Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ KOCZURKIEWICZ"

Numeryczna analiza plastycznego płynięcia metalu w procesie wytwarzania rury surowej w ławie przepychowej DOI:10.15199/24.2019.1.4


  Wprowadzenie. Produkcja rur bez szwu jest określana jako jeden z trudniejszych procesów przeróbki plastycz􀀐 nej metali na gorąco. Rury bez szwu produkowane są od 1890 roku. Początkowo walcowanie prowadzono metodą pielgrzymową. Na początku XX wieku walcowanie rur bez szwu odbywało się również metodami: przepychową i automatyczną. Rury wyprodukowane metodą bez szwu znacznie przewyższają jakością oraz wytrzymałością rury ze szwem. Ponadto możliwa jest produkcja rur z gatunków trudnospawalnych [1]. Proces wydłużania tulei rurowych w walcarce przepychowej polega na przepychaniu jej na trzpieniu przepychowym przez kilkanaście klatek niena􀀐 pędzanych walcami, rozmieszczonych w siedliskach łoża. W procesie tym możliwe jest złożenie trzy, cztero lub sze􀀐 ściowalcowe [1, 2]. Pomimo że jest to proces znany pojawia􀀐 ją się problemy podczas odkształcania nowych materiałów. W wielu ośrodkach w kraju i na świecie prowadzone są ba􀀐 dania nad nowymi materiałami i technologiami wytwarza􀀐 nia wyrobów gotowych. Ze względu na wysokie koszty pro􀀐 dukcji większość badań prowadzona jest z wykorzysta[...]

Fizyczne modelowanie walcowania normalizującego blach grubych ze stali S355J2G3

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawione zostały wyniki fizycznych symulacji procesu walcowania blach ze stali s355j2g3 w klatce wykańczającej walcowni nawrotnej. symulacje przeprowadzone zostały dla dwóch grubości końcowych blachy 8 i 40 mm. celem symulacji był dobór warunków odkształcenia pasma w celu uzyskania bezpośrednio po walcowaniu struktury materiału odpowiadającej strukturze uzyskiwanej w procesie wyżar[...]

Wytwarzanie drobnoziarnistego ferrytu w wielofazowej strukturze stali niskowęglowej

Czytaj za darmo! »

Stale niskowęglowe konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości ze względu na swoje zastosowanie powinny charakteryzować się bardzo dobrym zestawem własności mechanicznych i technologicznych, w tym również dobrą spawalnością i ciągliwością. Dwie ostatnie własności zapewnia minimalizacja zawartości węgla, jednakże wpływa to niekorzystnie na wytrzymałość stali konstrukcyjnej. Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby: przez zastosowanie dodatków stopowych lub wytworzenie drobnoziarnistej struktury [1]. Stale konstrukcyjne jako materiały powszechnego zastosowania z założenia powinny być względnie tanie, więc pierwszy z wymienionych sposobów nie jest dobrym rozwiązaniem. Bardziej efektywne, a zarazem korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia jest wytworzenie drobnoziarnistej struktury [2]. W celu rozdrobnienia ziarna stal poddawana jest najczęściej odpowiednio dobranym zabiegom obróbki cieplno-mechanicznej, prowadzącym do zmian struktury w stanie stałym, głównie w wyniku zmiany temperatury i czasu oraz przez zastosowanie odkształcenia plastycznego. Najczęstszymi zabiegami, które pozwalają kształtować strukturę w stalach konstrukcyjnych o podwyższonej wytrzymałości są: regulowane walcowanie i walcowanie ze sterowaną rekrystalizacją (w tym również odkształcanie z zakresu międzykrytycznego (α + γ)). Schemat kontrolowanego procesu termomechanicznego przedstawiono na rysunku 1. Proces ten znalazł szerokie zastosowanie szczególnie w produkcji blach ze stali konstrukcyjnych niskowęglowych. Podstawowym założeniem tej technologii jest otrzymanie bardzo drobnego, jednorodnego ziarna ferrytu oraz drobnodyspersyjnych kolonii perlityczno-bainitycznych, co nadaje stali podwyższoną wytrzymałość [3, 4]. Zmiany strukturalne mogą być realizowane przez odkształcanie w trzech regionach (rys. 1) [3, 4]: 1. odkształcenie w obszarze rekrystalizacji - w tym zakresie temperatury (powyżej ∼950°C) grube ziarno austenitu (a) jest rozdra[...]

Wpływ nagrzewania i parametrów odkształcenia na strukturę eksperymentalnych gatunków stali przeznaczonych na rurociągi


  W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań podstawowych eksperymentalnych gatunków stali niskowęglowych charakteryzujących się wysokim poziomem granicy plastyczności przeznaczonych na rurociągi. Dwa gatunki stali niskowęglowej z mikrododatkami uzyskano z wytopów laboratoryjnych. Wykorzystując dylatometr DIL 805A/D przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu warunków nagrzewania na mikrostrukturę początkową stali przeznaczonej do walcowania. Ponadto określono wpływ warunków odkształcenia na struk- turę austenitu ukształtowanego we wstępnym procesie walcowania. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań posłużą do opracowania technologii walcowania blach przeznaczonych na rurociągi w kategorii X80 i X100 według API. The results of preliminary studies experimental pipeline steels with high level of plasticity are presented in this article. Two species of low carbon microalloyed were melted in laboratory condition. For determine influence of heating conditions on initial structure before rolling process dilatometer DIL 805A/D was used. Heating schemes for high yield, while not allowing the dissolution of the alloying elements inhibit the excessive growth of austenite grains were proposed. The samples were tested and the initial structure of austenite were observed. The size of former austenite grain were determined. Furthermore the influence of strain conditions on the structure of austenite formed in the initial rolling process were obtained. Results obtained from the study will be used to develop a technology for rolling sheets for pipelines in the category of X80 and X100 according API norms. Słowa kluczowe: stale przeznaczone na rurociągi, gatunek X80, gatunek X100, modelowanie struktury, badania dylatometryczne Key words: pipelines steels, X80 grade steel, X100 grade steel, miodelling of structure, dilatometric tests S. 321 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 określająca wymagania dla rur na rurociągi przesyłowe płynów pal[...]

Walcowanie blach grubych ze stopu magnezu AZ31


  W ramach pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu walcowania blach grubych ze stopu AZ31. Proces walcowania prze- prowadzono na walcarce laboratoryjne duo o średnicy walców ∅300 mm. Temperatura nagrzania wsadu do walcowania wynosiła 400°C i 430°C. Wsad do walcowania został przygotowany z wlewków ze stopu magnezu AZ31. W artykule przedstawiono wyniki badań związane z doskonaleniem procesu walcowania trudno-odkształcalnego stopu magnezu AZ31 według różnych schematów. In the work the results of laboratory tests plate rolling process of AZ31 alloy are presented. The rolling process performed on a laboratory mill roll duo a diameter of ∅300 mm. Heating temperature for rolled strip was 400°C and 430°C. The sample was prepared from ingots of magnesium alloy AZ31. The article presents results of research related to improving the process of rolling hard-deformable magnesium alloy AZ31 by different schemes. Słowa kluczowe: stopy magnezu, walcowanie blach Key words: magnesium alloy, rolling plate.1. Wstęp. W ostatnich latach coraz szersze staje się stosowanie stopów metali nieżelaznych a w szczególności stopów magnezu. Do powszechnie stosowanych stopów magnezu należą: AZ31, AZ61 oraz AZ91. Są to stopy, które cechują się przede wszyst- kim niewielkim ciężarem właściwym przy wysokich własnościach wytrzymałościowych [3]. Ta cecha przy- czyniła się do wzrostu zainteresowania tymi materiała- mi na początku lat XXI wieku. Najbardziej popularnym z tej grupy stopów jest AZ31, który wykazuje dobrą podatność do przeróbki plastycznej na gorąco. Zasto- sowanie tych materiałów jest przewidziane głównie w przemyśle samochodowym i lotniczym. Wzrost za- interesowania stopami magne[...]

« Poprzednia strona  Strona 2