Wyniki 11-20 spośród 56 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA GODLEWSKA"

Uwaga - Odpady!

Czytaj za darmo! »

6 listopada 2008 r. w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone gospodarce odpadami. Zebranych powitał Bernard Błaszczyk - podsekretarz Stanu w Ministerstwie. Na seminarium omówiono następujące zagadnienia: - opakowania i odpady opakowaniowe, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, - pojazdy wycofane z eksploatacji. Opakowania i odpady op[...]

Wybrane aspekty cyklu życia papieru

Czytaj za darmo! »

Cyklem życia (ISO 14040 § 3.8) nazywamy kolejne i powiązane ze sobą etapy - od pozyskania surowców naturalnych i wytworzenia z nich produktów, do ostatecznej ich likwidacji. Środowiskowa ocena cyklu życia LCA (Life Cycle Assesment) ma na celu identyfikowanie, kwantyfikowanie i oszacowanie obciążeń środowiskowych generowanych podczas całego cyklu życia danego wyrobu (1). Należy podkreślić, że cykl życia produktu obejmuje również fazy napełniania towarem oraz obrót towarowy, włącznie z systemem logistycznej dystrybucji towaru. W całym cyklu życia może wystąpić wiele uciążliwości i zagrożeń dla środowiska naturalnego. Analizując rodzaje emisji, w tym emisje zanieczyszczeń towarzyszące różnym procesom w poszczególnych fazach cyklu życia wyrobu, można zaobserwować ich wpływ nie tyl[...]

Makulatura - narzędzia wspierające recykling i jakość surowca

Czytaj za darmo! »

Komisja Europejska w Ramowej Dyrektywie Odpadowej określiła, że jednym z celów stawianych przed mieszkańcami Europy jest stworzenie społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów. W Polsce w 2009 r. zużyto 1269,2 tys. ton papieru, odzyskano 358,9 tys. ton i wyprodukowano ok. 1054 tys. ton mas włóknistych wtórnych. Wskaźnik recyklingu wyniósł 33,0%. Natomiast w Europie zużyto 44.941 tys. ton, odzyskano 11.671 tys. ton, a wskaźnik recyklingu wyniósł 72,2% (1). Różnice w osiąganych wskaźnikach recyklingu i odzysku mogą świadczyć o problemach w funkcjonowaniu systemu zbiórki odpadów. Zbiórka selektywna, zwłaszcza odpadów komunalnych, nadal w Polsce nie jest dobrze rozwinięta. W szczególności odnosi się to do małych miasteczek i wsi. Należy podkreślić, że tam koszty pozyskania m.in. papieru i tektury z odzysku są wyższe niż w dużych aglomeracjach miejskich. Stale rosnące zapotrzebowanie na makulaturę powinno spowodować zwiększone zainteresowanie tymi trudno dostępnymi źródłami wtórnego surowca. Dodatkowym problemem polskich papierni jest stale pogarszająca się jakość dostarczanej makulatury. Powoduje to konieczność wprowadzania przez producentów papieru z makulatury dodatkowych wymagań jakościowych w stosunku [...]

Energia ze źródeł odnawialnych


  Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, uzyskiwaną z odnawialnych, niekopalnych źródeł energii (wody, wiatru, promieniowania słonecznego, fal, prądów i pływów morskich oraz energia geotermalna i wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych). Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej regulują akty prawne, w których ustalono cele ogólne oraz szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania ustalanych wskaźników udziału tego rodzaju energii w ogólnym zużyciu energii. Podstawowymi dokumentami dotyczącymi tej kwestii są: - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. WE L 140 z 05.06.2009), - Biała Księga - Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997), - Zielona Księga - Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001), - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na r ynku wewnętr znym energii elektrycznej wytwarzanej ze ź[...]

Polskie lasy - niewystarczająca baza surowcowa przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce?


  Baza surowcowa przemysłu papierniczego to przede wszystkim drewno (surowiec pierwotny) i makulatura (surowiec wtórny). Dostępność drewna w Polsce warunkowana jest polityką państwa w zakresie gospodarki leśnej oraz przepisami fitosanitarnymi w zakresie importu surowca drzewnego. Głównym jego dostawcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP). Zasoby leśne - ogólne dane Przyjmuje się, że lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą (1) i stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, a jednocześnie formą użytkowania gruntów, która zapewnia produkcję biologiczną, przedstawiającą wartość rynkową. W trakcie upływu lat lasy w naszym kraju ulegały zmianom. Podczas gdy pod koniec XVIII w. lesistość (stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni kraju) wynosiła ok. 40% (w ówczesnych granicach państwa), to w 1945 r. zmalała aż do 20,8%. Wylesienia i towarzyszące im zubożenie struktury gatunkowej drzewostanów spowodowały zmniejszenie różnorodności biologicznej Polskie lasy - niewystarczająca baza surowcowa przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce? KATARZYNA GODLEWSKA w lasach oraz zubożenie krajobrazu, erozję gleb i zakłócenie bilansu wodnego kraju. Odwrócenie tego procesu nastąpiło w latach 1945-1970, kiedy, w wyniku zalesienia 933,5 tys. ha, lesistość Polski wzrosła do 27%. Średni roczny rozmiar zalesień wynosił wtedy 35,9 tys. ha, a w szczytowym okresie 1961-1965 - ponad 55 tys. ha. Do powierzchni gruntów leśnych - w rozumieniu ustawy o lasach - zalicza się grunty: - zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) lub przejściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona). Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwaty przyrody, wchodzące w skład parków narodowych albo wpisane do rejestrów zabytków. Kategoria ta w statystyce jest określana jako "powierzchni[...]

Europejska Deklaracja dotycząca Recyklingu Papieru 2011-2015 Raport 2011


  Makulatura stanowi jeden z najważniejszych surowców do produkcji papieru .W 2011 r. do produkcji papieru i tektury w krajach należących do CEPI zużyto łącznie 48,4 mln ton papieru i tektury z odzysku - stanowiło to 44,5 % ogólnie zużytych surowców.Przemysł papierniczy dokłada starań, aby zwiększyć efek t y wność w ykorzystywania surowców z dostępnych źródeł, dlatego też już w 2006 r. podjął dobrowolne zobowiązanie dotyczące prowadzenia wspólnych działań przez różnych uczestników cyklu życia papieru w celu znaczącego poprawienia wsk[...]

Rynek papierów graficznych w Polsce


  W Polsce, w porównaniu z innymi krajami CEPI, produkcja papierów graficznych jest - jak widać na rysunku 1 - mała. W krajach CEPI w 2011 r. najwięcej papierów graficznych wyprodukowano w Niemczech i Szwecji. W ostatnich latach zakłady produkujące ten rodzaj papierów przeżywały trudności wynikające między innymi z wysokich cen surowców oraz wzrastających obciążeń związanych z ochroną środowiska. W nadchodzącym okresie można spodziewać się kolejnych wzrostów obciążeń wynikających z "benchmarkowego systemu" przyznawania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Największe zużyci[...]

Rynek papierów higienicznych w Polsce DOI:


  Dr inż. K. Godlewska, Stowarzyszenie Papierników Polskich, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź Rys. 1. Produkcja papieru i tektury w Polsce w latach 2008-2014 Fig. 1. Paper and board production in Poland 2008-2014 Rys. 2. Produkcja papierów higienicznych w Polsce w latach 2008-2014 Fig. 2. Tissue and household production in Poland 2008-2014 RYNEK PAPIERNICZY 70 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 71 · LUTY 2015 Podaje się, że najstarszy znany zapis o użyciu papieru toaletowego pochodzi z 589 r., pozostawił go urzędnik-uczony Yan Zhitui (531-591). W 851 r. arabski podróżnik zanotował, że Chińczycy epoki Tang nie dbają o higienę, albowiem po skorzystaniu z toalety nie myją się wodą, lecz podc[...]

Dezynfekcja UV w przemyśle mięsnym DOI:


  Zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności jest podstawowym wymogiem prawnym producenta. Żaden niebezpieczny (czy budzący wątpliwości pod względem zdrowotnym) produkt nie może być wypuszczony na rynek. Zatem zapewnienie tego bezpieczeństwa jest istotnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa spożywczego.Zgodnie z prawodawstwem żywnościowym żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzony na rynek (rozp. 178/02 art. 14, pkt 1) [22]. Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie sektora spożywczego (rozp. 852/04 art. 1, pkt 1a) [23]. Oznacza to też, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi. W tym celu na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, włączając w to handel detaliczny, przedsiębiorstwa sektora spożywczego podejmują środki, w ramach obowiązujących procedur opartych na zasadach HACCP oraz w ramach wdrażania dobrych praktyk mających na celu zapewnienie: a) takiego sposobu dostaw i przetwarzania surowców i środków spożywczych, będących pod kontrolą danego przedsiębiorstwa, oraz takiego postępowania z nimi, aby spełnione były kryteria higieny procesu; b) możliwości spełnienia kryteriów bezpieczeństwa żywności, mających zastosowanie w ciągu całego okresu przydatności do spożycia produktów, w dających się rozsądnie przewidzieć warunkach dystrybucji, przechowywania i stosowania (rozp. 2075/05 art. 3, pkt 1) [24]. Zatem zapewnienie bezpieczeństwa żywności zaczyna się od bezpieczeństwa surowców oraz prowadzenia produkcji w odpowiednich sanitarnych warunkach. Na warunki te składają się nawyki higieniczne personelu oraz odpowiednia czystość otoczenia produkcyjnego - w tym maszyn, urządzeń, powierzchni produkcyjnych oraz powietrza. Metody dezynfekcji w przemyśle mięsnym Zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej można uzyskać poprzez zastosowan[...]

SPP w strukturach CEPI DOI:


  W 2014 r. Europejska Konfederacja Producentów Papieru podjęła decyzję o wprowadzeniu w życie strategii CEPI 2020. Inicjatywa miała przygotować CEPI na wyzwania przyszłości oraz lepiej dostosować do potrzeb Członków. W lipcu 2014 r. zaprezentowano nowe komitety CEPI, w pracach których aktywnie uczestniczą reprezentanci SPP. W obecnej strukturze funkcjonują 3 komitety problemowe: Komitet ds. Surowców - Katarzyna Godlewska, Komitet ds. Zmian Klimatu i Energii - Aneta Muskała oraz Komitet ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zdrowia - Maciej Doliwa (prace Komitetu ds. Zmian Klimatu i Energii przedstawimy w następnym numerze).Komitet ten zajmuje się zagadnieniami związanymi z podstawowymi surowcami dla sektora celulozowo-papierniczego, jak drewno i makulatura. Idea gospodarki cyrkularnej jest jednym z ważniejszych elementów kształtujących otoczenie biznesowe, w którym przychodzi działać naszej bra[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »