Wyniki 11-20 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy HERIAN"

Oddziaływanie stopnia przerobu plastycznego na własności prętów walcowanych na gorąco z wlewków ciągłych


  W artykule przedstawiono własności mechaniczne prętów ze stali S355J2 po walcowaniu na gorąco wlewków ciągłych ze 136 wy- topów. Własności prętów analizowano w zależności od stopnia przerobu plastycznego oraz od równoważnika węgla. Wykonane testy potwierdziły istotność wpływu stopnia przerobu plastycznego oraz równoważnika węgla na własności mechaniczne stali. In the article there was presented an evaluation of mechanical properties of bars from S355J2 steel after the hot rolling made from constant casting of 136 heats. The properties of bars was analyzed depending on the degree of the plastic processing as well as an equivalent of a carbon. Conducted tests have confirmed a relevance of an influence of the plastic processing degree and the equivalent of a carbon on mechanical properties of the steel. Słowa kluczowe: wlewek ciągły, stopień przerobu plastycznego, własności mechaniczne Key words: continuous casting, degree of plastic processing, mechanical properties.Wprowadzenie. Pręty o wymaganej strukturze oraz własnościach wytwarza się z wlewków cią- głych w procesie walcowania na gorąco. Wlewki z ciągłego odlewania stali posiadają strukturę skła- dającą się z dendrytów z obszarami mikrosegrega- cji w przestrzeniach międzydendrytycznych [1]. Taka struktura jest niejednorodna i posiada nierów- nomierny rozkład twardości (własności) na prze- kroju poprzecznym wlewka [2]. Jest to wynikiem niejednakowego rozdziału pierwiastków w cieczy podczas krzepnięcia w zakresie dwufazowym [3]. Nierównomierny rozdział pierwiastków w stali po- woduje obniżenie własności mechanicznych, a w szczególności udarności. W procesie produkcji wy- robów długich nagrzany wsad w postaci wlewków ciągłych poddawany jest odkształceniu plastycz- nemu w kolejnych wykrojach. W trakcie odkształ- cania stali nast[...]

Zużycie ścierne materiałów stosowanych w transporcie szynowym


  O trwałości elementów pary ciernej koła i szyny decydują cechy materiałowe, konstrukcyjne oraz warunki eksploatacyjne. W badaniach określono strukturę i właściwości mechaniczne stali R260 walcowanej na gorąco i stali P60 ulepszonej cieplnie. Dla pary ciernej złożonej z tych materiałów wykonano badania odporności na zużycie ścierne na stanowisku Amslera. Uzyskane wyniki potwierdziły, że wartość ubytku względnego masy badanych stali jest zależna od nacisku i współczynnika poślizgu. Przy stałym nacisku zużycie badanych stali jest zależne od wartości poślizgu oraz mikrostruktury stali. The durability of the wheel/rail friction couple components are determined by material and construction properties as well as operating conditions. Mechanical properties and the structure of hot-rolled R260 steel and thermally improved P60 steel were determined in tests. Tests of resistance to abrasive wear for this material pair were conducted on an Amsler test bench. The wear tests showed that the value of relative mass decrement of the examined steels depended on pressure and on the sliding coefficient. At constant pressure, the wear of the examined steels depended on the sliding value and microstructure steel. Słowa kluczowe: stal, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, zużycie ścierne Key words: steel, microstructure, property, abrasive wear.Wprowadzenie. Trwałość szyn i kół zestawów kołowych pojazdów szynowych oraz bezpieczeństwo przewozów kolejowych zależne są między innymi od charakterystyki materiałów zastosowanych do ich produkcji. Elementy te, podczas eksploatacji przenoszą wysokie obciążenia statyczne i cyklicznie zmienne dynamiczne, skutkiem czego powierzchnie toczne szyn i kół ulegają intensywnemu zużyciu ściernemu pogarszając warunki ich współpracy [1]. Decydujący wpływ na zużycie w układzie koło-szyna mają poślizg i obciążenie oraz właściwoś[...]

Odporność na pękanie stali R260 stosowanej na rozjazdy kolejowe


  Rozjazdy kolejowe wykonane z kształtowników szynowych ze stali gatunku R260 muszą wykazywać wysoką odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowo-kontaktowe w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono badania dotyczące właściwości i odporności na kruche pękanie materiału kształtowników klockowych walcowanych na gorąco. Scharakteryzowano mikrostrukturę i podstawowe właściwości mechaniczne stali R260. Wyznaczono wpływ temperatury na pracę łamania (KU) i określono odporność materiału na kruche pękanie (KIc). Railway turnouts made of rail profiles manufactured from steel grade R260 must show high resistance to abrasive wear and contact fatigue wear under operational load conditions. The paper presents preliminary studies concerning the properties and resistance to brittle cracking of the material of hot-rolled block profiles. The microstructure and basic mechanical properties of the R260 steel are characterised. The influence of temperature on impact strength (KU) and the resistance of the material to brittle cracking (KIc) have been determined. Słowa kluczowe: stal, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, udarność, kruche pękanie, Key words: steel, microstructure, mechanical properties, impact strength, brittle cracking,Wprowadzenie. W warunkach eksploatacyj- nych drogi kolejowe wykonane z kształtowników szynowych podlegają zużyciu ściernemu i zmęcze- niowemu. Ich okres trwałości zależny jest od wła- ściwości materiałów kształtowników szynowych, charakterystyki i wartości obciążenia, rozkładu na- prężeń stykowych i odkształceń w miejscach kon- taktu kół z elementami toru i rozjazdów [1÷7]. Miej- scem szczególnie narażonym na działanie wy[...]

Naprężenie uplastyczniające, struktura i właściwości mechaniczne kształtowników klockowych walcowanych na gorąco


  Badania plastyczności stali wysokowęglowej R260 oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 850°C do 1150°C i szybkości odkształcenia od 0,1 d0 10 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmien- ności parametrów odkształcania. Walcowanie kształtowników klockowych przeprowadzono na walcowni dużej stosując temperaturę końca walcowania 950°C i 880°C. Właściwości kształtowników oceniono w próbie statycznej rozciągania, a mikrostrukturę na mikroskopie ska- ningowym. Hot torsion test of te steel were carried out in the temperature range from 850°C to 1150°C and strain rate range from 0,10 to 10 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions. Rolling of block sections was conducted in a large rolling mill with finish rolling temperature of 950°C and 880°C. Properties of the sections were assessed in the static tensile test and the microstructure was examined by the scanning electron microscopy. Słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości stali wysokowęglowej, naprężenie uplastyczniające, walcowanie Key words: microstructure, propiertis high-carbon steel, flow stress, hot rolling mills.Wprowadzenie. Szyny oraz kształtowniki klockowe i iglicowe stosowane w konstrukcjach rozjazdów kolejowych są wytwarzane ze stali węglowo-manganowej o strukturze perlitycznej. Kształtowniki szynowe są walcowane na gorąco ze stali R200, R220 i R260 i R350HT i mogą być lub są poddawane obróbce cieplnej [1÷3]. Wysoką wytrzymałość i twardość wysokowęglowych stali perlitycznych przy dostatecznej ciągliwości można uzyskać podczas kontrolowanego walcowania lub obróbki cieplnej (wyżarzania izotermicznego). Materiał walcowany na gorąco posiada mikrostrukturę perlityczną, którą tworzą kolonie perlitu o różnym kierunku ułożenia (rys. 1). Materiał po wyżarzaniu izotermicznym posiada również strukturę perlityczną, lecz o koloniach drobn[...]

Nacisk metalu na walce w procesie płaszczenia drutów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów nacisku metalu na walce podczas jednooprzepustowego płaszczenia drutów ze stali sprężynowej gat. 54SiCr6. Omówiono zależności do obliczania siły nacisku metalu na walce i pola powierzchni styku metalu z walcami, w tym nową metodę analityczną. W modelowaniu numerycznym procesu płaszczenia drutów wyznaczono zmianę pola powierzchni styku metalu z walcami or[...]

Badania eksploatacyjne zużycia ściernego krzyżownic podwójnych rozjazdów krzyżowych

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano konstrukcje i wymagania stawiane rozjazdom kolejowym. Określono zużycie ścierne na powierzchni tocznej dzioba krzyżownicy rozjazdu krzyżowego i jego zarysu w trzech przekrojach od czoła dzioba za pomocą profilomierza laserowego. Omówiono podstawowe własności kształtowników klockowych walcowanych na gorąco oraz wyniki ilościowego opisu mikrostruktury perlitycznej stosując nową metodykę pomiaru odległości międzypłytkowej. There was described railway crossovers construction and conditions which are them made. It was marked an abrasive wear on the rolling surface of an actual frog point of the scissors crossover and its profile in three sections from the front of the actual frog point using a laser profile measurement gauge. There were presented basic features of block [...]

Wpływ stopnia przerobu wlewka ciągłego na jednorodność własności prętów walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano makrostrukturę wlewka ciągłego ze stali niskowęglowej. Przeprowadzono analizę rozkładu twardości HV10 na przekroju poprzecznym wlewka ciągłego w stanie surowym, po wygrzewaniu oraz po jego różnym stopniu przerobu plastycznego w procesie walcowania na gorąco. Ocenę niejednorodności rozkładu twardości dokonano dla różnych stanów materiału. Stwierdzono, że po przerobie plastycznym wlewka λ≥5 otrzymuje się materiał o równomiernym rozkładzie twardości. Materiał o takim stanie charakteryzuje wskaźnik rozkładu niejednorodności twardości o wartości mniejszej niż 0,2. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 279 The macrostructure of low-carbon steel continuous was characterized. Analysis of HV10 hardness penetration patern on the crosssection of raw state continuous casting after soaking and after various degree of mechanical working in hot rolling process was carried out. Estimation of heterogeneity of hardnes penetration patern was made for different state of materials. It was found that after mechanical working of λ ≥ 5 continuous casting a uniform hardness penetration material is obtained. The material of above mentioned state is characterized by an indicator of heterogeneity of hardness penetration pattern with a value less than 0.2. Słowa kluczowe: stopień przerobu, makrostruktura wlewka, twardość, jednorodność własności Key words: degree of processing, casting macrostructure, hardness, homogeneity of quality 1. Wprowadzenie. Długie wyroby walcowane na gorąco powinny się charakteryzować jednorodną strukturą i właściwościami, wąskim zakresem tolerancji wymiarów kształtu, dobrą jakością powierzchni, małą ilością łatwo usuwalnej zgorzeliny oraz małym odwęgleniem warstwy wierzchniej. Zatem uzyskanie wyrobów o dobrej jakości wymaga nowoczesnego wyposażenia technicznego walcowni, dobrej jakości wsadu, poprawnie zaprojektowanej technologii walcowania, zastosowania systemów pomiarowych i komputerowego ste[...]

Makrostruktura i plastyczność na gorąco wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej przeznaczonej na druty spawalnicze

Czytaj za darmo! »

Za pomocą badań metodami głębokiego trawienia i próby Baumana wykazano, że jakość wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej stosowanych do walcowania walcówki będącej wsadem do produkcji drutów spawalniczych, jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 800 do 1100 °C i szybkości odkształcenia od 0,1 do 10,0 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. It was proved by the deep etching and Baumann tests that the quality of continuous cast low-carbon steel billets used for rolling welding wire depends on casting and solidification conditions. Hot torsion tests of the steel in the as-cast state were carried out in the temperature range from 800 °C to 1100 °C and strain rate range from 0.10 to 10.0 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions. Słowa kluczowe: makrostruktura wlewków ciągłych, naprężenie uplastyczniające, stal niskowęglowa Key words: continuous cast macrostructure, flow stress, low- carbon steel.1. Wstęp. Druty spawalnicze ze stali niskowęglowej o średnicy od 1,5 do 3,0 mm produkuje się w procesie ciągnienia na zimno z walcówki walcowanej na gorąco o średnicy 5,5 mm. O jakości drutów i o efektywności tego procesu ciągnienia decydują właściwości walcówki, w tym ciągłość materiału i stan jej powierzchni. Walcówka musi posiadać wymagane właściwości wytrzymałościowe i plastyczne w celu zapewnienia dobrej podatności do przeróbki plastycznej na zimno. Nie powinna wykazywać wad powierzchniowych, takich jak zawalcowań - łusek i pęknięć oraz wad wewnętrznych, zwłaszcza osiowej nieciągłości materiału będącej pozostałością po pustkach skurczowych i rzadziźnie wlewka ciągłego. Wymienio[...]

Kształtowanie mikrostruktury stali wysokowęglowej R260 oraz jej oddziaływanie na charakterystyki pękania


  Mikrostrukturę o różnej morfologii perlitu uzyskano w procesie walcowania na gorąco kształtownika klockowego KL60 oraz podczas wy- żarzania izotermicznego. Materiał walcowany posiadał odległość między płytkami cementytu 0,29 mm, a po wyżarzaniu była ona cztero- krotnie mniejsza. Wykazano, że właściwości materiału zależne są od morfologii perlitu. Im większa dyspersja perlitu, tym wyższe własności wytrzymałościowe i plastyczne. Obliczony współczynnik odporności na kruche pękanie materiału wyżarzanego dla badanych temperatur (+20 0C i -20 0C) był wyższy o około 20% w stosunku do odpowiednich wartości dla materiału walcowanego na gorąco. W próbie udarności praca łamania wyznaczona na próbkach Measnagera z materiału wyżarzanego dla temperatury badania od -60 0C do 100 0C była dwukrotnie większa niż dla materiału walcowanego. The microstructure with a varied pearlite morphology was obtained via hot rolling of a block section KL60 and through isothermal annealing. The rolled material had a pearlitic microstructure with cementite interlamellar distance of 0.29 mm. This distance in the annealed material was four times smaller. It was shown in the paper that the material properties depend on the morphology of pearlite. The greater the pearlite dispersion, the higher the strength and plastic properties. The calculated coefficient of brittle cracking resistance of the annealed material for the investigated temperatures of +20 °C and -20 °C was higher by approximately 20% in comparison with the corresponding values for the hot-rolled material. In an impact test, the fracturing work determined based on the Measnager’s specimens from the annealed material for the test temperature from -60 °C to 100 °C was two times higher than for the rolled material. These favourable properties were obtained owing to the size reduction of pearlite colonies and a reduced cementite interlamellar distance. Słowa kluczowe: stal wysokowęglowa, mikrostruktura, właściwośc[...]

Związki pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami stali wysokowęglowej a parametrami procesu walcowania i wyżarzania izotermicznego


  Wytwarzane metodą walcownia na gorąco kształtowniki szynowe, klockowe i iglicowe ze stali wysokowęglowych stosowane są w budowie rozjazdów i dróg kolejowych. Z uwagi na warunki eksploatacyjne, w jakich pracują, muszą posiadać wysokie właściwości mechaniczne, dobrą odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowe. Okres trwałości użytkowania tych wyrobów można regulować przez kształtowanie mor- fologii perlitu i właściwości stali w procesie walcowania lub w połączonym procesie walcowania i wyżarzania izotermicznego. Właściwy dobór parametrów procesu pozwala otrzymać strukturę perlityczną stali o różnej morfologii. Obliczona odległość między płytkami cementy- tu po wyżarzaniu izotermicznym jest ponad dwukrotnie mniejsza niż po walcowaniu na gorąco. Uzyskane właściwości stali są korzystniejsze w przypadku mikrostruktury o drobniejszych koloniach perlitu i mniejszej odległości między płytkami cementytu. Hot-rolled rail, block and switch point sections made of high-carbon steel are used in the construction of turnouts and railroads. Due to the operating conditions in which they used, such sections must have good mechanical properties and be highly resistant to abrasive and fatigue wear. The service life of these products can be adjusted by shaping the morphology of pearlite and steel properties during rolling in a combined rolling and isothermal annealing process. A proper choice of process parameters made it possible to obtain a pearlitic steel structure with varied morphology. The calculated interlamellar distance in cementite after isothermal annealing was more than two times smaller than after hot rolling. The obtained properties of the steel are more advantageous in the case of a microstructure with finer pearlite colonies and a smaller interlamellar distance in cementite. Słowa kluczowe: stal wysokowęglowa, mikrostruktura, właściwości, badania dylatometryczne Key words: dilatometric tests, high-carbon steel, microstructure, properties,Wprowadzeni[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »