Wyniki 11-20 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Marian Winiarski"

Podstawowe koncepcje strategii przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Racjonalne i rozwojowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa mięsnego wymaga opracowania i stosowania strategii uwzględniającej wewnętrzne i zewnętrzne czynniki uregulowanej gospodarki żywnościowej.Urynkowienie gospodarki żywnościowej, w tym mięsnej, wygenerowało nie tylko zrównoważenie rynku żywnościowego, ale także wyzwoliło mechanizmy kreujące rozwój branży mięsnej jako całości, gwarantujący c[...]

Znaczenie analizy ekonomicznej produkcji zakładu mięsnego

Czytaj za darmo! »

W artykule podano zakres i cele analizy ekonomicznej produkcji w zakładach mięsnych jako warunek uzyskania pozytywnych wyników przedsiębiorstwa.Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa stanowi niezwykle cenne narzędzie pozwalające precyzyjnie dokonać oceny prowadzonej działalności gospodarczej, ale także daje możliwość sprawdzenia (zweryfikowania) każdego jej obszaru czy sfery. Należy zdawać s[...]

Analiza ekonomiczna kosztów produkcji w działalności zakładu mięsnego

Czytaj za darmo! »

W kolejnym artykule z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa mięsnego autor omawia analizę kosztów produkcji, ważnego elementu osiągania poprawy wyników finansowych.K Ekonomia oszty wynikające z działalności przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle ważną rolę, gdyż dają podstawę do dokonania oceny, ale także decydują o wynikach finansowych firmy, dlatego też znajomość zasad analizy ekon[...]

Znaczenie analizy ekonomicznej zdolności produkcyjnych zakładu mięsnego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono temat zdolności produkcyjnych, ich elementy składowe oraz wpływ wykorzystania na efekty finansowe zakładu i jego sytuację rynkową.Zdolności produkcyjne odzwierciedlają możliwości wytwórcze (np. w zakresie liczby ubijanych tuczników, wielkości produkcji wędlin itp.), jakie jest w stanie wygenerować zakład mięsny w określonym przedziale czasu (dzień, miesiąc, kwartał czy [...]

Znaczenie analizy ekonomicznej postępu technicznego w zakładach mięsnych

Czytaj za darmo! »

Autor w pierwszej części artykułu podaje ogólną charakterystykę postępu technicznego oraz ocenę jego poziomu w branży mięsnej.Zagadnienie postępu technicznego ma zasadnicze znaczenie w działalności każdego przedsiębiorstwa, gdyż w ostatecznym rozrachunku decyduje o efektach ekonomicznych. Dlatego też podejmowanie określonych działań w tym zakresie nie może być pomijane, wręcz kwestii tej [...]

Znaczenie analizy ekonomicznej postępu technicznego w zakładach mięsnych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zapowiedzią, autor podaje podstawowe zasady analizy ekonomicznej postępu technicznego, który odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu zakładów mięsnych.Ocena efektywności ekonomicznej postępu technicznego ma niezwykle istotne znaczenie i może być dokonana w dwóch ujęciach: retrospektywnie i perspektywicznie (antycypacyjnie). Ocena retrospektywna. Sterowanie procesem postępu techniczne[...]

Analiza kosztów energii w zakładzie mięsnym

Czytaj za darmo! »

Urząd Regulacji Energetyki nie zdecydował się na uwolnienie cen prądu elektrycznego z dniem 1 stycznia 2009 roku. Nie oznacza to jednak, że można odetchnąć z ulgą. Nowe, wyższe taryfy i tak weszły w życie z początkiem roku. Cena energii w Polsce w kontraktach zawartych na 2009 rok wynosi 80% ceny w Niemczech. Koszty produkcji są jednak podobne, zatem można się spodziewać wyrównania cen w najbliższym czasie. W artykule przedstawiono analizę wpływu podwyżek energii na koszty całkowite zakładu mięsnego.Rosnące ceny nośników energii, w tym szczególnie prądu elektrycznego, pokazują jak ważną rolę może odegrać interwencjonizm państwowy, a także włączenie Polski w europejski system energetyczny. Należy zaznaczyć, że kreowane przez państwo stawki VAT i akcyzy nie zawsze są ekonomicznie [...]

Analiza ekonomiczna gospodarki surowcowo-materiałowej

Czytaj za darmo! »

Prawidłowo zorganizowana gospodarka surowcowo-materiałowa ma duże znaczenie ekonomiczno-finansowe dla każdego przedsiębiorstwa, a szczególnie dotyczy to zakładów mięsnych, w których koszty związane z zakupem surowców i materiałów stanowią średnio około 85% kosztów całkowitych. Analizę ekonomiczną gospodarki materiałowo-surowcowej należy generalnie rozpatrywać w trzech płaszczyznach: zaopatrzenia surowcowo-materiałowego, zużycia surowców i materiałów oraz zapasów.Wzakresie analizy ekonomicznej zaopatrzenia surowcowo-materiałowego zakładu mięsnego należy uwzględnić następujące zasadnicze cechy związane z organizacją zaopatrzenia: ● analiza częstotliwości dostaw pod kątem ich wielkości i wpływu na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności produkcyjnej, ● analiza t[...]

Dlaczego należy walczyć z szarą strefą w branży mięsnej?


  Trzeba powiedzieć otwarcie, że dotychczasowe rozwiązania prawne są bezskuteczne w walce z szarą strefą - patologią, która stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego szczególnie małych i średnich firm, a jednocześnie stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta. Dlaczego należy walczyć z szarą strefą w branży mięsnej? Marian Winiarski Akcesja Polski do Unii Europejskiej oznaczała dla zakładów branży mięsnej konieczność spełnienia rygorystycznych kryteriów sanitarno- weterynaryjnych, obowiązek implementacji prawa i przepisów unijnych, gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt rzeźnych oraz pozyskiwanego z nich mięsa i jego przetworów. Odzwierciedleniem powyższego są akty prawne UE dotyczące branży mięsnej, a mianowicie: rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenie (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 z 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE[...]

Ocena efektywności handlu zagranicznego mięsem i jego przetworami w latach 2009-2013 DOI:


  Polska w zakresie globalnej produkcji mięsa i jego przetworów zajmuje czołowe miejsce w ramach UE. Niemniej dokładna analiza pokazuje, że wolumen pozyskiwanego mięsa w ramach prowadzonych ubojów, w zależności od rodzaju żywca rzeźnego, przedstawia zróżnicowane tendencje. Odzwierciedleniem tego jest postępujący od lat spadek produkcji mięsa czerwonego, co przy stagnacji produkcji mięsa wołowego przekłada się na drastyczny spadek produkcji mięsa wieprzowego (ma to odzwierciedlenie w ogromnym spadku pogłowia trzody chlewnej).Generalnie rynek mięsa wieprzowego przeżywa kryzys i niestety brak aktualnie jakichkolwiek działań czy inicjatyw, aby ten problem, jakże niekorzystny dla branży mięsnej, w sensowny sposób rozwiązać. Brak strategii rozwoju hodowli żywca wieprzowego popartego konkretnym wsparciem, brak wyobraźni i kompetencji w minionych latach, biorąc pod uwagę występujące m.in. w dużej skali wahania cen żywca wieprzowego, destabilizowały w pewnych okresach opłacalność hodowli. W świetle powyższego może się wydawać, że rosnący od kilku lat eksport mięsa wieprzowego i jego przetworów, pomimo drastycznego spadku produkcji, powinien napawać optymizmem. Świadczy o tym wiele wystąpień i wypowiedzi w tej sprawie. Pomija się jednak bardzo istotny aspekt, a mianowicie, że rosnący eksport mięsa wieprzowego jest jednocześnie siłą motoryczną rosnącego importu tegoż mięsa, co niestety generuje aktualnie ujemne saldo w zakresie wymiany handlowej wieprzowiną, co z ekonomicznego punktu widzenia jest niekorzystne. W artykule tym będą uwzględnione dane opublikowane w "Gospodarce Mięsnej" nr 3/2012, 3/2013 i 3/2014 w ramach opracowań dotyczących analizy wyników handlu zagranicznego mięsem autorstwa Mirosławy Tereszczuk. Wieprzowina ogółem Na podstawie wspomnianych opracowań można zauważyć, że w latach 2010-2013 wolumen eksportu wieprzowiny wzrósł o 212,7 tys. ton przy wzroście importu o 203,5 tys. ton. Natomiast w ujęciu finansowym eksport[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »