Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Lech Kwiatkowski"

Powłoki konwersyjne na wybranych wysokowytrzymałych stopach Al. Porównanie metod, technologii wytwarzania i właściwości ochronnych


  Aluminium i jego stopy w coraz większym zakresie stosowane są jako materiał konstrukcyjny w wielu gałęziach przemysłu. Z tego względu celowe jest poszerzanie asortymentu środków i technologii do ochrony tych stopów, zwłaszcza stopów o wysokiej wytrzymałości, które nie wykazują naturalnej odporności korozyjnej. W niniejszym artykule omówiono te procesy tworzenia powłok konwersyjnych, które bazują na reakcji strącania trudno rozpuszczalnych związków kontrolowanej zmianami pH. Przedstawiono podsumowanie wyników badań nad modyfi kacją technologii fosforanowania stopów serii 2000. Słowa kluczowe: stopy aluminium, seria 2000, ochrona przed korozją, powłoki konwersyjne Conversion coatings on selected high - strength Al alloys. Comparison of methods, technologies and properties of the coatings Aluminium alloys are widely used in engineering structures and components in many industrial branches. Therefore further development of means for corrosion protection, especially for susceptible to corrosion high strength alloys is needed. In the present paper the processes of conversion coatings which rely upon a precipitation of hardly soluble compounds controlled by pH changes are discussed. The summary of research on phosphating of AA2000 series is presented. Keywords: aluminium alloys, 2000 series, corrosion protection, conversion coatings ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Stopy aluminium sklasyfi kowano w 8 grupach w zależności od rodzaju dodanych pierwiastków stopowych. Dodatek tych pierwiastków wraz z obróbką wykańczającą, w tym cieplną, modyfi kuje użytkowe właściwości otrzymanego materiału, szczególnie poprawiając jego właściwości mechaniczne. Często[...]

Monitoring of atmospheric corrosion. Examples and their application


  Concepts of an assessment of corrosion losses in natural environment is briefl y overviewed. Selected examples obtained by means of corrosion monitoring are presented. Their applications for prediction and imaging of the corrosion rate of materials in some areas of the country are described. The results obtained by corrosion monitoring can be used as a tool for a choice of materials and protection methods, as well as can help to improve a durability of infrastructure, and cost optimization. Keywords: atmospheric corrosion, steel, zinc, corrosion monitoring Możliwości wykorzystania wyników monitorowania korozyjności atmosfery Przedstawiono krótki przegląd koncepcji metod oceny skutków korozji atmosferycznej. Opisano przykłady zastosowania wyników oceny szybkości korozji materiałów do prognozowania i obrazowania korozyjności atmosfery na wybranych obszarach kraju. Wykorzystanie ich do doboru metod ochrony przed korozją infrastruktury może przyczynić się do polepszenia trwałości konstrukcji oraz optymalizacji kosztów. Słowa kluczowe: korozja atmosferyczna, stal, cynk, monitoring korozyjny.Introduction Corrosion processes occurring in lower parts of the troposphere, are determined by the chemical and physical properties of materials and the environment. Although typical materials of construction are generally well defi ned in terms of chemical composition and properties of the surface, an environment is physicochemically much more complex. Description of atmospheric corrosion is therefore a complex task mainly due to the nature of the environment in which some elements vary cyclically, other in chaotic manner, and in the meantime quite complex reactions take place between them resulting in more or less stable products [1]. From these reasons an establishing and description of particular mechanisms for physical and chemical transformations that occur in the atmosphere are not easy to achieve. The rate of reaction depends on th[...]

Wpływ dodatku niklu w kąpieli do cynkowania na odporność korozyjną powłok zanurzeniowych

Czytaj za darmo! »

471 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 HENRYK KANIA PIOTR LIBERSKI Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Katowice LECH KWIATKOWSKI Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa Wpływ dodatku niklu w kąpieli do cynkowania na odporność korozyjną powłok zanurzeniowych W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cyn- kowych otrzymanych na stalach z różną zawartością krzemu w kąpieli z do- datkiem Ni. Odporność korozyjną tych powłok porównano z odpornością korozyjną powłok otrzymanych w tradycyjnej kąpieli cynkowej. Przepro- wadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej. Bada- nia korozyjne prowadzono w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych. W trakcie badań ujawniono także strukturę oraz określono grubość bada- nych powłok. Dało to podstawę do określenia wpływu struktury i grubości powłoki na odporność korozyjną. Stwierdzono, że dodatek Ni wpływa na strukturę i grubość powłok otrzymanych na stali z zakresu Sandelina. Od- porność korozyjna powłok jest wyższa przy większym udziale w powłoce faz międzymetalicznych układu Fe-Zn. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, odporność korozyjna, dodatki stopowe Infl uence of nickel addition in zinc bath on corrosion resistance of hot dip coat- ings The paper presents results of investigations of corrosion resistance zinc coatings re- ceived in zinc bath with addition Ni on steels with different content of silicon. The cor- rosion resistance these coatings was compared with corrosion resistance of coatings obtained in traditional zinc bath. The investigations of corrosion resistance were car- ried out in neutral salt spray. Corrosion investigations were made in two independent research centers. The structure of coatings was revealed and thickness of coatings was determined. Infl uence of coatings structure and thickness on the corrosion resistance was determined. [...]

Otrzymywanie i właściwości korozyjne elektrolitycznych powłok Co-P


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania elektrolitycznych powłok stopowych Co-P w warunkach prądu stałego. Zbadano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną powłok. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem gęstości prądu katodowego, zmniejsza się zawartość P w powłoce, a tym samym zmniejsza się odporność korozyjna elektrolitycznych powłok Co- P. Otrzymane wyniki porównano z odpornością korozyjną powłok Co i Cr. Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoka kobalt-fosfor, właściwości ochronne, badania elektrochemiczne The production and corrosion properties of electrolytic Co-P alloy coatings The results of studies on the formation of Co-P electrolytic alloy coatings under direct current are presented. The effect of cathodic current density on morphology, chemical composition and corrosion resistance of the coatings, is investigated. Protective properties are assessed by means of electrochemical measurements carried out in the sodium sulphate and sodium chloride solution. The increase in cathodic current density leads to a decrease of P in the coating, and diminishing of the protective properties of the coatings. The results are compared with corrosion resistance of Co and Cr coatings. Keywords: corrosion protection, cobalt-phosphorus coating, protective properties, electrochemical measurements ochrona przed korozja 7/2011 [...]

Actual examples and perspectives of corrosion protection of magnesium alloys


  A growing number of new and innovative applications of Mg alloys is observed recently due to unique weightstrength ratio. Unfortunately, magnesium has also a number of undesirable properties including poor corrosion resistance. Therefore a development of more durable protective systems is concerned as the challenge. The main problem results from the fact that mechanism of corrosion of Mg alloys varies with a kind of alloy, impurities from mechanical processing, environment and from potential applications. Frequently, corrosion process contains complex steps of phenomena that overlap each other (general, pitting, bimetallic, fi liform types of corrosion). There are two main kinds of surface engineering techniques that modify surface properties: physical or chemical treatment. Based on the own results a review of selected technologies was made taking into consideration improvement of corrosion resistance as the priority. The example of the fi rst group of methods, high-energy beam surface melting of magnesium alloys, produces surface layers with a fi ne microstructure of signifi cantly reduced dimensions of intermetallic precipitates. A resistance to general corrosion was improved as a result of this surface treatment for AZ91, AZ31 tested alloys. The susceptibility to pitting corrosion in terms of Epit value was not improved. Indications to improve pitting resistance are discussed. Better results in terms of resistance to local corrosion were obtained after chemical surface treatment based on phosphate/permanganate process. Taking into account conversion coatings as a sub-layer for an organic coating, some examples of the phosphating process in comparison with sol-gel applied coating are shown. In both cases an optimization of technological parameters is required, however, even for the time being corrosion resistance obtained is satisfactory. Since Mg alloys are considering as a material of increasing use in automotive industry, electroplat[...]

Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego


  W pracy zastosowano dwie technologie procesu utleniania anodowego dla stopu magnezu AZ61. Jedną z powłok otrzymano z roztworu zawierającego SiO3 2-/F- drugą zaś z roztworu KOH/F-. Badania powierzchni przeprowadzone metodą mikroskopową oraz rentgenowską ujawniły dwie różne struktury powłoki: o małej i dużej porowatości. Badania korozyjne przeprowadzono stosując metodę spektroskopii impedancyjnej w roztworze siarczanowym. Mimo, iż większą odpornością korozyjną odznaczała się powłoka otrzymana z roztworu zawierającego SiO3 2-/F-, to w początkowym etapie badań wyższą wartość impedancji zaobserwowano dla powłoki o większej porowatości (KOH/F-). Przeprowadzone badania wskazują, że drobne pory równomiernie rozłożone na powierzchni wpływają na lepszy efekt uszczelniania powłoki. Słowa kluczowe: stopy Mg, utlenianie anodowe, korozja, mikrostruktura, uszczelnianie, badania impedancyjne Structure, chemical composition and corrosion resistance of oxide coatings obtained on AZ61 alloy by anodic oxidation process Two kinds of DC anodising processes has been applied to AZ61 alloy. One of the coating is obtained from SiO3 2-/F- based solutions, another one from KOH/F- solution. Surface examination carried out using microscopic and X-ray methods revealed two different structures of the coatings: low and high porous respectively. Impedance measurements were carried out for AZ61 magnesium alloy after immersion in sodium sulphate. Although higher resistance against corrosion for samples anodized in Si-based solution was obtained, initial impedance for high porous layer (KOH/F-) was also noted. Sealing post-treatment was found as a mean for excellent properties of thin oxide fi lm on AZ61 alloy. Keywords: Mg alloys, anodic oxidation, corrosion, microstructure, sealing, impedance measurements ochrona przed korozja 11/2012 s. 502-504 1. Wstęp Magnez i jego stopy są mate[...]

« Poprzednia strona  Strona 2