Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Ostrowski"

Study of trace elements mobility in the mining wastes from coal mine "Lubelski Węgiel Bogdanka" using chemical sequential extraction Badanie mobilności pierwiastków śladowych w odpadach górniczych z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka z zastosowaniem chemicznej ekstrakcji sekwencyjnej DOI:10.15199/62.2015.7.19


  Four coal mine tailings from a Polish coal mine were subjected to sequential extn. to det. mobility and Ba, Sr, Cr, Pb and Cd contents in 4 phases. Accuracy of the sequential extn. procedure was checked by performing sequential extn. of certified ref. sample. Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji sekwencyjnej wybranych pierwiastków: Ba, Sr, Cr, Cd oraz Pb z odpadów górniczych pochodzących z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA z lat 2009-2012. Określono wpływ badanych pierwiastków na środowisko poprzez zbadanie ich mobilności i określenie zawartości w poszczególnych frakcjach oraz przewidywanie możliwych zmian środowiskowych. Dokładność zastosowanej procedury ekstrakcji sekwencyjnej sprawdzono poprzez przeprowadzenie ekstrakcji sekwencyjnej certyfikowanego materiału odniesienia BCR-701. Odpady powęglowe są to odpady z przemysłu wydobywczego, powstające w wyniku eksploatacji oraz przetwarzania w kopalniach węgla kamiennego i osadowych skał płonnych wieku karbońskiego. Odpady powęglowe, ze względu na rodzaj procesu, podczas którego powstają, podzielić można na górnicze (wydobywcze), przeróbcze oraz odpady z procesów odzysku węgla1). Odpady górnicze stanowią ok. 20% łącznej ilości odpadów powęglowych, powstają w trakcie prac przygotowawczych, wydobywania, przeróbki i magazynowania złoża kopaliny głównej. W trakcie procesu wzbogacania węgla kamiennego powstają odpady przeróbcze, które dzielą się na odpady gruboziarniste (wymiar ziarna 20-200 mm), drobnoziarniste (wymiar ziarna do 20 mm) oraz flotacyjne (bardzo drobnoziarniste)2). W innych podziałach odpadów powęglowych uwzględniane są również odpady znajdujące się na hałdach, które są prawdopodobnie mieszaniną wszystkich powyżej wspomnianych rodzajów odpadów3). Ze względu na skład mineralny odpadów powęglowych powstających w trakcie eksploatacji węgla kamiennego są one mieszaniną iłowców, mułowców, łupków węglowych oraz syderytów ilastych2). Składowane odpady powęglowe różnią [...]

Metale ciężkie w fosforytach stosowanych do produkcji nawozów fosforowych i ich oznaczanie za pomocą techniki ICP-OES DOI:10.15199/62.2018.8.9


  Konieczność kontroli zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych wynika z ich ustawicznego wprowadzania do gleb i zatrzymywania niemobilnych form metali ciężkich w warstwie powierzchniowej. W efekcie obserwuje się nagromadzanie się metali ciężkich w glebach i wzrost ich zawartości w uprawianych roślinach. Problem kontroli zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych został nakreślony przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (European Committee for Standardization), z zaleceniem szybkiego opracowania nowych procedur analitycznych pozwalających na monitoring zawartości wybranych metali toksycznych w stosowanych nawozach mineralnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod spektrometrii atomowej, pozwalających na jednoczesną analizę wielopierwiastkową1- 3). Ważną grupę nawozów mineralnych stanowią nawozy fosforowe, które są otrzymywane w wyniku przemysłowego przetwarzania 97/8(2018) 1285 Dr Anna WATROS jest doktorem nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność chemia środowiska. Kieruje Laboratorium Badawczym Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Specjalizacja - analityka gleb i nawozów, krajowa i europejska legislacja nawozowa. Dr Joanna DOBRZYŃSKA od 2013 r. jest zatrudniona w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała stopień doktora. Specjalność - chemia analityczna ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania pierwiastków śladowych techniką GF AAS oraz ich wzbogacania na modyfikowanych materiałach krzemionkowych. fosforytów i apatytów. Kopaliny fosforytowe zanieczyszczone są metalami ciężkimi, takimi jak Cd, Pb, Ni i Cr. Zawartość metali ciężkich w nawozach fosforowych jest ściśle uzależniona od pochodzenia minerału, wykorzystanego jako surowiec do produkcji nawozu oraz od technologii ich wytwarzania. Skały osadowe (fosforyty) charakteryzują się wyższą zawartością Cd (3-200 mg/kg) niż skały pochodzenia wulkaniczn[...]

Studies on technology for production of NPK and PK suspension fertilizers from wastes from production of polyalkylene glycols Badania nad technologią otrzymywania nawozów zawiesinowych typu NPK i PK z odpadów z produkcji polialkilenoglikoli DOI:10.12916/przemchem.2014.489


  Na and K phosphates-contg. wastes from com. prodn. of polyalkylene glycols were added to aq. solns. of nitrates and urea in industrial scale expts. to produce suspension fertilizers. The addn. resulted not only in improvement of the fertilizers compn. but also in stabilizing the suspension. Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych fosforanów sodowo potasowych z produkcji polialkilenoglikoli (Rokopoli), jako komponentów nawozów zawiesinowych. Stwierdzono, że badany odpad stanowi nie tylko źródło składników pokarmowych, ale wykazuje także właściwości czynnika stabilizującego zawiesinę. Makroskładniki, takie jak azot, fosfor i potas mogą być wprowadzane doglebowo w postaci nawozów stałych granulowanych, jak również w postaci nawozów płynnych. W grupie nawozów płynnych rozróżnia się roztwory nawozowe i nawozy zawiesinowe, w których oprócz form składników nawozowych całkowicie rozpuszczonych w wodzie, występują również składniki w zdyspergowanej, drobnokrystalicznej formie. Utrzymywane są one w fazie ciekłej na ogół za pomocą dodatkowego czynnika stabilizującego. Podstawową zaletą nawozów zawiesinowych jest większa zawartość składników nawozowych niż w nawozach klarownych, co należy brać pod uwagę w ocenie ich jakości. W ostatnich latach coraz większe uznanie znajdują nawozy zawiesinowe1, 2), gdyż ich stosowanie ułatwia mechanizację prac, zmniejsza nakłady na transport i aplikację nawozów oraz umożliwia jednoczesne wykonanie nawożenia i innych zabiegów agrotechnicznych, np. poprzez możliwość wprowadzania trudno rozpuszczalnych herbicydów i inse[...]

« Poprzednia strona  Strona 2