Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Peszke"

TOPOGRAFIA POWIERZCHNI KOMPOZYTÓW SPIEKANYCH Cu/CNT-Cu


  W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Wykonano badania topografii powierzchni zarówno na próbkach samej miedzi, jak i wzbogaconej modyfikowanymi nanorurkami. Badanie topografii przeprowadzono na profilometrze oraz na mikroskopie sił atomowych (AFM). Słowa kluczowe: Nanorurki CNT-Cu, kompozyty, Cu SURFACE TOPOGRAPHY OF Cu/CNTCu COMPOSITES OBTAINED VIA SINTERING The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. Surface topography test was performed on samples of both sintering copper and the modified copper. The surface studies was carried out on an atomic forces microscope (AFM) and the surface roughness of individual agglomerates was measured. Keywords: Nanotubes CNT-Cu, composites, Cu Wstęp Formowanie proszków na przedmioty o określonym kształcie może odbywać się w wyniku prasowania, wyciskania past proszkowych, odlewania gęstwy proszkowej, walcowania proszku [1]. Nanorurki węglowe wywołały szerokie zainteresowanie zastosowaniem stru[...]

Mikrostruktura kompozytów spiekanych Cu/CNT-Cu


  W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowy- mi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Spieki charakteryzowały się różną zawartością nanorurek węglowych. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Wykonano badania mikroskopowe spieków przy użyciu mikroskopu świetlnego firmy Olimpus GX41. Przeprowadzono także ilościową analizę struktury spieków na zgładach nietrawionych. The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Sinters were characterized by a different content of carbon nanotubes. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. Microscopic examinations sinters were carried out an Olympus GX41 light microscope. Additionally, quantitative analysis of the sinters structure on non-etched microsections was performed. Słowa kluczowe: spieki, nanorurki węglowe CNT-Cu, kompozyty Key words: the sinters, carbon nanotubes CNT-Cu, composites.Wstęp. Odkryte w 1991 roku przez Sumio Iijime nanorurki węglowe wywołały szerokie zainteresowa- nie zastosowaniem struktur nanometrycznych w wielu gałęziach badawczych i przemysłowych [1, 2]. Przypa- dający na ostatnie lata intensywny rozwój kompozytów wzmacnianych nanorurkami węglowymi spowodował poszukiwania nowych materiałów o wyso[...]

Zmiana rezystywności powierzchniowej kompozytów polimer/CNT w zależności od zawartości zbrojenia DOI:10.12915/pe.2014.12.75

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia modyfikację nanorurek węglowych oraz ich wpływ na przewodność kompozytów. Przeprowadzono pomiary rezystywności powierzchniowej kompozytów za pomocą przewodzącej elektrody na powierzchni kompozytu (swobodnej oraz od strony formy). W efekcie można było zauważyć różnice występujące w przewodności poszczególnych kompozytów. Abstract. This paper presents the modification of carbon nanotubes and their effect on the conductivity of composites. The surface resistivity measurements of composites were made using conductive electrode both on the surface of the composite and the bottom. As a result, we could see differences in conductivity of various composites. (Change of surface resistivity of polymer composites reinforced with carbon nanotubes). Słowa kluczowe: rezystywność powierzchniowa, nanorurki węglowe, gęstość Keywords: surface resistivity, carbon nanotubes, density doi:10.12915/pe.2014.12.75 Wstęp Od kilku lat obserwuje się gwałtowny rozwój nanotechnologii, nie tylko jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki, lecz także nowego kierunku technologii przemysłowych [1]. Przypadkowo odkryte w 1991 r. przez Iijimę nanorurki węglowe (CNT) wywołały wielkie zainteresowanie zastosowaniem struktur nanometrycznych w wielu gałęziach badawczych i przemysłowych [2]. Coraz częściej dyskutowane są kwestie realistycznych zastosowań nanorurek [3]. Jednym z kluczowych działań jest wytwarzanie kompozytów polimerowych z nanorurkami węglowymi do budowy układów elektronicznych i mechanicznych [4]. W zależności od średnicy i stopnia chiralności nanorurki zachowują się tak jak metale lub półprzewodniki. Każda pojedyncza nanorurka charakteryzuje się swoimi unikatowymi właściwościami. Jednak nie jest konieczne poznanie właściwości każdej z nanorurek, gdy stosowane są grupowo i stanowią materiał inżynierski [5]. Interesujące jest poznanie zachowa[...]

BADANIA WŁASNOŚCI KOMPOZYTÓW SPIEKANYCH Cu/CNT-Cu DOI:10.15199/67.2015.5.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymywania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi umacnianych nanorurkami węglowymi modyfikowanymi nanocząstkami miedzi. Modyfikacja nanorurek była prowadzona poprzez chemiczne dołączenie nanocząstek miedzi pochodzących od octanu miedzi. Jako osnowę zastosowano proszki miedzi otrzymane elektrolitycznie. Konsolidacja materiałów następowała poprzez jednostronne prasowanie i następujące po nim spiekanie. Na otrzymanych spiekach przeprowadzono badania mikrostrukturalne, badania twardości oraz badania profilometryczne. Spieki na bazie miedzi umacniane nanorurkami węglowymi charakteryzują się lepszymi własnościami mechanicznymi niż spieki z czystej miedzi. Słowa kluczowe: nanorurki CNT-Cu, kompozyty, spiekanie, modyfikacja chemiczna RESEARCH OF PROPERTIES OF Cu/CNTCu COMPOSITES OBTAINED VIA SINTERING The paper presents preliminary results of studies on obtaining copper-based composite materials strengthened with carbon nanotubes modified with copper nanoparticles. Nanotubes modification was carried out by attaching chemically copper nanoparticles originating from copper acetate. Electrolytically obtained copper powders were used as the matrix. Materials were consolidated by one-sided pressing followed by sintering. On the obtained sinters were performed microstructural studies, hardness test and roughness on the surface studies. Copper-based sinters reinforced carbon nanotubes are characterized by better mechanical properties than pure copper sinters. Keywords: nanotubes CNT-Cu, composites, sinters, chemical modified Wstęp Podczas ostatniej dekady liczne badania wykazały, że nanorurki węglowe (CNT) mogą znacznie zwiększyć właściwości mechaniczne czy przewodzące kompozytów [1]. W celu przeniesienia doskonałych właściwości CNT do kompozytów z osnową metaliczną ważne jest aby nanorurki węglowe zostały jednorodnie rozp[...]

« Poprzednia strona  Strona 2