Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW FORMANEK"

Porównawcze badania odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymywanych różnymi metodami

Czytaj za darmo! »

Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochronę powierzchni wyrobów. Praca stanowi próbę porównania właściwości antykorozyjnych powłok cynk[...]

Badania struktury i właściwości powłok wielowarstwowych typu NiAl/FeAl i NiCr/FeAl osadzanych metodą HVOF

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz efektów wykorzystania metody HVOF do otrzymania powłok z proszków na bazie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al osadzonych na stali 45 oraz międzywarstwach NiAl i NiCr. Przeprowadzono kompleksowe badania właściwości użytkowych uwzględniające specyfikę struktury wielowarstwowej powłoki natryskanej metodą HVOF, morfologię ziaren, niejednorodność skła[...]

Struktura natryskiwanych płomieniowo, przetopionych i napawanych laserowo powłok z proszku NiCrSiB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań powłok z proszku NiCrSiB otrzymanych metodami natryskiwania cieplnego oraz przetapiania i napawania laserowego. Powłoki natryskiwano metodą płomieniową oraz detonacyjną. Na wybrane próbki nałożono warstwę metaloorganiczną (proszek z organicznym lepiszczem). Powłokę metaloceramiczną i natryskiwaną płomieniowo przetopiono palnikiem płomieniowym i wi[...]

Wielofazowe kompozytowe powłoki dla zwiększenia odporności korozyjnej natryskiwanych cieplnie powłok

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję materiałowo-technologiczną wytwarzania powłok o wielofazowej, kompozytowej strukturze, przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach. Powłoki te, określane jako ceramiczno- nieorganiczne i ceramiczno-polimerowe, przeznaczone są do modyfi kacji powierzchni powłok natryskiwanych cieplnie. Specyfi czny skład chemiczny powłok pozwala na jednoczesne uszczelnienie natryskiwanej powłoki i formowanie zewnętrznej strefowej struktury. Artykuł przedstawia skład fazowy i strukturę kompozytowej powłoki zawierającej fosforanowe spoiwo ze złożonymi, ceramicznymi wypełniaczami. Właściwości ochronne powłok determinowane są właściwościami natryskiwanych cieplnie powłok oraz powierzchnią modyfi kowaną wielostrefową kompozycją zawierającą ceramiczne fazy. [...]

Hybrydowe ceramiczne powłoki kompozytowe CMCs dla złożonych warunków zużycia korozyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono materiałową i technologiczną koncepcję otrzymywania nanokompozytoych powłok z wysoką dyspersją faz ceramicznych. Metoda wytwarzania powłok jest kombinacją metody sol-żel, sposobu wytwarzania powłok typu ormocer - organically modifi ed ceramic oraz wytwarzania właściwości wiążących fosforanów. Kompozytowe powłoki są hybrydowe, nieorganiczno-ceramiczne, w których nanometryczne fosforany wiążą zaprojektowany skład chemiczny i fazowy mieszanin proszków. Scharakteryzowano grupę zestawów specjalnych farb przeznaczonych do wytwarzania powłok odpornych na zużycie korozyjne i ścierne w podwyższonej temperaturze. Przedstawiono schemat wariantów kompozycji, uwzględniający rodzaj wiązania oraz wypełnienia w postaci wybranych tlenków. Scharakteryzowano strukturę, skład chemiczny powłok metodami mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej - EDX (energy dispersive X-ray analysis). Powłoki o wysokiej odporności na korozję wysokotemperaturową zawierają wysoką zawartość tlenku chromu Cr2O3. Przedstawiono strukturę wielofazowych powłok z powierzchnią modyfi kowaną powłoką fosforanowo-ceramiczną. Powłoki mogą być podstawowym zabezpieczeniem przed zużyciem lub stanowią modyfi kację powierzchni wielostrefowych powłok. Słowa kluczowe: hybrydowe powłoki , CMCs, fosforany, odporność korozyjna, zużycie Hybride ceramic matrix composite coatings for folded corrosion environments The material and technology conception of manufacture nanocomposite coatings with high dispersion ceramic phases are presented. The obtained method is combination of sol-gel and ormocer organically modifi ed ceramic coatings and chemically bind properties of phosphate. The composite coatings are hybrid inorganic-ceramic, where anemometric phosphates connection designed chemical and phase composition of powder mixture. The special combination of group paints for the obtained resistance coatings worked in corrosion and wear at elevated temperature are charact[...]

Tribological behaviour of Fe-Al intermetallic coatings obtained by HVOF method

Czytaj za darmo! »

One of the current challenges in materials science is to find versatile materials able to withstand a good resistance for different service performance situations. Currently, intermetallic compounds are being investigated as a good compromise for the good mechanical properties, corrosion, oxidation and wear resistance. Much attention has been paid to iron-aluminium (Fe-Al) intermetallic compounds because of their potential applications as either high-temperature bulk materials or coating materials. They show relatively high melting points, high thermal conductivity, relatively low density and low cost as well as excellent anti-oxidation and anticorrosion properties as compared with Fe and Ni-based superalloys [1÷3]. Especially, FeAl intermetallic compounds containing 35÷50 at. % Al possess good resistance to oxidation and sulfidation corrosion, due to formation of protective alumina scale at elevated temperature in aggressive working conditions [3, 4]. Its applications include, among others, molten salt systems for chemical air separation, automotive exhaust systems and coal conversions systems. In a previous study, the oxidation behaviour of HVOF and Dgun sprayed FeAl coatings was already reported [5, 6]. Xiao et al. [3] reported that the sulfidation resistance of HVOF sprayed FeAl coating can be effectively improved by doping with CeO2 at an optimum dosage of 2÷5 wt. %. Iron aluminides have been also proposed lately as promising materials for wear applications. Many researches [7÷11] have focused their attention on the friction behaviour of FeAl coatings, emphasizing the role of the Fe-Al type intermetallic phase as a new matrix to embed ceramic particles and replace the extensively studied WC-Co cermet system for abrasive environments in high temperature. Friction has been the most investigated mechanism and delamination was found to be the predominant cause for volume loss in coatings [7÷9]. The other two wear mechanisms, [...]

« Poprzednia strona  Strona 2