Wyniki 11-20 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Stęplewska"

Zastosowanie czujników IR w detekcji czynników chłodniczych


  Syntetyczne czynniki chłodnicze, potocznie zwane freonami, są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Systemy detekcji emisji czynników roboczych z instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych mają istotne znaczenie, ponieważ niekontrolowany wyciek czynnika chłodniczego powoduje spadek wydajności urządzeń, przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery, a w skrajnych przypadkach, może być groźny dla zdrowia i życia ludzi [8, 9]. Ograniczanie emisji do atmosfery syntetycznych czynników chłodniczych jest ważne w technice chłodniczej. Według obowiązującej legislacji wymagane jest stosowanie systemów kontroli syntetycznych czynników chłodniczych dla dużych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (powyżej 300 kg czynnika chłodniczego). Stacjonarnych systemów monitorujących wycieki freonów na krajowych obiektach chłodniczo-klimatyzacyjnych praktycznie nie ma. Głównym elementem każdego systemu kontroli wycieków są czujniki, które umieszcza się w newralgicznych miejscach instalacji. Istotą rozwiązania problemu detekcji czynników chłodniczych z grup chlorofluorowęglowodorów (CFC), wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) i wodorofluorowęglowodorów (HFC) jest dobór odpowiedniego czujnika, odpowiednio czułego i selektywnego, a jednocześnie taniego. CZUJNIKI KONTROLI WYCIEKÓW czynników chłodniczych W systemach zabezpieczania można zastosować czujniki kontroli stężenia czynnika chłodniczego, czujniki analizujące skład powietrza lub czujniki atmosfery beztlenowej. Najczęściej stosuje się czujniki wykrywające stężenie wyciekającego gazu roboczego w atmosferze pomieszczenia. Związki freonowe są bezwonne, ich wycieki z instalacji są dla personelu trudne do identyfikacji bez odpowiednich systemów. Ze względu na budowę cząsteczkową i właściwości substancji z g[...]

Detekcja gazów zagrażających wybuchem w przemyśle chłodniczym


  Należące do naturalnych czynników chłodniczych węglowodory wykazują bardzo dobre właściwości termodynamiczne, są zatem stosowane jako czynniki robocze w instalacjach chłodniczych. Systemy detekcji gazów wybuchowych należą do urządzeń zapobiegających wybuchom poprzez sygnalizację akustyczno-optyczną niepożądanego wycieku niebezpiecznych gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające ryzyko wybuchu. System detekcji gazu powinien być odpowiednio dobrany do obiektu. Najważniejszym elementem systemu detekcji są czujniki. Właściwie wykonane i dobrane do danego systemu monitoringu umożliwiają zabezpieczenie instalacji chłodniczych przed niekontrolowanymi wyciekami do atmosfery różnych rodzajów naturalnych czynników chłodniczych. Problem lokalizacji czujników w pomieszczeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga każdorazowo indywidualnych rozwiązań zależnych od wielu czynników.1. Czynniki chłodnicze - węglowodory Naturalne czynniki chłodnicze - węglowodory - coraz częściej wypierają powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych syntetyczne czynniki chłodnicze, zwane freonami. Wynika to z faktu, że freony, uważane od momentu ich odkrycia za rewelacyjne czynniki robocze dla instalacji chłodniczych, wykazują negatywny wpływu na środowisko. Odpowiedzialne są za zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej (powodując rozpad O3) oraz przyczyniają się do podwyższenia temperatury powierzchni Ziemi (jako gazy cieplarniane zatrzymują energię słoneczną). Węglowodory (propan - R290, propylen - R1270, izobutan - R600a) posiadają korzystne własności termodynamiczne, dzięki czemu układy chłodnicze napełnione tymi czynnikami charakteryzują się wysoką efektywnością pracy. Propan jest jednym z najstarszych naturalnych czynników stosowanych w chłodnictwie, bo już w roku 1932 zaproponowano ten związek, jako czynnik chłodniczy do chłodziarek domowych i ha[...]

Detekcja węglowodorów w krytycznych warunkach chłodniczych Badania reakcji czujników na propan


  Istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji chłodniczych na propan w systemy monitoringu niepożądanej emisji czynnika roboczego (systemy wykrywające wycieki). Jednymi z najważniejszych elementów systemu detekcji są czujniki. W obiektach chłodniczych panują krytyczne warunki klimatyczne, zatem czujniki muszą prawidłowo działać, niejednokrotnie w skrajnych warunkach temperaturowowilgotnościowych. Do badań modelowych wytypowano trzy rodzaje elementów detekcyjnych. Następnie opracowano i skonstruowano czujniki na ich bazie. Zbadano ich reakcję na propan w modelowych warunkach chłodniczych. Wykazano, że skonstruowane czujniki, rezystancyjny i katalityczny, działają prawidłowo w badanym zakresie temperatur i stężeń propanu. Udowodniono również, że zastosowana modyfikacja (wyprowadzająca moduł konfiguracyjny poza strefę niskich temperatur) w przypadku czujnika IR, umożliwiła prawidłowe działanie detektora w badanych stężeniach propanu w całym zakresie temperatur. Reakcja czujników, niezależnie od ich rodzaju, zależy głównie od stężenia propanu, natomiast szybkość odpowiedzi nie zależy od stężenia. Opracowane i skonstruowane czujniki, na bazie sensorów katalitycznego i rezystancyjnego, zostały wyposażone w dodatkowy, własny system kompensacji temperatury, który zapewnił ich prawidłowe działanie w krytycznych warunkach chłodniczych oraz umożliwił wiarygodny i powtarzalny pomiar wycieku propanu z instalacji chłodniczej. Detection of hydrocarbon In critical refrigeration conditions . The stud y of sensors reaction on propane There is need to equip the propane refrigeration installations in monitoring system in case of uncontrolled emission of working medium (leakage detection systems). One of the most important components of the detection system are sensors. In refrigeration object a critical climatic conditions occur, thus sensors often must work properly in extreme temperature and humidity conditions. Three types of detection elements for the model[...]

Aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych


  W przemyśle rolno-spożywczym istotne jest bezpieczeństwo. Chłodnictwo i klimatyzacja są obecne niemal w każdej gałęzi tego przemysłu. Odpowiedni wybór programów i systemów stosowanych do monitoringu instalacji chłodniczych pozwala na skuteczną ochronę obiektów przemysłowych, handlowych i pomieszczeń chłodniczych podczas przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych przed wystąpieniem niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu. W artykule scharakteryzowano podsta-wowe cechy oraz niezbędne elementy konstrukcyjne systemu monitoringu wycieków. Zaprezentowano budowę i funkcje systemu detekcji propanu zastosowanego dla zabezpieczenia układu chłodniczego, wraz z zadaniami i działaniami oprogramowania obsługującego ten system. Opracowana aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych uruchamia automatyczne czynności prewencyjne oraz archiwizuje zaistniałe stany alarmowe. Wykazano, że rozwiązanie to sprawdza się w warunkach półtechnicznych.Systemy zabezpieczające przemysłowe obiekty chłodnicze powinny zapewniać ciągłą kontrolę warunków przechowalniczych, parametrów pracy obiegu chłodniczego oraz czynników określających bezpieczeństwo przechowywanych produktów i pracowników. Systemy te muszą mieć prewencyjny charakter działania, czyli w odpowiednim czasie identyfikować przekroczenie kontrolowanych parametrów, generować sygnały alarmowe, decyzyjne i wykonawcze. Powinny zatem pełnić jednocześnie funkcję urządzeń pomiarowych i sterujących. Dzięki takiej konstrukcji będą zapobiegały m.in. tworzeniu się niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu, informując i ostrzegając o jego przekroczeniach. W przypadku czynników chłodniczych będących substancjami palnymi i wybuchowymi ostrzeganie następuje przy stężeniach poniżej dolnej granicy wybuchowości (DGW), natomiast w przypadku czynników toksycznych, niebezpiecznych dla zdrowia, poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia (N[...]

Ochrona środowiska w chłodniczym przetwórstwie i przechowalnictwie owoców i warzyw


  W artykule przedstawiono problemy związane z ochroną środowiska w przetwórstwie i przechowalnictwie chłodniczym owoców i warzyw. Opisano proekologiczne działania przedsiębiorstw w oparciu o procesy produkcyjne o niskich kosztach i wysokiej efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii, wody i ilości wytwarzanych odpadów oraz dostarczanie produktów o wysokiej jakości. Omówiono przepisy dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Scharakteryzowano wskaźniki określające negatywny wpływ działalności antropogenicznej na środowisko naturalne. Zwrócono uwagę na ślad środowiskowy generowany przez przetwórstwo, transport, przechowywanie owoców i warzyw oraz czynniki mające znaczący wpływ na jego wielkość. Zasygnalizowano korzyści z określania śladu węglowego (CF). Wykazano, że CF wpływa znacząco na świadomość społeczeństw, przedsiębiorstw i dodatkowo staje się impulsem do podejmowania proekologicznych działań oraz wzmacniania postawy zrównoważonej konsumpcji. Przedstawiono obowiązki właścicieli instalacji chłodniczych użytkowanych w przetwórstwie i przechowalnictwie owoców i warzyw.Wstęp Chłodnicze przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw zmaga się z wieloma problemami związanymi z ochroną środowiska. Przedsiębiorstwa z tego obszaru mogą być źródłem wielu zagrożeń dla wszystkich elementów środowiska naturalnego - gleby, wody, powietrza, roślin, zwierząt i człowieka. Problematyka ochrony środowiska obejmuje przede wszystkim: gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów organicznych, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, ochronę gleby oraz ochronę przed hałasem. Ochrona środowiska powinna obejmować racjonalne działania zgodne z prawami przyrody i rozwoju człowieka w celu ochrony wszystkich elementów otoczenia. Dodatkowo zadaniem tej działalności jest zrównoważone kształtowanie środowiska życia człowieka współczesnego tak, aby poszczególne elementy pr[...]

Wskaźniki oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko DOI:10.15199/65.2015.9.1


  W artykule zaprezentowano wskaźniki charakteryzujące negatywny wpływ antropogenicznej działalności na atmosferę, hydrosferę i biosferę. Scharakteryzowano ślady środowiskowe: węglowy (CF), wodny (WF) i ekologiczny (EF). Wykazano znaczenie szacowania wskaźników środowiskowych w przemyśle rolno-spożywczym oraz ich podstawowe wady i zalety.Rozwój gospodarczy w niezakłóconym środowisku naturalnym przy zapewnieniu wysokiej jakości życia oraz świadomości i solidarności społecznej w poczuciu odpowiedzialności globalnej to cele, które muszą być zrealizowane zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej. Zintegrowane podejście pozwoli na poprawę negatywnych przemian środowiskowych, na które ma wpływ działalność antropogeniczna. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, rośnie zapotrzebowanie na żywność. Aby sprostać tym potrzebom, przemysł spożywczy musiał stać się jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Poprawa właściwości smakowych i odżywczych, a także zapewnienie dostępności i wydłużenie okresu trwałości produktów rolno-spożywczych umożliwiającego ich transport - to niektóre wyzwania, z którymi obecnie zmaga się ten przemysł. Produkcja, transport i przechowywanie żywności pozostawiają duży ślad środowiskowy. Zatem kolejnym wyznaniem jest ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu rolno- -spożywczego na środowisko naturalne. ZASOBY NATURALNE I EKOSYSTEMY oraz ich wykorzystanie W ciągu ostatnich dekad na całym świecie wystąpił znaczny wzrost gospodarczy, zmniejszyło się ubóstwo i poprawiła się jakość życia. Zmiany te osiągnięto kosztem ekosystemu. W ciągu ostatniego stulecia liczba ludności na świecie wzrosła czterokrotnie. Tworzenie odpadów i globalne zużycie zasobów jest szybsze niż możliwość ich regeneracji przez przyrodę. Lasy, zwłaszcza w strefach tropikalnych, są wycinane szybciej niż mogą odrastać (przez ostatnie 15 lat co roku niszczono 130 tys. km2 lasów), a ryby są szybciej wyławiane niż [...]

Kontrola freonów w całym łańcuchu produkcji żywności DOI:10.15199/65.2017.1.2


  W artykule przedstawiono obowiązującą legislację krajową i unijną dotyczącą przeciwdziałania zmianom zachodzącym w środowisku oraz ograniczania ich niekorzystnych skutków. Zaprezentowano wpływ chłodniczych gazów fluorowanych na efekt cieplarniany. Omówiono metodę badawczą chromatografii gazowej z użyciem detektora wychwytu elektronów ECD umożliwiającą analizy śladowych ilości tych związków.Zmiany stylu życia, różnorodność i ogólna dostępność dóbr na rynku, konkurencyjne ceny i atrakcyjność oferty handlowej spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństwa. Ponad miarę, nieefektywnie i w coraz szybszym tempie konsumujemy nie tylko żywność, ale również kurczące się zasoby środowiskowe. Rosnące zapotrzebowanie na żywność spowodowało, iż branża spożywcza jest jedną z najprężniej rozwijających się i coraz bardziej negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne, a szczególnie na atmosferę. Problem jest ważny, bowiem Polska jest szóstym producentem żywności w UE. Procesom tym towarzyszy dążenie do zdrowego stylu życia społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. To powinno motywować naukę i biznes do podejmowania działań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa żywności oraz identyfikacji i monitorowania kluczowych aspektów środowiskowych w całym łańcuchu żywnościowym, mających wpływ na zmiany klimatu. OCHRONA POWIETRZA Stan jakości powietrza to nadal temat rzadko poruszany w społeczności polskiej. Większość uznaje, że powietrze, którym oddychamy, jest czyste i nie ponosimy z tego powodu żadnych konsekwencji zdrowotnych, ani ekonomicznych. Na rysunku przestawiono najbardziej zanieczyszczone miasta w Unii Europejskiej. Tymczasem Polska, obok Bułgarii i Rumunii, ma najgorszą jakość powietrza w Europie. Co roku z tego powodu umiera ponad 45 tys. Polaków i z tego powodu ponosimy również olbrzymie straty ekonomiczne. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami to problem niezwykle ważny ze względu [...]

Obowiązki producentów żywności przy obsłudze urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych DOI:10.15199/64.2017.3.3


  W artykule przedstawiono charakterystykę czynników chłodniczych oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Omówiono obowiązki wynikające ze stosowania tych substancji, regulowane prawem krajowym i unijnym. Przybliżono zagadnienia istotne dla producentów żywności, dotyczące instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, wynikające m.in. z ustawy f-gazowej. Wymieniono obowiązki operatora. Wskazano czynności, do których wykonywania konieczne jest posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych certyfikatem odpowiedniej kategorii i warunki ich uzyskania. Opisano sposób założenia i prowadzenia kart urządzeń oraz ewidencji substancji kontrolowanych i f-gazów. Scharakteryzowano nakaz przeprowadzania przeglądów szczelności urządzeń i ich harmonogram. Zaprezentowano przykłady nakładanych kar za niewywiązywanie się z obowiązków.Wstęp Chłodnictwo i klimatyzacja to integralne obszary, bez których funkcjonowanie branży spożywczej nie jest możliwe. Wydłużenie okresu przechowywania, przetwórstwo owocowo-warzywne, czy inne działania w przemyśle spożywczym, wymagają zapewnienia optymalnych warunków otoczenia i surowca (m.in. temperatury i wilgotności) w celu wyprodukowania bezpiecznej żywności. Utrzymanie odpowiednich warunków przetwórczych i przechowalniczych produktów rolno-spożywczych jest możliwe dzięki zastosowaniu prawidłowo działających urządzeń chłodniczych, zgodnie z zasadami dobrej praktyki. Zatem konieczne są: optymalizacja pracy tych urządzeń i działania ograniczające emisję freonów do atmosfery. W 2015 r., po wieloletnim oczekiwaniu, ukazała się polska ustawa f-gazowa - Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 881). Nakłada ona szereg obowiązków również na producentów żywności. Zagadnienia związane z ochroną środowiska są utrudnieniem w działalności każdego przedsiębiorstwa. Wymagają wnikliwej analizy pojawiającego się nowego prawa kr[...]

Niekontrolowane emisje metanu do atmosfery DOI:10.15199/65.2017.6.4


  Ochrona środowiska i zrównoważona produkcja zyskują na znaczeniu w strategiach rolnictwa i produkcji żywności, a ekologiczne produkty rolno-spożywcze mają coraz więcej zwolenników. Zrównoważone rolnictwo zakłada m.in. minimalizowanie strat surowców i ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Przy obecnej jakości powietrza konieczna jest również wzmożona troska o jego ochronę. Producenci żywności, respektując zalecenia i nakazy prawa unijnego oraz krajowego, są zmuszeni do podejmowania działań w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. METAN JAKO GAZ CIEPLARNIANY Metan jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Stosowany bywa głównie jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych. W atmosferze metan jest prekursorem szkodliwego, przypowierzchniowego ozonu, w niewielkim stopniu wpływa na degradację ozonosfery [6] i częściowo jest utleniany do dwutlenku węgla. Metan to również silny gaz cieplarniany, trzeci najważniejszy, oprócz pary wodnej i dwutlenku węgla. Jego potencjał cieplarniany jest 72-krotnie większy niż dwutlenku węgla w skali 20 lat lub 25-krotnie w skali 100 lat [10]. Gazy cieplarniane to substancje, które mają zdolność pochłaniania promieniowania podczerwonego i obecne w atmosferze ziemskiej gromadzą energię cieplną przy powierzchni Ziemi. Zjawisko podwyższenia temperatury to efekt cieplarniany i przyczyna globalnego ocieplenia. Schematycznie ten proces zaprezentowano na rysunku 1. Za gaz o największym udziale w efekcie cieplarnianym uważany jest dwutlenek węgla, którego stężenie w atmosferze stale rośnie (średnio 2 ppm/rok). Obecnie przekracza już w skali globalnej 400 ppm, przy czym wartość ta jest różna w poszczególnych częściach Ziemi (rysunek 2). Wpływ poszczególnych gazów na efekt cieplarniany jest zróżnicowany. Wskaźnik GWP - potencjał globalnego ocieplenia - określa oddziaływanie substancji na to zjawisko względem dwutlenku węgla w okresie 100 lat (GWP100 - Global Warming P[...]

Ochrona klimatu a obowiązki użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych DOI:


  Zagadnienia związane z ochroną środowiska są utrudnieniem w działalności każdego przedsiębiorstwa. Wymagają wnikliwej analizy nowego prawa krajowego i unijnego. Problemy wynikają głównie z braku informacji lub niezrozumienia przepisów, a nie z niechęci do wypełnienia kolejnych obowiązków. Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Chłodnictwo i klimatyzacja to integralne obszary, bez których nie jest możliwe funkcjonowanie branży spożywczej. Wydłużenie okresu przechowywania, przetwórstwo, czy inne działania w przemyśle spożywczym, wymagają zapewnienia optymalnych warunków otoczenia i surowca (m.in. temperatury i wilgotności) w celu wyprodukowania bezpiecznej żywności. Utrzymanie odpowiednich warunków przetwórczych i przechowalniczych produktów rolno-spożywczych jest możliwe dzięki zastosowaniu prawidłowo działających urządzeń chłodniczych, zgodnie z zasadami dobrej praktyki. Konieczne zatem są: optymalizacja pracy tych urządzeń i działania ograniczające emisję freonów do atmosfery. W 2015 r., po wieloletnim oczekiwaniu, ukazała się polska ustawa f-gazowa - Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881). Nakłada ona szereg obowiązków również na producentów żywności. Freony Czynnik chłodniczy to substancja uczestnicząca w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompie ciepła. Ze względu na występowanie, czynniki chłodnicze dzieli się na naturalne i syntetyczne (freony). Uwzględniając oddziaływanie freonów na środowisko, dzieli się je na substancje kontrolowane i f-gazy. Do pierwszej grupy należą związki chemiczne niszczące warstwę ozonową, zwane również Substancjami Zubożającymi Warstwę Ozonową i określane skrótem SZWO. Natomiast, drugą grupę stanowią związki chemiczne powodujące efekt cieplarniany, zwane Fluorowanymi Gazami Cieplarnianymi i określane skrótem FGC. Freony są szczególnie niebezpiecznymi gazam[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »