Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Artur SZCZĘSNY"

Metoda wyznaczania częstotliwości granicznej pasma pracy przekładników prądowych wspomaganych elektronicznie

Czytaj za darmo! »

Przekładniki elektroniczne z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego i czujnikiem halla są charakteryzowane przez szerokość pasma przetwarzania sygnałów sinusoidalnych. Brak jest jednak metody wyznaczania użytecznego pasma przetwarzania dla sygnałów odkształconych. Referat opisuje sposób analitycznego wyznaczania częstotliwościowego pasma pracy przekładnika elektronicznego oraz metodę identyfikacji niezbędnych do tego parametrów obwodu wtórnego przekładnika. Abstract. Current transducers produced with closed loop of negative feedback and Hall sensor, are characterized by the wide bandwidth of the sinusoidal signal processing. However, the causes of the bandwidth limitation in the processing of the deformed signals are not explained. The explanation of this phenomena is the first of problem of the paper. The author presents also the analysis-method of calculating the frequency band of work of electronic transducer and method of identifications necessary parameters the secondary circuit of transducers. (Method of calculating the border frequency of bandwidth the electronic current transducers). Słowa kluczowe: przekładnik elektroniczny, obwód kompensacyjny, sygnał testowy Keywords: electronic transducer, compensating circuit, testing signal Wprowadzenie Prezentowany w opracowaniach literaturowych [1] sposób charakteryzowania właściwości dynamicznych sugeruje, że przekładniki elektroniczne z kompensacją strumienia w rdzeniu rys.1, mogą przetwarzać szybkozmienne odkształcone sygnały prądowe. W rzeczywistości częstotliwościowe pasmo pracy przekładników elektronicznych przetwarzających prądy przemienne ogranicza się do częstotliwości kilku kiloherców. Rys. 1. Przekładnik z zamkniętą pętlą sprzężenia (C/L) - zasada działania Wyniki analizy zasady działania wykazały, że przekładniki wspomagane elektronicznie mogą być stosowane do przetwarzania z określoną dokładnością szybkozmiennych prądowych sygnałów odkształconych, których maksymalna czę[...]

Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2018.12.28

Czytaj za darmo! »

Presja konkurencyjna w której efektywność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa wiedzie prym na globalnych rynkach energii to siła, która kształtuje politykę państw i która nasila się z roku na rok. Nowe technologie wspierane coraz większą świadomością społeczną i konsekwentnie prowadzoną polityką rządową zmienią sposób w jaki energia jest i będzie produkowana oraz konsumowana w przyszłości tak, by zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział w globalnej konsumpcji energii w 2017 roku w % Rys.1. Konsumpcja energii w wybranych krajach wg. [2] w roku 2017 (wartości procentowe) Obecne szacunki i prognozy bez wątpienia wskazują, że popyt na energię będzie nadal rósł, a globalne zużycie [1] energii wzrośnie o około jedną trzecią do 2040r. Największym konsumentem energii w świecie [2] stały się na przestrzeni ostatnich lat Chiny, które zużywają około 23,2 procent wyprodukowanej energii światowej, wyprzedzając pod tym względem pozostałe kraje w tym Stany Zjednoczone, Indie i Rosję. Procentowy udział poszczególnych państw w globalnej konsumpcji energii odnawialnej w 2017 roku (uwzględniających produkcję energii z zasobów wiatru, energii solarnej, geotermalnej i biomasy) przedstawiono na rysunku 1. Udział w ogólnym zasobie konsumowanej energii w 2017r. [2] z podziałem na kontynent prezentuje rysunek 2. Postęp technologiczny w produkcji energii, jaki zachodzi w oparciu o odnawialne źródła i zasoby powoduje, że zdolność światowa do wytwarzania energii rośnie stosunkowo szybko. Szczególnie jest on widoczny w dynamicznie przyrastających mocach w sektorach bazujących na odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru. Ma to również swoje konsekwencje w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych zasobów, w tym np. ropy i gazu potrzebnego do zapewnienia natychmiastowej produkcji energii w przypadku braku możliwości jej produkcji ze źróde[...]

Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni DOI:10.15199/48.2019.01.18

Czytaj za darmo! »

Presja konkurencyjna w której efektywność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa wiedzie prym na globalnych rynkach energii to siła, która kształtuje politykę państw i która nasila się z roku na rok. Nowe technologie wspierane coraz większą świadomością społeczną i konsekwentnie prowadzoną polityką rządową zmienią sposób w jaki energia jest i będzie produkowana oraz konsumowana w przyszłości tak, by zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział w globalnej konsumpcji energii w 2017 roku w % Rys.1. Konsumpcja energii w wybranych krajach wg. [2] w roku 2017 (wartości procentowe) Obecne szacunki i prognozy bez wątpienia wskazują, że popyt na energię będzie nadal rósł, a globalne zużycie [1] energii wzrośnie o około jedną trzecią do 2040r. Największym konsumentem energii w świecie [2] stały się na przestrzeni ostatnich lat Chiny, które zużywają około 23,2 procent wyprodukowanej energii światowej, wyprzedzając pod tym względem pozostałe kraje w tym Stany Zjednoczone, Indie i Rosję. Procentowy udział poszczególnych państw w globalnej konsumpcji energii odnawialnej w 2017 roku (uwzględniających produkcję energii z zasobów wiatru, energii solarnej, geotermalnej i biomasy) przedstawiono na rysunku 1. Udział w ogólnym zasobie konsumowanej energii w 2017r. [2] z podziałem na kontynent prezentuje rysunek 2. Postęp technologiczny w produkcji energii, jaki zachodzi w oparciu o odnawialne źródła i zasoby powoduje, że zdolność światowa do wytwarzania energii rośnie stosunkowo szybko. Szczególnie jest on widoczny w dynamicznie przyrastających mocach w sektorach bazujących na odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru. Ma to również swoje konsekwencje w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych zasobów, w tym np. ropy i gazu potrzebnego do zapewnienia natychmiastowej produkcji energii w przypadku braku możliwości jej produkcji ze źróde[...]

Wpływ kwasu askorbinowego na generację wolnych rodników podczas ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne eksponowane przez monitory LCD DOI:10.12915/pe.2014.05.048

Czytaj za darmo! »

Wpływ oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka jest przedmiotem wielu doniesień naukowych. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie antyoksydacyjnej roli kwasu askorbinowego podczas ekspozycji krwinek płytkowych na promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez monitory LCD. Abstract. Electromagnetic radiation may influence living organisms in a negative as well as positive way. It has been shown that LCD screens cause negative changes in the antioxidative system of human blood platelets. Therefore, the purpose of the work was to determine the antioxidative role of ascorbic acid during the exposure of blood platelets to electromagnetic radiation generated by LCD screens in in vitro research. (Influence of ascorbic acid on the generation of free radicals during exposure to electromagnetic radiation emitted by LCD screens) Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, kwas askorbinowy, generacja wolnych rodników, monitory LCD Keywords: electromagnetic radiation, ascorbic acid, generation of free radicals, monitors LCD doi:10.12915/pe.2014.05.48 1. Wstęp W XXI wieku komputery stały się dla człowieka nieodzownym narzędziem pracy. Dążenie do coraz mniejszych rozmiarów, przystępna cena, a przede wszystkim szerokie możliwości wykorzystania spowodowały, że znalazły one zastosowanie m.in. w administracji, przemyśle, szkolnictwie, komunikacji i zabawie. Praca na nich nieodzownie związana jest z monitorem ekranowym. Dawniejsze monitory z lampą kineskopową CRT (Cathode Ray Tube) zastąpione zostały monitorami z ekranami ciekłokrystalicznymi LCD (Liquid Crystal Display) czy też LED. Mogą być podłączone do stacjonarnego komputera lub stanowić integralną część komputerów przenośnych. Szerokie spektrum wykorzystania nasuwa pytanie, czy praca z ich wykorzystaniem jest szkodliwa? Wiadomym jest, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne może w[...]

Wpływ odległości od urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne na metabolizm tlenowy wybranych elementów morfotycznych krwi DOI:10.12915/pe.2014.06.036

Czytaj za darmo! »

Skutki oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka są przedmiotem wielu doniesień. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez wybrane urządzenia codziennego użytku na generację wolnych rodników w krwinkach płytkowych człowieka biorąc pod uwagę odległość od urządzenia. Abstract. The results of the influence of electromagnetic radiation on the human body are an object of many works, research, and reports. The work presents the results of in vitro research aimed at the determination of the influence of electromagnetic radiation emitted by selected everyday devices on the generation of free radicals in human blood platelets, considering the distance from the device resulting from their conditions of use. (Influence of the distance from devices emitting electromagnetic radiation to oxidative metabolism of selected morphotic blood element) Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, wolne rodniki, metabolizm tlenowy, środowisko człowieka Keywords: electromagnetic radiation, free radicals, oxygen metabolism, human environment doi:10.12915/pe.2014.06.36 1. Wstęp Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), w zależności od parametrów takich jakich jak częstotliwość oraz natężenie, może w bardzo zróżnicowany sposób oddziaływać na organizmy żywe. Energia pól elektromagnetycznych absorbowana bezpośrednio w organizmie może być przyczyną niepożądanych zmian stanu czynnościowego komórek, narządów, a nawet całego organizmu człowieka. Najbardziej narażonymi na działanie promieniowania elektromagnetycznego są: układ krążenia, układ limfatyczny, układ nerwowy czy też układ wydzielania wewnętrznego [1-3]. Wiele urządzeń wykorzystywanych na co dzień przez człowieka generuje promieniowanie elektromagnetyczne. Zaliczyć do nich możemy: telefony komórkowe, sprzęt AGD czy też sprzęt komputerowy. Szerokie rozpowszechnienie źródeł PEM [...]

« Poprzednia strona  Strona 2