Wyniki 11-20 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław PAROL"

Prognozowanie ultrakrótkoterminowe mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii z wykorzystaniem logiki rozmytej DOI:10.12915/pe.2014.06.053

Czytaj za darmo! »

W referacie najpierw zostały scharakteryzowane metody prognostyczne dotychczas stosowane w przypadku prognozowania ultrakrótkoterminowego mocy generowanej w elektrowniach wiatrowych oraz w elektrowniach słonecznych. Następnie została opisana koncepcja systemu do prognozowania ultrakrótkoterminowego mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii wykorzystującego logikę rozmytą. W zakończeniu referatu dokonano jego podsumowania oraz zostały przedstawione kierunki dalszych prac badawczych w rozważanym zakresie tematycznym. Abstract. Forecasting methods used up to now in case of very short-term prediction of power generated in wind plants and photovoltaic plants have been first characterized in the paper. Then concept of the system using fuzzy logic for very short-term forecasting of power generated in renewable energy sources has been described. At the end of the paper summary of the described issues and directions for further scientific works in the considered subject range have been presented. (Very short-term forecasting of power generated in renewable energy sources with the use of fuzzy logic). Słowa kluczowe: prognozowanie ultrakrótkoterminowe, moc generowana, odnawialne źródła energii, logika rozmyta. Keywords: very short-term forecasting, generated power, renewable energy sources, fuzzy logic. doi:10.12915/pe.2014.06.53 Wprowadzenie Poziom mocy generowanej przez odnawialne źródła energii (OZE), takie jak elektrownie słoneczne (ES) i elektrownie wiatrowe (EW), jest silnie uzależniony od występujących warunków atmosferycznych w miejscu ich zainstalowania. Ze względu na przewidywany coraz większy udział OZE (EW oraz ES) w ogólnym bilansie mocy w systemie elektroenergetycznym, zagadnienia prognozowania mocy generowanej w tych źródłach nabierają coraz większego znaczenia. Prognozowanie to, w zależności od potrzeb, będzie dotyczyć różnych horyzontów czasowych. Szczególnego znaczenia, ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecz[...]

Mikrosieci - przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych DOI:10.15199/48.2016.08.01

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim są przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych. Najpierw opisano wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Następnie scharakteryzowano różnego rodzaju mikrosieci: mikrosieci AC, mikrosieci DC, hybrydowe mikrosieci AC/DC oraz wielonośnikowe mikrosieci energetyczne. Artykuł zakończono podsumowaniem i sformułowaniem wniosków. Abstract. The paper concerns important issue of future structures of distribution grids. First selected future development concepts of electrical power distribution grids have been described. Then different kinds of microgrids: AC microgrids, DC microgrids, hybrid AC/DC microgrids, and multicarrier energy microsystems have been characterized. At the end of the paper summary and conclusions have been included. (Microgrids - future structures of distribution grids). Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, struktury, rozwój, mikrosieci. Keywords: distribution grids, structures, development, microgrids. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować coraz większą liczbę stawianych wymagań, które formułuje się pod adresem elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Wymagania te obejmują m.in. [1÷4]:  zwiększenie bezpieczeństwa zasilania energią elektryczną (poprawę niezawodności zasilania i jakości dostarczanej energii);  zwiększenie elastyczności pracy sieci dystrybucyjnej;  stworzenie właściwych warunków, pozwalających na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej coraz większej liczby rozproszonych, w tym odnawialnych, źródeł energii oraz umożliwienie lokalizowania tam zasobników energii elektrycznej;  stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dobrodziejstw wynikających z liberalizacji rynku energii elektrycznej, w tym z nowych usług systemowych oraz nowych - elastycznych taryf;  wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania pracą sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem dostępnych techn[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania spadków napięcia w sieciach niskich napięć

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej stanowią obszerną dyscyplinę, której rozwój będzie przebiegał coraz szybciej z uwagi na postęp techniczny oraz rozwój konkurencyjnych rynków energii elektrycznej. Zapewnienie dobrej jakości energii elektrycznej wymaga dobrego projektu, właściwych urządzeń do poprawy parametrów jakości, monitoringu, odpowiedniej eksploatacji i współpracy z[...]

Zdalna parametryzacja urządzeń elektroenergetycznych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł ten jest poświęcony zdalnej parametryzacji, monitoringowi oraz zdalnemu sterowaniu urządzeń elektroenergetycznych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu. Omówione zostały w nim zagadnienia związane z tworzeniem systemu oraz budową aplikacji internetowej, które umożliwiają dostęp do nadzorowanego urządzenia oraz jego zdalną parametryzację. [...]

Steady states analysis of micro-grids operation

Czytaj za darmo! »

Short characteristics of micro-grid and results of computer simulations of exemplary micro-grid operation in steady states have been presented in the paper. Micro-grid operation, for different variants of micro-sources and battery energy storage operation, has been shown. In order to carry out computer simulation of micro-grid operation specialized software has been used. Influence of micro-sour[...]

Short-term electric energy consumption forecasting using artificial neural networks aided by evolutionary algorithms

Czytaj za darmo! »

Ones of the most accurate short-term electric energy consumption forecasting methods are those, which are based on an artificial neural network (ANN) technique. Quality of an ANN learning and testing process has been investigated. Evolutionary algorithm (EA) has been utilised to aid artificial neural network in operation, i.e. to learn ANN, determine proper neural network topology, choose optimal learning rules for ANN. Computational experiments have been executed on the test problems. Operation efficiency comparison of both methods, i.e. ANN and ANN aided by EA, have been presented. Streszczenie. Sztuczne sieci neuronowe (ANN) są jedną z najdokładniejszych metod prognozowania krótkoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zbadano jakość procesu uczenia i testowania ANN. D[...]

Prediction of spatial distribution of electric energy consumers with the use of fuzzy cellular automata

Czytaj za darmo! »

The paper deals with a novel approach to a prediction of spatial distribution of electric energy consumers. This is one of the components of a long-term electric spatial load forecasting (SLF). The first part of the paper presents briefly an idea and research overview of SLF. Next, the authors describe the theoretical aspects of a fuzzy cellular automaton (FCA) to forecast the spatial distribution of electric energy consumers. Finally, the conclusions and the planned future works related to the FCA application in the SLF task are widely discussed. Streszczenie. W referacie zaprezentowano nową metodę predykcji rozkładu przestrzennego odbiorców energii elektrycznej, która stanowi jeden z elementów procesu długoterminowego prognozowania przestrzennego zapotrzebowania na moc i energię ele[...]

Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności

Czytaj za darmo! »

W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych. Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci. Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę współczynnika jednoczesności, metodę probabilistyczną oraz metodę opartą na teorii zbiorów (liczb) rozmytych. Przeprowadzono obliczenia rozpływowe dla testowej sieci rozdzielczej SN za pomocą wszystkich wymienionych metod. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości stosowania prezentowanych metod, jak i kierunków dalszych badań. Abstract. Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in big data uncertainty conditions have been spoken in the [...]

Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności wyników obliczeń poziomów napięcia w jednostronnie zasilanych węzłach sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Zakres tej niepewności można łatwo oszacować bez konieczności dokonywania pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Znając "ostrą" wartość poziomu napięcia w danym węźle, obliczoną metodami "tradycyjnymi", jej rozrzut można skutecznie wyznaczyć korzystając z niezbyt skomplikowanych zależności. Abstract. Ways how to determine uncertainty ranges of calculation results of node voltage levels for radial electric power networks, with the use of fuzzy arithmetic, have been presented in the paper. Range of the uncertainty can be easy estimated without necessity to carry out complete calculat[...]

Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy użyciu liczb rozmytych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności wyników obliczeń technicznych strat mocy czynnej w jednostronnie zasilanych liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Przedstawiono wyprowadzone zależności, z których można skorzystać w celu szybkiego wyznaczenia rozrzutów strat mocy, bez konieczności dokonywania każdorazowo pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzono dyskusję na temat wpływu najczęściej występujących zjawisk fizycznych na rozmycie poszczególnych parametrów sieci, mających wpływ na straty mocy czynnej. Abstract. Possibility to calculate the uncertainty range of values of active power technical losses in radial operated electric power lines, with the use of fuzzy arithmetic, has been presented in the paper. Relationships which are useful to calculate power losses dispersions fast, without necessity to carry out complete calculations on fuzzy numbers, have been presented. Discussion on subject of influence of most often physical phenomena on fuzzyfication of particular electric network parameters, which affect on active power losses, has been carried out. (Calculating of ranges of technical active power losses values in electric power lines with the use of fuzzy numbers). Słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, straty mocy czynnej, liczby rozmyte, niepewność danych. Keywords: electric power lines, power losses, fuzzy numbers, uncertainty of data. Wstęp Liczba rozmyta to normalny i wypukły podzbiór rozmyty o ograniczonym nośniku, określonym na osi liczb rzeczywistych. Liczba taka charakteryzowana jest przez jej wartość modalną (dla której stopień przynależności wynosi 1) oraz przez rozrzuty: lewo- i prawostronny. Liczby rozmyte dobrze nadają się do modelowania niepewności związanych z dokładnością danych i parametrów modeli oraz wyników obliczeń dokonywanych na ich podstawie. Rys. 1. Przykład liczby rozmytej "A" typu L-P z parametrami charakterystycznymi; μ(x[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »