lokalizacyjnym

Czytaj za darmo! »

Właściwości stosowanych anten mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane parametry systemu lokalizacyjnego. Anteny odpowiednio dobrane pod względem charakterystyk kierunkowych mogą ograniczać poziom odbieranych niepożądanych sygnałów odbitych od elementów środowiska rozpraszającego i w ten sposób korzystnie wpływać na właściwości całego systemu. Anteny, będące przedmiotem prezentowanych badań, zostały zaprojektowane dla systemu lokalizacyjnego, wykorzystującego pomiar czasu propagacji (TOA - Time of Arrival), opracowywanego w ramach projektu RESOLUTION [1]. System ten ma za zadanie lokalizować ruchome terminale w zamkniętym pomieszczeniu, zawierającym liczne obiekty odbijające fale elektromagnetyczne. Główne założenia dla konstrukcji anten były następujące: częstotliwość środkowa [...]

STANOWISKO DO BADAŃ SYSTEMÓWMIMO WIELKIEJ SKALI W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM DOI:10.15199/59.2017.6.28


  Technika MIMO (ang. multiple input multiple ou put) pozwala na znaczące zwiększenie pojemno łu radiowego w warunkach propagacji wielodrogowej dzięki czemu upowszechniła się w ostatnich latach i jest stosowana w wielu systemach radiokomunikacyjnych, np. IEEE 802.11, WiMAX, LTE. Możliwo nia techniki MIMO zależy w znacznym ściwości kanału radiowego. Do jego można wykorzystać macierz H, która zawiera informacje o amplitudzie i fazie składowych wielodrogowych między antenami nadajnika i odbiornika wynikające z zastosowania techniki MIMO sze, im mniejsza jest korelacja wzajemna elementów , jaszczyszyn}@ire.pw.edu.pl Poznań SYSTEMÓW MIMO W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM IN MICROWAVE AND RANGE posystemów w zakre- . dzięki czemu rodowiska wy- ca pozorowanie norodnych żliwości pomiarowych badania characteri- is presented. The for precise posisetup allows to measure ties have : propagacja, outkszenie pojemności kanaw wielodrogowej, żliwość zastosowanym stopniu od włajego charakteryzacji ponadajnika [1]. Korzyści są tym więkim macierzy H. Określenia możliwo danych warunkach propagacyjnych pomocą badań transmisyjnych powiedzi impulsowej kanału radiowego nymi parami anten. Obecnie coraz większym zainteresowaniem ze strony świata nauki i przemysłu ciesz MIMO wielkiej skali (ang. m MIMO), która jest rozwinięciem idei techniki MI Dzięki dużej liczbie (rzędu setek możliwe jest jednoczesne przesyłanie sygnałów ze stacji bazowej do Przynosi to liczne korzyści, w tym ści widmowej oraz pojemności systemu ka MIMO wielkiej skali jest przewidywana do zastos wania w sieciach piątej generacji 5G doniesieniach literaturowych opisano konstrukcje lini wych, planarnych, cylindrycznych dów antenowych [5], [6] oraz empiryczne badania kan łu propagacyjnego. Pomiary charakterystyk kanału r diowego przeprowadzane były najcz stych środowiskach wewnątrz czeń [4], [8] albo w komorze rewerberacyjnej szczegółowo opisano odmienn[...]

Monitoring of human movements by means of impulse-radar sensors DOI:10.15199/59.2015.6.2


  The life expectancy has been growing in Europe for many years, while the healthy life expectancy has been slightly diminishing since the last decade of the XXth century (cf. http://www. healthy-life-years.eu/). Consequently, the share of elderly and functionally impaired persons, who need healthcare services, is growing rapidly. This social phenomenon concurs with the challenge of recruiting and retaining of professionals in the healthcare sector in a highly competitive labor market across European countries. Hence the urgent demand for various technical solutions which could support and/or replace those professionals, in particular - the demand for sensor systems which could be applied for non-invasive monitoring of the movements of elderly and disabled persons in their home environment. The capability of such systems to detect dangerous events, such as person’s fall, is of key importance. A fall or fall-like event can occur not only when a person is standing, but also while sitting on a chair or lying on a bed during sleep. Falls among elderly people are the main cause of their admission and long-term stay in hospitals [1]. The factors of fall risk are of various nature: intrinsic: age, low mobility and bone fragility,  poor balance, chronic disease, cognitive and dementia problems, Parkinson disease, sight problems, use of drugs that affect the mind, behavioural and social issues that impact on health (inactivity, use of alcohol, obesity), previous falls;  extrinsic: individual (incorrect use of shoes and clothes), drugs cocktail;  environmental: internal (slipping floors or stairs, attempts to reach high-located objects) and external (damaged roads, crowded places, dangerous steps, poor lighting). Of course, the systems for monitoring elderly and disabled persons are expected not only to detect dangerous events, but also to predict them on the basis of acquired data, and therefore contribute to the prevention of[...]

Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych DOI:10.15199/13.2017.9.6


  Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) jest obecnie dość popularną metodą pozwalającą na otrzymywanie wielowarstwowych struktur o zróżnicowanych właściwościach z elementami zagrzebanymi, jak również elementami SMD na powierzchni [1]. Wynikająca z tej technologii wielowarstwowość struktur oraz możliwość budowania połączeń pionowych między warstwami (tzw. via hole) przyczynia się do postępu w zakresie miniaturyzacji układów elektronicznych. Podstawową trudnością przy opracowaniu składu materiałów ceramicznych przydatnych dla technologii LTCC jest obniżenie temperatury spiekania do poziomu 800-1000°C. Ponadto w dobie popularności elektroniki pracującej w wysokich częstotliwościach, ważnym zagadnieniem naukowym jest poszukiwanie nowych materiałów o niskiej przenikalności elektrycznej. Materiały tego typu stwarzają możliwość zbliżenia linii sygnałowych w układach mikrofalowych oraz zagęszczenia połączeń przy zachowaniu kontrolowanej impedancji linii, a także zmniejszenia przesłuchów pomiędzy liniami oraz opóźnień propagacji sygnału. Bloki funkcjonalne - elementy takie jak: anteny i szyki antenowe, linie transmisyjne i różnego typu układy pasywne (np. sprzęgacze, filtry) oraz elementy połączeń do montażu i integracji układów scalonych muszą być kompatybilne w częstotliwościach 2-140 GHz. Oznacza to, że do ich wytwarzania należy użyć materiałów charakteryzujących się niską przenikalnością elektryczną (najkorzystniej niską przenikalnością elektryczną oraz niskim współczynnikiem strat). Ponadto ich struktura wewnętrzna powinna być wytrzymała i umożliwiać precyzyjną obróbkę technologiczną (cięcie laserowe, nadruki ścieżek, laminacja) w rozdzielczości +/- 10 μm. Wprowadzenie porowatości wewnętrznej w materiale, prowadzi do obniżenia jego przenikalności elektrycznej nawet o 50% [2, 3]. Istotnym aspektem opisanych prac badawczych było osiągnięcie pożądanych parametrów elektrycznych (niska przenikalność w częstotliwości[...]

« Poprzednia strona  Strona 2