Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Mizera"

Poprawa własności fizycznych drutów używanych do produkcji siatek katalitycznych poprzez mikrodomieszkowanie

Czytaj za darmo! »

niniejszy artykuł dotyczy prac prowadzonych w mennicy metale Szlachetne S.a. i w Politechnice Warszawskiej nad uzyskaniem drutów z mikrodomieszkowanych stopów platyny. druty te, przeznaczone na siatki katalityczne dla przemysłu azotowego, wykonywane były z materiału konsolidowanego wstępnie metodą metalurgii proszków. dalsza konsolidacja zachodziła w procesie obróbki plastycznej na gorąco i ciągnienia. uzyskane druty charakteryzowały się większą wytrzymałością na zrywanie i mniejszym wydłużeniem w stosunku do drutów niedomieszkowanych, otrzymywanych w sposób tradycyjny. zbadano własności katalityczne próbek siatek wykonanych z nowych drutów. nie stwierdzono pogorszenia własności katalitycznych. The aim of the article, based on earlier investigations made in The Mennica Metale Szlache[...]

Acoustic emission studies of the Portevin-Le Chatelier effect in Al-Mg-Mn (5182) alloy

Czytaj za darmo! »

Plastic elongation of many metals and alloys proceeds in fairly uniform manner up to significantly large strains. Such plastic behaviour is manifested in tensile tests in the form of smooth stressstrain curves. However, some metallic materials exhibit a tendency for strain localization, which results in discontinuities in the stressstrain curves. An example of such behaviour is the Portevin-Le Chatelier (PLC) effect appearing in the form of repeated stress drops during tensile testing. Due to its practical and theoretical importance, the PLC effect has been investigated for more than 80 years [1]. As a result a significant progress has been made in understanding of the processes taking place during PLC serrated flow, such as dislocation - point defects interactions and the shearing of coherent particles. The potential role of the processes taking place at the outer - surface of strained specimens also has been suggested more recently [2]. Despite the progress made in the theory of the PLC effect, a number of issues still remain unclear. These issues include a quantitative description of the localized flow events and their relationship to the characteristic of stress-drops which is far from being fully understood. The aim of the currently reported study was to provide a better insight into the PLC effect in an aluminium alloy. Acoustic emission was used combined with signal analysis of serration on the stress-strain curves. The experimental details have been designed in a way which makes it also possible to extract the influence of specimens geometry on the characteristics of PLC yielding. Acoustic emission is now widely used to investigate such processes as cracking, corrosion, phase transformations or plastic deformation in composites [3], metals [4] and ceramics [5]. The Portevin-Le Chatelier effect is also known to generate acoustic emission (AE) signals. Correlation between the generation of deformation bands and AE signal[...]

Analiza morfologii wydzieleń rdzeniowych otrzymywanych w stopie 2024 po nowoczesnych obróbkach cieplno-plastycznych

Czytaj za darmo! »

Lekkie, wysokowytrzymałe stopy aluminium mają coraz szersze zastosowanie przemysłowe dzięki możliwości polepszania ich własności mechanicznych przez zastosowanie nowoczesnych metod obróbki cieplnej i plastycznej. Metody obróbki plastycznej pozwalają na silną akumulację odkształcenia w temperaturze pokojowej lub na gorąco. Najczęściej stosowane metody SPD (Severe Plastic Deformation) to: ECAP (Equal Chanel Angular Pressing), HPT (High Pressure Torsion), TE (Twist Extrusion), ARB (Accumulative Roll Bonding). Pozwalają one na uzyskanie materiału o silnie rozdrobnionym ziarnie, także relatywnie zwiększonej dyspersji wydzieleń umacniających [1÷4]. Niestety podczas tych obróbek pojawia się niebezpieczeństwo powstawania kruchych pęknięć, które wpływają na znaczne obniżenie plastyczności materiału. Ponadto technologiczne rozwiązania pozwalają na zastosowanie tych metod jedynie do wyrobów o ograniczonych wymiarach, są procesami energochłonnymi i wymagają specjalistycznego oprzyrządowania [2, 4]. Uzyskanie materiału o porównywalnych własnościach wytrzymałościowych z tymi, które można otrzymać, stosując metody SPD, z jednoczesnym zachowaniem dużej plastyczności, jest także możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obróbek cieplnych opartych na wieloetapowym starzeniu, tj.: HTPP (High- -Temperature Pre-Precipitation), RRA (Retrogression and Re-Ageing), T6I6 lub T6I4 [5÷9]. Ponadto procesy te są energooszczędne, nie wymagają dodatkowego specjalistycznego oprzyrządowania i mogą być wykonywane na gotowych detalach bez względu na ich wielkość i kształt. Jednym z najczęściej stosowanych komercyjnie stopów układu AlCuMg jest stop AA2024, w którym składniki stopowe Cu, Mg, Mn, Fe, Si tworzą, w zależności od parametrów zastosowanej obróbki cieplnej, różnorodne, stabilne lub metastabilne fazy międzymetaliczne determinujące własności materiału. W artykule przedstawiono przegląd literatury przedmiotu i wyniki badań własnych stopu 2024 po zab[...]

Corrosion inhibition of K-55 carbon steel in diluted potassium chloride solution by polyacrylamide DOI:10.15199/40.2015.10.3


  The corrosion inhibition effect of the drug reducer polyacrylamide (PAM) on carbon steel (K-55) in simulated fracturing fl uid (0.3 M of KCl and 0.2 wt. % of PAM with pH 7.8) under static and hydrodynamic conditions was studied. The electrochemical experimental results indicated that the carbon steel show active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, PAM acting as mixed-type inhibitor was able to promote the formation of a product layer on the metal’s surface, lowering both cathodic and anodic current density. For long exposure times, the corrosion activity of the metal increases, as result of the breakdown of the corrosion product layer and initiation of localised corrosion spots. Furthermore, it was observed that under hydrodynamic conditions PAM was not only able to promote the formation of a protective layer on the meal surface but also it was able to infl uence the fl ow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shearstress) between the metal’s surface and fl owing media, thus reducing the risk of fl ow induced localized corrosion. Keywords: carbon steel, polyacrylamide, corrosion inhibitor, polarization Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K-55 w roztworze chlorku potasu Badano inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) (PAM), stosowanego jako dodatek redukujący lepkość, na szybkość korozji stali węglowej (K-55) w symulowanej cieczy szczelinującej (0,3 M KCl, 0,2 wt. % PAM o pH = 7,8) w warunkach statycznych i hydrodynamicznych. Wyniki badań elektrochemicznych wskazują, że stal węglowa, zarówno w obecności, jak i przy braku inhibitora PAM ulega aktywnemu rozpuszczaniu w badanym roztworze. Jednakże PAM, działając jak inhibitor typu mieszanego, promuje tworzenia się warstwy produktów korozji na powierzchni metalu, które to produkty blokując dostęp środowiska korozyjnego do powierzchni metalu, zmniejszają gęstość prądu katodowego, jak i anodowego. [...]

Warstwy aluminidkowe modyfikowane Hf wytworzone na podłożu z nadstopu niklu Inconel 740H DOI:10.15199/28.2015.5.9


  Nadstopy niklu są powszechnie stosowanymi materiałami ze względu na swoje właściwości (m.in. żaroodporność i żarowytrzymałość). Jednak ciężkie warunki pracy elementów wykonanych z nadstopów niklu powodują zagrożenie wystąpienia m.in. korozji wysokotemperaturowej. W związku z tym jest konieczne stosowanie dodatkowej ochrony korozyjnej. W celu poprawienia właściwości nadstopów niklu wykorzystuje się ochronne warstwy powierzchniowe. Warstwy na bazie fazy międzymetalicznej NiAl charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, małą gęstością oraz dużą wartością modułu sprężystości. Modyfikacja warstw takimi pierwiastkami jak Hf, Zr czy Pt służy do poprawy ich adhezji oraz wytrzymałości. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących warstw aluminidkowych modyfikowanych Hf wytworzonych na podłożu z nadstopu niklu Inconel 740H. Dyfuzyjne warstwy NiAl modyfikowane Hf wytworzono w wysokoaktywnym procesie CVD w temperaturze 1040°C, pod ciśnieniem 150 hPa, w obecności AlCl3 i w atmosferze wodoru jako gazu nośnego. W celu scharakteryzowania warstw wykonano badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego. Wykonano także pomiary mikrotwardości od powierzchni oraz badania odporności korozyjnej. Wytworzone warstwy o grubości ok. 4 μm odznaczają się jednorodnością oraz ciągłością na całej długości próbek. Na powierzchni warstw stwierdzono występowanie trzech faz: AlNi3, Hf2Ni oraz (Al0,72Hf0,28)Ni3. Wykazano obecność wydzieleń bogatych w Hf zarówno na powierzchni, jak i w przekroju warstw. Wykazano również wpływ procesu aluminiowania na zwiększenie mikrotwardości na powierzchni (z poziomu 230 HV0,05 do około 370 HV0,05). Proces aluminiowania nieznacznie wpływa na niejednorodność elektrochemiczną stopu IN740H. Warstwy aluminiowane tworzą powłokę katodową na badanym materiale. Obecność warstw aluminiowanych zwiększa odporność korozyjną materiału w badanym roztworze korozyjnym. Słowa kluczowe: nadstopy niklu, Inconel 740H, aluminiowanie CVD, modyfi[...]

The development of metal spinning - new opportunities and possibilities DOI:10.15199/28.2016.5.8


  Metal spinning is a forming process known since ancient times. However on an industrial scale it is used from the beginning of the twentieth century. Thanks to the technology it is possible to obtain complex axisymmetric shapes with excellent mechanical and surface properties. It is a promising forming technology that is becoming more popular especially in advanced application such as aircraft industry. It has a lot of advantages; among others it allows shaping the material properties in a larger extent than the commonly used metalworking methods. Furthermore since 2001 for the first time laser assisted heating was used in the process enhancing it even further. The article presents the metal spinning technology and its current developments. Additional practical aspects were described in the research and underlined by the authors. The last paragraph concerns sample results of mechanical tests carried out on the fabricated elements that show the possible application of the method particularly in the aircraft industry. The hardness of the cold formed element increased more than twice after 70% reduction in cross section in a single tool movement. In the longer term perspective laser assisted metal spinning could reduce the costs and improve the properties of the currently used aircraft engine parts by eliminating intermediate annealing. Key words: metal spinning, shear forming, aircraft materials, Inconel 625.1. INTRODUCTION The process for metal spinning has been known since ancient times. In its kinetics, the process is derived from craft techniques used in pottery. The rotary element is formed by the pressure of the tool (rollers) rotating around its own axis, reproducing the final shape of the product on the mandrels (rotating form). Processing is continuous; its advantage is the possibility of forming complex axisymmetric shapes. Additionally, a large number of control parameters allow for a wide scope in controlling not only the dimensi[...]

« Poprzednia strona  Strona 2