Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA PAWŁOWSKA"

Wpływ enkapsulacji cząstek proszku Nd-M-B powłoką Ni-P na szybkość korozji wiązanych magnesów w zakwaszonych roztworach siarczanowych


  W pracy zbadano wpływ enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Nd-(Fe,Co)-B powłoką Ni-P na korozyjne zachowanie się magnesów kompozytowych spajanych żywicą epoksydową. Aby ocenić odporność korozyjną tych wiązanych magnesów wykonano pomiary potencjokinetyczne krzywych polaryzacji w zakwaszonych roztworach siarczanowych (pH = 1 i 3). Badania korozyjne wykazały, że pokrycie cząstek proszku warstwą Ni-P przed procesem spajania skutecznie spowalnia szybkość korozji magnesów, o ile środowisko nie jest zbytnio zakwaszone (pH = 1). Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, powłoki Ni-P The effect of encapsulation of Nd-M-B powder particle with Ni-P coating on the corrosion rate of bonded magnets in acidifi ed sulphate solutions The effect of encapsulation of Nd-(Fe,Co)-B powder particles with Ni-P coating on the corrosion behaviour of the fi nal composite magnetic material, consolidated with epoxy-resin, has been examined. To evaluate the corrosion resistance of these bonded magnets, the potentiokinetic polarization measurements in acidifi ed (pH = 1 and 3) sulphate solutions have been carried out. Corrosion tests showed that the coating of powder particles with Ni-P layers before bonding effectively inhibit the corrosion rate of the fi nal magnets, unless the environment is too acidifi ed (pH = 1). Keywords: neodymium magnets, powder particles encapsulation, corrosion of bonded magnets, Ni-P coatings ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Dynamiczny rozwój w technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów magnetycznych jest jednym z wielu wyznaczników postępu naukowego na świecie [1]. Duże zainteresowanie magnetycznie twardymi materiałami na bazie pierwiastków ziem rzadkich (RE) i metali przejściowych (M), takich jak magnesy wysokoneodymowe, spowodowane jest coraz to większym zapotrzebowaniem na magnesy o zwiększonej odporności na działanie czynników chemicznych, między innymi prze[...]

The effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsluation with Cu/epoxy resin coating on the corrosion behavior in sulphate solution of bonded magnets


  In this paper the investigation under the effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Cu/epoxy resin coating on the bonded magnets corrosion behavior in acidifi ed (pH = 1 and 3) sulphate solutions was carried out. The subject of this study was bonded magnetic material based on Nd12Fe77Co5B6 powder. The Authors have presented proposition of the preliminary chemical treatment of powder particles by etching their surface in oxalic acid solution and covering with protective bilayer. It has been found that the using of complex method of oxides removing and powder particles biencapsulation with Cu/epoxy resin coating before consolidation benefi - cially affect on the corrosion properties of magnetic composite. Keywords: bonded magnets, corrosion resistance, biencapsulation, Cu coating, sulphate solution Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w środowisku siarczanowym Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, powłoką typu Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań były wiązane materiały magnetyczne na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6. Autorzy przedstawili propozycję wstępnej obróbki chemicznej cząstek proszku, poprzez wytrawienie ich powierzchni w roztworze kwasu szczawiowego oraz pokrycie podwójną warstwą ochronną. Zauważono, że zastosowanie kompleksowej metody usuwania tlenków i bienkapsulacji cząstek proszku powłokami Cu/żywica epoksydowa korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego. Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność na korozje, bienkapsulacja, powłoki miedziowe, roztwór siarczanowy.1. Introduction The unique properties of magnetic Nd2Fe14B intermetallic phase, continuously since the eighties of the twentieth century, provide Nd-Fe-B magnets leading position in the ranking of the best magnetic [...]

Effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Ni-P/epoxy resin and phosphate/epoxy resin coatings on the potentiokinetic characteristic of bonded magnets in the phosphate solution


  In this paper the effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder particles biencapsulation process with double protective coatings (Ni-P/epoxy resin and phosphate/ epoxy resin) on the corrosion resistance of the magnets bonded in the phosphate environment was presented. The test material were composite magnets prepared from Nd-(Fe,Co)-B powder, which surface was preliminary coated with Ni-P layer during 5, 15 and 30 minutes of Ni(II) modyfi cation solution bath and with phosphate protective coating resulting from the powder exposure in aqueous phosphate solution acidifi ed to pH = 3 and 7. Impact of the used biencapsulation process was rated on the basis of polarization curves recorded in phosphate environment (pH = 3) and assigned during electrochemical measurment polarization resistance. It is shown that the biencapsulation before the consolidation process has its benefi cial effect on corrosion characteristics of the fi nal magnet in passivating environment. Keywords: bonded magnets, corrosion resistance, biencapsulation, Ni-P and phosphate coating, phosphate solution Wpływ bienkapsulacji proszków Nd-(Fe,Co)-B powłokami NiP/żywica epoksydowa i fosforan/żywica epoksydowa na charakterystyki potencjokinetyczne magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym W artykule przedstawiono wpływ procesu bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)- B, podwójnymi powłokami ochronnymi (powłokami Ni-P/żywica epoksydowa oraz fosforan/ żywica epoksydowa) na odporność korozyjną magnesów wiązanych w środowisku fosforanowym. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6, którego powierzchnia została pokryta powłoką Ni-P/ żywica epoksydowa (w czasie 5, 15 i 30-minutowej kąpieli w modyfi kującym roztworze soli Ni(II)), oraz powłoką ochronną fosforan/żywica epoksydowa w roztworze fosforanowym (pH = 3 i 7). Wpływ procesu bienkapsulacji oceniono na podstawie badań elektrochemicznych w środowisku fosforanowym (pH = 3). Stwierd[...]

Wpływ bienkapsulacji proszków nd12fe77co5b6 na kinetykę roztwarzania materiałów wiązanych w zakwaszonych roztworach siarczanowych


  Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd12Fe77Co5B6, na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1, 2 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań było zbadanie kinetyki zmian stężenia jonów Fe(II) podczas samorzutnego roztwarzania magnesów wiązanych. Zauważono, że zastosowanie metody usuwania tlenków poprzez trawienie po- wierzchni cząstek w roztworze kwasu szczawiowego a następnie pokrywanie ich powierzchni warstwami ochronnymi (bienkapsulacja czą- stek proszku) korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego. In this paper the investigation under the effect of Nd12Fe77Co5B6 powder biencapsulation on the bonded magnets corrosion behaviour in acidified (pH = 1, 2 and 3) sulphate solutions was carried out. The subject of this study was to determine the kinetic of Fe(II) ions concentration change in solution during spontaneous dissolution of bonded magnets. It was found that the preliminary chemical treatment of powder particles by etching their surface in oxalic acid solution and covering with protective bilayer (powder particles biencapsulation) beneficially affect on the corrosion properties of magnetic composite. Słowa kluczowe: bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, powłoki Ni-P, powłoki fosforanowe Key words: RE-M-B powder particles biencapsulation, Ni-P coating, phosphate coating.1. Wstęp. Obecnie na rynkach światowych dużym zainteresowaniem cieszą się materiały magnetyczne, które charakteryzują się unikatowymi własnościami. Własności tych materiałów zależą w dużym stopniu od technologii ich wytwarzania [1, 2]. Spośród licznych materiałów magnetycznych, na bazie pierwiastków ziem rzadkich (głównie Nd), na szczególną uwagę zasługują magnesy wiązane, czyli magnesy kompozytowe, których głównym składnikiem jest proszek magnetyczny np. Nd-Fe-B spajany tworzywem organicznym. W procesie technologicznym magnesów wiązanych głównym utrudnieniem jest to, iż w obecności niewielki[...]

Profi lometry surface analysis of bonded magnets based on biencapsulated Nd-(Fe,Co)-B powder


  In this paper the detailed evaluation of the bonded magnetic materials surface has been presented. Bonded magnets based on Nd-(Fe,Co)-B powder after biencapsulation with coating (phosphate/epoxy resin, Ni-P/epoxy resin). As a reference material, the bonded magnets based on powder encapsulated with epoxy resin was applied. The aim of this study was to analyze the surface of bonded magnetic materials based on Nd-(Fe,Co)-B subjected to different biencapsulation methods. In the work the measurements of roughness (2D) evaluated with contact profi lometer (Taylor Hobson) as well as the surface analysis with SEM Phenom microscope (Labsoft) were performed. It was found that the used biencapsulation methods (especially phosphate/epoxy resin coating) have a positive impact on the surface of the bonded magnetic materials. Keywords: surface roughness, bonded magnets, RE-M-B powder particles biencapsulation, Ni-P coating, phosphate coating Analiza powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie proszku Nd-(Fe,Co)-B po procesie bienkapsulacji W niniejszej pracy dokonano szczegółowej oceny powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych Nd-(Fe,Co)-B wytworzonych z proszków po procesie bienkapsulacji powłokami ochronnymi (fosforan/żywica epoksydowa oraz Ni-P/żywica epoksydowa). Jako odnośnik zastosowano materiał po enkapsulacji żywicą epoksydową. Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy warstwy wierzchniej wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B poddanych różnym procesom bienkapsulacji. W pracy dokonano pomiaru chropowatości (2D) z użyciem profi lometru stykowego (Taylor Hobson) oraz analizę powierzchni na mikroskopie SEM Phenom fi rmy Labsoft. Stwierdzono, że zastosowane metody bienkapsulacji (zwłaszcza powłoka fosforan/żywica epoksydowa) mają korzystny wpływ na stan powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych. Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, magnesy wiązane, bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, powłoki Ni-P, [...]

Effect of the powder consolidation with biopolymer on the corrosion characteristics of bonded magnets based on Nd-(Fe,Co)-B DOI:10.15199/40.2016.4.8

Czytaj za darmo! »

In this paper the effect of the Nd-(Fe,Co)-B powder particles consolidation process with difrent types of organic resin on the corrosion resistance of the bonded magnets in the aggressive environments was presented. The tests were carried out on the magnetic material based on Nd12Co5Fe77B6 powder consolidated with two types of resin (termo-setting epoxy resin and chemicalsetting biopolymer). Impact of the used consolidation process was rated on the basis of polarization curves recorded in: sulphate enviroment (pH = 3), phosphate enviroment (pH = 3), as well as in phosphate environment with chloride ions (Cl-) and Ringer solution (pH = 6) assigned during electrochemical measurements of polarization resistance. It has been found that the consolidation of powder particles with biopolimer has a beneficial effect on the corrosion resistance of the final magnetic material. Keywords: bonded magnets, corrosion resistance, consolidation process, biopolymer Wpływ konsolidacji biopolimerem na charakterystyki korozyjne wiązanych magnesów Nd-(Fe,Co)-B W artykule przedstawiono wpływ procesu konsolidacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B różnymi typami żywic organicznych na odporność korozyjną wiązanych magnesów w środowiskach agresywnych. Do badań posłużono się wiązanymi materiałami magnetycznymi na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6 wiązanych dwoma rodzajami spoiwa (termoutwardzalna żywica epoksydowa i chemoutwardzalny biopolimer).Wpływ procesu konsolidacji żywicami organicznymi oceniono na podstawie badań elektrochemicznych w środowisku: siarczanowym (pH = 3), fosforanowym (pH = 3), w fosforanowym z dodatkiem jonów chlorkowych (Cl-) oraz w roztworze Ringera (pH = 6). Stwierdzono, że proces konsolidacji proszku biopolimerem korzystnie wpływa na odporność korozyjną finalnego materiału magnetycznego. Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność korozyjna, proces konsolidacji, biopolimer.1. Introduction Magnetic materials occupy very important position in many areas [...]

The effect of electropolishing process on the properties of the prosthetic constructions surface DOI:10.15199/40.2016.7.6


  The metal alloys used in prosthetics must meet high requirements concerning the biocompatibility and mechanical strength. Additions of metals embedded in the patient’s mouth show the tendency to corrosion. The degree of destruction dependents on the type of alloy and from the mechanical processing. An important aspect of prosthetic work based of dental alloys is not only a correctly performed the melting / casting technology, but also the correct final treatment, conferring the appropriate surface properties of dental structures. In this paper an impact the effect of the electropolishing process time on the quality of the dental alloys surface. The mechanical surface analysis was performed by useing the contact profilometer. It has been found that the electropolishing process have a significant effect on the stereochemistry of metallic structures. Keywords: dental alloys, corrosion resistance, electropolishing process, surface roughness Wpływ parametrów elektropolerowania na właściwości warstwy wierzchniej konstrukcji protetycznych Stopom metali stosowanym w dentystyce stawia się wysokie wymagania dotyczące biotolerancji i wytrzymałości mechanicznej. Uzupełnienia metalowe osadzone w jamie ustnej pacjenta wykazują tendencję do korozji. Stopień destrukcji zależy od rodzaju użytych stopów oraz od ich obróbki mechanicznej. Ważnym aspektem pracy protetyka jest nie tylko właściwie przeprowadzona technologia przetapiania/odlewania, ale także prawidłowa obróbka końcowa, nadająca odpowiednie właściwości użytkowe powierzchni konstrukcjom protetycznym. W pracy dokonano oceny wpływu czasu procesu elektropolerowania na jakość warstwy wierzchniej stopów dentystycznych. Wykonano analizę powierzchni materiału pod kątem mechanicznego zużycia powierzchni przy zastosowaniu profilometru stykowego. Stwierdzono, że procedury przygotowawcze mają istotny wpływ na stereometrię powierzchni metalicznej konstrukcji protetycznej. Słowa kluczowe: stopy dentystyc[...]

The effect of bio-tolerated binder content on the corrosive behavior of RE-M-B in magnetic composites in sulphite solutions DOI:10.15199/40.2017.11.4


  1. Introduction The magnetic materials occupy an important position in many areas of human life, as well as they are decisive elements in determining the existence of modern civilization and its further development. It is difficult to find the area of human technical activity in which magnetic materials are not used [4, 5]. The hard magnetic material with good quality should be characterized with the high value of remanence, coercivity, maximum magnetic energy density (BH)max as well as with the high temperature of magnetic stability. There are also important parameters such as corrosion resistance and mechanical strength. These properties are best achieved by permanent magnets containing rare earth elements (RE) and transition metals (M). Although these magnets have appeared on the world market about 30 years ago, they still hold a high position. Their technologies have been developed over the years. The most important methods for obtaining RE-M-B magnets are sintering with liquid phase and consolidation of high-coercive powders [4, 5]. High-coercive powders are also produced by a number of methods including mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM) and rapid solidification (RS) [4, 5]. Storage and consolidation of powders is associated with several problems. As a result of high oxygen affinity for extremely chemically active RE, the rare earth-containing powder undergoes oxidation during grinding in environments containing trace amounts of oxygen. The oxide content in the structure material may cause deterioration of the magnetic properties and corrosion resistance of the final material. Modification of the magnetic powder surface, in aqueous solutions of weak organic acids, having complexing ability, eliminates the presence of paramagnetic oxide phases in the structure of the magnet [1]. In addition, this has a beneficial effect on the adhesion of the binder to the surface of the powder particles and, as a result, imp[...]

Corrosion resistance of materials for medical applications - quality requirements for the nd-fe-b/polymer composites DOI:10.15199/40.2019.3.2


  1. Introduction In most of the methods used for the production of Nd-Fe-B bonded composites, the first step is the production of highcoercive powders (each powder particle is a single magnet). The material in this form is not practically used. It is necessary to consolidate it in order to obtain a solid material with a specific shape, mechanical properties and, as much as possible, apparent density, while maintaining the optimal phase structure. Bonded magnetic materials can be prepared by two methods: mold injection or in the cold and hot process of pressing [9]. Regardless of the processing method (for both injection and compression), one of the important parameters of process stability is to ensure the right pressure. The value of the applied pressure must be selected in such way as to remove any gaseous pores (being a source of corrosion) inside the pressed composition, while not initiating microcracks in the material particles [12,6]. Therefore, the particle morphology parameters and the properties of the binder material (processing temperature and type) are also important in the consolidation of powder particles. The most commonly used binder for consolidation of magnetic powders are chemo- or thermosetting organic resins, including epoxy and polyester resins [8,7,14,3,15]. Due to the number of epoxy groups, epoxy resins can be divided into two main groups: small-molecular and macromolecular. The first is the chemical- Otrzymano / Received: 01.02.2019 ▪ Przyjęto / Accepted: 18.02.2019 DOI: 10.15199/40.2019.3.2 Dr hab. Grażyna Pawłowska was graduated from the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry of the Jagiellonian University in Cracow, in the direction of Chemistry. Currently employed as an assistant professor in the Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology. She deals with the issues of metals and its alloys galvanic corrosion, with particular emphasis on hard magnetic materials. E-mail:[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »