Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Krause"

Wpływ materiałów wykończeniowych na warunki akustyczne w pomieszczeniu DOI:10.15199/33.2018.12.01


  Właściwa akustyka wnętrza wpływa w istotnym stopniu na jakość użytkową pomieszczeń.Wzależności od przeznaczenia pomieszczenia można zapewnić odpowiednie warunki akustyczne przez właściwe rozwiązania architektoniczne geometrii wnętrza oraz odpowiednio dobrane i rozmieszczone wyroby bądź ustroje dźwiękochłonne. Można je stosować wprost na suficie, ścianie czy podłodze, bez konieczności wykonania dodatkowej konstrukcji, z odpowiednio wykończoną powierzchnią o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,15 [10]. Do kształtowania warunków akustycznych pomieszczeń służą m.in. tapety akustyczne, wyprawy tynkarskie, kurtyny, cegły akustyczne, mineralne izolacje natryskowe, dywany i wykładziny podłogowe oraz specjalne tkaniny napinane.Wybór odpowiedniego wyrobu dźwiękochłonnego zależy nie tylko od jego właściwości akustycznych, ale także zachowania w różnej temperaturze, odporności na ogień, wymagań eksploatacyjnych oraz sposobu montażu. Podział wyrobów dźwiękochłonnych Wyroby dźwiękochłonnemożemy podzielić na kilka charakterystycznych grup: wyroby tynkarskie; mineralne izolacje natryskowe; panele, tapety oraz cegły akustyczne i tkaniny absorbujące. Tynki akustyczne mogą być stosowane tam, gdzie niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, iż z przyczyn konstrukcyjnych lub architektonicznych niemożliwe jest użycie ustrojów czy okładzin akustycznych. Na rynku oferowane są tynki mineralne, celulozowe oraz na bazie kruszywa silikatowego, a także ekologiczne na bazie korka. Tynki mineralne grubości 10 i 20 mm zawierają naturalne minerały w postaci ekspandowanej, wypełniacze mineralne i lepiszcze hydrauliczne. Są przeznaczone do aplikacji natryskowej na powierzchnie ścian i sufitów we wnętrzach o wilgotności względnej nieprzekraczającej 90%.Mogą być stos[...]

Konsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu - badania i symulacje numeryczne DOI:10.15199/33.2019.03.12


  Współczesne rozwiązania tarasów bazują w dużym stopniu na najnowszych osiągnięciach technicznych, technologicznych i materiałowych zarównowodniesieniu do elementówkonstrukcyjnych, układu warstw, jak i obróbek blacharskich, systemów odwodnienia i mocowania balustrad. Zagadnienia dotyczące stanu technicznego tarasów związane są zarówno z budynkami o charakterze zabytkowym, jak również nowo wznoszonymi [1, 2, 3, 4].Wprzypadku zmiany zawilgocenia konstrukcji ściennych mogą być one diagnozowane metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Metody nieniszczące bazują na pomiarze poziomu zawilgocenia materiałów w warstwach zewnętrznych. Natomiast badania niszczące, związane z pobraniem próbek materiałów budowlanych do badań laboratoryjnych, umożliwiają określenie zawartości wody w strukturze badanych materiałów. W artykule przedstawiono przebieg procesu wysychania ściany zewnętrznej zawilgoconej wskutek uszkodzenia sąsiadującego tarasu w przypadku różnej wilgotności masowej składowych przegrody budowlanej. Zróżnicowane wyniki pomiarów uzyskane na przykładowym budynku otrzymane metodami niszczącymi i nieniszczącymi umożliwiły określenie przebiegu procesu ich odsychania w czasie. Opis i wyniki badań Wlatach 2013 - 2014 wykonany został remont pomieszczeń i elewacji w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym na terenie Górnego Śląska, wybudowanym przed II wojną światową. Podczas prac zrealizowano także prace remontowe trzech tarasów, które uwzględniały wykonanie nowych nawierzchni wraz z zamontowaniem obróbek blacharskich. W 2017 r., w związku z widocznym zawilgoceniem na wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych oraz powierzchni stropów, a także występującymi [...]

Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi DOI:10.15199/33.2019.05.07


  W dobie wzrostu cen energii oraz bardzo istotnych problemów społecznych, wynikających z emisji zanieczyszczeń do środowiska, szczególnego znaczenia nabiera ochrona cieplna budynków. Przegrodami, mającymi decydujący wpływ na wielkość strat ciepła przez przenikanie w budynkach, są ściany zewnętrzne. Pomimo dostępnych na rynku budowlanym wielu rozwiązań materiałowych ścian, najczęściej projektuje się ściany dwuwarstwowe ocieplane złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System). Metoda polega na przymocowaniu do powierzchni ściany układu warstwowego składającego się z ciągłej termoizolacji, przytwierdzanej do ściany za pomocą zapraw lub mas klejących oraz łączników mechanicznych, pokrytej warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską. Polistyren spieniony Najczęściej wykorzystywanymmateriałem termoizolacyjnym w systemach ETICS jest polistyren spieniony EPS (styropian ekspandowany), który w 95 ÷ 98% składa się z powietrza. Pozostałą część objętości (przynajmniej 2%) stanowi polistyren. Taki udział powietrza w stosunku do części stałej powoduje, iż materiał ten jest lekki i ma niewielki współczynnik przewodzenia ciepła. Spieniony polistyren używany jest m.in. w postaci płyt do termoizolacji ścian budynków.Aby materiał izolacyjny mógł być dopuszczony do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej, powinien mieć właściwości samogasnące w badaniu wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [13]. W tym celu do tworzywa polistyrenowego dodaje się obecnie bromowanego polimeru pełniącego rolę uniepalniacza[...]

« Poprzednia strona  Strona 2