Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Trawczyński"

Roztwory stałe CexZr(1-x)O2 jako nośniki katalizatorów parowego reformingu etanolu DOI:10.15199/62.2018.8.6


  Wodór to "czysty" nośnik energii, który uważany jest za atrakcyjną alternatywę dla paliw kopalnych, gdyż charakteryzuje się bardzo wysoką wartością opałową (120-142 MJ/kg)1) a produktem jego spalania jest tylko woda. W skali przemysłowej wodór wytwarza się głównie w procesach parowego reforming gazu ziemnego oraz zgazowania węgla2), ale coraz większe zainteresowanie jako surowce do wytwarzania wodoru wzbudzają materiały odnawialne, takie jak biomasa, bioetanol i glicerol3). Szczególnie atrakcyjnym surowcem wydaje się bioetanol: jest odnawialny, mało toksyczny oraz relatywnie tani w produkcji, a ponadto łatwy do transportu i magazynowania.Efektywną metodą konwersji etanolu do wodoru jest parowy reforming etanolu (PRE). Ten endotermiczny proces można ogólnie opisać reakcją (1)4): CH3CH2OH + 3H2O → 6H2 + 2CO2 ΔH0 298 = 174 kJ/mol (1) W rzeczywistości proces PRE jest znacznie bardziej złożony i w zależności od warunków (temperatura, katalizator, GHSV) może zachodzić szereg innych reakcji: dekompozycja etanolu (2): CH3CH2OH → CO + CH4 + H2 ΔH0 298 = 49 kJ/mol (2) reforming etanolu do gazu syntezowego (3): CH3CH2OH + H2O → 2CO + 4H2 ΔH0 298 = 256 kJ/mol (3) odwodornienie etanolu do aldehydu octowego (4): CH3CH2OH → CH3CHO + H2 ΔH0 298 = 68 kJ/mol (4) odwodnienie etanolu do etylenu (5): CH3CH2OH → C2H4 + H2O ΔH0 298 = 45 kJ/mol (5) reakcja Boudouarda (6): 2 CO → CO2 + C ΔH0 298 = - 171,5 kJ/mol (6) metanizacja (7): 3H2 + CO → CH4 + H2O ΔH0 298 = - 206 kJ/mol (7) odwrotny reforming parowy metanu (8): 4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O ΔH0 298 = - 165 kJ/mol (8) 97/8(2018) 1265 Prof. dr hab. inż. Janusz TRAWCZYŃSKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Paliw tej uczelni. Specjalność - kataliza stosowana, technologia katalizatorów i procesów rafineryjnych. kon[...]

Catalytic activity of mixed metals oxides La-Mn (La-Co) with perovskite like structure in combustion of diluted methane Aktywność katalityczna mieszanych tlenków metali La-Mn (La-Co) o strukturze perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.873


  Six perovskite type oxides (both bulk and supported) were synthesized by the citrate-assisted sol-gel method and examd. by X-ray diffraction anal., N adsorption at low temp., X-ray photoelectron spectroscopy and temp.-programmed redn. with H2, and then used as catalyst in dild. methane combustion. All oxides showed surface area 7.3-79.3 m2/g and were catalytically active. The chem. compn. of the prepd. oxides and their oxidn. state showed the presence of the lattice, adsorbed and hydroxyl or carbonate oxygens. A correlation between the CH4 conversion at 520°C on the studied oxides and share of lattice oxygen on the surface was found. Badano aktywność katalityczną mieszanych tlenków La-Mn i La-Co o strukturze typu perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu. Stwierdzono, że materiały nieosadzone charakteryzowały się wysoką aktywnością katalityczną, podczas gdy odpowiadające im próbki osadzone na La-Al2O3 wykazywały mniejszą aktywność w tym procesie. Materiały La-Mn wykazywały lepiej rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz większą aktywność katalityczną niż materiały La-Co. Największą aktywność wykazywały materiały, w których część lantanu zastąpiono strontem. Określono korelację pomiędzy aktywnością katalityczną badanych materiałów a udziałem tlenu sieciowanego na ich powierzchni. Rozcieńczony metan emitowany wraz z powietrzem wentylacyjnym z kopalń węgla kamiennego stanowi poważny strumień tego gazu trafiający do atmosfery. Metan, cenny nośnik energii oraz surowiec chemiczny, jest również jednym z głównych "gazów cieplarnianych". Wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) metanu jest 21 razy większa niż w przypadku ditlenku węgla. W związku z tym, prace mające na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Metan zawarty w powietrzu z wentylacji kopalń węgla jest jednak trudnym do wykorzystania źródłem energii, ponieważ jego stężenie jest niewielkie [...]

The effect of parameters of wet flue gas desulfurization on its effectiveness Wpływ parametrów procesu odsiarczania spalin metodą mokrą na jego efektywność DOI:10.15199/62.2015.7.20


  The impact of recycling portion of the desulfurized gas stream and the amt. of spray levels used in the absorber on the flue gas desulfurization efficiency was simulated. The recycling a part of the desulfurized stream gas resulted in increasing the efficiency of the process by approx. 1%, while the gas recycle, together with an increased no. of spray levels resulted in increasing the efficiency of gas purifn. by approx. 4%. Recyrkulacja spalin może potencjalnie być stosowana jako metoda zwiększenia efektywności ich odsiarczania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną przy zastosowaniu recyklowania (zawracania) części spalin odsiarczonych i ich wprowadzania do strumienia spalin nieodsiarczonych. Zgodnie z przewidywaniami uzyskano obniżenie temperatury i zawartości SO2 w spalinach na wlocie do absorbera. Stwierdzono także, że zwiększenie efektywności procesu jest niewielkie, rzędu 1%. Znaczne zwiększenie masy spalin wprowadzanych do absorbera w procesie z ich recyklem powoduje, że metoda może być stosowana tylko w przypadku gdy instalacja odsiarczania spalin dysponuje nadmiarem wydajności wentylatorów. Jak wynika z wyników symulacji i uzyskanych danych przemy-słowych efektywność recyklowania spalin jest ograniczona. Znacznie lepsze efekty uzyskuje się, stosując większą liczbę stopni (poziomów) zraszania spalin. Recyrkulacja spalin odsiarczonych polega na skierowaniu części strumienia tych spalin do strumienia spalin zasiarczonych przed instalacją odsiarczania spalin (IOS). Schemat przepływu spalin odsiarczonych w układzie z ich recyrkulacją pokazano na rys. 1. Odsiarczone spaliny mogą być częściowo (w odpowiedniej proporcji) zawracane i, obok strumienia spalin nieodsiarczonych, kierowane za pomocą wentylatora wspomagającego jako dodatkowy strumień do absorbera (wariant 1). W wariancie 2 część spalin odsiarczonych jest włączana bezpośrednio do strumienia spalin zasiarczony[...]

Rafinacja parafiny z zastosowaniem katalizatorów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano trzy, różniące się rodzajem nośnika, molibdenowo- niklowe katalizatory używane podczas hydroraflnacji parafiny. Mimo zastosowania dość dużej szybkości podawania surowców i umiarkowanego ciśnienia w strefie reakcji, uzyskano znaczną poprawę użytkowych właściwości parafiny oraz wysoki stopień przemiany węglowodorów aromatycznych. Pod względem właściwości otrzymane produkty rafinacji spełniają wymagania zawarte w polskich normach stawiane parafinie gatunku R I ' W związku z zapotrzebowaniem przemysłu rafineryjnego na katalizatory stosowane w czasie rafinacji parafin, w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej przeprowadzono badania nad krajowym katalizatorem przeznaczonym do tego celu. Tabela 1. Właściwości produktów rafinacji parafiny w obecności katalizatora P-l Część doświadczalna Rys. 1. Schemat aparatury: 1 - zbiornik surowca; 2 - pompa tłocząca; 3 - butla z wodorem; 4 - katalizator odtleniający wodór; 5 - reaktor; 6 - chłodnica; 7 - separator ciśnieniowy; 8 - separ[...]

Hydroizomeryzacja długołańcuchowych węglowodorów n-parafinowych na katalizatorach dwufunkcyjnych DOI:10.15199/62.2017.11.22


  Hydroizomeryzacja (HI) wielkocząsteczkowych n-alkanów ma duże znaczenie w uszlachetnianiu frakcji ropy naftowej stosowanych w komponowaniu bazowych olejów napędowych i olejów smarowych. Obecność tych węglowodorów wywiera decydujący i korzystny wpływ na wartość liczby cetanowej (LC) olejów napędowych1) i wskaźnika lepkości (WL) olejów smarowych. Charakteryzują się one jednak niekorzystnymi właściwościami niskotemperaturowymi, dlatego ich zawartość w tych frakcjach musi być ograniczana. W przypadku olejów napędowych (normalizowana jest temperatura mętnienia oraz temperatura zablokowania zimnego filtra) krystalizujące wielkocząsteczkowe n-alkany zatykają dysze wtryskiwaczy oraz uniemożliwiają transport paliwa ze zbiornika do silnika2, 3). W przypadku olejów smarowych kryształy n-parafin uniemożliwiają zachowanie płynności oleju. W porównaniu z n-alkanami monopodstawione i-alkany (MoB) zawierające taką samą liczbę atomów C wykazują lepsze właściwości niskotemperaturowe. Spośród MoB, te w których grupy alkilowe zlokalizowane są w środku łańcucha charakteryzują się niższymi temperaturami topnienia niż ich odpowiedniki, w których grupy alkilowe znajdują się przy końcu łańcucha. Ponadto, w porównaniu z odpowiednimi wielorozgałęzionymi i-alkanami (MuB), MoB wykazują wyższe wartości LC4) i WL5) (rys. 1). Selektywna HI wielkocząsteczkowych n-alkanów do MoB ma znaczenie nie tylko dla uszlachetniania frakcji ropy naftowej, ale także dla konwersji wielkocząsteczkowych n-alkanów pochodzących z surowców alternatywnych, np. otrzymywanych w syntezie Fischera i Tropscha6) lub w wyniku hydrokonwersji olejów roślinnych (proces HVO)7). W reakcji HI n-alkanów najczęściej stosowane są katalizatory dwufunkcyjne, charakteryzujące się obecnością funkcji odwodorniająco- uwodorniajacej (centra metaliczne) oraz funkcji kwasowej (centra kwasowe Brønsteda). Mechanizm HI na katalizatorach Zakład Chemii i Technologii Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnik[...]

A proposal of a wasteless method for biomass conversion to electricity Propozycja bezodpadowej metody konwersji biomasy do energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.6.28


  A new concept for optimum biomass gasification and biogas purifn. was developed in 2 options. Opracowano koncepcję konwersji biomasy do energii elektrycznej, kładąc szczególny nacisk na kwestię zawracania powstających produktów ubocznych i ciepła do procesu. Dokonano optymalizacji układu zgazowania biomasy, w wyniku których uzyskano ciągłą produkcję gazu o stabilnych parametrach. Rozważono dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów biomasowych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego. Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego (lub z odpadów) o dużej zawartości celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Jest ona obecnie uważana za atrakcyjne źródło energii, paliw oraz półproduktów dla wielu dziedzin gospodarki. Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowania rozwijaniem metod wykorzystujących biomasę do tych celów1). Technologie konwersji biomasy do chemikaliów bazują głównie na procesie fermentacji oraz na takich procesach termochemicznych, jak spalanie, upłynnianie, zgazowanie i piroliza2). Biomasa pochodzi z odpadów leśnych i rolniczych, miejskich odpadów drzewnych oraz specjalnych upraw (głównie roślin energetycznych). Mniejsze znaczenie mają komunalne odpady stałe oraz odpady przemysłowe. Zgazowanie biomasy jest stosowane do produkcji gazu o małej i średniej wartości opałowej, gazu syntezowego lub wodoru. Podczas II Wojny Światowej niewielkie zgazowarki produkowały gaz do napędzania pojazdów i generatorów prądu elektrycznego. W późniejszych latach zainteresowanie zgazowaniem biomasy zmalało, jednak obecnie tematyka ta przeżywa renesans niemal na całym świecie. Idea wytwarzania energii elektrycznej w agregatach zasilanych gazem ze zgazowania biomasy cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy z tego względu, że tą metodą można uzyskać najwyższy wskaźnik przetworz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2