Wyniki 11-20 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Łukowski"

Współczesne osiągnięcia w dziedzinie polimerowych domieszek do betonu


  Polimerowe domieszki do betonu stanowią jeden z podstawowych produktów chemii budowlanej. Bardzo niewielka ich ilość może istotnie poprawić właściwości technologiczne i użytkowe tworzywa.Wartykule przedstawiono rolę domieszek polimerowych w kształtowaniu betonu, podając przykłady zagadnień z obszaru technologii betonu, które mogą być rozwiązane przez zastosowanie domieszek. Omówiono m.in. możliwości i skutki kształtowania wewnętrznej struktury łańcuchów polimerowych domieszki. Słowa kluczowe: beton, domieszka, modyfikacja, polimer.Domieszki do betonu to sztandarowy produkt chemii budowlanej. Ich podstawę materiałową stanowią polimery, których zużycie w budownictwie stale rośnie (rysunek 1). Struktura wewnątrz- i międzycząsteczkowa związkówwielkocząsteczkowychmoże być kształtowana na drodze zaawansowanej syntezy chemicznej (nanotechnologia), co pozwala na dostosowywanie mechanizmów i efektów działania domieszek do potrzeb formułowanych przez technologię betonu (tabela 1), a w efekcie rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów. Znaczenie domieszek upłynniających Domieszki upłynniającemieszankę betonową (superplastyfikatory) stanowią70-75% rynku domieszek [1]. Ich upowszechnienie w latach sześćdziesiątych XX w. spowodowało przełomwtechnologii betonu, pozwalając na upowszechnienie stosowania betonu towarowego, wykonywanego poza placembudowy, oraz rozwój prefabrykacji betonowej. Obecnie stosowanie domieszek upłynniających w budownictwie obejmuje m.in. beton samozagęszczalny, sprężony, natryskiwany, pompowany, architektoniczny, fibrobeton, beton wysokie[...]

Rola domieszek we współczesnej technologii betonu DOI:10.15199/33.2015.10.32


  Modyfikacja za pomocą domieszek stanowi jeden z podstawowych elementów współczesnej technologii betonu. Wartykule przedstawiono rolę domieszekwaspekcie technicznym, ekologicznymi ekonomicznym, zwracając uwagę na korzyścimożliwe do uzyskania w tych obszarach. Domieszki do betonu tworzą obecnie jeden z najszybciej rozwijających się rynków w obszarze materiałówbudowlanych, alewykorzystanie ich potencjałuwymaga właściwego doboru i sposobu użycia; koszt domieszek powinien być rekompensowany zaletami technicznymi rozwiązania. Słowa kluczowe: beton, domieszki, technologia, ekologia, ekonomika.Zgodnie z definicją sformułowaną w PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - domieszka tomodyfikator dodawany do mieszanki betonowej w ilości nie większej niż 5 % masy cementu. Mimo to ma bardzo istotny udział w kształtowaniu cech zarówno mieszanki, jak i stwardniałego betonu. Rola domieszek we współczesnej technologii betonu nie ogranicza się jednak do modyfikacji właściwości technicznych, ale może - i powinna - być rozpatrywana wieloaspektowo, także z uwzględnieniem kwestii ekologicznych i ekonomicznych. Tymsamymdomieszki stanowią ważny element wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w obszarze inżynierii materiałów budowlanych. Kształtowanie właściwości betonu Domieszki wywierają znaczny wpływ na właściwości betonu (tabela). Obecnie najbardziej rozpowszechnione są domieszki uplastyczniające i upłynniające mieszankę betonową (plastyfikatory i superplastyfikatory). Stanowią one 70 ÷ 75% wszystkich oferowanych na rynku domieszek [1].Wprowadzenie superplastyfikatorów w latach sześćdziesiątych XX w. spowodowało przełom w technologii betonu, pozwalając na upowszechnienie stosowania betonu towarowego oraz rozwój prefabrykacji betonowej.Współczesne zastosowanie domieszek upłynniających w budownictwie obejmujem.in.: beton sprężony, natryskiwany, pompowany, architektoniczny, fibrobeton, beton wysokiej i bardzo wysokiej[...]

Domieszki do betonu - problem kompatybilności DOI:10.15199/33.2016.10.05


  Artykuł dotyczy zagadnienia kompatybilności domieszek do betonu z cementem, a także różnych domieszek między sobą, które jest jednym ze szczególnie istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Przedstawiono możliwe przyczyny i skutki braku kompatybilności, ilustrując je odpowiednimi przykładami. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych w tym obszarze. Słowa kluczowe: beton, cement, domieszki, kompatybilność.Domieszki do betonu zostały zdefiniowane w PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie, zgodnie z którą domieszka to materiał dodawany do mieszanki betonowej, wilości nieprzekraczającej 5%masy cementuwbetonie, wcelu poprawywłaściwościmieszanki lub betonu stwardniałego. Spośród różnych produktów oferowanych przez szeroko rozumianą "chemię budowlaną", domieszkiwywarły największy i niewątpliwie najbardziej spektakularny wpływ na rozwój technologii betonu, ponieważ bardzo niewielka zawartość tego modyfikatora może powodować istotne zmiany właściwości technicznych betonu [10]. Termin "kompatybilność" oznacza, wg Czarneckiego [3], taki dobór składników układu, który nie powoduje powstania w żadnej części tego układu warunków prowadzących do pogorszenia jego stanu.Współczesne domieszki do betonu to na ogół substancje o złożonej budowie chemicznej tworzące ze składnikami cementu skomplikowany układ, w którym oprócz zakładanych i pożądanych zjawisk zachodzą także inne, niekoniecznie korzystne. Badania nad kompatybilnością domieszek i cementu oraz różnych domieszek między sobą są prowadzone w wielu ośrodkach naukowych, ale stan wiedzy w tej dziedzinie jest jeszcze daleki od zadowalającego. Kompatybilność w układzie cement-domieszka Problem kompatybilności w największymstopniu dotyczy domieszek upłynniających, zarówno z racji skomplikowanej natury chemicznej, jak i częstot[...]

Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu DOI:10.15199/33.2017.10.01


  Domieszki - czyli modyfikatory dodawane do mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu (zgodnie z definicją podaną w PN-EN 934-2), są obecnie ważnym, wręcz nieodłącznym elementem technologii betonu. Stan ten dokumentuje norma PN-EN 206, w której będący jej przedmiotem beton zdefiniowano jako materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków (...). Tak wysoka pozycja i znaczenie domieszek do betonu wynika przede wszystkim z faktu, że stanowią one odpowiedź na zdecydowaną większość potrzeb i wyzwań technologii betonu (rysunek 1). Domieszki pozwalają na poprawę wielu istotnych właściwości betonu. Dzięki modyfikacji materiałowej możliwe były tak spektakularne osiągnięcia w obszarze technologii betonu, jak opracowanie mieszanek samozagęszczalnych (polikarboksylanowe domieszki upłynniające), rozwój betonów podwodnych (domieszki regulujące lepkość), skuteczne zabezpieczenie betonu narażonego na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie (domieszki napowietrzające), czy możliwość betonowania w niskiej temperaturze (domieszki przeciwmrozowe - przyspieszające).Mimo to, w dziedzinie domieszek obserwuje się stale nowe tendencje rozwojowe, dążenie do opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań. Znane stwierdzenie H. Uchikawy z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, że wprowadzanie nowych domieszek do betonu ma większe znaczenie niż wprowadzanie nowych cementów wciąż pozostaje w dużej mierze aktualne [5]. Przyczyną tego jest stały rozwój betonu, gdyż jego użytkownicy formułują coraz większe wymagania. Odpowiedź jest z reguły poszukiwana w obszarze modyfikacji materiałowej - przedewszystkimza pomocą domieszek.Na szczęście, domieszki wciąż mają niewyczerpany potencjał zaspokajania coraz większych oczekiwań technologii betonu. Domieszki o zdefiniowanej użyteczności Wtechnologii betonu obserwuje się obecnie trend, który można określić jako definiowanie użyteczności (ang. [...]

Betony i zaprawy samonaprawialne - krok ku inteligentnym materiałom naprawczym

Czytaj za darmo! »

Naprawa konstrukcji, czyli przywrócenie jej wyjściowego lub wymaganego projektem stanu użytkowania jest często trudna technicznie i kosztowna. Jednym z głównych zadań współczesnej inżynierii materiałów budowlanych jest więc opracowanie materiałów konstrukcyjnych o większej trwałości, których stosowanie zmniejsza częstotliwość niezbędnych napraw. Drugim wyzwaniem jest natomiast poszukiwa[...]

Spoiwa wapienne - historia, stan obecny i perspektywy

Czytaj za darmo! »

Możliwości stosowania wapna w budownictwie wzrastały wraz z poprawą jakości tego spoiwa. Najstarsze - zbliżone do naturalnych - sposoby wypalania kamienia wapiennego były nie tylko mało wydajne, ale dawały też w rezultacie spoiwo złej jakości i bardzo niejednorodne. Prawdopodobnie w 7 tysiącleciu p.n.e. powstały pierwsze piece do wypalania wapna w postaci ziemnych komór, opalanych drew[...]

Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504

Czytaj za darmo! »

Postęp w ostatnich 15 latach w naprawach konstrukcji z betonu znalazł wyraz w opracowaniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) serii norm EN 1504 pod ogólnym tytułem Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Normy te (10 części) są obecnie wprowadzane do stosowania w Polsce, jako Normy Europejskie o statusie NormPolskich, przez Polski Komitet Normalizacyjny (Komitet Techniczny nr 274 ds. Betonu). Opracowaniem polskich wersji norm zajmuje się zespół pod kierunkiem prof. L. Czarneckiego z Politechniki Warszawskiej, z udziałem dr. hab. P. Łukowskiego jako tłumacza. Struktura zbioru norm PN-EN 1504 Normy z serii PN-EN 1504 (tabela 1) odnoszą się do materiałów stosowanych praktycznie na wszystk[...]

Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce

Czytaj za darmo! »

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), działając na podstawie Mandatu M/128-EN Komisji Europejskiej, opracował w ciągu ostatnich piętnastu lat zbiór dziesięciu norm pod ogólnym tytułem EN 1504: Products and systems for the protection and repair of concrete structure. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity ("Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności"). Jako ostatnia została wprowadzona część 9 Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów. W 1997 r. opublikowano ENV 1504-9 jako "normę do tymczasowego stosowania". Ze względu na szczególny charakter EN 1504-9, która jest niejako nadrzędna w stosunku do pozostałych części normy (rysunek 1), CEN zdecydował o jej[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »