Wyniki 11-20 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN SZCZYGIEŁ"

Odporność na korozję powłok bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 modyfi kowanej dodatkiem 3-aminopropylotrietoksysilanu


  W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych powłok konwersyjnych zawierających cyrkon osadzonych na podłożu cynkowym z kąpieli opartej na H2ZrF6 jako źródle cyrkonu oraz 3-aminopropylotrietoksysilanie. Zbadano wpływ warunków osadzania powłok (temperatura kąpieli, czas osadzania) na ich odporność korozyjną. Za pomocą pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych w 0,5 M NaCl i testów w komorze solnej wykazano, że otrzymane powłoki wyraźnie podnoszą odporność na korozję stali ocynkowanej galwanicznie, a wydłużenie czasu osadzania powłok poprawia ich właściwości ochronne. Najniższe wartości gęstości prądu korozji zmierzono dla próbek z powłokami osadzonymi przez 20÷60 s z kąpieli o temperaturze 25°C. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję Corrosion resistance of chromium-free conversion coatings deposited from the bath contained H2ZrF6 modifi ed with the 3-aminopropylotriethoxysilane additive This paper presents the results of research on Zr-containing conversion coatings. The coatings were deposited on zinc substrate from the solution contained H2ZrF6 as a source of Zr and 3-aminopropyltriethoxysilane. The effect of deposition conditions (bathe temperature and immersion time) on their corrosion resistance (DC polarization measurements in 0.5 M NaCl, salt spray test) was investigated. Coatings deposited from the proposed bath increase the corrosion resistance of zinc electrogalvanized steel and the resistance is affected by the increase in deposition time. The lowest corrosion current density values were recorded for the coatings deposited at T = 25°C in t = 20÷60 s. Keywords: zinc coating, conversion coating, chromating, corrosion resistance.1. Wstęp Bezchromowe powłoki konwersyjne można otrzymać z kąpieli, których głównymi składnikami są np. molibdeniany, sole metali ziem rzadkich, związki tytanu lub krzemiany. Od wielu lat szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się powłoki konwersyjn[...]

Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel


  Electrochemical behavior of the trivalent chromium conversion coatings deposited from commercially available bath on electrogalvanized steel was evaluated in NaCl solution using the EIS technique. It was found that, the behavior of tested sample with conversion coating deposited for 30 s changes during 24 h of exposure to corrosive medium. Nevertheless, its protective properties does not signifi cantly decrease. Two, as possible, simple equivalent electric circuits have been proposed to simulate the experimental data. Keywords: metal coatings, conversion coatings, corrosion resistance, EIS Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej Metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) zbadano właściwości ochronne powłok konwersyjnych na stali ocynkowanej w roztworze NaCl. Powłoki konwersyjne osadzono z przemysłowej kąpieli na bazie chromu trójwartościowego. Wykazano, że powłoka osadzona przez 30 s zmienia swoje właściwości elektrochemiczne w trakcie 24 h ekspozycji w roztworze korozyjnym. Niemniej jednak po dobie ekspozycji badana powłoka nadal zapewnia dobrą ochronę podłoża cynkowego przed korozją. Zaproponowano dwa elektryczne obwody zastępcze do interpretacji uzyskanych widm impedancyjnych. Słowa kluczowe: powłoki metalowe, powłoki konwersyjne, odporność na korozję, EIS REFERENCES 1. V.B. Kopey, doctor’s thesis, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, 2004. 2. I.Ł. Fayerman, Sucker rods for deep-well pumps, Aznefteizdat, Baku 1955. 3. I.M. Muravyov, I.T. Mishchenko, Pumping well operation abroad, Nedra Press, Moscou 1967. 4. S.A. Babayan, National Academy of Science of Armenia and Armenian State Engeenering University, Series of Technical Science 2 (2007) 30. 5. I.A. Birger, G.B. Iosilevich, Mashinostroenie 1990. 6. GOST 13877-96 Sucker Road and sucker coupling - Specifi cations. 7. G. Rishmuller, H. Mayer, Extration von Öil Gestängepumpen, V[...]

Wpływ pH kąpieli na właściwości ochronnych powłok stopowych Zn-Fe-Mo osadzanych z kąpieli cytrynianowo-siarczanowych DOI:10.15199/40.2015.4.1


  Opisano wpływ pH kąpieli na morfologię i skład pierwiastkowy ochronnych powłok trójskładnikowych Zn-Fe-Mo. Wykazano, że powłoki osadzone przy pH 3,8÷4,4 nie zawierają istotnych ilości molibdenu. Proces indukowanego współosadzania molibdenu zachodzi dopiero przy pH 5,0 (0,2% wag. Mo) i wyższym. Wzrostowi pH kąpieli do 6,2 towarzyszy systematyczny wzrost zawartości Mo w stopie aż do 7,6% wag. W zakresie pH 3,8÷5,3 zawartość żelaza w stopie wzrasta od 0,4 do 1,8% wag., podczas gdy w zakresie pH 5,3÷6,2 jego zawartość wzrasta ponad dwudziestokrotnie aż do 43% wag. (przy pH 6,2). Zaobserwowano, że wzrost pH z 3,8 do 4,7 powoduje, że struktura otrzymywanych powłok ulega rozdrobnieniu. Powyżej pH 5.0, kiedy w powłoce obecny jest już molibden, ziarna przybierają postać płatków. Przy pH 5,7 powłoki stają się jednorodne i charakteryzują się typową mikrosferoidalną strukturą. Dlatego też można by przypuszczać, że powłoki Zn-Fe-Mo otrzymane przy pH ~5,7 charakteryzują się wyższą odpornością na korozję w porównaniu do powłok Zn-Fe. Dalsze zwiększanie pH (>5,9) jest niekorzystne - otrzymane powłoki są niehomogeniczne, proszkowe, słabo przyczepne oraz zawierają znaczne ilości wtrąceń tlenków. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Fe, powłoki Zn-Fe-Mo, współosadzanie indukowane molibdenu, ALSV, SEM The effect of plating bath pH on the properties of protective ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings deposited from citrate-sulphate solution The effect of plating bath pH on the surface morphology and chemical composition of the ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings was investigated, due to the benefi cial infl uence of Mo on the corrosion resistance. It was revealed that deposits obtained at pH 3.8÷4.4 do not contain considerable amounts of molybdenum. Induced codeposition of molybdenum starts only at pH 5.0 (0.2 wt.% Mo) and higher. The increase in pH of plating solution to 6.2 results in a regular increase in Mo content in the alloy up to 7.6 wt.%. In the pH range of 3.8÷5.3 the c[...]

Conversion coatings with enhanced corrosion resistance deposited on electrogalvanized steel from titanium(III) chloride containing bath DOI:10.15199/40.2015.11.4


  Cr-free conversion coatings were deposited from a bath containing: titanium(III) chloride, fluorosilicic acid, hydrogen peroxide and oxalic acid. An XPS analysis of the coating deposited for 3 min showed titanium to be present mainly at the +4 oxidation state number and zinc at the +2 oxidation state number, in the form of oxides and hydroxides. Silicon forms silicates. DC polarization showed that the corrosion current densities for the coatings deposited for 30 s - 6 min were below 1 μA·cm-2 and lower than that of zinc coating. EIS and neutral salt spray test revealed that in order to ensure good protective properties deposition should be conducted for at least 3 minutes. Keywords: zinc coating, conversion coating, XPS, EIS Powłoki konwersyjne o zwiększonej odporności na korozję osadzane z kąpieli zawierającej związki Ti(III ) na stali ocynkowanej Bezchromowe powłoki konwersyjne otrzymano z kąpieli zawierającej: chlorek tytanu(III), kwas fluorokrzemowy, nadtlenek wodoru oraz kwas szczawiowy. Analiza XPS powłoki osadzanej przez 3 minuty wykazała obecność tytanu na +4 stopniu utlenienia oraz cynku w formie utlenionej, zarówno pod postacią tlenków jak i wodorotlenków. Na podstawie pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych obliczono szybkość korozji w 0.5 M NaCl powłok osadzanych w zakresie 30 s do 6 min, która była niższa od 1 μA·cm-2 oraz niższa od szybkości korozji porównawczej powłoki cynkowej. Badania zmiennoprądowe metodą EIS oraz test w komorze solnej pozwoliły stwierdzić, że dobre właściwości ochronne posiadają powłoki bezchromowe osadzane przez przynajmniej 3 minuty. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa; powłoka konwersyjna, XPS, EIS 1. Introduction For many years zinc chromating was the most popular method, but today less harmful technologies based on Cr(III)-compounds are more suitable. In the literature on the subject one can find descriptions of Cr-free coatings containing molybdenum [1], cerium [2], silicon [3],[...]

The influence of iron and molybdenum on the corrosion process of protective ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings in chloride solution DOI:10.15199/40.2016.4.2


  The structure and chemical composition of corrosion products of Zn coating, binary Zn-Fe(1.7% at. Fe) and ternary Zn-Fe- Mo (6.6% at. Fe, 1.9% at. Mo) alloy coatings after 24 hours exposure in 0.5 mol·dm-3 solution of NaCl were investigated. It was established that the presence of iron and molybdenum in the zinc alloy coating has a positive impact on the protective properties of the coatings and on the homogeneity of the layer of corrosion products. X-ray diffraction analysis of coatings revealed the presence of: zinc oxide, zinc hydroxide, zinc hydroxide carbonate and zinc hydroxide chloride. Moreover, the corrosion products are almost the same for all tested coatings, regardless of the fact that corrosion potentials of these coatings vary considerably. The ternary Zn-Fe-Mo coating exhibits the highest corrosion resistance among all investigated coatings during 24 h immersion. Keywords: Zn-Fe-Mo coating, electroplating; zinc corrosion, XRD, SEM Wpływ żelaza i molibdenu na proces korozji ochronnych trójskładnikowych powłok stopowych Zn-Fe-Mo w środowisku chlorkowym W artykule opisano wyniki badań struktury i składu chemicznego warstw produktów korozji wytworzonych na powierzchni powłok: Zn, dwuskładnikowej Zn-Fe (1,7% at. Fe) oraz trójskładnikowej Zn-Fe-Mo (6,6% at. Fe, 1,9% at. Mo) po 24 godzinach ekspozycji w 0,5 mol·dm-3 roztworze NaCl. Wykazano, że obecność żelaza i molibdenu w cynkowej powłoce stopowej ma pozytywny wpływ na jej właściwości ochronne oraz na jednorodność powstającej warstwy produktów korozji. Analiza rentgenowska wskazała jednoznacznie na: tlenek cynku, wodorotlenek cynku, hydroksywęglan cynku oraz hydroksychlorek cynku, jako główne produkty korozji badanych powłok w wodnym roztworze NaCl. Niezależnie od znacznych różnic w zmierzonych potencjałach korozji poszczególnych powłok, skład jakościowy produktów korozji był zbliżony, a najwyższą odpornością na korozję w ciągu 24 godzin ekspozycji charakteryzowała się [...]

Odporność korozyjna układów kompozytowych z powłokami zol-żel

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości otrzymywania powłok ochronnych metodą zol-żel. Przedstawiono zastosowanie metody zol-żel do ochrony stali nierdzewnej typu 316L w środowiskach płynów ustrojowych oraz stopów typu FeCrAl5 podczas pracy w wysokiej temperaturze. Otrzymane powłoki SiO2 modyfi kowane krzemionką o różnej powierzchni właściwej oraz średnicy cząstek spowodowały kilkukrotny wzrost oporu polaryzacyj[...]

Wpływ rodzaju obróbki cieplnej wielowarstwowych powłok SiO2 otrzymanych metodą zol-żel na zachowanie korozyjne stali nierdzewnej typu 316L

Czytaj za darmo! »

Otrzymano wielowarstwowe powłoki ochronne SiO2 na stali chirurgicznej typu 316L wykorzystując metodę zol-żel. Powłoki ceramiczne otrzymano metodą zanurzeniową z zolu, w którym prekursorem był tetraetoksysilan (TEOS). Pozostałe składniki zolu to: alkohol etylowy, kwas azotowy (V) oraz kwas octowy. Powłoki 2-, 4-, 6-, 8-, i 10-warstwowe wypalano w temperaturze 400oC stosując dwie różne metody o[...]

Właściwości ochronne powłok ceramicznych wytworzonych metodą zol–żel w środowisku płynów fi zjologicznych

Czytaj za darmo! »

Metodą zol-żel otrzymano pięciowarstwowe powłoki ochronne ZrO2-TiO2 na stali 316L, spiekane w temperaturze 300°C. Powłoki ceramiczne osadzano metodą zanurzeniową z zolu, w którym prekursorem był tetrabutanolan zyrkonu (ZrBu) oraz tetrabutanolan tytanu (TiBu). Próbki niemodyfi kowanej stali 316L oraz stali z powłokami ZrO2-TiO2 eksponowano w płynach ustrojowych: roztworze Hank’a, roztworze Ringera, roztworze sztucznej krwi (SBF) oraz roztworze Tyrode’a. Na podstawie badań potencjodynamicznych wyznaczano: potencjał korozyjny (E’); gęstość prądu przy potencjale -750 mVNEK (iE = -750mV, obszar katodowy); potencjał przejścia katodowo-anodowego (EK-A); opór polaryzacyjny (Rp); gęstość prądu korozyjnego (i0) oraz przepuszczalność powłok (P). Stwierdzono, że otrzymane powłoki ZrO2-TiO2 spełniają funkcję ochronną podłoża stali 316L, a także stanowią warstwę aktywnej bioceramiki, na której osadza się hydroksyapatyt. Skład chemiczny płynów ustrojowych wpływa na odporność korozyjną stali 316L. Słowa kluczowe: zol-żel, ZrO2-TiO2, roztwór sztucznej krwi, płyny ustrojowe, stal 316L, hydroksyapatyt, biomateriał The protective properties of ceramic coatings obtained by sol-gel method exposited in physiological solutions The fi ve-layer ZrO2-TiO2 protective coatings were prepared with sol-gel method, sintering at the temperature 300°C on stainless steel type 316L. The ceramic coatings were deposited from sol with the dip-coating method. Zirconium(IV)butoxide (ZrBu) and titanium(IV)butoxide (TiBu) ware used as a precursor. The samples stainless steel 316L without coatings and steel 316L with ZrO2-TiO2 coatings were exposition in various physiological solutions: Hank solution, Ringer solution, simulated body fl uid (SBF) and Tyrode solution. On the basis of potentiodynamic measurements: corrosion potential (E’); current density at potential -750 mVNEK (iE = -750mV, cathodic area); cathodic to anodic transition potential (EK-A);[...]

Skuteczność ochronna powłok ceramicznych typu SiO2-Al2O3-ZrO2 otrzymywanych metodą zol-żel na stali 316L eksponowanej w płynach ustrojowych


  Na powierzchni stali 316L otrzymano metodą zol-żel pięciowarstwowe powłoki SiO2-Al2O3-ZrO2, spiekane w temperaturze 200 lub 500°C, o różnej zawartości cyrkonu. Zastosowano prekursory: tetraetoksysilan (TEOS), tri-sec-butanolan glinu (TBA) i tetraetoksycyrkonian (ZrEt). Stosunek molowy Si:Al:Zr wynosił: 1:1:1, 1:1:0,1 oraz 1:1:0,01. Próbki niepokrytej stali 316L oraz z powłokami SiO2-Al2O3-ZrO2 eksponowano w płynach ustrojowych: Ringera lub sztucznej krwi (SBF). Na podstawie badań potencjodynamicznych wyznaczano: potencjał korozyjny (Ekor); gęstość prądu przy potencjale -750 mVNEK (iE=-750mV, obszar katodowy); potencjał przejścia katodowo-anodowego (EK-A); opór polaryzacyjny (Rp); gęstość prądu korozyjnego (ikor), przepuszczalność powłok (P). Stwierdzono, że otrzymane powłoki SiO2-Al2O3-ZrO2 spełniają funkcję ochronną dla podłoża ze stali 316L, a także stanowią warstwę aktywnej bioceramiki, na której prawdopodobnie osadza się ceramika apatytowa, np. hydroksyapatyt. Słowa kluczowe: zol-żel, SiO2-Al2O3-ZrO2, roztwór sztucznej krwi, roztwór Ringera, płyny ustrojowe, stal 316L, hydroksyapatyt, biomateriał The protective effectiveness of ceramic coatings obtained by sol-gel method exposited in physiological solutions The fi ve-layer SiO2-Al2O3-ZrO2 coatings were prepared with sol-gel method, sintering at the temperature 200 or 500°C at various contents of zirconium on stainless steel type 316L. Tetraethoxysilane (TEOS), aluminum sec-butoxide (TBA) and zirconium(IV) ethoxide (ZrEt) were used as a precursor. The molar ratio Si:Al:Zr were obtained: 1:1:1, 1:1:0.1 and 1:1:0.01. The samples stainless steel 316L without coatings and steel 316L with SiO2-Al2O3-ZrO2 coatings were exposited in various physiological solutions: Ringer solution or simulated body fl uid (SBF). On the basis of potentiodynamic measurements: corrosion potential (Ekor); current density at potential -750 mVNEK (iE=-750mV, cathodic area); cathodic to anodic transition pot[...]

Wpływ pierwiastków reaktywnych na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl


  1. Wstęp Materiały metaliczne eksploatowane w wysokiej temperaturze muszą wykazywać dobrą żarowytrzymałość i żaroodporność. Dla wielu stopów właściwości ochronne związane są z powstającą i narastającą warstwą zgorzeliny, zazwyczaj tlenku glinu [1]. Materiałem często stosowanym do pracy w temperaturze dochodzącej do 1400°C są stopy typu FeCrAl. W praktyce stopy te używane są również w niższej temperaturze, poniżej 1000°C, np. jako nośniki katalizatorów samochodowych [2]. Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopów FeCrAl zależy od właściwości narastającej zgorzeliny tlenku glinu (Al2O3) [3]. Jej wzrost i rozwój podczas utleniania w temperaturach od 800°C do 1000°C są złożone. Wynika to z obecności przejściowych tlenków glinu (γ-, δ-, θ-), które przekształcają się w stabilną fazę α- Al2O3. Dobre właściwości ochronne zgorzeliny typu α-Al2O3 wynikają, m.in. z: małej szybkości wzrostu [1], niskiej koncentracji defektów krystalicznych [4] oraz dobrej stabilności chemicznej w wysokiej temperaturze [5]. Podczas cyklicznego utleniania zgorzelina może jednak ulegać spękaniu (cracking) i odpryskiwaniu (spalling) [6, 7]. Dodanie do stopu FeCrAl pierwiastków reaktywnych (reactive elements, RE) np.: Zr, Hf, Y, Ce, La [8-12] zwiększa przyczepność zgorzeliny α-Al2O3 do podłoża oraz poprawia odporność na korozję w wysokiej temperaturze. Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że pierwiastki reaktywne mają wpływ na przemiany fazowe tlenku glinu [9-12]. Określenie roli RE we wzroście zgorzeliny jest nadal przedmiotem dyskusji naukowych [1-8]. Zawartość RE w zgorzelinie lub w stopie, przy którym następuje poprawa właściwości ochronnych zgorzeliny α-Al2O3, zależy od wielu czynników, np. składu chemicznego stopu, ilości i rodzaju zanieczyszczeń w nim zawartych (np. siarki), rodzaju pierwiastka reaktywnego i warunków utleniania (temperatura, czas, środowisko). Próby określenia optymalnej [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »