Wyniki 11-20 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BOROWSKI"

Stan warstwy wierzchniej stali typu TRIP po nagniataniu i azotowaniu jarzeniowym

Czytaj za darmo! »

Stal austenityczna N27T2JMNb charakteryzuje się tym, że po poddaniu jej zgniotowi w temperaturze pokojowej lub wymrażaniu w ciekłym azocie uzyskuje się strukturę dwufazową, martenzytyczno- austenityczną. Taki stop jest materiałem konstrukcyjnym o właściwościach cechujących stale typu TRIP [1÷3]. Daje to możliwość zwiększania wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie tribologiczne pr[...]

Odporność korozyjna stali Ni27Ti2AlMoNb poddanej przemianie atermicznej i odkształceniowej austenitu oraz azotowaniu jarzeniowemu

Czytaj za darmo! »

Stal wysokostopową Ni27Ti2AlMoNb o strukturze niestabilnego mechanicznie austenitu typu TRIP poddano nagniataniu ślizgowemu, co umożliwiło wytworzenie warstwy martenzytu odkształceniowego oraz przemianie atermicznej w ciekłym azocie w celu wytworzenia struktury martenzytycznoaustenitycznej o cechach struktury duplex. Stal o strukturze austenitycznej, duplexowej i z wytworzoną warstwą martenzytu poddano azotowaniu jarzeniowemu w temperaturze 450ºC, co pozwoliło uzyskać warstwy o zróżnicowanej grubości i odporności korozyjnej. W badaniach struktury zastosowano elektronowy mikroskop skaningowy z detektorem elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). W celu określenia odporności korozyjnej przeprowadzono badania potencjodynamiczne i impedancyjne. Wykazały one istotny wpływ zastos[...]

Odporność korozyjna w roztworach Ringera i Hanka warstw tlenoazotowanych wytworzonych na stopie Ti6Al4V w procesie niskotemperaturowego tlenoazotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się one niskim ciężarem właściwym, dobrą odpornością korozyjną oraz dużą wytrzymałością względną. Stopy tytanu znajdują zastosowanie w medycynie m.in. do wytwarzania elementów rekonstrukcyjnych, do zespalania odłamków kostnych, jako wszczepy protetyczne i endoprotezy stawów ze względu na swoją dobrą biozgodność w środowisku ludzkich komórek i tkanek [1÷4]. Niska odporność na zużycie przez tarcie oraz przechodzenie składników stopu do otaczających tkanek (tzw. zjawisko metalozy) ogranicza możliwość stosowania tytanu i jego stopów w medycynie. Obróbki powierzchniowe (natryskiwanie cieplne, metody PVD, utlenianie anodowe, implantacja jonowa, obróbka laserowa, czy też obróbki w waru[...]

The process of glow discharge assisted oxynitriding of titanium alloy in aspect of its application in artificial heart components

Czytaj za darmo! »

Medical industry is constantly searching for new biomaterials, that may meet the requirements connected with their application. The best biocompatible metallic materials are titanium and its alloys which besides their good biocompatibility have low density and high mechanical properties [1÷4]. They are widely used for among others osseous implants, osseous fixation elements, pins, plates and screws, elements of dental implants and medical instruments [5]. In order to improve resistance to frictional wear, corrosion resistance and fatigue strength, as well as to eliminate occurrence of metalosis and improve biocompatibility of titanium materials various methods of surface engineering are successfully applied [1, 6÷8]. Application of surface engineering methods to give antithrombogenic properties to titanium alloys used in artificial heart or other components contacting with blood is a new challenge. The latest research shows that titanium oxide is a prospective hemocompatible material. Most of currently conducted research works dealing with hemocompatibility of titanium oxide regards layers made on polyurethane, polyethylene or pyrolytic carbon (LTI-carbon) substrate. Examination of hemocompatibility of oxide layers produced on siliceous substrate with a method of plasma immersion ion implantation and deposition (PIII-D) revealed better biocompatibility of these materials in contact with endothelium cells as well as antiadhesive properties of layers of crystal structures in comparison with layers of amorphous structure [9, 10]. Various methods of oxide layers modification are being searched for. For example doping with lanthanum oxide impurities La2O3 of TiO2 layer made with an application of RF-magnetron sputtering method on silica substrate considerably increases hemocompatibility of produced layers and reduces coagulation of blood platelets [11]. Successful attempts of improving biological properties of pyrolitic low tempera[...]

Kształtowanie odporności korozyjnej i odporności na zużycie przez tarcie stali martenzytycznej AISI 420F w niskotemperaturowych procesach azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Stosowane obecnie w przemy.le gatunki stali nierdzewnej w wielu przypadkach nie spe.niaj. w pe.ni wymogow stawianych materia.om konstrukcyjnym. Wysok. odporno.. korozyjn. zapewniaj. stale austenityczne [1€4], natomiast stale martenzytyczne wykazuj. dobr. wytrzyma.o.. na rozci.ganie [5, 6]. Dobr. odporno.ci. korozyjn. i w.a.ciwo.ciami wytrzyma.o.ciowymi charakteryzuje si. m.in. stal po.ferrytyczna AISI 410 [7], stosowana na przyk.ad na .opatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, sworznie, nakr.tki. Z kolei gatunki stali martenzytycznej AISI 420 i AISI 431 [8, 9], od ktorych wymaga si. wi.kszej twardo.ci oraz wytrzyma.o.ci, stosuje si. g.ownie na wa.y, d.awice, spr..yny, cz..ci maszyn i form do odlewow ci.nieniowych. S. to jedne z najcz..ciej stosowanych gatunkow stali w przemy.le. Jednak.e materia.y te cz.sto zawodz. w sytuacjach, gdzie wymagana jest dobra odporno.. na zu.ycie przez tarcie oraz odporno.. korozyjna. Zwi.kszenie twardo.ci, odporno.ci na zu.ycie przez tarcie oraz odporno.ci korozyjnej przez wytworzenie warstw powierzchniowych w znacz.cy sposob mo.e zwi.kszy. trwa.o.. elementow pracuj.cych w trudnych warunkach. Wytworzenie warstw dyfuzyjnych w procesach niskotemperaturowego azotowania, tj. w temperaturze 350€400‹C, w warunkach wy.adowania jarzeniowego pozwala na zwi.kszenie twardo.ci oraz zwi.kszenie odporno.ci na zu.ycie przez tarcie w po..czeniu ze wzrostem odporno.ci korozyjnej stali martenzytycznej [10, 11]. W niskotemperaturowych procesach <400‹C w strefie wierzchniej stali azotowaniu poddawany jest martenzyt. Nie ulega on przemianie w austenit ƒÁN, b.d. ferryt azotowy ƒżN, obni.aj.cy wska.niki wytrzyma.o.ciowe i odporno.. na zu.ycie przez tarcie w porownaniu z umocnionym roztworowo martenzytem ƒżŚN. W tej temperaturze nie wyst.pi tak.e proces wydzielania niekorzystnych, obni.aj.cych odporno.. korozyjn., w.glikow lub azotkow chromu. W[...]

Mikrostruktura warstwy azotowanej jarzeniowo na stopie Inconel 600

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się bardzo szybki rozwój przemysłu chemicznego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz medycznego, co sprawia, że stawia się coraz większe wymagania materiałom konstrukcyjnym i funkcjonalnym stosowanym w tych gałęziach przemysłu. Dzięki swoim unikatowym właściwościom, takim jak odporność korozyjna w wysokiej temperaturze, plastyczność, paramagnetyzm, coraz szerzej stosowanymi materiałami są stopy niklu [1÷4]. Dobrą odporność korozyjną materiały te zawdzięczają zwiększonej zawartości chromu umożliwiającej tworzenie warstwy pasywnej, chroniącej przed działaniem agresywnych środowisk korozyjnych [5]. Stopy niklu, np. Inconel 600, stosowane są do wyrobu aparatury chemicznej pracującej w agresywnych ośrodkach i wysokiej temperaturze (armatura, pompy, zbiorniki), w wytwornicach pary w elektrowniach jądrowych, w silnikach lotniczych, na kompensatory cieplne w motoryzacji, na elementy pieców przemysłowych (wnętrza komór i retorty), urządzenia do chloryzacji oraz urządzenia do alkalizacji w papierniach, a także na instrumentarium medyczne [6÷8]. Warunki pracy elementów w przedstawionych zastosowaniach wymuszają konieczność stosowania materiałów o odpowiedniej twardości i odporności na zużycie przez tarcie. Obecnie stosowane stopy niklu nie spełniają oczekiwanych wymagań w tym zakresie [8, 9]. Właściwości te mogą zostać poprawione przez zastosowanie technik inżynierii powierzchni, m.in. proces azotowania jarzeniowego [10]. Ta technologia pozwala uzyskać kilkakrotnie większą twardość powierzchni stopu niklu, która wiąże się ze znacznie lepszą odpornością na zużycie przez tarcie. Warstwy azotowane na stopach typu Inconel charakteryzują się również dobrą odpornością korozyjną w agresywnych środowiskach chlorkowych [11]. Należy zaznaczyć, że proces ten zastosowany w obróbce stopu niklu Inconel 625 zawierającym ponad 20% mas. Cr umożliwił zwiększenie trwałości tzw. dysków rozwłókniających szkło o 80% (badania przeprow[...]

Analiza wpływu warstw azotowanych i węgloazotowanych oraz powłoki węglowej wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na odporność korozyjną stali martenzytycznej AISI 420F


  Badano warstwy azotowane i węgloazotowane jarzeniowo wytworzone w temperaturze 400°C oraz powłokę węglową wytworzoną w temperaturze 370°C na stali martenzytycznej AISI 420F (3H13 wg PN) w aspekcie modyfi kacji odporności korozyjnej oraz odporności na zużycie przez tarcie. Badania odporności korozyjnej wytworzonych warstw przeprowadzono metodą spektroskopii impedancyjnej oraz potencjodynamiczną w 0,5 M roztworze wodnym NaCl. Wykonano również badania morfologii, chropowatości powierzchni warstw i powłoki oraz obserwację zniszczeń na tych powierzchniach po badaniach korozyjnych. Analizę składu fazowego wytworzonych warstw dyfuzyjnych wykonano przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej, z kolei badania struktury powłoki węglowej zrealizowano za pomocą spektroskopii ramanowskiej. Na wytworzonych warstwach wykonano również pomiary twardości i badanie odporności na zużycie przez tarcie metodą "trzy wałeczki-stożek" pod obciążeniem jednostkowym 600 MPa. Uzyskane wyniki badań wykazały znaczący wpływ warstwy azotowanej i węgloazotowanej oraz powłoki węglowej wytwarzanych w warunkach wyładowania jarzeniowego na odporność korozyjną, a także odporność na zużycie przez tarcie stali AISI 420F. Słowa kluczowe: warstwa dyfuzyjna, powłoka węglowa, odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie Analysis of an infl uence of nitrided and carbonitrided layers and carbon coating produced in glow discharge conditions on corrosion resistance of martensitic steel AISI 420F In the study an infl uence of nitrided and carbonitrided layers produced by glow discharge method at the temperature of 400oC as well as carbon coating produced at a temperature of 370°C on martensitic steel AISI 420F (3H13 acc. to PN) on corrosion resistance and frictional wear resistance was investigated. Corrosion resistance of produced layers was examined by potentiodynamic method and impedance spectroscopy in 0.5 M water solution of NaCl. Examinations of layer and coating surface mor[...]

Azotowanie z ekranem aktywnym jako alternatywa dla azotowania jarzeniowego tytanu i jego stopów

Czytaj za darmo! »

Azotowanie jarzeniowe jest obróbką cieplno-chemiczną tytanu i jego stopów pozwalającą na zwiększenie ich właściwości użytkowych, m.in. odporności na korozję i zużycie w warunkach tarcia oraz wytrzymałości zmęczeniowej [1]. Metoda ta ma wady, uniemożliwia obróbkę elementów o małych rozmiarach i skomplikowanym kształcie. Występuje efekt krawędziowy spowodowany gromadzeniem się ładunku elektrycznego na krawędziach detalu, także efekt katody wnękowej oraz nierównomierne nagrzewanie się objętości materiału o zróżnicowanym przekroju poprzecznym. Zjawisko rozpylania katodowego występujące w obróbce jarzeniowej wpływa także na rozwinięcie mikrotopografii powierzchni obrabianych detali. Rozwiązaniem problemów związanych z "tradycyjnym" azotowaniem jarzeniowym jest azotowanie jarzeniowe z ekranem aktywnym (na potencjale plazmy, w obszarze plazmy, floating potential). Ekran aktywny pozwala na swobodny przepływ gazów atmosfery reaktywnej w układzie z katodą i jest wykonany z tego samego materiału co element obrabiany. Element znajduje się wewnątrz ekranu i jest odizolowany izolatorem (np. ceramiką) od przyłożonego do układu napięcia. Jednocześnie ze względu na aktywację przepływającego wewnątrz ekranu gazu reaktywnego przyjmuje ładunek ujemny o dużo mniejszej wartości niż ekran aktywny. Utworzone warstwy są dyfuzyjne. Tworzą się zarówno przez dyfuzję azotu w głąb materiału podłoża, jak i przez rozpylanie katodowe ekranu. Ekran aktywny przez promieniowanie ciepła nagrzewa także obrabiane wewnątrz niego elementy do wymaganej temperatury [2÷7]. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, składu fazowego, topografii powierzchni, twardości, odporności na zużycie przez tarcie i odporności na korozję warstw wytworzonych w procesie azotowania jarzeniowego z użyciem ekranu aktywnego na podłożu stopu tytanu Ti-6Al-4V w zależności od czasu procesu i odległości podłoża od ekranu aktywnego. Ustalono różnice w morfologii mikrostruktury i to[...]

Wpływ parametrów tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu


  Stopy z pamięcią kształtu NiTi stosowane są na implanty kostne i kardiologiczne. Z uwagi jednak na zjawisko metalozy, tj. przechodzenia składników stopu, w szczególności niklu, do otaczających tkanek, są poddawane różnym obróbkom powierzchniowym w celu poprawy ich odporności na korozję. W artykule przedstawiono badania porównawcze odporności na korozję stopu NiTi przed i po procesie hybrydowym, łączącym azotowanie i utlenianie jarzeniowe w jednym cyklu technologicznym (metoda tlenoazotowania), przy zmiennych czasach utleniania. Przeprowadzono badania elektrochemiczne metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej w roztworze Hanka w temperaturze 37°C, wykazując wzrost odporności korozyjnej stopu NiTi z warstwami wytworzonymi w obróbkach jarzeniowych. Wykonano również badania morfologii oraz chropowatości powierzchni stopu NiTi bez i z wytworzonymi warstwami dyfuzyjnymi. Stwierdzono, że proces utleniania jarzeniowego, zwiększył odporność korozyjną stopu NiTi. Wykazano korelację pomiędzy odpornością na korozję a topografią i morfologią badanych materiałów. Słowa kluczowe: stopy z pamięcią kształtu, tlenoazotowanie jarzeniowe, niskotemperaturowa plazma, odporność korozyjna, roztwór Hanka Infl uence of oxynitriding glow-discharge parameters on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy NiTi shape memory alloys are used for cardiac and bone implants. However, due to metallosis, i.e. the migration of the alloy constituents into the surrounding tissues, they are subjected to various surface treatment processes in order to improve their corrosion resistance. Comparative studies on the corrosion resistance of NiTi alloy both prior and after hybrid method treatment, which combines both glow-discharge nitriding and oxidizing processes in one technological cycle (oxynitriding), have been carried out. Various oxidation times were used in the treatment. Examinations employing potentiodynamic and EIS methods were carried out in Hank’[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »