Wyniki 11-20 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Lech BOROWIK"

Skuteczność wyłączników różnicowoprądowych jako środka ochrony przeciwporażeniowej

Czytaj za darmo! »

Najpopularniejszym środkiem ochrony uzupełniającej stosowanym w instalacjach niskiego napięcia są obecnie wyłączniki różnicowoprądowe. Produkowane wyłączniki, konstrukcyjnie przeznaczone są do wykrywania prądów różnicowych sinusoidalnych o częstotliwości 50/60 Hz. W przypadku przebiegów odkształconych lub o innej częstotliwości, mogą nie reagować nawet na znaczne przekroczenie wartości znamionowego różnicowego prądu zadziałania. W tych warunkach może się okazać, że ochrona przeciwporażeniowa jest nieskuteczna. Abstract. At present, the most popular means of subsidiary protection used in low-voltage systems are differential circuit breakers. Manufactured differential circuit breakers are designed and constructed for the detection of differential sinusoidal currents with a frequency of 50/60 Hz. In a case of distorted waveforms or different frequencies they may not respond even to a significant excess of the rated differential current operation. Under these conditions the shock protection may be ineffective. (Effectiveness of differential circuit breakers as agent of shock protection). Słowa kluczowe: wyłącznik różnicowoprądowy, ochrona przeciwporażeniowa, prąd różnicowy, prąd upływowy. Keywords: differential circuit breaker, shock protection, differential current, leakage current. Wstęp W instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, powinna składać się z odpowiednio dobranego środka ochrony podstawowej i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony, który zapewnia zarówno ochronę podstawową jak i ochronę przy uszkodzeniu [1]. W warunkach specjalnych, wynikających z przeznaczenia pomieszczenia lub wpływów warunków zewnętrznych, norma [1], nakazuje zastosowanie dodatkowo środków ochrony uzupełniającej. Najpopularniejszym środkiem ochrony uzupełniającej stosowanym w instalacjach niskiego napięcia są obecnie wyłączniki różnicowoprądowe (RCD, ang. Residual Curre[...]

Audyt energetyczny a zużycie energii elektrycznej w instalacjach oświetlenia wnętrz

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki audytu instalacji oświetleniowej kilkukondygnacyjnych budynków użyteczności publicznej, zawierających pomieszczenia o zróżnicowanym przeznaczeniu i charakterze wykonywanych prac. Opracowanie projektu wykonane w programie Dialux zawiera kilkanaście źródeł i opraw oświetleniowych. Obliczenia wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 15193. Dla instalacji istniejącej oraz projektowanej przeprowadzono obliczenia wartości zużycia składowych energii elektrycznej. Abstract. The article presents results of lighting audit in several floors public buildings, containing rooms with a different purpose and nature of work performed. Development of project made in Dialux contains several lamps and luminaires. Calculations were performed according to provisions of standard PN-EN 15193. For existing and projected installation were calculated values of components of electricity consumption. (Energy audit and energy consumption in interior lighting installations). Słowa kluczowe: audyt energetyczny, zużycie energii, instalacje oświetleniowe. Keywords: Energy audit, energy consumption, lighting installations. Wstęp Instalacje oświetleniowe w Europie są w dużej mierze przestarzałe i wyeksploatowane. Istnieje ogromny potencjał oszczędności energii elektrycznej poprzez wymianę przestarzałych instalacji i urządzeń oświetleniowych. Według danych 2/3 instalacji oświetleniowych w UE pochodzi z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych, 1/3 oświetlenia drogowego to oświetlenie rtęciowe, 2/3 oświetlenia biurowego to energochłonne źródła i systemy oświetleniowe nie spełniające norm obowiązujących w UE [12]. Tempo modernizacji oświetlenia jest zdecydowanie za niskie. Według danych dla UE wynosi ono: 3% dla oświetlenia drogowego i 7% dla oświetlenia biurowego. Aby to zmienić przyjęto szereg dyrektyw i przepisów dotyczących ograniczenia zużycia energii. Audyt energetyczny i jego zakres W dyrektywie 2006/32/WE zapisano, że "audyt energetyczny t[...]

Analiza przydatności metod pomiaru rezystancji powłok antyelektrostatycznych o nieregularnych kształtach DOI:10.12915/pe.2014.04.026

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wybrane metody badań własności rezystancyjnych powłok antyelektrostatycznych. Omówiono ich przydatność w warunkach przemysłowych. Wyszczególniono wady i zalety zaprezentowanych metod. Zaproponowano system pomiarowo-diagnostyczny, który pozwalałby na wykorzystanie potencjału pomiarowego omówionych metod przy jednoczesnej minimalizacji ich wad. Wskazano potrzebę oszacowania oraz kontroli rezystancji skrośnej i powierzchniowej warstw antyelektrostatycznych jako wykorzystywaną w celach normalizacji oraz spełnienia parametrów jakościowych i ekonomicznych. Abstract. The paper presents selected research methods resistive properties of anti-static layers. Typical applications of anti-static layers, and the threat posed by static discharge are described. Discusses the usefulness in industrial conditions, and detailed the advantages and disadvantages presented methods. In chapter 3 discusses the method suggested in the Polish Standards [1], fig. 2; four-probe method, fig. 3; van der Pauw'a method [6] fig. 4; comparative method, with a capacity of capacitor [4], and eddy currents [8]. As the main disadvantage of these methods are given the possibility of measuring only in specialized laboratories in the prepared samples. In section 3.6 the author suggests the creation of control and measurement systems to enable testing under operating conditions the object coated anti-static layers. More than a system would enable to carry out measurements on samples of irregular shape. The aim of the development of that system is to simplify the measurement techniques for antistatic coatings, while maintaining the required accuracy, making possible the appropriate selection of coating components and simultaneously lowering its prices. (Analysis of suitability of methods to measure resistance of antistatic coatings with irregular shapes). Słowa kluczowe: elektryczność statyczna, powłoki antyelektrostatyczne, rezystancja skrośna, rezystancja powierzch[...]

Inteligentne sterowanie siecią oświetlenia zewnętrznego DOI:10.12915/pe.2014.06.048

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony poniżej tekst opisuje system zarządzania siecią oświetlenia ulicznego GIS. Opisuje główne moduły systemu, doświadczenia we wdrożeniu, dotychczasowe efekty oraz dodatkowe możliwości polegające na aktywnym zarządzaniu siecią oświetleniową (zdalnym nadzorem, redukcją mocy) w nawiązaniu do programów DSR. Abstract. The paper presents GIS lighting management system to control and monitor public lighting installation. It show main system’s unite, experience in installing, results and further possibility as dynamic management (remote monitoring, control switching and dimming) with reference to DSR programs. (Intelligent Management System for public lighting installation) Słowa kluczowe: oświetlenie uliczne, systemy sterowania i nadzoru GIS, redukcja mocy i energii, DSR. Keywords: public lighting installation, GIS lighting management system, reduce power and energy consumption, DSR. doi:10.12915/pe.2014.06.48 Wstęp Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), wprowadza obowiązki dla gmin w zakresie planowania i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na ich terenie. Jest ona zgodna w tym zakresie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), która reguluje ustrój, zasady działania i zadania gminy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na art. 7 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Świadczenie oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy nie powinno budzić wątpliwości, że jest zbiorową potrzebą wspólnoty, jaką jest gmina. Należy również zwrócić uwagę, że Ustawodawca w art. 7 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. I tak obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego wiąże się z:  koniecznością zapewnienia finansowania do[...]

Modeling of four electrode measuring system for determination the resistivity of thin antistatic coatings DOI:10.12915/pe.2014.12.25

Czytaj za darmo! »

In the paper, the mathematic model for determine the resistivity of thin antistatic coating was presented. The model based on four-points method and method of images. In the model, the parameters of measuring system and coating was described. It depend on thickness of the coating and the relative permeability of the bulk. Streszczenie. W artykule opisano model matematyczny do wyznaczania rezystancji cienkich warstw antyelektrostatycznych. Model opiera się na metodach czteropunktowej oraz odbić zwierciadlanych. Wyznaczony limit rozmiaru układu - odstępu pomiędzy elektrodami pomiarowymi - uzależniony jest od grubości warstwy i stosunku rezystywności warstwy/podłoże. (Modelowanie czteroelektrodowego systemu pomiarowego do wyznaczania rezystancji cienkich powłok antyelektrostatycznych.) Słowa kluczowe: antyelektrostatyczność, modelowanie, rezystancja elektryczna, powłoki antyelektrostatyczne Keywords: anti-electrostatic, modeling, electrical resistance, anti-electrostatic coatings doi:10.12915/pe.2014.12.25 Introduction Risks caused by electrostatic discharge make it necessary to protect products, facilities and equipment from excess electric charge. One of the techniques for this purpose in common use is the application of conductive antistatic coatings. In order to make the protection reliable, it is necessary to verify the quality of electric properties of these coatings [1, 2]. However, the measurements carried out in accordance with the IEC 61340-2-3:2000 standard feature low repetitiveness and have to be made at a specially equipped lab stand [3]. The proposed description of the four-electrode system is a modified four-point method supplemented with the method of images [4, 5]. Theoretical calculations for determination of the parameters of the measurement system and the examined coating were used for design of the control-measurement system. The designed system, based on the presented equations, makes it possible to carry out[...]

Dokładność czujników indukcyjnych w defektoskopii warstw ochronnych urządzeń elektrycznych DOI:10.12915/pe.2014.12.70

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego, który będzie w stanie wykryć i zlokalizować wady oraz ich występowanie w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów dobierając częstotliwość i amplitudę oraz określając dokładność czujnika indukcyjneg. Grubość warstwy ochronnej określono przy pomocy dokładnych przyrządów znanej firmy Fischer. Abstract: Article presents results of research of an electromagnetic induction sensor, which is able to detect and locate defects and their existence in tested protective coatings. For some types of signals, conducted a series of measurements by choosing the frequency, amplitude and specifying accuracy of inductive sensor. Thickness of protective layer were determined by accurate instruments known brand Fischer. (Accuracy of inductive sensors in flaw detection of protective layers of electrical equipment) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, defektoskopia warstw ochronnych Keywords: inductive sensor, flaw detection protective layers doi:10.12915/pe.2014.12.70 Wstęp Powłoka to warstwa materiału, wytworzona naturalnie lub nałożona na powierzchnię przedmiotu, wykonanego z innego materiału, w celu uzyskania wymaganych własności technicznych lub dekoracyjnych. Powłoki nakładane w celach ochronnych czy ozdobnych powinny spełniać określone parametry dotyczące ich wyglądu, jakości, grubości, wytrzymałości itp. [1]. W trakcie eksploatacji powierzchnia zewnętrzna konstrukcji i elementów urządzeń elektroenergetycznych ulega zużyciu. Powodem tego jest najczęściej działanie czynników zewnętrznych - mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych czy elektrochemicznych. W warunkach rzeczywistych jest to wynikiem oddziaływania wielu czynników jednocześnie. Znalezienie dominującego oddziaływania pozwala zastosować odpowiednie zabezpieczenie [2]. Pomiary grubości warstw wierzchnich i powłok stosuje się w różnorodnych gałęziach [...]

Pomiary wybranych parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych do zastosowań w odzieży inteligentnej DOI:10.15199/48.2015.01.22

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono tematykę włókien elektroprzewodzących. Opisano ich rodzaje i możliwości zastosowania w wyrobach tekstronicznych. Ponadto przedstawiono wyniki pomiarów rezystancji wybranych tkanin zawierających elementy elektroprzewodzące. Na podstawie pomiarów oraz rodzaju zastosowanego komponentu elektroprzewodzącego określono przydatność zastosowania omówionych tkanin w odzieży inteligentnej. Abstract. In the article, the issue of electrically conductive fibers was described. The types and uses of the fibers in Textronics materials were shown. In addition, the results of measurements of the resistance of selected fabrics containing electrically conductive elements were described. On the basis of the measurement and the type of used electrically conductive component the usefulness of these textile in smart clothing were discussed. (Measurements of the selected electrical parameters of textile materials for applications in smart clothing). Słowa kluczowe: włókna elektroprzewodzące, tekstronika, odzież inteligentna, rezystancja Keywords: electrically conductive fibers, Textronics, intelligent clothing, resistance Wprowadzenie Ubieralna technologia, znana kiedyś tylko profesjonalistom, przez których była wykorzystywana do badań i treningów lub celów militarnych powoli staje się ogólnodostępnym dobrem. Tekstylia inteligentne, oparte na materiałach inteligentnych są zdolne do reagowania na bodźce zewnętrzne poprzez istotną zmianę swoich właściwości dla pożądanej i skutecznej odpowiedzi. Materiały takie łączą w sobie cechy czujnika (rys.1), procesora i siłownika oraz umożliwiają realizację sprzęż[...]

Instalacje elektroenergetyczne w budownictwie energooszczędnym DOI:10.15199/48.2015.01.23

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pracy instalacji elektroenergetycznej w budownictwie energooszczędnym. Podczas długotrwałego przepływu prądu przez przewody elektryczne umieszczone w ścianach izolowanych cieplnie, o niewielkim współczynniku przenikania ciepła, mogą one ulec przegrzaniu w wyniku którego nastąpi zmniejszenie rezystancji izolacji bądź nawet zwarcie, a w konsekwencji może powstać zagrożenie pożarowe. Wyniki badań mają posłużyć projektantom nowych obiektów, jak i modernizowanych do uwzględnienia tych zagrożeń, a także są sugestią do zaktualizowania istniejącej normy w tym zakresie. Abstract. During prolonged flow of electric current by wiring placed in walls which are thermally isolated. This walls has small ratio of warm penetration and the electric cables can overheat and this will cause decrease resistance of isolation or short circuit and in consequence cause the fire. Results of research should serve planners of new buildings and for the buildings which are modernized. They are also suggestion to update norms. (Electrical installations in building energy-saving in the aspect of the fire hazard). Słowa kluczowe: instalacje elektroenergetyczne, budownictwo energooszczędne, zagrożenie pożarowe, audyt energetyczny. Keywords: power installations, construction energy-saving, fire hazard, energy audit. Wstęp Instalacje elektroenergetyczne stanowią nieodzowny element wyposażenia budynków. Postęp cywilizacyjny sprawił, że ludzkość stała się uzależniona od prądu. Każdy dom, każde biuro czy też zakład pracy posiada od kilku do kilkudziesięciu odbiorników energii elektrycznej. Sprawia to, że powstające instalacje elektryczne zaczęły się rozrastać. Zwiększona została liczba punktów (gniazd), średnica przekroju przewodu oraz ich ilość. Zadanie takiej instalacji nie polega jedynie na współpracy elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, ale również na zapewnieniu bezpiecznego jej użytkowania. Biorąc pod[...]

Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych DOI:10.15199/48.2015.12.54

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego, który będzie w stanie wykryć i zlokalizować wady oraz ich występowanie w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów dobierając częstotliwość i amplitudę. Grubość warstwy ochronnej określono przy pomocy dokładnych przyrządów znanej firmy Fischer. Abstract: Article presents results of research of an electromagnetic induction sensor, which is able to detect and locate defects and their existence in tested protective coatings. For some types of signals, conducted a series of measurements by choosing the frequency, amplitude. Thickness of protective layer were determined by accurate instruments known brand Fischer. (Research of multi-layer protective coatings) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, defektoskopia powłok ochronnych Keywords: inductive sensor, flaw detection protective layers Wstęp W celu ochrony lub ozdoby elementów metalowych maszyn lub konstrukcji stosuje się powłoki ochronne. Aby spełniały swoje zadanie muszą posiadać właściwe parametry odnośnie grubości, jakości, wyglądu lub wytrzymałości [1]. Pod wpływem działania szkodliwych czynników zewnętrznych powierzchnia zewnętrzna konstrukcji i elementów maszyn ulega zużyciu. Sprawdzenie dominującego szkodliwego oddziaływania pozwala zastosować skuteczne zabezpieczenia [2]. Najczęściej stosuje się powłoki ochronne cynkowe ze względu na najlepsze właściwości w stosunku do powłok stalowych lub żelaznych. Powłoki cynkowe najczęściej są nakładane za pomocą metody cynkowania ogniowego i powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1461:2000. Zgodnie z normą grubość zastosowanych powłok cynkowych jest uzależniona od grubości i rodzaju materiału podłoża [3]. Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych cynkowych Badania przeprowadzono na próbkach z blachy stalowej o grubości 1 m, na których naniesiono ochronną warstwę cynku a następnie pokryto lakierem[...]

Current-carrying capacity parallel single-core LV cable DOI:10.15199/48.2016.01.16

Czytaj za darmo! »

The paper presents the problems related to the selection of parallel single-core low voltage cables in terms of their current carrying capacity and accordance with PN-IEC 60364-5-523 national standard, exemplified by electric power transmission from transformer MV/LV 1600kVA, with proximity effects also taken into consideration. Streszczenie. Przedstawiony poniżej tekst opisuje problemy związane z doborem wielowiązkowych linii kablowych niskiego napięcia pod względem obciążalności długotrwałej zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523 na przykładzie wyprowadzenia mocy z transformatora SN/nN 1600kVA z uwzględnieniem wpływu zjawiska zbliżenia. (Obciążalność długotrwała wielowiązkowych linii kablowych nN). Keywords: Multi-conductor parallel cables, current carrying capacity, proximity effects. Słowa kluczowe: wielowiązkowe linie kablowe, obciążalność długotrwała, zjawisko zbliżenia. Introduction While designing networks and electrical installation, a problem that often appears in the practice is how to select properly low voltage cables, taking into account their current-carrying capacity. The main document that is used by the designers is the Polish national standard “Lowvoltage electrical installations - Current-carrying capacity" PN-IEC 60364-5-523:2001 [1] (translation from IEC 60364- 5 part 52 International Standard). The above-given standard along with other publications [2],[3] refer in detail to the configurations of cables, distances between them and their surroundings. The standard introduces various reduction factors as well as other calculative tools that allow for the optimal selection of wires and cables and protection. It seems, however, that the authors of the above mentioned standard and relative studies, in their calculation or research into the mutual influence of parallel cables have focused principally on thermal phenomena. Thus they have neglected the electromagnetic field generated by the flow of currents, whic[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »