Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Jackiewicz-Rek"

Możliwości wykorzystania próbek po badaniu wytrzymałości na zginanie betonu do określenia jego wytrzymałości na ściskanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu DOI:10.15199/33.2016.08.19


  Kontrolę jakości stwardniałego betonu przeprowadza się, pobierając dużą liczbę próbek do badań. W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania próbek prostopadłościennych po badaniuwytrzymałości na zginanie do oceny innych parametrów mechanicznych betonów nawierzchniowych. Przedmiotem badań były dwa rodzaje betonów nawierzchniowych o maksymalnym nominalnym wymiarze ziaren kruszywa Dmax 8 mm (beton stosowany w górnej warstwie nawierzchni betonowej -GWN) orazDmax 22mm(beton używany do dolnejwarstwy - DWN). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, próbki wycinane, próbki po badaniu wytrzymałości na zginanie.[...]

Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny DOI:10.15199/33.2018.07.18


  cementu 1) Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2) PolitechnikaWarszawska;Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: w.jackiewicz-rek@il.pwl.edu.pl Streszczenie. W artykule omówiono zastosowanie betonu fotokatalitycznego w kontekście redukcji stężenia tlenków azotu w powietrzu. Opisano mechanizm procesu fotokatalizy i metody badań skuteczności tego rozwiązania. Przedstawiono również przykłady realizacji z użyciem betonu fotokatalitycznego oraz wymieniono czynniki wpływające na efektywność redukcji tlenków azotu. Słowa kluczowe: beton fotokatalityczny; dwutlenek tytanu; NOx. Abstract. The paper presents the use of photocatalytic concrete in the context of reducing the concentration of nitrogen oxides in the air. Themechanismof the photocatalysis process and research methods on the effectiveness of this solution are described. Examples of realizations using photocatalytic concrete and factors influencing the effectiveness of reduction of nitrogen oxides are also presented. Keywords: photocatalytic concrete; titanium dioxide; NOx. DOI: 10.15199/33.2018.07.18 Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny Assessment of the posibility of reduction nitrogen oxides by photocatalytic concrete mgr inż. Hubert Witkowski1) dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek2)*) mgr inż. Karol Chilmon2) Rys. 1. Schemat proces[...]

Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego DOI:10.15199/33.2018.09.18


  Od kilkunastu lat obserwuje się niesłabnące zainteresowanie architektów betonem jako materiałem do kształtowania elewacji reprezentacyjnych budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Elementom elewacyjnym z betonu architektonicznego stawia się wysokie wymagania dotyczące jakości wykonania. Spełnienie tych wymagań, szczególnie w przypadku konstrukcji monolitycznych, jest trudne i w związku z tym koszty wykonania takiej elewacji są duże - zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym. Jednocześnie budynki takie zaliczane są często do grupy obiektów monumentalnych (klasy konstrukcji S5 wg normy PN-EN 1992-1-1) i w związku z tym powinny charakteryzować się stuletnią trwałością, co wymaga kompleksowego podejścia do ochrony betonu przed korozją. W takich przypadkach oprócz ochrony konstrukcyjnej, materiałowo- -strukturalnej oraz powierzchniowej rozważana jest także często ochrona zbrojenia przez cynkowanie. Obecnie w różnych fazach realizacji znajdują się dwa reprezentacyjne obiekty muzealne wWarszawie -MuzeumWojska Polskiego na Cytadeli i Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad, w których przewidziano zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w elewacjach z betonu. Powłokę cynkową na zbrojeniu stalowym wykonuje się metodą ogniową przez kąpiel wcześniej przygotowanych stalowych prętów w ciekłym cynku o temperaturze ok. 450 - 470°C [6, 8]. W wyniku wzajemnej dyfuzji pomiędzy dwoma metalami (Fe i Zn), na powierzchni prętów kształtuje się stopowa powłoka, w której wyróżnić można cztery warstwy, różniące się składem chemicznym, morfologią oraz właściwościami mechanicznymi: gamma, delta, zeta oraz eta (rysunek 1). Twardość warstw stopowych maleje wraz ze wzrostem odległości od powierzchni pręta zbrojeniowego, przy czym tylko twardość warstwy eta jest zazwyczaj mniejsza od twardości stali zbrojeniowej. Wykorzystanie zbrojenia ocynkowanego na świecie Po raz pierwszy zastosowano zbrojenie ocynkowane w kons[...]

Ślad węglowy betonu


  Przeciwdziałanie zmianom klimatu obecnie jest jednym z najistotniejszych elementów polityki światowej. Przyczynił się do tego wzrost średniej rocznej temperatury na Ziemi w ostatnim stuleciu o 0,7 °C (1 °C w Europie) oraz świadomość, że brak reakcji może doprowadzić do dalszego wzrostu nawet o 6,4 °C w ciągu następnych stu lat [1]. Ludzka działalność powoduje zwiększenie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie CO2,który utrudnia emisję ciepła w przestrzeń kosmiczną, tym samym przyczyniając się do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. Obecnie we wszystkich sektorach przemysłu obserwuje się dążenia do kwantyfikacji emisji gazów cieplarnianych, pozwalającej na identyfikację czynników i etapów produkcji najbardziej zanieczyszczających środowisko oraz stanowiącej pierwszy krok w kierunku wdrożenia rozwiązań redukujących emisję.Miarą wielkości emisji jest ślad węglowy (ang. carbon footprint), definiowany przez ISO 14067: Carbon footprint of products - requirements and guidelines for quantification and communication jako suma emitowanych i pochłanianych przez produkt gazów cieplarnianych, wyrażana ekwiwalentem CO2, bazująca na ocenie cyklu życia. Ślad węglowy, oprócz emisji CO2, głównego źródła wzmocnienia efektu cieplarnianego, obejmuje także metan, podtlenek azotu, fluorowęglowodory, perfluorowodory (rysunek 1). Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych z ludzkiej aktywności jest spalanie paliw kopalnych w celu pozyskiwania energii elektrycznej, ogrzewaniamieszkań i w transporcie. Znaczniemniejszympoziomememisji cechuje się energia pozyskana ze źródeł odnawialnych (tabela 1). Ważnym czynnikiem jest też transport surowców do zakładów produkcyjnych, gdyż zużycie litra paliwa uwalnia do atmosfery ok. 2,3 kg CO2, natomiast litra diesla 2,7 kg CO2. Wcelu ujednolicenia jednostek i rozszerzenia pojęcia śladu węglowego na pozostałe gazy wprowadzono termin ekwiwalent dwutlenku węgla (eCO2). Jes[...]

Konsekwencje oddziaływania warunków pożaru na młody beton wysokowartościowy


  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na dokonanie oceny zmian właściwości betonów wysokowartościowych narażonych na oddziaływaniewysokiej temperatury oraz przydatności projektowanych betonów do konstrukcji inżynierskich. Słowa kluczowe: pożar, beton, fibrobeton, włókna polipropylenowe (PP), wytrzymałość, moduł sprężystości.Badania betonu poddawanego działaniu wysokiej temperatury nie są w pełni znormalizowane, dlatego trudno jednoznacznie ocenić jej wpływ na zmiany właściwości betonu. Powodem tego są przede wszystkim różnice w indywidualnych programach oraz metodyce badań w prowadzonych eksperymentach, w tym m.in. dotyczące wilgotności i wieku betonu, czasu ekspozycji na wysoką temperaturę, szybkości przyrostu "obciążenia" termicznego,wielkości i kształtu próbek betonowych, jak również warunków chłodzenia po ekspozycji [1, 2, 3]. Z racji, że jednym z głównych czynników wpływających na cechy betonu po wygrzewaniu (pożarze) - jest jegowiek,wielu naukowców twierdzi, że badania tego typu powinno się wykonywać, gdy wykształci się odpowiednia struktura materiału, np. po 90 [4, 5] lub 60 [6, 7] dniach dojrzewania próbek. Jednak najbardziej powszechne jest poddawanie betonu oddziaływaniu temperatury po okresie 28 dni dojrzewania [8, 9, 10], chociaż badania przeprowadzano także na bardzo młodym betonie, nawet na drugi dzień po zaformowaniu próbek [11]. Beton będący przedmiotem badań w prezentowanej pracy, dojrzewający wcześniej przez 28 dni w warunkach wilgotnych (temperatura powietrza 20 [...]

Wytrzymałość a trwałość betonów wysokowartościowych po ekspozycji na wysoką temperaturę


  W artykule przedstawiono, jak zmieniają się właściwości, również te związane ze szczelnością betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych po oddziaływaniu wysokiej temperatury: 300, 450 i 600 °C. Dojrzewanie betonu odbywało się w temperaturze 20 °C przez 28 dni w warunkach normowych. Program badań obejmował badania wytrzymałościowe betonu oraz oznaczenia nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem. Przedstawiona analiza wynikówbadań pozwala na sformułowanie tezy, żewprzypadku elementów konstrukcyjnych poddanych oddziaływaniu pożaru, o ich trwałości w danych warunkach środowiskowych niekoniecznie musi decydować ich nośność. Słowa kluczowe: pożar, beton, fibrobeton, wytrzymałość, trwałość betonów wysokowartościowych.Beton jest materiałem niepalnym i stanowi naturalną barierę powstrzymującą rozprzestrzenianie się ognia. Wystawiony na ekspozycję wysokiej temperatury zbliżonej do warunków pożaru nie wytwarza gazów toksycznych ani nie wydziela dymu, ale jednak w jego strukturze zachodzi wiele przemian fizycznych oraz reakcji chemicznych. Wpływają one na pogorszenie właściwości oraz prowadzą do nieodwracalnych zmian w strukturze lub do całkowitego zniszczenia materiału. Trwałość betonu w konstrukcji zależy od wielu czynników. W PN-EN 206-1 [1] uzyskanie trwałego betonu związane jest z projektowaniem go zgodnie z wymaganiami danej klasy ekspozycji, bądź kombinacji klas. Należy przy tym odpowiednio dobrać składniki betonu (ilościowo i jakościowo) oraz właściwie ukształtować jegomikrostrukturę (projektowanie składu, właściwe dozowanie, mieszanie, transport, układanie, zagęszczanie, pielęgnacja). Ważne jest też właściwe użytkowanie konstrukcji (zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem). W przypadku projektowania betonu do obiektów narażonych na oddziaływanie warunków pożaru zgodnie z normą PN-EN1992-1-2 [2] zapewnienie trwałości jest działaniembardziej złożonym. W [2] są jedynie zapisy dotyczące tego[...]

Determining the reactivity of concrete aggregates for Nuclear Power Plant concrete structures DOI:10.15199/33.2016.09.37


  The authors describe the additional requirements to ensure durability of concrete related to probability of corrosion due to alkali-silica reactivity of aggregates based on French Rules forDesign andConstruction of PWRnuclear civilworksRCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. In the paper the RILEM methodology and assessment according to American ASTM standards are presented as well. The article is an introduction to the discussion on adapting to Polish conditions the guidelines for the reactivity assessment of aggregate for concrete resulting from RCC-CW. Keywords: nuclear power plant, aggregates reactivity, internal corrosion of concrete.use. 1) Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering 2) EDF Ceidre 3) University of Liège, ArGEnCo *) Adres do korespondencji: t.piotrowski@it.pw.edu.pl Abstract. The authors describe the additional requirements to ensure durability of concrete related to probability of corrosion due to alkali-silica reactivity of aggregates based on French Rules forDesign andConstruction of PWRnuclear civilworksRCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. In the paper the RILEM methodology and assessment according to American ASTM standards are presented as well. The article is an introduction to the discussion on adapting to Polish conditions the guidelines for the reactivity assessment of aggregate for concrete resulting from RCC-CW. Keywords: nuclear power plant, aggregates reactivity, internal corrosion of concrete. Streszczenie. W artykule przedstawiono dodatkowe wymagania mające na celu zapewnienie trwałości betonu z uwagi na prawdopodobieństwo korozji wynikające [...]

Special requirements for freeze-thaw resistance of concrete in PWR nuclear civil works DOI:10.15199/33.2016.09.36


  The authors describe the additional requirements to ensure freeze-thaw resistance of concrete resulting from the French Rules for Design and Construction of PWR nuclear civil works RCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. The article seeks therefore to be an introduction to the discussion on adapting the guidelines for the freeze-thaw resistance of concrete from RCC-CWto Polish conditions. Keywords: freeze-thaw resistance of concrete, requirements, nuclear power plant.are 1) Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering 2) University of Liège, ArGEnCo 3) EDF Ceidre *) Adres do korespondencji: t.piotrowski@il.pw.edu.pl Abstract. The authors describe the additional requirements to ensure freeze-thaw resistance of concrete resulting from the French Rules for Design and Construction of PWR nuclear civil works RCC-CW. Since these requirements are based both on European standards and the French experience they are not fully compatible with the conditions and requirements in other countries, including Poland. The article seeks therefore to be an introduction to the discussion on adapting the guidelines for the freeze-thaw resistance of concrete from RCC-CWto Polish conditions. Keywords: freeze-thaw resistance of concrete, requirements, nuclear power plant. Streszczenie.Autorzy artykułu przedstawili dodatkowewymagania dla zapewnieniamrozoodporności betonuwynikające z francuskich wytycznych do projektowania obudowy reaktora elektrowni jądrowejRCC- CW. Ponieważwymagania te bazują zarówno na normach europejskich, jak i doświadczeniu francuskim, to nie są one całkowicie kompatybilne z warunkami i wymaganiami obowiązującymi w innych krajach, w tym w Polsce. Artykuł może być zatem wstępem do dyskusji na temat dostosowania wytycznych dotyczących mrozoodpornoś[...]

« Poprzednia strona  Strona 2