Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"EWA JANKOWSKA"

Use of the HSO4 - groups-containing ionic liquids in lead-acid cells. Zastosowanie cieczy jonowych zawierających grupy HSO4 - w ogniwach kwasowo-ołowiowych


  (CH2=CHCH2)2Me2N+Cl- was polymerized in aq. soln., converted to hydrogen sulfate(VI) with H2SO4 and added (7.5%) to H2SO4 used in Pb battery. The electrochem. and electrical properties of Pb|ionic liq.|PbO2 model system showed applicability of the polymeric ionic liq. as a new component of gel electrolyte. Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem cieczy jonowych zawierających aniony wodorosiarczanowe(VI) w elektrolitach akumulatorów ołowiowych. Scharakteryzowano preparatykę żelowego elektrolitu polimerowego, wykazano wysoką czystość oraz stabilność termiczną uzyskanego polimeru. Wyniki badań elektrochemicznych modelowych ogniw typu Pb|ciecz jonowa|PbO2 potwierdziły, że polimerowa ciecz jonowa może stanowić składnik żelowego elektrolitu. Od odkrycia akumulatora kwasowo-ołowiowego przez Gastona Planté minęło już ponad 150 lat. Mimo to rynek akumulatorów ołowiowych nadal nieustannie ewoluuje. Obecnie prowadzone są badania w zakresie poprawy parametrów eksploatacyjnych i elektrycznych produkowanych jonowe (polymerizable ionic liquids). W reakcji powstaje polisól, będąca polimerową cieczą jonową (polymeric ionic liquid), która jest zbudowana z polikationu, natomiast anion pozostaje niezmieniony. Otrzymana polisól ma przewodnictwo znacznie niższe od przewodnictwa wyjściowej cieczy jonowej ze względu na zdecydowanie mniejszą mobilność kationu11, 12).[...]

Use of waste electrode materials for production of positive plates of lead-acid batteries Badania możliwości wykorzystania odpadowych materiałów elektrodowych do produkcji dodatnich płyt akumulatora kwasowo-ołowiowego DOI:10.15199/62.2015.7.18


  Waste electrode material was used for prodn. of active mass for Pb-acid cells with positive plates (addn. up to 15%). The resting voltage of the cells increased while their average capacity decreased with increasing the amt. of the added waste material. The reusability of the waste electrode materials was confirmed. Przedstawiono wyniki badań elektrycznych ogniw kwasowo-ołowiowych z płytami dodatnimi wytworzonymi z wykorzystaniem odpadowego materiału elektrodowego jako domieszki do masy aktywnej. Przeprowadzone badania elektryczne pozwoliły zaobserwować różnice w osiąganych wartościach pojemności wyładowania oraz napięciach pracy ogniw w zależności od ilości wprowadzonego materiału odpadowego. Przeprowadzone badania pozwoliły wstępnie określić możliwość ponownego wykorzystania odpadowych materiałów elektrodowych jako dodatku w nowych dodatnich płytach akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny oraz względy ekonomiczne i ekologiczne stawiają coraz wyższe wymagania chemicznym źródłom prądu. Konsekwencją tego jest szybki postęp technologiczny w produkcji elementów składowych, takich jak elektrody dodatnie i ujemne akumulatorów oraz baterii. Odzyskiwanie materiałów i wprowadzanie ich ponownie do procesu technologicznego umożliwia zmniejszenie zużycia surowców, obniżenie energochłonności, a także ograniczenie ilości odpadów. Zagospodarowanie materiałów elektrodowych powstałych w trakcie i po procesie produkcji płyt akumulatorów ołowiowo-kwasowych, jak również materiałów związanych z eksploatacją akumulatorów, jest ważnym problemem ze względu na ochronę środowiska i odpowiednio prowadzoną gospodarkę materiałami. Źle prowadzona gospodarka odpadami stanowi poważne źródło zanieczyszczeń środowiska oraz prowadzi do jego trwałej degradacji. Znaczenie prac związanych z odpowiednią gospodarką materiałową akumulatorów ołowiowych jest tym większe, że są one wciąż najczęściej stosowanym wtórnym chemicznym źródłem e[...]

Wpływ dodatku perowskitu La0,8Sr0,2CoO3 do elektrody powietrznej na odwracalność układu Zn-powietrze DOI:10.15199/62.2017.6.9


  Względy ekonomiczne i daleko posunięty rozwój technologiczny, a także aspekty środowiskowe stawiają coraz wyższe wymagania chemicznym źródłom prądu. Zapotrzebowanie na tanie i jednocześnie przyjazne środowisku źródła energii charakteryzujące się dużą gęstością energii spowodowały wzrost zainteresowania ogniwami typu metal-powietrze. Gęstość energii tych układów wynosi ok. 200 Wh/kg, co stanowi 4-5-krotność wartości uzyskiwanej w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych1). Obecnie prowadzone są intensywne badania nad układami typu Li-O2 oraz Zn-O2, które mają charakteryzować się długą żywotnością i cyklicznością pracy2, 3).Spośród ogniw metal-powietrze najpowszechniejszym jest ogniwo pierwotne z anodą cynkową. Współcześnie produkowane ogniwa pierwotne tego typu można podzielić na dwie grupy: ogniwa z elektrolitem solnym i ogniwa z elektrolitem alkalicznym. W pierwszych elektrolit stanowi roztwór ZnCl2, CaCl2 i NH4Cl, a anoda ma postać blachy cynkowej. W drugich anoda ma postać pasty wykonanej z pyłu cynkowego, a elektrolit stanowi zżelowany roztwór KOH. W obu tych układach elektrody powietrzne bazują na mieszaninie materiałów węglowych i elektrolitu, często spotykane są też dodatki materiałów katalizujących. Istnieją również komercyjne wersje akumulatorów Zn-powietrze jednak ich odwracalność polega na wymienności anody4, 5). W pełni odwracalnym ogniwie cynkowo-powietrznym reakcje przebiegają wg (1)-(8)6): Wyładowanie elektroda ujemna: e OH Zn OH Zn 2 ) ( 4 24 + -  - + - (1) Zn(OH) - ZnO+ H O + 2OH- 2 24 (2) elektroda dodatnia: O + H O + 2e- 2OH- 2 1 2 2 (3) reakcja sumaryczna: 2Zn O 2ZnO 2 +  (4) Ładowanie katoda: - -  + + 24 2 ZnO H O 2OH Zn(OH) (5) - - - +  + OH Zn e OH Zn 4 2 ) ( 24 (6) anoda: OH-  O + H O + 2e- 2 2 1 2 2 (7) reakcja sumaryczna: 2 2ZnO2Zn+O (8) 96/6(2017) 1241 Dr inż. Włodzimierz MAJCHRZYCKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1204. Dr inż. Ewa[...]

Diagnostyka akumulatorów w systemach zasilania rezerwowego DOI:10.15199/48.2017.07.18

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe systemy diagnostyczne stosowane w systemach zasilania rezerwowego są mało efektywne i często pomimo braku alarmu ze strony systemu monitorowania, rzeczywista pojemność akumulatorów wynosi znacząco poniżej wartości uznawanych za graniczną (<80% pojemności znamionowej). System taki nie daje więc wystarczających wskazówek dotyczących rzeczywistego stopnia zużycia akumulatora. Jednym z czynników mających istotny wpływ na powyższą sytuację jest zjawisko przedwczesnej nieoczekiwanej utarty pojemności akumulatorów VRLA. Zjawisko to zwane również efektem PCL dotyczy każdego typu akumulatora ołowiowego, ale częściej jest omawiane w odniesieniu do akumulatorów stacjonarnych (praca buforowa i cykliczna), co jest związane z ich długim okresem pracy m.in. w systemach zasilania awaryjnego (nawet >10 lat). Efekt PCL występujący w bateriach VRLA typu AGM jest stosunkowo powszechnym problemem [1-3]. Obecnie problem ten udało się ograniczyć, ale często poprzez mniejszą deklarowaną przez producenta żywotność produktu. Brakuje jednak danych literaturowych dotyczących wiarygodnych metod obejmujących diagnostykę i szacowanie stopnia zużycia akumulatora w obszarze możliwości wystąpienia zjawiska PCL. Rozpoznano 3 główne modele formowania wspomnianego zjawiska:  PCL typu 1 - prawdopodobnie jest to najczęstszy przypadek PCL, a spowodowany jest przez tworzenie warstwy pasywacyjnej (warstwy o wysokiej odporności elektronowej) na granicy faz: kratka/materiał czynny przez powstanie ściśle uporządkowanej warstwy korozyjnej PbSO4. Inną przyczyną mogą być niższe tlenki ołowiu, takie jak PbO1+n, (których tworzenie może być związane z chwilowymi wahaniami pH środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie kratki. Niekiedy literatura podaje możliwość wystąpienia obu efektów na granicy faz kratka/masa aktywna. Wg. takiego modelu warstwa granicy faz obejmuje oprócz PbSO4 także warstwę korozyjną (CL - corrosion layer), która składa się z dwóch [...]

BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ KRATEK AKUMULATOROWYCH O ZMIENNYM SKŁADZIE WYTWARZANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI DOI:10.15199/67.2018.1.1


  WPROWADZENIE Głównym elementem konstrukcyjnym akumulatora kwasowo- ołowiowego są płyty (elektrody) dodatnia i ujemna [4, 16, 20]. W tym układzie na płytę dodatnią czy ujemną składa się nośnik płyty (ze względu na swój kształt zwany potocznie kratką) i masa czynna. Nośnik płyty wypełniony jest masą zawierającą PbO2 w przypadku płyty dodatniej, a także gąbczasty ołów w płycie ujemnej. Pełni on również funkcję szkieletu konstrukcyjnego każdej płyty, czyli mechanicznego utrzymywania masy aktywnej oraz kolektora prądu elektrycznego [5, 17, 18, 21]. Powinien charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi tj. nie ulegać odkształceniu podczas ich wytwarzania oraz wprowadzania mas czynnych, a także w trakcie eksploatacji. Do produkcji nośników płyt wykorzystywane są głównie stopy ołowiu, ponieważ sam ołów jest zbyt miękkim materiałem. Wprowadzanie dodatków stopowych do ołowiu może prowadzić do uzyskania dobrej mechanicznej wytrzymałości nośnika oraz poprawić właściwości elektryczne kolektorów prądowych. Równocześnie dodatki w materiale stopowym mogą umożliwić uzyskanie stopu charakteryzującego się dobrymi właściwościami odlewniczymi i dobrym przewodnictwem elektronowym, a także wysoką odpornością na korozję [17, 23, 25]. W układach ołowiowych można zastosować kratki wykonane ze stopów antymonowych (Pb-Sb) o niskiej zawartości antymonu lub ze stopów ołowiowo-wapniowych z dodatkiem cyny (Pb-Ca-Sn) [3, 8, 24]. Oprócz wspomnianych głównych składników stopowych, stosuje się w mniejszych ilościach wiele innych dodatków (np. Se, Al, Ag), które mają za zadanie poprawiać lejność stopu czy odporność korozyjną [1, 9, 27]. Korozja anodowa kolektorów prądowych stanowi jeden z ważnych czynników wpływających na właściwości funkcjonalne i trwałość akumulatorów ołowiowych. Jej występowanie powoduje zmniejszenie przyczepności pomiędzy materiałem aktywnym a jej nośnikiem, co uniemożliwia prawidłowy przepływ prądu i skutkuje awariami, a tym[...]

Ciecze jonowe jako dodatek do masy elektrodowej akumulatorów kwasowo-ołowiowych DOI:10.15199/62.2017.6.1


  Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych właściwości akumulatorów kwasowo-ołowiowych z cieczami jonowymi zastosowanymi jako dodatek do materiału elektrodowego płyt dodatnich w porównaniu z eksploatacyjnymi właściwościami ogniw o standardowym składzie. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować różnice w osiąganych wartościach pojemności rozładowania oraz samowyładowania po postoju w warunkach obwodu otwartego w zależności od składu materiału elektroaktywnego. Stwierdzono, że dodatek cieczy jonowej oznaczonej roboczo RG22 poprawia właściwości eksploatacyjne akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Chemiczne źródła prądu odgrywają coraz większą rolę w wielu gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Coraz wyższe wymagania odnośnie parametrów pracy, względów ekonomicznych i ekologicznych wymuszają ciągły postęp technologiczny w zakresie budowy ogniw, baterii i akumulatorów. Akumulatory kwasowo-ołowiowe, pomimo swojej ponad 150-letniej historii, są nadal najczęściej stosowanym wtórnym chemicznym źródłem prądu. Szerokie wykorzystanie tego typu układu w praktyce ma związek ze stosunkowo dobrymi parametrami użytkowymi ogniw oraz atrakcyjnymi właściwościami ołowiu1-6). Dlatego też ciągle prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad ulepszeniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych w celu poprawy ich właściwości eksploatacyjnych. Prace prowadzone obecnie są ukierunkowane na zwiększenie trwałości elektrod oraz podwyższenie wydajności elektrycznej, zwłaszcza akumulatorów do zastosowań w pojazdach z systemami start-stop7-10). Współczesne kierunki badań koncentrują się głównie wokół dodatków do mas aktywnych akumulatorów, a w szczególności wokół dodatków węglowych. Ciecze jonowe to jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju tzw. zielonej chemii ze względu na praktycznie nieograniczone możliwości modelowania właściwości fizykochemicznych i biologicznych. Mogą one znaleźć zastosowanie w akumulatorze kwasowo-ołowiowym, znacząco wpł[...]

Wpływ dodatku polimerowych cieczy jonowych na właściwości korozyjne akumulatora kwasowo-ołowiowego DOI:10.15199/62.2017.6.2


  Akumulatory kwasowo-ołowiowe są wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle motoryzacyjnym, w zasilaczach awaryjnych i jako akumulatory trakcyjne. Wykazują szeroką gamę zalet, do których należy niski koszt wytwarzania, prosta konstrukcja i dobre parametry elektrochemiczne w porównaniu z innymi ogniwami1). Pomimo wielu lat obecności akumulatorów kwasowo-ołowiowych na rynku problem utraty pojemności spowodowany korozją kolektora prądowego jest ciągle aktualny. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska zaczęto stosować m.in. inhibitory korozji jako dodatki do elektrolitu. Wśród substancji wykazujących pozytywny wpływ aPolitechnika Pozanańska; bInstytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań; cPPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o., Mielec Effect of polymeric ionic liquids on the corrosion properties of lead-acid battery Wpływ dodatku polimerowych cieczy jonowych na właściwości korozyjne akumulatora kwasowo-ołowiowego DOI: 10.15199/62.2017.6.2 Dr inż. Marek BARANIAK - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1206. Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-21-58, fax: (61) 665-25-71, e-mail: grzegorz.lota@put.poznan.pl Dr hab. inż. Grzegorz LOTA w roku 2001 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest zatrudniony w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Specjalność - materiały elektrodowe do chemicznych źródeł prądu, kondensatory elektrochemiczne, ogniwa litowo-jonowe, ogniwa wodorkowe oraz ogniwa paliwowe. * Autor do korespondencji: Mgr inż. A[...]

« Poprzednia strona  Strona 2