Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Madaj"

Wiadukt drogowy o konstrukcji ramownicowej nad obwodnicą Piotrkowa Trybunalskiego

Czytaj za darmo! »

Ramownicowe obiekty inżynierskie są obecnie rzadko budowane, mimo że umożliwiają uzyskanie przęsła (rygla) o małej wysokości konstrukcyjnej przy relatywnie dużej rozpiętości. Konstrukcje takie pozwalają np. na budowę obiektów nad drogami dwujezdniowymi, bez konieczności lokalizacji podpory w pasie rozdziału, co ma istotne znaczenie w przypadku wiaduktów zlokalizowanych nad łukiem pozio[...]

Most dla pieszych, z drewna klejonego, o konstrukcji podwieszonej

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie nowego typu materiału, jakim jest drewno klejone, pozwoliło na szersze wykorzystanie tego surowca do budowli inżynierskich, gdyż podstawowe mankamenty drewna wyeliminowała technologia klejenia. Istotną cechą drewna klejonego jest relatywnie łatwe łączenie go z innymimateriałami konstrukcyjnymi, umożliwiające tworzenie konstrukcji hybrydowych. Prawidłowa technologia to także dobór asortymentu stalowego stosowanego do wykonywania połączeń, takich jak śruby, przekładki i odpowiednie łączniki. Łączenie na długości elementów z drewna klejonego realizowane jest często za pomocą blach stalowych, mocowanych śrubami do konstrukcji dźwigara. Należy jednak zwrócić uwagę, aby w wypadku dźwigarów wysokich nie stosować jednej blachy, lecz dzielić ją na wysokości. Pozwala to na ograniczenie krępowania odkształceń drewna przez łączniki stalowe. Zazwyczaj do wykonywania głównych elementów inżynierskich konstrukcji wykorzystywane jest drewno klejone, natomiast np. balustrady, pokłady, opierzenia itp. są z drewna litego, najczęściej egzotycznego. Stosowanie twardego egzotycznego drewna na elementy mającego bezpośredni kontakt z wodą, a także na elementy poddane mechanicznemu oddziaływaniu ludzi czy pojazdów, pozwala na zapewnienie odpowiedniej trwałości konstrukcji, bez wykonywania dodatkowych zabezpieczeń. Projektując pomost, dokonuje się niekiedy jego pogrubienia, które stanowi tzw. warstwę ścieralną. Stosując "surowe" drewno, uzyskujemy również odpowiedni efekt estetyczny, eksponując naturalną barwę i fakturę drewna bez dodatkowych zabiegów technologicznych. Poprawę bezpieczeństwa eksploatacji można uzyskać przez odpowiednie ryflowanie pomostu. System doboru ryfla na dylinie ma newralgiczne znaczenie dla trwałości (odprowadzenie wody), ale także dla bezpieczeństwa użytkowników. Zabezpieczeniem przed paczeniem się drewna litego jest jego ryflowanie od spodu. Istota trwałości dźwigarów głównych z drewna kl[...]

Mosty sklepione


  Sklepione mosty .ukowe wzorowane by.y na staro.ytnych sklepionych mostach kamiennych. Ich kszta.t i rozwi.zania konstrukcyjne by.y efektem setek lat prob oraz do.wiadczenia wielu pokole. budowniczych mostow. W konsekwencji wypracowano okre.lone schematy konstrukcyjne i zasady projektowania, wg ktorych powstawa.y konstrukcje przekraczaj.ce niewielkie strumyki, jak rownie. kilkusetmetrowe akwedukty, dzie.a my.li technicznej wielkiego imperium rzymskiego. Na prze.omie XVIII i XIX w. w projektowaniu mostow sklepionych zacz.to wykorzystywa. zasady statyki. Pozwoli.o to na bardziej racjonalne kszta.towanie sklepienia i przekrojow konstrukcji. W tym okresie zmieni. si. te. kszta.t podpor oraz wzros.a rozpi.to..; nadal jednak przestrzega si. zasady budowy nieparzystej liczby prz.se. i cz.sto powraca do sklepie. po.kolistych. Intensywny rozwoj kolei na pocz.tku XIX w. poci.gn.. za sob. rozwoj mostow sklepionych, w ktorych coraz ch.tniej, zamiast kamienia, u.ywano cegie. ceramicznych. Po.niej do budowy mostow sklepionych zacz.to stosowa. beton.Wprowadzenie nowychmateria.ow konstrukcyjnych nie zmieni.o zasad kszta.towania tego typu obiektow, ale spowodowa.o, .e w praktyce zacz.to ..czy. ro.ne materia.y: ceg.. z betonemczy kamie. z betonem. Szczytowy rozwoj tego typu konstrukcji przypada na drug. po.ow. XIX w. Pracoch.onno.. wykonania oraz pojawienie si. nowych materia.ow, takich jak stal, nieco po.niej .elbet, spowodowa.y, .e sta.y si. zbyt drogie i czasoch.onne w wykonaniu, co ostatecznie doprowadzi.o do zaprzestania ich budowy. Po II wojnie .wiatowej dzia.ania in.ynierskie ograniczy.y si. g.ownie do naprawy lub wzmacniania istniej.cych obiektow. Kszta.t podniebienia mostow sklepionych mo.e by.: . w formie wysuwanych z dwoch stron blokow (rysunek 1a); . po.kolisty, o .wietle rownym .rednicy ko.a . .uki rzymskie (rysunek 1b); . strzelisty (rysunek 1c); . po.kolisty lub ko.owy . wycinkowy, ze wzgl.dow konstrukcyjny[...]

« Poprzednia strona  Strona 2