Wyniki 11-20 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"BEATA LESZCZYŃSKA-MADEJ"

WPŁYW DODATKU MIEDZI ORAZ ZAWARTOŚCI FAZY UMACNIAJĄCEJ SiC NA MIKROSTRUKTURĘ I TWARDOŚĆ KOMPOZYTÓW Al-SiC DOI:10.15199/67.2016.6.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury kompozytów na osnowie aluminium i jego stopu Al4Cu, umacnianych cząstkami węglika krzemu. Praca miała na celu określenie wpływu ilości fazy umacniającej SiC oraz dodatku miedzi do aluminiowej osnowy na mikrostrukturę oraz twardość tych kompozytów. Kompozyty Al-SiC oraz Al4Cu-SiC zostały otrzymane na drodze metalurgii proszków. Faza umacniająca została dodana w ilościach: 2,5; 5; 7,5; 10 oraz 15 wag. SiC. Formowanie kompozytów obejmowało proces prasowania jednostronnego pod ciśnieniem 300 MPa oraz proces spiekania w atmosferze azotu w temperaturze 600°C przez 1 godz. Dodatkowo dokonano operacji doprasowania i ponownego spiekania w celu uzyskania wyższej gęstości, a przez to lepszych właściwości mechanicznych. Uzyskane kompozyty poddano badaniom gęstości oraz twardości, a następnie dokonano obserwacji mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Przeprowadzone badania dowiodły, że ze wzrostem zawartości cząstek fazy SiC nastąpił wzrost twardości kompozytów, a najwyższą wartość twardości uzyskano dla najwyższej zawartości fazy umacniającej SiC. Dodatek miedzi do osnowy również pozwolił na niemal dwukrotny wzrost twardości kompozytów w porównaniu do kompozytów na osnowie aluminium bez dodatku miedzi. Jak przypuszczano, operacje doprasowania i ponownego spiekania skutkowały w obu przypadkach lepszym zagęszczeniem kompozytów. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyty, węglik krzemu, mikrostruktura EFFECT OF THE ADDITION OF COPPER AND SiC REINFORCING PHASE ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF Al-SiC COMPOSITES In this paper results of mechanical properties and microstructure of aluminium matrix and aluminium alloy Al4Cu matrix composites reinforced with silicon carbide particles are presented. The main purpose of the work was to determine the influence of weight fraction of reinforcing phase SiC and additi[...]

WPŁYW ATMOSFERY SPIEKANIA ORAZ ZAWARTOŚCI FAZY UMACNIAJĄCEJ SiC NA MIKROST RUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlCu-Si DOI:10.15199/67.2016.7.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu atmosfery spiekania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie stopu aluminium Al4Cu z dodatkiem fazy umacniającej w postaci cząstek węglika krzemu, dodanego w ilości 2,5; 5; 7,5 oraz 10% wag. SiC. Kompozyty AlCu-SiC zostały otrzymane metodą konwencjonalnej metalurgii proszków. Zastosowano dwa rodzaje atmosfer do spiekania: azot oraz próżnię. Kształtki spiekano w temperaturze 600°C przez 1 godz. Dodatkowo kompozyty poddano operacji doprasowania i ponownego spiekania, przy zastosowaniu takich samych parametrów procesu, w celu lepszego zagęszczenia otrzymanych spieków. Uzyskane kompozyty poddano pomiarom gęstości, twardości metodą Brinella, próbie trójpunktowego zginania oraz obserwacjom mikrostrukturalnym. Do obserwacji mikrostruktury wykorzystano mikroskop świetlny (LM) oraz elektronowy mikroskop skaningowy (SEM). Zastosowanie atmosfery azotu w procesie spiekania kompozytów AlCu-SiC skutkowało formowaniem azotków aluminium (AlN), co ma korzystny wpływ na otrzymane właściwości mechaniczne, które były wyższe niż dla kompozytów spiekanych w próżni. Stwierdzono wzrost twardości badanych kompozytów wraz ze wzrostem zawartości cząstek SiC. Jakkolwiek, zastosowanie małych cząstek fazy umacniającej SiC (> 2 μm) przyczyniło się do lokalnego tworzenia aglomeratów cząstek węglika krzemu. Słowa kluczowe: kompozyty, aluminium, węglik krzemu, metalurgia proszków, atmosfera spiekania.TH E INFLUECNE OF SINTERING ATMOSPHERE AND REINFORCING PHASE CONTENT ON MICROST RUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlCu-SiC COMPOSITES The main purpose of the work was to determine the influence of sintering atmosphere on microstructure and mechanical properties of aluminium alloy Al4Cu matrix composites with the addition of reinforcing phase in the form of silicon carbide particles added in an amount of 2.5; 5; 7.5 and 10 wt.% of SiC. AlCu-SiC composites were obtained us[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH NA BAZIE CYNY STOSOWANYCH DO WYLEWANIA PANEWEK ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH DOI:10.15199/67.2018.11.3


  WPROWADZENIE Odporność na zużycie i niski współczynnik tarcia to jedne z najważniejszych właściwości, jakie powinny posiadać łożyska ślizgowe, gdyż jednym z głównych mechanizmów ich zużywania jest zużycie ścierne związane z tarciem ślizgowym na styku powierzchni czopa i panewki. Stopy na osnowie cyny są jednymi z najczęściej stosowanych jako materiały łożyskowe, ze względu na ich dobrą odporność na zużycie ścierne [10]. Stopy te są najczęściej używane do wylewania panewek łożysk pełnych oraz wielowarstwowych wylewanych na stal, żeliwo lub brązy. Łożyska ślizgowe są ciągle niezastąpione w wielu gałęziach przemysłu m.in.: motoryzacyjnego, kolejowego czy stoczniowego, gdzie nie sprawdzają się łożyska toczne. Stosowane są m.in. w samochodowych silnikach diesla, wagonach kolejowych, sprężarkach, turbinach parowych i gazowych oraz jako powierzchnie ślizgowe różnych elementów mechanicznych [1, 6]. W dalszym ciągu prowadzone są badania mające na celu poznanie zachowania tribologicznego babbitów cynowych w różnych warunkach pracy oraz poprawę ich odporności na zużycie [2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15]. Babbity są zaliczane do stopów odlewniczych. Mikrostruktura tych stopów jest wielofazowa, najczęściej występuje w postaci trójfazowej: α, β, η lub α, β, ε, gdzie: α - roztwór antymonu i miedzi w cynie, stanowi miękką i ciągliwą osnowę, β - graniaste kryształy związku SnSb, η - iglaste wydzielenia związku MARCIN MADEJ ANNA WĄSIK 15 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 11 Cu6Sn5 [2, 11, 13]. Struktura stopów łożyskowych na bazie cyny zawiera zatem twarde kryształy bogate w antymon oraz sieć iglastych kryształów bogatych w miedź. Obecność cząstek fazy β powoduje zwiększenie twardości stopu bez pogorszenia własności ślizgowych, ale tylko do zawartości 20% wag. Sb. Dalszy wzrost ilości antymonu w stopie powoduje zwiększenie intensywności zużycia [5, 7]. Równomierne rozmieszczenie i rozdrobnienie twardy[...]

PROPERTIES AND STRUCTURE OF WIRES EXTRUDED BY CYCLIC EXTRUSION COMPRESSION METHOD

Czytaj za darmo! »

The Cyclic Extrusion Compression method belongs to the group of severe plastic deformation processes (SPD) leading to the intense diminishing of microstructure to ultra-grained and nanograined sizes. Nowadays more frequent after the SPD processes, the additional deformation is exerted which purpose the continuation of the grain size is diminishing. The structural effect of the additional deformation process depends on the numerous parameters and its prediction not always is possible. The main purpose of the work was the analysis of the influence of additional deformation on the microstructure diminishing of AlMgSi alloy and pure copper deformed earlier by the CEC method. AlMgSi alloy was deformed in the range of true strains ϕ = 1.3÷16 (10/8.5 mm) by using the CEC method. The sa[...]

WPŁYW INTENSYWNYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH NA STRUKTURĘ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono zmiany struktury Al99,5, Al99,992 i Al99,999 oraz stopów AlMg5 i AlCu4Zr powstające w wyniku wywierania intensywnych odkształceń plastycznych przy użyciu metody Cyklicznego Wyciskania Spęczającego (CWS). Stwierdzono, że wywieranie dużych odkształceń prowadzi w aluminium i jego stopach do powstania licznych pasm i mikropasm ścinania. Przecinając granice ziaren mikropasma zmieniają kształt granic. Wewnątrz ziaren powstają mikropasma i podziarna, zwykle ograniczone w wymiarach do przestrzeni pomiędzy przecinających się mikropasmami. Charakterystyczną cechą mikrostruktury po intensywnym odkształceniu plastycznym jest obecność licznych granic o dużej dezorientacji. Słowa kluczowe: aluminium, stopy aluminium, mikrostruktura, granice ziaren, dezorientacja EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATIONS ON STRUCTURE OF ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS The microstructure changes of Al99.5, Al99.992, Al99.999 and AlMg5, AlCu4Zr alloys affected by severe plastic deformations exerted by Cyclic Extrusion Compression (CEC) has been presented in the work. It has been found that large deformation leads in aluminum and its alloys to multiplication of numerous shear bands and micro-shear bands. Bands crossing grain boundaries change its geometry. Inside grains the microbands and subgrains have been formed usually restricted to the distances between the crossing bands. The distinct feature of microstructure after the severe deformations is the existence of numerous grains with large misorientation. Keywords: aluminium, aluminium alloys, microstructure, grain boundary, misorientation Wst ęp Metody intensywnych odkształceń plastycznych wymuszają plastyczne płynięcie metali i stopów, pomimo że w warunkach konwencjonalnych, przy tej samej wartości odkształcenia uległy by pęknięciu. Możliwość osiągania ekstremalnie dużych odkształceń wiąże się z koniecznością stosowania naprężeń hydrostatycznych lub naprężeń ściskających. Tego typu stan naprężeń[...]

BADANIA STRUKTURY STYKÓW KONSOLIDOWANYCH Z PROSZKÓW AgSnBi DOI:11.15199/67.2015.10.16


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz własności proszków i gotowych styków AgSnBi o raz AgSnO poddanych odkształceniu w procesach Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) oraz Wyciskania Hydrostatycznego (HE). Przeprowadzone badania objęły: obserwacje mikrostruktury przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), badania mikrotwardości metodą Vickersa oraz pomiar porowatości. Wyniki badań mikroskopowych ujawniły obecność wydłużonych wzdłuż kierunku wyciskania ziaren oraz pasm i pasm ścinania w mikrostrukturze konsolidowanych proszków AgSnBi, a w gotowych stykach występowanie zarówno małych jak i dużych ziaren z licznymi mikro-bliźniakami wewnątrz. Z kolei mikrostruktura styku AgSnO charakteryzowała się obecnością rozmieszczonych losowo pojedynczych kulistych wydzieleń. Pomiary twardości i porowatości wskazują na znaczne umocnienie i zagęszczenie konsolidowanego materiału po procesach SPD. Słowa kluczowe: CWS, HE, styki elektryczne, porowatość THE STRUCTURE OF THE ELECTRICAL CONTACTS OF THE CONSOLIDATED AgSnBi POWDER The paper presents the results of studies of the microstructure and properties of powders and ready-made AgSnBi and AgSnO contacts subjected to deformation in CWS and HE processes. The study included microstructure examinations by scanning electron microscopy (SEM), Vickers microhardness testing and measurement of porosity. The results of microscopic examinations revealed the presence of elongated grains along the extrusion direction and bands, as well as shear bands in the microstructure of consolidated AgSnBi powders; in ready-made contacts the presence of both small and large grains with numerous micro-twins inside was traced. In turn, the microstructure of AgSnO contact was characterized by the presence of randomly spaced individual spherical precipitates. Measurements of hardness and porosity indicate a significant strengthening and consolidation of the test material as a result of the[...]

STABILNOŚĆ TERMICZNA STOPÓW ALUMINIUM STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH DOI:10.15199/67.2016.12.2


  W artykule przedstawiono wyniki badania mikrostruktury i mikrotwardości stopów aluminium (3103, 5019, 6060) po obróbce cieplnej. Przeprowadzono wyżarzanie próbek przy temperaturze: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 oraz 220°C w czasie 72 godz. Po wyżarzaniu próbki chłodzono w wodzie. Przeprowadzono badania mikrotwardości próbek metodą Vickersa, obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo wykonano analizy składu chemicznego w mikroobszarach oraz pomiary wielkości ziarn. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno stop 3103, jak i 5049 są stabilne w całym zakresie stosowanej temperatury. Zmierzona mikrotwardość tych stopów wynosi odpowiednio 43-46 HV0,1 dla stopu 3103 oraz 56-64 HV0,1 dla stopu 5049. Stop 6060 jest stabilny do temperatury 80°C (mikrotwardość wynosi średnio 56-64 HV0,1), następnie obserwowany jest wzrost mikrotwardości do poziomu 80 HV0,1, po czym następuje jej spadek. Wyznaczona średnia średnica ziarna dla stopu 3103 oraz 5049 jest porównywalna i wynosi ok. 20 μm w całym zakresie prowadzonej obróbki cieplnej. Zmierzona średnia średnica ziarna stopu 6060 wynosi średnio 60-75 μm. Słowa kluczowe: stopy aluminium, badania mikrostruktury, obróbka cieplna, mikrotwardość THERMAL STABILITY OF ALUMINIUM ALLOYS FOR USE IN AIR CONDITIONING The results of microstructure examinations and microhardness measurements of aluminium alloys (AA3103, AA5049, AA6060) after heat treatment are presented in this paper. The specimens were annealed at: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 and 220°C for 72 hours and then water cooled. The samples were tested for Vickers microhardness and also were examined by light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The obtained results show that the AA3103 and AA5049 alloys, which are not precipitation strengthened, are stable in the entire i[...]

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW Al-SiC OTRZYMANYCH TECHNOLOGIĄ KONWENCJONALNEJ METALURGII PROSZKÓW DOI:10.15199/67.2017.2.1


  artykule przedstawiono wyniki badań materiałów kompozytowych otrzymanych metodą konwencjonalnej metalurgii proszków. W celu zwiększenia właściwości mechanicznych, do aluminiowej osnowy wprowadzono fazę umacniającą w postaci cząstek węglika krzemu w ilości 2,5; 5; 7,5 oraz 10% wag. Zbadano wpływ udziału cząstek SiC oraz wpływ parametrów procesu wytwarzania na gęstość, twardość, wytrzymałość na zginanie oraz wytrzymałość na ściskanie otrzymanych materiałów. Aby wykazać korelację pomiędzy mikrostrukturą, a otrzymanymi właściwościami mechanicznymi badanych kompozytów, dokonano analizy mikrostruktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono znaczny wpływ rodzaju zastosowanej atmosfery spiekania na końcowe właściwości mechaniczne kompozytów. Wyroby otrzymane w procesie spiekania w atmosferze azotu, odznaczały się wyższą gęstością, a przez to lepszymi właściwościami mechanicznymi niż wyroby spiekane w próżni. Zaletą spiekania aluminium i jego stopów w atmosferze azotu jest tworzenie azotków aluminium, pełniących funkcję dodatkowego czynnika umacniającego. Słowa kluczowe: kompozyty Al-SiC, metalurgia proszków, właściwości mechaniczne, atmosfera spiekania SELECTED MECHANICAL PROPERTIES OF Al-SiC COMPOSITES PRODUCED IN CONVENTIONAL POWDER METALLURGY PROCESS In the article the results for composite materials produced by conventional powder metallurgy methods are presented. To improve the poor mechanical properties of aluminium, its soft matrix was reinforced with silicon carbide in form of particulate in quantities equal to 2.5; 5; 7.5 and 10 wt%. In this research the influence of weight fraction of SiC particles and process production parameters on density, hardness, bending strength and compressive strength of fabricated composites were determined. To check the relationship between microstructure and mechanical properties of investigated materials, the microstructure was examined by me[...]

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Al-Cu/SiC SPIEKANYCH W PRÓŻNI DOI:10.15199/67.2018.2.2


  WPROWADZENIE Kompozyty typu metal-ceramika, których osnowę stanowi aluminium lub jego stopy, a fazę umacniającą węgliki (SiC) są jednym z ważniejszych materiałów stosowanych na elementy pracujące pod dużym obciążeniem oraz narażone na działanie podwyższonej temperatury. Swoją popularność materiał zawdzięcza wysokiej proporcji wytrzymałości do gęstości, niskiej masie, odporności na korozję oraz odpowiednio wysokim właściwościom mechanicznym [1, 10]. Ustalając parametry procesu wytwarzania kompozytów metodą metalurgii proszków należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze stanowią m.in. dobór wielkości, kształtu oraz udziału procentowego cząstek fazy umacniającej i materiału osnowy, zastosowanie odpowiedniej metody mieszania umożliwiającej równomierne rozmieszczenie fazy umacniającej oraz ustalenie optymalnych parametrów spiekania (temperatura i atmosfera spiekania), które pozwolą na utworzenie trwałych wiązań pomiędzy cząstkami [5, 6]. Decydujący wpływ na trwałość połączenia metalu z ceramiką, a przez to na właściwości mechaniczne materiałów, mają procesy zachodzące w obszarze międzyfazowym na styku osnowy i umocnienia [4]. Główny udział w formowaniu trwałych połączeń metal-ceramika ma proces spiekania, podczas którego utworzone w wyniku prasowania mechaniczne połączenia między cząstkami proszku, powstałe wskutek odkształcenia plastycznego i działania sił adhezji, ulegają przekształceniu w silne wiązania międzyatomowe w konsekwencji działania podwyższonej temperatury, umożliwiającej zajście dyfuzji. W technologii formowania kompozytów metalicznych istotny wpływ na jakość połączenia osnowy z fazą umacniającą oraz końcowe właściwości i mikrostrukturę kompozytów ma zastosowana atmosfera spiekania. Wielu autorów, jak np. Leon Mishnaevsky i Tadeusz Pieczonka [7, 8] sugeruje, że azot stanowi jedną z lepszych atmosfer spiekania aluminium i jego stopów z uwagi na jego wpływ na przebieg procesu spiekania oraz gęstości k[...]

AgSnBi consolidated by cyclic extrusion compression

Czytaj za darmo! »

Electrical contact materials are used in a variety of applications, such as electrical switches, contractors, circuit breakers, voltage regulators, arcing tips, switch gears and relays. Contact performance typically regards the three major functions of the switch and their respective set of dependent variables. During contact operation, a low tendency for contact welding and a low erosion rate are required. The toxic nature of lead and the increasing awareness of its adverse effect on environment and health have led to the development of lead-free alloys in recent years. A candidate lead-free electric contact alloys must fulfill some requirements: suitable melting temperature and solidification behavior, good wettability, excellent mechanical properties and very good conductivity, resistance against wear [1÷3]. The Ag-Bi-Sn alloy is a promising lead-free alloy because it is superior to other candidates with respect to melting, wettability and mechanical properties [4, 5]. Internal oxidation of Ag-Sn alloy is important to prepare Ag-SnO2 electrical contact materials [6]. This process of reaction diffusion of Ag-Sn-Cu consists of a few stages. It mainly includes three stages: the first process is the adsorption and decomposition of oxygen at the surface; the second one is oxidizing reaction to form SnO2 particles and oxide band; the third one is diffusion of Cu and CuO formation. Being pollution-free, silver tin oxide (Ag/SnO2) has been used to replace toxic Ag/CdO contact materials in last two decades. In terms of replacing cancerous Ag-CdO, as well as reducing material and process cost, an attempt has been made to synthesize Ag-Sn-Bi tertiary system as a new way of production of materials for the electric contacts [3÷5]. The purpose of this paper is to investigate hardness and microstructure of Ag-Sn-Bi contact material fabricated by powder metallurgy and then consolidation by special Cyclic Extrusion Compression method [7]. [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »