Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz MASŁOWSKI"

Badanie efektywności urządzenia piorunochronnego niewielkiego obiektu budowlanego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania eksperymentalne i symulacje komputerowe rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym niewielkiego obiektu budowlanego. Stwierdzono, że kształty przebiegów prądu wprowadzonego do urządzenia piorunochronnego oraz wpływającego do systemu jego uziemienia i do instalacji elektrycznej chronionego obiektu różniły się znacznie między sobą. Relacje wartości prądu wpływającego do instalacji elektrycznej do prądu wprowadzonego do urządzenia piorunochronnego, zależały od konfiguracji tego urządzenia. Abstract. Experiments and computer simulations were conducted of surge current distribution in a lightning protective system (LPS) of a residential structure. It was found that waveshapes of currents: injected into the LPS, flowing into the grounding system and flowing into wiring system of the object, differed considerably from each other. Value relations of the current flowing into wiring system to the current injected into the lightning protective system depended on configuration of the LPS. (Efficiency investigation of lightning protective system of residential structure). Słowa kluczowe: urządzenie piorunochronne, generator udarów prądowych, rozpływ prądu. Keywords: lightning protective system, current surge generator, current distribution. Wstęp Efektywność urządzenia piorunochronnego (LPS - Lightning Protective System) niewielkiego obiektu budowlanego, np. domu jednorodzinnego, zależy m.in. od tego, jaka część prądu piorunowego wpływa do ziemi przez system jego uziemienia, a jaka do instalacji elektrycznej chronionego obiektu i dalej do linii zasilającej. Zagrożenie urządzeń elektrycznych zależy także od kształtu (szybkości zmian) przebiegów prądu wpływającego do instalacji elektrycznej i linii zasilającej. Aktualna norma PN-EN- 62305-1:2008 [1] podaje zależności na rozpływ prądu piorunowego przyjmując w pierwszym przybliżeniu, że w czasie wyładowania atmosferycznego do urządzenia piorunochronnego połowa całkow[...]

Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania funkcjonowania generatora przeznaczonego do prób odporności awioniki pojedynczymi udarami napięciowymi i prądowymi odwzorowującymi zagrożenie zaburzeniami powstającymi w czasie wyładowań piorunowych. Obiektem poddanym próbom był wybrany zasilacz komputerowy. Wyniki badań potwierdziły właściwości i parametry generatora gwarantowane przez jego wytwórcę, a także zgodność tych parametrów z wymaganiami normy DO-160. Pozwoliły również na ocenę odporności badanego zasilacza na udary napięciowe i prądowe oraz umożliwiły identyfikację charakteru impedancji jego obwodu wejściowego. Abstract. Functional investigations were conducted of generator dedicated for immunity tests of avionics with voltage and current single strokes representing the threat coming from disturbances caused by lightning discharges. Selected computer supplier was the tested object. Investigation results confirmed the characteristics and parameters of the generator guaranteed by the manufacturer, and also the conformity of these parameters with the DO-160 standard requirements. The results also allowed to evaluate the immunity of tested supplier to voltage and current surges, and they enabled to identify the character of its input circuit impedance. (Functional investigations of surge generator for immunity tests of avionics). Słowa kluczowe: awionika, odporność na zaburzenia, próby udarami napięciowymi i prądowymi. Keywords: avionics, immunity to disturbances, tests with voltage and current surges. Wstęp Wśród wielu typów wyładowań atmosferycznych można wyróżnić wyładowania doziemne oraz wyładowania w chmurach. W pierwszym przypadku wyładowania są inicjowane liderami odgórnymi (tereny równinne) lub oddolnymi (tereny górzyste, wysokie obiekty). Wyładowania w chmurach wiążą się z przepływem ładunku w obrębie jednej chmury lub między chmurami [1]. Efekty w postaci zaburzeń pola elektromagnetycznego dla tych dwóch rodzajów wyładowań są różne. Decyduje o t[...]

The time and power spectrum density analysis of different lightning components based on electric field waveforms from 2014 thunderstorm season recorded in the south-eastern part of Poland DOI:10.15199/48.2016.02.40

Czytaj za darmo! »

This paper is focused on the Power Spectrum Density analysis of the lightning electric field signatures collected in Subcarpathian part of Poland, in 2014. Lightning records were carried out in two different ways. The slow electric field sensor (TLF-ELF), the mill, was used for observation of lightning activity during entire thunderstorm lifetime. The second recording mode was the acquisition of fast electric field changes (0.3 Hz to 3 MHz) associated with different types of cloud-to-ground (CG) and inter-, intra-cloud (IC) type discharges. The registration process was synchronized with microsecond time precision. This allowed to relate lightning stroke detections to these reported by the LINET, the commercial lightning location system. Different lightning stroke components, as e.g. the preliminary breakdown (PB), the return stroke (RS) and the continuing current (CC) were identified with application of the Short-Time Fourier Transform. The spectral analysis might be adapted to improve in future some detection algorithms used in lightning location systems. Such lightning CG stroke discrimination is not applied as yet by any lightning location system routinely operated in Europe. Streszczenie.W artykule skupiono się na analizie spektrogramów widmowej gęstości mocy wyznaczonych dla różnych przebiegów piorunowego pola elektrycznego zebranych w południowo-wschodniej części Polski w 2014 roku. Dane zostały zebrane z wykorzystaniem dwóch sensorów pola elektrycznego. Sensor pola elektrycznego pracujący w zakresie TLF-ELF umożliwił obserwację aktywności burzowej w długofalowym okresie czasu. Drugi typ rejestracji obejmował akwizycję szybkich zmian pola elektrycznego (0.3 Hz do 3 MHz) pochodzących of różnych typów wyładowań doziemnych oraz wewnątrz-, między-chmurowych. Proces rejestracji został zsynchronizowany z mikrosekundową precyzją. Pozwoliło to na porównanie własnych rejestracji z detekcjami LINET-u - komercyjnego systemu lokalizacji wyładowań. [...]

Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements DOI:10.15199/48.2017.12.07

Czytaj za darmo! »

Calibration is an important task during the operation of different commercial and research lightning location systems [1,2]. The accuracy of the calibration has an influence on lightning flash parameters estimation regarding the distance and channel base current [3,4]. In case of systems operating for scientific purposes the calibration enables research centers to compare results each other. Moreover, it gives more analysis possibilities. Most models of lightning phenomena are based on idealized case where the lightning electromagnetic pulse (LEMP) propagates from the channel through the flat terrain. Therefore, registrations done with application of antennae located at urbanized terrain cannot be directly utilized in those formulas. A problem of the calibration of antennae dedicated to lightning measurements is not very common in literature [5]. There are many different methods applied by lightning registration stations [6]. Some of them are based on setups composed of two parallel plates. In this case antenna is located between the plates in well-known electric filed (EF) generated by application of the voltage [7]. Unfortunately, this procedure is not accurate, and does not take into account the presence of the building. Antennas are often situated at the roofs of elevated buildings where the electric field distribution is different than in case of flat terrain. The influence of the structure which tells how much the field is amplified/attenuated is described by the form factor [8]. This factor is mainly dependent on the structure height and the location of the antenna at the roof. It might be significantly different when the antenna is placed near the edge or in the center of the roof. Therefore, the building form factor should be estimated for the normal operating position of the antenna. Another type of calibration methods use computer simulation of electric field distribution [9]. The configuration of antenna and i[...]

Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system DOI:10.15199/48.2016.10.10

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of preliminary laboratory tests of impulse current distribution in a model of the lightning protection system (LPS). The wooden frame house was prepared in a scale 1:5. It was based on the full size object subjected to lightning currents during open air experiments at the test side in Huta Poręby near Rzeszów. It was equipped with the model of the lightning protection system connected to the supplying electrical installation. The surge current injected to the tested system in the laboratory was produced with use of the lightning transient generator. Measurements were done for three varied shapes of the injected impulse current. The obtained results indicated the frequency dependent behaviour of the tested system. The current distribution in the proposed laboratory model of LPS is similar to those achieved during the tests on the real scale objects in recent years. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozpływu prądów piorunowych w modelu urządzenia piorunochronnego. W skali 1:5 przygotowano drewniany szkielet budynku mieszkalnego, odwzorowujący obiekt używany do poligonowych badań rozpływu prądów udarowych w jego instalacjach piorunochronnej oraz elektrycznej, prowadzonych w Hucie Poręby niedaleko Rzeszowa. Zaproponowany model odzwierciedla istniejącą na poligonie instalację odgromową wraz z przyłączoną do niej niezasiloną typową elektryczną instalacją w postaci wewnętrznej sieci elektrycznej nn wraz z osprzętem, dochodzącej do złącza kablowego ziemnej linii kablowej nn, stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN. Pomiarów dokonano dla trzech różnych kształtów wstrzykiwanego prądu udarowego. Uzyskane rozpływy prądów impulsowych są zbliżone do tych, obserwowanych podczas poligonowych badań pełnowymiarowych systemów przez ostatnie lata. Badany model wykazuje zależny od częstotliwości charakter. (Rozpływ prądów udarowych w modelu laboratoryjnym urządzenia piorunochronnego). Key[...]

Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics DOI:10.15199/48.2018.02.03

Czytaj za darmo! »

Generators of voltage and current transients are used for many years in experimental research related to the phenomenon of lightning [1,2]. They can be used to reproduce direct and indirect effects of lightning, which are observed in terrestrial objects and those above the surface of the earth. One of such studies is based on simulating an indirect impact of lightning discharge using a dedicated set of generators. This type of apparatus is used in the Laboratory of Lightning Test of Avionics at the Rzeszow University of Technology (RUT). It turns out that thanks to its construction and properties it is also suitable for other applications in the lightning research. In addition to analyzing overvoltages in the onboard systems of aircraft [3], other examples of application of modular impulse generators will be provided below. Modular impulse generators The MIG0618SS and MIG0600MS modular impulse generators are designed to carry out tests of avionics susceptibility to lightning induced transients [4,5]. Discharge modules are the basic units of these generators (see Fig. 1 and Fig. 2b). They can be configured in series or parallel to offer an optimum solution. One module includes high voltage capacitor, power-electronic switches, the trigger and polarity reversal circuits and a part of the impulse shaping circuit. Depending on the selected shape, level and number of generated strokes the number of modules and impulse forming networks changes as shown for example in Fig. 1. Single stroke idealized waveforms from MIG0618SS are used for damage assessment tests on equipment, whereas multiple strokes from MIG0600MS are applied for EMC tests on avionics. Fig. 2a shows a view of these generators situated on the test stand. Three different shapes of current or voltage: 6.4/70 μs, 40/120 μs and 50/500 μs can be coupled in three ways to the tested system by direct injection to selected pins, by injection between equipment[...]

« Poprzednia strona  Strona 2