Wyniki 11-20 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Robakiewicz"

Świadectwa energetyczne budynków i lokali po doświadczeniach pierwszego roku stosowania

Czytaj za darmo! »

Systemświadectwenergetycznych dla budynkówi lokaliwprowadzony ustawą z 19.09.2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 191, poz. 1373), a także ustawą z 27.08.2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 161, poz. 1279) działa od 1 stycznia 2009 r., a więc można już ocenić, jak spełnia on swoje zadania. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Unię Europejską świadectwa energetyczne są jednymz elementów planu, którego celem jest znaczne zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Ich wprowadzenie powinno być połączone zwprowadzeniem ostrzejszychwymagań dotyczących efektywności energetycznej do przepisów techniczno-budowlanych. Ponadto jakość energetyczna projektowanego, budowanego lub użytkowanego budynku powinna mieć wpływ n[...]

System wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw finansowany z dotacji UE

Czytaj za darmo! »

Wiele firm instalacyjnych, dostosowując się do zapotrzebowania rynkowego, rozszerzyło swoją ofertę o montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę czy urządzeń małej kogeneracji, a także oferują coraz doskonalsze urządzenia automatyki i sterowania. Firmy stale rozszerzają formy promocji i kontaktu z klientami przez Internet. Te działania innowacyjne są konieczne, aby firma mogła utrzymywać dobrą pozycję na rynku i rozwijać się, zwłaszcza w warunkach silnej konkurencji i kryzysu gospodarczego.Wprowadzanie nowych technologii i innych innowacji nie jest łatwe i wiąże się z przeznaczeniem na te czynności wiele czasu i środków finansowych. Jest to trudne szczególnie dla niewielkich przedsiębiorstw, które nie mają możliwości oraz funduszy na prowadzenie prac[...]

Forum Termomodernizacja 2010

Czytaj za darmo! »

Innowacyjne Technologie na Rzecz Efektywności Energetycznej, to hasło jubileuszowego X Forum Termomodernizacja 2010, które odbyło się w Warszawie w kwietniu br. Forum jest tradycyjnym corocznym spotkaniem audytorów energetycznych, projektantów, zarządców nieruchomości oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej w budownictwie organizowanymprzez ZrzeszenieAudytorów Energetycznych.Wtegorocznymudział wzięło przeszło 200 osób. Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej. Głównymsponsoremtegorocznego spotkania była krakowska firma Termo Organika. Obrady Forum oficjalnie otworzył Zbigniew Bondarczuk - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, który w swoim wystąpieniu poruszył trudny, wyzwalający wiele emocji, problem finansowania (a raczej jego braku) inwestycji termomodernizacyjnych. Onowychmożliwościach u[...]

Forum Termomodernizacja 2011

Czytaj za darmo! »

"Efektywność energetyczna - prawo, teoria, praktyka" była hasłem ForumTermomodernizacja 2011 zorganizowanego przez ZrzeszenieAudytorów Energetycznych. Impreza odbyła się 15 marca br. w Centrum EXPO w Warszawie i zgromadziła przeszło 200 osób. Honorowy patronat nad forum objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach FORUM omówiono aktualne problemy ważne dla środowiska audytorów energetycznych, projektantów i innych osób zainteresowanych postępem w dziedzinie efektywności energetycznej w budynkach. Obrady podzielono na trzy sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła problemów prawnych i finansowych inwestycji na rzecz efektywności energetycznej, w drugiej omawiane były problemy [...]

Forum Termomodernizacja 2012

Czytaj za darmo! »

W marcu br. odbyło się w Warszawie FORUM TERMOMODERNIZACJA 2012 - impreza corocznie organizowana przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Honorowy Patronat nad Forum objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W spotkaniu wzięło udział ok. 170 osób, głównie audytorzy energetyczni, certyfikowani projektanci, zarządcy nieruchomości. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu wMinisterstwie Transport[...]

Audyty efektywności energetycznej


  Audyty efektywności energetycznej zostały wprowadzone w ustawie o efektywności energetycznej [1] jako dokument niezbędny do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli białego certyfikatu, stanowiącego potwierdzenie oszczędności energii uzyskanej w ramach przedsięwzięcia modernizacyjnego. Białe certyfikaty są sprzedawane na giełdzie towarowej przedsiębiorstwom energetycznym, które mają obowiązek corocznego wykazania określonej ilości zaoszczędzonej energii. Certyfikaty uzyskuje się w procedurze przetargu ogłaszanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), a do zgłoszenia przedsięwzięcia do przetargu potrzebny jest audyt efektywności energetycznej. Zgodnie z definicją podaną w art. 3 ustawy [1], audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwe do uzyskania oszczędności. Wykazana w audycie wielkość oszczędności energii decyduje o finansowej wartości certyfikatu. Oszczędność energii jest określana w audycie jako różnica pomiędzy ilością energii zużywanej przed realizacją przedsięwzięcia i po jego zrealizowaniu. Obliczenia ilości zużywanej energii dokonuje się wg znormalizowanych warunków użytkowania i warunków klimatycznych. Oszczędności energetyczne są obliczane w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), o wartości opałowej 41868 kJ/kg (1toe = 10 Gcal = 41,868 GJ = 11,63 MWh). Zgodnie z przepisami ustawy audyt efektywności energetycznej sporządza się w przypadku przedsięwzięcia lub kilku przedsięwzięć tego samego rodzaju, w wyniku których średnio w ciągu roku uzyskuje się oszczędność energii stanowiącą równowartość co najmniej 10 toe. Szczegółowe zasady opracowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w spr[...]

Nowe zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków DOI:10.15199/33.2015.01.03


  2 października 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1], które wprowadziło istotne zmiany w zasadach sporządzania świadectw i obliczaniu charakterystyki energetycznej (zastąpiło rozporządzenie wydane w tej samej sprawie w 2008 r.). Zasady określone w tym rozporządzeniu mają zastosowanie w projektach budowlanych oraz w audytach energetycznych. Skomplikowana sytuacja prawna Rozporządzenie [1] zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo budowlane i jest zgodne z ogólnymi zasadami dotyczącymi świadectw energetycznych zawartymi w tej ustawie.Wkrótce po wydaniu rozporządzenia opublikowano ustawę o charakterystyce energetycznej budynków [2], która wejdzie w życie 8 marca 2015 r. i zastąpi dotychczasowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych zawarte w Prawie budowlanym. Ustawa zawiera delegację dla ministra odpowiedzialnego za budownictwo do wydania rozporządzenia w sprawie metodologii opracowania charakterystyki energetycznej budynków i sporządzania świadectw energetycznych. W związku z tym zostanie wydane ponownie rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z nową ustawą. Przewiduje się, że będzie to w zasadzie powtórzenie rozporządzenia [1], ale mogą być w nim wprowadzone pewne zmiany. Ustawa potwierdza zachowanie ważności przepisów wydanych na podstawie Prawa budowlanego (a więc rozporządzenia [1]), ale przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, czyli w tym właśnie okresie musi być wydane nowe rozporządzenie. Ustawa stanowi wdrożenie przepisów dyrektywy Unii Europejskiej 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obliczanie zapotrzebowania energii Wprzypadku obliczania zapotrzebowania na energięwrozporządzeniu [1]wprowadzono następujące nowe zasady: 1) budynków nie dzieli się na budynki z instalacją chłodzenia i bez tej instalacji, natomi[...]

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2015 DOI:


  Corocznie organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych FORUM "TERMOMODERNIZACJA" odbyło się w tym roku 22 maja w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie przy udziale 160 osób. Tegoroczne (już 15) FORUM odbywało się pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a sponsorami były banki: Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Ochrony Środowiska oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Temat wiodącyForum: "BUDYNKI NIEMAL ZEROENERGETYCZNE". Jak zawsze, w ramach FORUM omawiane były aktualne problemy ważne dla środowiska audytorów energetycznych, projektantów i innych osób zainteresowanych postępem w dziedzinie efektywności energetycznej w budynkach. Zebranych powitał i obrady otworzył Da[...]

Audyty energetyczne i audytorzy energetyczni Norma PN-EN 16247 na tle innych przepisów DOI:10.15199/33.2016.01.02


  Po raz pierwszy przedmiotem Polskiej Normy są audyty energetyczne. Norma wprowadza wiele ustaleń odmiennych od przyjętych w przepisach obowiązujących w Polsce. Jak wiadomo, norma nie jest prawem, ale może stać się dokumentemobowiązującymprzez przywołanie w przepisach lub przez przyjęcie w warunkach przetargu, konkursu czy programu, dlatego znajomość jej treści jest potrzebna. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, a więc zapewne będzie w przyszłości przywoływana w przepisach polskich. Pierwsza niezgodność pomiędzy normą i obowiązującymiwPolsce przepisami dotyczy użytych określeń "audit" i "auditor", a nie audyt i audytor. Zgodnie zwyjaśnieniamiPolskiegoKomitetuNormalizacyjnego (PKN) dotyczącymi używania terminów audit/audyt zdania są podzielone, a termin "audit" jest konsekwentnie stosowany w normach z dziedziny systemówzarządzania.Trudno się z tym zgodzić, gdyż słowo "audytor", a nie "auditor" występuje we wszystkich słownikach języka polskiego, a encyklopedie podają, że jest to słowo używane w Polsce od kilkuset lat. W obowiązujących ustawach dotyczących problemów użytkowania energii używany jest wyłącznie termin "audyt" [1, 2]. Norma PN-EN 16247 składa się z pięciu części: ● PN-EN 16247-1 Audity energetyczne Część 1: Wymagania ogólne; - PN-EN 16247-2 Audity energetyczne Część 2: Budynki; - PN-EN 16247-3 Audity energetyczne Część 3: Procesy; - PN-EN 16247-4 Audity energetyczne Część 4: Transport; ● PN-EN 16247-5 Audity energetyczne Część 5. Kompetencje auditorów energetycznych (wersja angielska). Jest to norma europejska przyjęta przez CEN, zatwierdzona przez PKN i opublikowana w 2015 r. Zmiana definicji Norma posługuje się definicją audytu energetycznego inną niż w obowiązujących w Polsce aktach prawnych, co ma bardzo konkretne konsekwencje. W ustawie o wspieraniu termomodernizacji i[...]

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016 DOI:


  12 kwietnia 2016 roku odbyło się w Warszawie kolejne XVI Forum TERMOMODERNIZACJA. Impreza ta organizowana corocznie przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych skupia audytorów i specjalistów z branży szeroko rozumianej efektywności energetycznej, przedstawicieli instytucji finansowych i wyższych uczelni technicznych. Patronat honorowy tegorocznego FORUM objęły Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Energetyki, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. W tegorocznym Forum udział wzięło 150 uczestników z całej Polski. Wiodącym tematem FORUM były "AUDYTY ENERGETYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH", które są przewidziane do wprowadzenia jako dokumenty obowiązkowe zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE, a także projektem nowej ustawy o efektywności energetycznej. Zebranych powitał Dariusz Heim (ZA[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »