Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Leonard Runkiewicz"

Wpływ jakości dokumentacji projektowej na prawidłowość realizacji obiektów budowlanych w energetyce DOI:10.15199/33.2016.05.07


  Inwestycje związane z energetyką są z reguły długotrwałe i kosztowne. Ich jakość w dużym stopniu zależy od jakości dokumentacji projektowej.Wartykule wskazano wymagania normi przepisów związanych z poprawnymprzygotowaniem dokumentacji projektowej, a także potrzebę wykonania jej sprawdzenia, najlepiej przez stronę trzecią. Słowa kluczowe: obiekty budowlane, dokumentacja projektowa, energetyka, strona trzecia.Inwestycje związane z energetyką są z reguły długotrwałe i kosztowne. Jednym z elementów przyspieszenia inwestycji i ograniczenia jej kosztów jest bardzo dobra jakość dokumentacji projektowej. Błędy i pomyłki występujące w projektach mogą być bowiem powodem awarii lub katastrof budowlanych.Analizę przyczyn awarii i katastrof budowlanych, które miały miejsce w latach 1962 - 2014, podano w pracy [13], gdzie określono procentowy udział poszczególnych rodzajów budowli oraz czynników wywołujących awarie i katastrofy. Przykładowo, nieprawidłowo przyjęte założenia inwestycyjne oraz projektowe były przyczyną 27%awarii i katastrof gotowych obiektów. W takim samym stopniu dotyczy to obiektów budowlanych w energetyce. Aby osiągnąć żądany poziomwłaściwości użytkowych obiektów budowlanych w energetyce przez cały okres ich istnienia, poczynając od koncepcji aż do rozbiórki włącznie, niezbędne jest stosowanie odpowiednich działań kontrolnych, prowadzonych na każdym etapie "życia" obiektów. Opis metod i procedur kontroli znajduje się w PN-ISO 15686-3 [12], gdzie określono, jakie przeglądy (sprawdzenia przeprowadzane w ramach jednostki wykonującej dany etap przedsięwzięcia) i audyty (weryfikacje przeprowadzane przez stronę trzecią) powinny być wykonywane. Stwierdzono, że w ponad 50% przypadków uszkodzeń budynków przyczyny ich powstania miały swój początek w założeniach projektowych oraz specyfikacjach, jakimi dysponowali projektanci [12]. Przeprowadzenie działań sprawdzając[...]

Czynniki projektowe wpływające na zwiększenie trwałości napraw i wzmocnień DOI:10.15199/33.2016.11.19


  Wraz z upływem czasu obiekty budowlane podlegają procesom degradacji, powodującym wystąpienie stanu zagrożenia lub awarii. W artykule podano przyczyny powodujące powstawanie błędów popełnianych na różnych etapach życia konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem błędów na etapie projektowania. Słowa kluczowe: czynniki projektowe, naprawy, wzmocnienia, trwałość.Obiekty budowlane, nawet te, które zostały prawidłowo zaprojektowane i wzniesione oraz są właściwie eksploatowane, podlegają - wraz z upływemczasu - procesom starzenia, nieprzewidzianym zdarzeniom losowym, a także błędom ludzkim popełnianympodczas eksploatacji, comoże prowadzić do wystąpienia stanu zagrożenia, a nawet awarii lub katastrofy budowlanej. Wiele awarii i katastrof budowlanych było wynikiem błędów popełnianych już na etapie projektowania, a także remontów i wzmocnień konstrukcji [6]. Najczęściej spotykane błędy, to: a) związane z przepisami: - błędna interpretacja przepisówi zaleceń norm, aprobat technicznych, wytycznych i instrukcji w obiektach remontowanych, wzmacnianych lub modernizowanych; -odstępstwaodnorm,aprobattechnicznych i wytycznych przy projektowaniu konstrukcji wwarunkach nietypowych i specjalnych; b) związane z podłożem: - niedostateczne lub błędne ocenywłaściwości podłoży gruntowych iwarunkówwodno- gruntowych,wtymprzymodernizacjach i budowie w gęstej zabudowie miejskiej; - błędna ocena dopuszczalnych obciążeń na grunt i dopuszczalnych osiadań danego rodzaju i typu konstrukcji - nowej, rozbudowywanej lub nadbudowywanej; - złe rodzaje fundamentowania oraz niewłaściwe ich zaprojektowanie (bez uwzględnienia rzeczywistej współpracy konstrukcji obiektu z podłożemgruntowym, szczególnie przy rozbudowach, nadbudowach i wzmocnieniach); c) związane z projektowaniem: - przyjęcie nieodpowiednichmodeli oblicze[...]

Diagnostyka eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych DOI:10.15199/33.2017.11.04


  Strunobetonowe dźwigary dachowe były powszechnie stosowane od połowy lat pięćdziesiątych, aż do 1975 r., główne jako prefabrykowane elementy konstrukcji przekryć budowlanych [7 ÷ 10]. Najczęściej przykrywano je typowymi płytami żebrowymi o długości 5,87 m lub - znacznie rzadziej - prefabrykowanymi rusztami stropodachowymi ze zbrojonymi płytami pianobetonowymi lub innymi. Ze względu na specyfikę technologiczno-konstrukcyjną oraz produkcję na ogół przez wyspecjalizowane zakłady prefabrykacji, należą do jednych z najbardziej odpornych na oddziaływanie środowiska elementów konstrukcyjnych. Konieczność przeprowadzania oceny strunobetonowych dźwigarów dachowych wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz z większej wrażliwości stali sprężającej na korozję w porównaniu z innymi rodzajami stali zbrojeniowej [11], a także stosunkowo dużej rozpiętości dźwigarów (do 24 m). Utrzymanie obiektów budowlanych powinno obejmować kontrolno-diagnostyczne działania pokazane na rysunku 1. Kontrole okresowe, wynikające z ustawy Prawo budowlane, realizowane są przez użytkowników siłami własnymi lub przez utworzone w tym cel[...]

Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach DOI:10.15199/33.2018.05.20


  wa- 1) Instytut Techniki Budowlanej *) Adres do korespondencji: l.runkiewicz@itb.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono zasady oceny bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji żelbetowych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof, jakie miały miejsce w 2016 r. na terenie Polski oraz przyczyny techniczne powstania tych zjawisk. Słowa kluczowe: ocena bezpieczeństwa; zagrożenia; awarie; katastrofy budowlane; przyczyny techniczne. Abstract. The paper presents rules for assessing the safety and durability of the reinforcement concrete structures, damage analysis and failure that had place in the year 2016 in Poland and origin of these phenomena. Keywords: assessing of safety; risk of failure; building damage; technical reasons . DOI: 10.15199/33.2018.05.20 Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach Risks and failure of reinforced concrete construction in the last period prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz1)*) mgr inż. Jan Sieczkowski1) Rys. 1. Liczba zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w Polsce w latach 1997 - 2016 [5] Fig. 1. Number of risk of failures and building damages in Poland in 1997 - 2016 [5] Artykuł przeglądowy 65 Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) dliwa eksploatacja, błędy w trakcie rozbiórki); ● kategoria II - wynikające z przyczyn losowych (działania sił natury - silne wiatry, trąby powietrzne, powodzie, obfite śniegi, oblodzenia, grady, uderzenia piorunów, orazwybuchy gazów, uderzenia samochodów w budynki, wybuchy kotłów). Podział zagrożeń, awarii i katastrof (dane uzyskane ze wszystkich źródeł) ze względu na kategorie i przyczyny ich powstania [%] podano na rysunkach 2 i 3. W2016 r. zdarzeń zaliczonych do kategorii I było 70%, a do kategorii II 30%. Z rysunku 2 wynika, że głównymi przyczynami katastrof i awarii niewynikających ze zdarzeń losowych (kategoria I) był zł[...]

XV Konferencja "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" DOI:

Czytaj za darmo! »

XVKonferencja Naukowo-Techniczna "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, odbyła się 9-11 maja 2018 r. tradycyjnie w Cedzynie k.Kielc. Patronat honorowy nad konferencją objęły następujące urzędy, instytucje i organizacje: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Instytut Techniki Budowlanej; Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Mazowieck[...]

Postęp korozji elementów konstrukcji kondygnacji piwnicznych budynków wielkopłytowych DOI:10.15199/33.2017.11.19


  Budynkiwykonane z prefabrykatów użytkowane były często w sposób nieprawidłowy. Wiele z nich dopiero po upływie ok. dwudziestu lat od wzniesienia zaczęto w większym stopniu remontować lubmodernizować [3]. Wykonane ponownie badania tych budynków pokazują niedociągnięcia w zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym zbrojenia [5]. Korozja prętów zbrojeniowych jest podstawowymprocesemniszczącymkonstrukcje żelbetowe oraz jedną z głównych przyczyn awarii i katastrof [8]. Tempo tego procesu uzależnione jest odmożliwości przenikania agresywnych substancji w głąb betonu [7]. Prawidłowo zaprojektowana grubość otuliny prętów zbrojenia i odpowiednia szczelność betonu zapewniają wieloletnie użytkowanie konstrukcji przed rozpoczęciem procesu korozji zbrojenia [2]. Zdolność do ochrony stali zbrojeniowej przez betonową otulinę uzależniona jest od wartości pHbetonu i potencjału ładunkówelektrycznychwywołujących proces korozji (rysunek 1).Wwyniku postępu korozji następuje wzrost objętości produktów korozji (rysunek 2). Proces ten w początkowej fazie objawia się na powierzchni elementów żelbetowych jako zarysowania wzdłuż korodujących prętówzbrojenia, awfazie końcowej jako odspajanie otuliny betonowej i bezpośrednia ekspozycja prętów. Postęp procesów korozyjnych w konstrukcji budynków wielkopłytowych najłatwiej zauważyć w piwnicach, ponieważ w większości przypadków powierzchnia prefabrykatówi elementówmonolitycznych zarówno ściennych, jak i stropowych pozostaje niewykończona tynkiem, niepobielona ani niedocieplona. S[...]

Rewitalizacja konstrukcji balkonu systemu wielkopłytowego OWT-67 w kontekście ciepłochronności DOI:10.15199/33.2017.11.44


  BudownictwowielkopłytowewPolsce było projektowane i realizowane główniewlatach 70. i 80.XXw. [2]. W 1980 r. udział tego typu budownictwa osiągnął wartość ekstremalną 79%. Bazą inżynieryjno-naukową były doświadczenia zagraniczne i krajowe, wtymwnioski z katastrofy budynku Ronan Point w Londynie w 1968 r. Wiedza na temat konstruowania i wymiarowania budynków z elementów wielkopłytowych w sposób syntetyczny zawarta została w dwóch monografiach Bohdana Lewickiego [5, 6]. Rozpoznanie problemów dotyczących ciepłochronności tego typu budownictwa nastąpiło dopiero w obliczu rosnących cen nośników energii. W wielu przypadkach problemy te są wynikiemnieprawidłowego wykonawstwa i użytkowania budynków. Liniowe mostki termiczne Obecnie jednym z najczęściej poruszanych problemów w przypadku budynków w systemie wielkopłytowymjest niedostateczna izolacyjność ścian. Liniowe mostki termiczne występują m.in. w złączach ścian elewacyjnych z płytami balkonowymi i ścianami loggii. Balkony wspornikowe są newralgicznymi miejscami o najmniejszej izolacyjności [8] (fotografia, rysunek 1). Najbardziej rozpowszechnionym systemem wśród systemów wielkopłytowych byłOWT-67, stanowiący 27,9%ogółu budynków wzniesionych we wszystkich swych odmianach. Połączenie wspomnianych elementów w systemie OWT-67 tworzy liniowy mostek cieplny (konstrukcyjny). Ich docieplenie jest kosztowne oraz mało skuteczne.Wysoki koszt wynika z konieczności[...]

Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych DOI:10.15199/33.2018.10.39


  Żelbetowe zbiorniki prostokątne to konstrukcje często stosowane w oczyszczalniach ścieków, gdzie występują duże zagrożenia korozyjne i abrazyjne, stanowiąc przedmiot badań diagnostycznych i analiz, projektów wzmocnień i monitoringów realizowanych przez wiele ośrodków naukowych w kraju, w tym prawie wszystkie politechniki [1] oraz ITB [2, 3]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu działania sił poziomych w strefie płyty dennej na zagrożenie bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych na przykładzie żelbetowego wielokomorowego zbiornika reaktora biologicznego oraz zbiornika zlokalizowanego na terenie podczyszczalni ścieków.Wobu przypadkach niewłaściwie uwzględnione działania sił poziomych w strefach płyt dennych stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa w postaci niestateczności ścian na przesunięcie lub ich ścinania w tej strefie. Wielokomorowy zbiornik reaktora biologicznego Wielokomorowy zbiornik prostokątny reaktora biologicznego został zaprojektowany jako żelbetowy monolityczny, częściowo zagłębiony w ziemi. Całkowite wymiary zbiornika są następujące: długość 57,95 m; szerokość 29,95 m; wysokość ścian zewnętrznych nad poziomem płyty dennej 5,65 m (rysunek 1). Zbiornik podzielony jest wzdłuż w sposób niemal symetryczny na 2 ciągi technologiczne. Każdy z nich podzielony jest również podłużnie na 2 ciągi o szerokości w świetle 7,20 i 7,02 m, a ciągi zewnętrzne podzielone są poprzecznie na komory o długości w świetle 19,00, 19,00 i 15,35 m. Od strony ściany południowej znajduje się kanał dopływowy o szerokości 3,40 m w świetle. Ściany zewnętrzne i główna przegrodamają przekrój trapezowy, przy czymna koronie głównej przegrody usytuowany jest kanał centralny. Grubość ścian zewnętrznych i głównej pr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2