Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"KAROL JAŚKIEWICZ"

Elektroplastyczne skręcanie oscylacyjne mosiądzu CuZn30 DOI:10.15199/148.2018.2.6


  Oprócz tradycyjnych metod kształtowania plastycznego coraz częściej pojawiają się ostatnio nowe, niekonwencjonalne sposoby realizacji procesów kształtowania plastycznego. Jednym z nich jest metoda, która wykorzystuje efekt elektroplastyczny (EPE). Efekt ten występuje w metalach podczas ich plastycznego odkształcania z jednoczesnym pulsacyjnym przepływem prądu o dużej gęstości. Metoda EPE powoduje szeroko rozumianą zmianę własności materiału odkształcanego, szczególnie w obszarze naprężenia uplastyczniającego, tj. powstających naprężeń własnych oraz ewolucji mikrostruktury i opóźnienia początku procesu pękania. Badania tego efektu prowadzono najczęściej w próbie rozciągania. W niniejszej pracy po raz pierwszy wykorzystano badania plastometryczne do oceny wpływu EPE na naprężenie uplastyczniające i zmiany struktury metalograficznej mosiądzu CuZn30. Dotychczas efekt ten nie został zbadany, a jedyne próby z udziałem prądu, przeprowadzane na tym materiale, miały miejsce w procesie rozciągania i z zastosowaniem prądu stałego, a nie impulsowego [1]. Zmianę własności materiałów pod wpływem przepływu pulsacyjnego prądu o dużej gęstości w trakcie odkształcania plastycznego odkryli Troitskii [2] oraz Conrad [3 - 5] i nazwali efektem elektroplastycznym. Efekt ten może być z powodzeniem zastosowany do różnych operacji kształtowania plastycznego [6]. Jednym z praktycznych zastosowań techniki elektropulsacyjnego odkształcania metali jest proces walcowania: zaobserwowano zmniejszenie siły walcowania próbki, opóźnił się też początek procesu pękania [7]. Kolejnym zastosowaniem EPE jest zmiana faz strukturalnych materiału, której skutkiem jest zwiększenie odporności zmęczeniowej [8 - 9]. Mikroskopowy mechanizm EPE nie został jeszcze dokładnie wyjaśniony. Istnieją trzy główne modele próbujące to wyjaśnić: model Troitskiiego [10], mówiący o ruchu ele[...]

Analiza warunków termicznych w procesie kucia na gorąco odkuwki wydłużonej z występem DOI:10.15199/24.2018.8.8


  Wprowadzenie. W produkcji wielkoseryjnej odkuwek matrycowych, np. dla przemysłu motoryzacyjnego, od dawna zwracano dużą uwagę na wydajność produkcji oraz koszt jednostkowy odkuwki. Oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane, dlatego przemysł stara się zwiększyć wydajność produkcji przez uproszczenie technologii wytwarzania, a więc wyeliminowanie operacji, które nie są konieczne do poprawnego wykonania elementów, a które generują dodatkowe koszty [1,3]. Jednym z takich przykładów, stosowanym od dłuższego czasu, jest zastępowanie tradycyjnej obróbki cieplnej odkuwek przez kontrolowane chłodzenie na linii BY (Behandlung auf bestimmte Streckgrenze, Yield-Strength - obróbka nadająca materiałowi odpowiednią granicę plastyczności) bezpośrednio po odkuciu i okrojeniu wypływki. Oczywiście właściwości takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, czy granica plastyczności nie osiągają takich wartości jak po pełnej obróbce cieplnej (ulepszaniu cieplnym), jednak bardziej korzystne niż dla stanu surowego [4, 5]. Dla dużej części elementów jest to wystarczające i zapewnia ich poprawne funkcjonowanie. W przypadku elementów bardziej obciążonych, wykonanych ze stali stopowych, które wymagają zapewnienia własności jak po ulepszaniu cieplnym, alternatywą jest zastosowan[...]

Analiza tłoczenia stopu aluminium 7075 w podwyższonych temperaturach DOI:10.15199/24.2018.9.4


  Wprowadzenie. W dobie zawrotnego rozwoju przemysłowego zmierzającego do czwartej już rewolucji industrialnej, zwanej "Przemysłem 4.0", branża motoryzacyjna stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z poprawą jakości, wydajności i bezpieczeństwa swoich produktów. Czołowi producenci komponentów samochodowych chcąc utrzymać pozycję lidera w wyścigu technologicznym, muszą sprostać wyzwaniom jakie����������� generuje p􀁓o����stęp􀁓 �������cywili-􀀐 zacyjny i restrykcjom związanymi z jego skutkami (Rozporządzenia Europejskie związane z ochroną środowiska (WE) nr 715/2017). Wśród wielu kierunków rozwoju branży automotive i inwestycji można wyróżnić kilka, związanych z: produkcją, jej zarządzaniem, planowaniem i konstruowaniem. Podniesienie sprawności, niezawodności i opłacalności produkcji komponentów samochodowych następuje m.in. poprzez automatyzację procesów, dzięki zwiększeniu gęstości robotyzacji w procesach wytwarzania. Innowacjami w obszarze konstruowania są pojazdy elektryczne i hybrydowe, jednak ze względu na dużą obfitość taniej ropy naftowej, obecność ukierunkowanego parku przemysłowego producentów i zdolności przemysłu do zaspokajania ciągle rosnącego popytu na pojazdy, silniki spalinowe pozostają obiektem wielu badań i inwestycji i zdaje się że w perspektywie kilkunastu lat, to się nie zmieni. Rozwój związany z konstruowaniem i eksploatacją silników spalinowych koncentruje się obecnie na maksymalnym zmniejszeniu ich energochłonności oraz wokół zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń jakie są z nich wydzielane. Poprawę tych parametrów samochodu można uzyskać nie tylko poprzez zmiany konstrukcyjne silników, ale również poprzez odchudzenie masy pojazdu, zastępując dotychczasowe, stalowe elementy, stopami metali lekkich. Jednocześnie ważnym a[...]

Kształtowanie elementu typu U-shape ze stopu aluminium 7075 DOI:10.15199/24.2017.8.12


  Wstęp. Znaczna część przedmiotów codziennego użytku wytwarzana jest z blach walcowanych o grubości 0,5-4,0 mm w procesach obróbki bezubytkowej. Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik produkcyjnych jest w tej grupie tłoczenie. Znajduje ono szerokie zastoso wanie w przemyśle samochodowym, co jest spowodowane naturalnym wyparciem konstrukcji ramowych pojazdów samochodowych przez nadwozia samonośne w drugiej po łowie 20 wieku. Wymuszany regulacjami prawnymi, obec nie panujący trend zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery zmusza producentów pojazdów do ciągłego do skonalenia rozwiązań konstrukcyjnych - głównie redukcji masy pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Zastosowanie lekkich, zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych w branży motoryzacyjnej pozwala znacz nie zredukować masę pojazdów. Stopy aluminium są w tym zakresie najbardziej obiecującym materiałem, gdyż aluminium (2,7 g/cm3) jest trzykrotnie lżejsze od stali (7,86 g/cm3). Stopy aluminium serii 7000 są wysokowy trzymałymi, obrabianymi cieplnie stopami, umacniany mi wydzieleniowo przez kombinację cynku i magnezu (Zn 4-6 %, Mg 1-3 %) oraz ewentualnie miedzi. Jest to duża grupa stopów obrabianych cieplnie, spośród których na szczególną uwagę zasługuje stop 7075 i jego pochodne, odznaczające się wysoką wytrzymałością. Istotną przeszkodą w szerszym zastosowaniu takich blach jest mocno ograniczona możliwość kształtowania na zimno lub gorąco w stanie dostawy T6. Po wytopie kęsisk i redukcji ich grubości przez walcowanie odkształcony ma teriał, zarówno w postaci taśmy jak i wykrojki, zaczyna się samoistnie umacniać. Znane są rozwiązania przeciwdziała jące temu problemowi. W patencie [1] opisano metodę polegającą na starzeniu materiału wyjściowego do stanu T7 lub T8, następnie mate riał tłoczy się w dwóch operacjach. Pierwsza o[...]

« Poprzednia strona  Strona 2