Wyniki 11-20 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Grodzicki"

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 14/11/2016 Z nieruchomości ABC, o znanych długościach jej granic, wydzielić działkę CDE o polu powierzchni P = 2.5 ha wiedząc, że granica BC nieruchomości tworzy w wierzchołku D, kąt ϕ = 60g.0000, z granicą DE wydzielanej działki. Wykonać szkic dokumentacyjny wydzielanej działki CDE. DANE: AB = 430.00 m, AC = 390.00 m, BC = 270.00 m, ϕ = 60g.0000. Krzyżówka geodety 11.POZIOMO: 1) punkty utrwalone na badanym obiekcie w celu określenia przemieszczeń tego obiektu, 10) ścisłe obliczenie w[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 15/12/2016 Z nieruchomości ABCD, określonej współrzędnymi prostokątnymi x, y jej punktów granicznych, wydzielić część pola powierzchni pod budowę drogi o szerokości h = 5.00 m, linią (1-2) równoległą do granicy (A-B) nieruchomości. Obliczyć współrzędne prostokątne x, y punktów granicznych 1 i 2 nowej działki i wykonać szkic dokumentacyjny wydzielanej działki AB12. DANE: Nr pktu x y A 3550.00 826.00 B 3540.00 800.00 C 3575.00 790.00 D 3580.00 810.00 Krzyżówka [...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 16/02/2017, do zbioru KĄCIKA ZADAŃ GEODEZYJNYCH, opracował Prof. Zdzisław Adamczewski. Dziękujemy Panu Profesorowi. Ponownie zachęcamy Szanownych Czytelników Przeglądu Geodezyjnego do nadsyłania własnych zadań wraz z rozwiązaniami. Zadanie 16/02/2017 Obszar płaski ograniczony obwodnicą w kształcie sześcioboku, jak na szkicu, podzielić na pół, prostą prostopadłą do boku 4-5, bez użycia jakichkolwiek współrzędnych. Podać algorytm rozwiązania zadania w postaci wyliczanki kolejnych kroków algorytmu oraz wyniki realizacji tych kroków. Boki obwodnicy wyrażone w metrach, kąty w stopniach.POZIOMO: 1) kompas, 3) pochylona linia oddzielająca litery lub[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:


  Zadanie 17/02/2017 W celu wyznaczenia w terenie położenia punktów kierunkowych na prostym odcinku trasy drogowej, na którym występują przeszkody (grunty zadrzewione i zakrzewione), założono ciąg poligonowy, prawie prostoliniowy, między punktami A i B trasy, między którymi nie ma wzajemnej widoczności. W ciągu poligonowym pomierzono długości boków i wartości kątów wierzchołkowych. Na podstawie wyników pomierzonych wielkości liniowych i kątowych w ciągu poligonowym, oblicz odpowiednie wielkości przesunięć p, z punktów założonego poligonu do punktów kierunkowych, które powinny być wyznaczone na prostym odcinku trasy drogowej, w pobliżu utrwalonych punktów poligonu. Wykonaj szkic dokumentacyjny punktów kierunkowych odcinka AB trasy dro[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:


  Zadanie 19/05/17 W celu wyprostowania granicy lasu z pastwiskiem, którą tworzy prosty odcinek rowu, pomierzono długości granic działek trójkątnych oraz odpowiednich dwusiecznych kątów w obu trójkątach. Obszar pastwiska ma kształt pięcioboku ABCDE i został podzielony na dwa trójkąty ADE i BCD. Punkty graniczne A, B, D są położone na prostym odcinku rowu. Pomierzono długości granic: AE, DE, BC, CD oraz długości dwusiecznych: CG poprowadzonej z wierzchołka kąta C i EF poprowadzonej z wierzchołka kąta E. Obliczyć pola powierzchni pastwiska: całkowitą ABCDE i obydwie części trójkątne ADE i BCD przeznaczoną pod zalesien[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:


  Zadanie 18/04/17 Na podstawie trzech istniejących w terenie punktów, o znanych współrzędnych prostokątnych i położonych na łuku kołowym drogi, należy określić kąt środkowy α, promień R tego łuku, styczną T i długości odcinków łuku: AB = L1 i BC = L2. Ponadto należy obliczyć współrzędne prostokątne (domiary) punktów D i E, położonych w środkach odcinków AB i BC łuku kołowego ABC. Podstawą obliczenia domiarów punktów D i E są odpowiednie cięciwy BA i BC o początku w punkcie B, obydwie. Wykonać szkic dokumentacyjny punktów głównych A, D, B, E, C łuku kołowego. DANE współrzędne prostokątne punktów A, B, C: Nr punktu X Y A 429.18 378.15 B 500.00 500.00 C 332.20 730.96 Krzyżówka geodety 15 cja, 6) krzywa przejściowa drogi, 7) różnica między wymiarem rzeczywistym a nominalnym, 9) punkt terenu mierzony metodą tachimetryczną, 13) wielka s[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 20/06/17 Z nieruchomości ABCDEF, o znanych współrzędnych x, y jej punktów granicznych, wydzielić działkę AGDHF, której nowa granica jest równoległa do granicy AF nieruchomości i przebiega przez punkt D. Obliczyć pole powierzchni tej działki, współrzędne x, y punktów G i H, długości granic oraz wykonać szkic dokumentacyjny. DANE: współrzędne x, y punktów A, B, C, D, E, F. Nr punktu Współrzędne x[m] y[m] A 3550.00 826.00 B 3540.00 800.00 C 3575.00 790.00 D 3580.00 810.00 E 3600.00 800.00 F 3610.00 815.00 Krzyżówka geo[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 21/07/17 Między dwa odcinki proste AB i CD trasy drogowej, przecinające się w wierzchołu W niedostępnym do bezpośredniego pomiaru kąta wierzchołkowego β, należy zaprojektować łuk kołowy o promieniu R = 400 m. Danymi są współrzędne x, y punktów A, B, C, D, położonych na odpowiednich odcinkach prostych. Obliczyć elementy geometryczne łuku kołowego, współrzędne x, y punktów głównych P, S, K oraz sporządzić szkic dokumentacyjny. DANE: Nr punktu x[m] y[m] A 600.00 40.00 B 790.00 370.00 C 720.00 570.00 D 220.00 680.00 Krzyżówka geodety 18 POZIOMO: 1) a[...]

KĄCIK ZADAŃ GEODEZYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zadanie 23/09/17 Z nieruchomości ABC, o znanych długościach jej granic, wydzielić działkę ADE w kształcie trójkąta, o polu powierzchni P = 1 ha. Granica podziału DE przebiega przez punkt D, który jest położony na granicy AB. Obliczyć też powstałe odcinki granic nieruchomości ABC. Wykonać szkic dokumentacyjny wydzielanej działki ADE. DANE: 1) długości granic nieruchomości ABC: AB = 430.00 m, AC = 390.00 m, BC = 270.00 m 2) odległ[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »