Wyniki 11-20 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Tworek"

Posiedzenie Rady Technicznej EOTA

Czytaj za darmo! »

Wlutym br. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej EOTA, w którym wzięli udział przedstawiciele 42 jednostek aprobujących delegowani do prac na forum Rady Technicznej EOTA. Po raz pierwszy w obradach Rady Technicznej wzięła udział przedstawicielka Chorwacji, obserwatora w EOTA - Michaela Zamolo. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Technicznej EOTA - Yannick Lemoigne przy współudziale Sekre[...]

Posiedzenie Krajowych Korespondentów ds. Eurokodów Komisji Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Obrady grupy Krajowych Korespondentów ds. Eurokodów (Eurocodes National Correspondents - ENC), które odbyły się 6 marca 2007 r., prowadził dr Reinhard Klein - przewodniczący Zespołu ds. Budownictwa i Urządzeń Ciśnieniowych. Przedstawił on zmiany organizacyjne w kierowanym przez siebie zespole. Dotychczasowe zadania, obejmujące wyłącznie budownictwo, poszerzono o problematykę związaną z dyre[...]

Problemy dotyczące praktycznego wdrażania Dyrektywy 89/106/EWG rozpatrywane przez Stały Komitet Budownictwa

Czytaj za darmo! »

Stały Komitet Budownictwa został ustanowiony na podstawie art. 19 dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych w celu rozpatrywania zagadnień związanych z jej wdrażaniem i stosowaniem. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich odpowiedzialni za budownictwo i eksperci techniczni. Stronę polską reprezentuje przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa, któremu towarzyszy przedst[...]

Projekt zmian w dyrektywie 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych - część 2

Czytaj za darmo! »

Pierwsze założenia do projektu rozporządzenia zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG dotyczącą wyrobów budowlanych Komisja Europejska przedstawiła podczas konferencji Europejskiej Sieci Budownictwa (European Construction Network- ECN), która odbyła się 21 - 22 maja 2007 r. w Berlinie. Obecni na konferencji przedstawiciele państw członkowskich UE mogli wówczas przedyskutować te założenia z Vicen[...]

Projekty zmian w Dyrektywie 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych - część 3

Czytaj za darmo! »

Komisja Europejska, przygotowując założenia do nowelizacji dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych, opracowała i poddała pod dyskusję uczestników procesów budowlanych dokument zawierający propozycję zmian procedur oceny zgodności wyrobów budowlanych (Steering Note z 8 czerwca 2007 r.). Jego celem było przede wszystkim stworzenie podstaw do wewnętrznej dyskusji dotyczącej możliwości zwiększ[...]

Ustalenia posiedzenia Rady Technicznej EOTA

Czytaj za darmo! »

Każde posiedzenie Rady Technicznej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jest poświęcone tym kwestiom, związanym z wydawaniem europejskich aprobat technicznych (European Technical Approvals - ETA), które wymagają dyskusji technicznych w gronie przedstawicieli wszystkich europejskich jednostek aprobujących i wypracowania wspólnego stanowiska. Na posiedzeniu, które odbyło s[...]

Wyniki obrad Grupy Przygotowawczej Stałego Komitetu Budownictwa z 8 października 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Stały Komitet Budownictwa (Standing Committee on Construction - SCC) powołany na mocy Dyrektywy 89/106/EWG do rozpatrywania spraw związanych z praktycznym wdrażaniem jej postanowień obraduje co najmniej dwa razy w roku z udziałem przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za budownictwo. Organizacja posiedzenia SCC wymaga wielu konsultacji technicznych i sporządzania dokumentów d[...]

Ustalenia z ostatniego posiedzenia Rady Technicznej EOTA

Czytaj za darmo! »

Podczas posiedzenia Rady Technicznej EOTA, które odbyło się 6 - 7 lutego 2008 r., przedstawiciele 43 europejskich jednostek aprobujących omówili: - stan procedur związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Europejską wniosków EOTAo udzielanie europejskich aprobat technicznych; - postęp prac Grup Roboczych EOTA opracowujących noweWytyczne do europejskich aprobat technicznych i przygotowujących[...]

Stan prac Parlamentu Europejskiego i Rady UE nad projektem rozporządzenia zastępującego dyrektywę dotyczącą wyrobów budowlanych

Czytaj za darmo! »

89/106/EWG bardziej przejrzystymi, uproszczenie przewidzianych w niej procedur, nadanie jednoznacznego charakteru roli oznakowania CE. Podstawowym kierunkiem działań Komisji jest umocnienie roli wolnego rynku przy zwiększeniu zaangażowania producentów i jasnym określeniu ich obowiązków. Zaproponowano kilka narzędzi dających producentom możliwość uproszczonych procedur, które powinny być[...]

Perspektywa zmiany zasad oznakowania CE systemów ociepleń

Czytaj za darmo! »

Wszyscy znamy specyfikę dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych na tle innych dyrektyw nowego podejścia, sprowadzającą się do dwóch istotnych elementów: ● sformułowania wymagań podstawowych w odniesieniu do obiektów budowlanych, a nie samych wyrobów; ● posługiwania się dwoma równorzędnymi specyfikacjami technicznymi wyrobów: normą zharmonizowaną na wyroby tradycyjne oraz europejską aprobatą techniczną na wyroby innowacyjne. Pierwsza z tych specyficznych cech wynika z faktu, że w państwach członkowskich UE na ogół nie istnieją przepisy ustalające wprost wymagane właściwości wyrobów budowlanych, natomiast regulacje będące powodembarier rynkowych odnoszą się do wymagań stawianych obiektom, w których wyroby te są stosowane. Spowodowało to konieczność opracowania dokumentów interpretacyjnych, pozwalających na właściwe skorelowanie wymagań państw członkowskich sformułowanych w krajowych przepisach (w odniesieniu do obiektów budowlanych) z właściwościami użytkowymi wyrobów budowlanych, wpływającymi na spełnienie tych wymagań. Narzędziem harmonizacji, umożliwiającym przezwyciężenie barier rynkowych są wymienione dwa rodzaje specyfikacji technicznych: ■ europejskie normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG, opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (Comite Europeen de Normalisation - CEN); ■ europejskie aprobaty techniczne wydawane przez jednostki aprobujące wchodzące w skład Europejskiej Organizacji ds.Aprobat Technicznych (European Organisation for Technical Approvals - EOTA). Opracowanie tych dokumentów odniesienia do oceny zgodności i oznakowania CE, umożliwiającego swobodny dostęp na rynki całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest możliwe dzięki wypracowaniu wspólnych, europejskich metod badań i klasyfikacji wyrobów budowlanych przez CEN. Normy określające metody badań i zasady klasyfikacji europejskich, pomocnicze w stosunku do zharmonizowanych norm, opracowywane były na podstaw[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »