Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Popczyk"

Wpływ warunków prądowych na właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych Zn-Ni+Ni

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 15-30 mA·cm2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Badania strukturalne powłok Zn-Ni+Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego JEOL JSM-6480. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono dla powłok Zn-Ni+Ni poddanych obróbce cieplnej w atmosferze argonu. Wykazano możliwość zabudowania proszku niklu z kąpieli zawiesinowej do osnowy stopowej Zn-Ni, podczas galwanostatycznego osadzania. Stwierdzono, że morfologia powierzchni, skł[...]

Odporność korozyjna fazy międzymetalicznej FeAl na działanie obojętnej mgły solnej


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności korozyjnej uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl o różnej zawartości Al (37, 40, 43, 46, 50 %at.) na działanie obojętnej mgły solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2007. Przeprowadzono walidację zastosowanej metody badawczej przy użyciu próbek odniesienia ze stali CR4 zgodnie z normą ISO 3574. Produkty korozji usuwano po 48 h ekspozycji za pomocą czyszczenia mechanicznego oraz chemicznego, a następnie określano szybkość ubytku masy próbek na jednostkę powierzchni. Zamieszczono dyskusję źródeł niepewności pomiarowej. Charakterystykę badanej fazy przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości Al w badanej fazie wzrasta jej odporność na działanie obojętnej mgły solnej. Sugerowaną przyczyną takich zmian jest obecność na powierzchni Al2O3 o silnych własnościach barierowych. Słowa kluczowe: faza międzymetaliczna, FeAl, obojętna mgła solna, odporność korozyjna, stal CR4 Corrosion resistance of the FeAl intermetallic phase to effect of neutral salt fog In this work, the results concerning an assessment of corrosion resistance of the ordered FeAl intermetallic phase of different Al content (37, 40, 43, 46, 50 at.%) to effect of neutral salt fog according to PN-EN ISO 9227:2007 standard, were presented. Validation of the applied testing method using CR4 steel standard samples in accordance with ISO 3574 standard, was carried out. Corrosion products were removed after exposure of 48 h using mechanical and chemical cleaning, and then, the rate of mass loss per surface unit, was determined. Discussion on sources of measurement uncertainty was presented. Characteristics of the investigated phase was realized using scanning electron microscopy and X-ray diffraction. It was ascertained that with increase in Al content in the tested phase its resistance to effect of neutral salt fog increases. [...]

Opracowanie metod charakteryzowania struktury i właściwości materiałów gradientowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy były problemy metodyczne związane z badaniem struktury i niektórych właściwości materiałów gradientowych. Materiały te posiadają zaprojektowaną zmianę składu chemicznego i struktury wzdłuż wybranego kierunku. W warstwach wierzchnich (powłokach) jest to zazwyczaj kierunek prostopadły do powierzchni lub wybrany po powierzchni warstwy (powłoki).Najogólniej materiały gradientowe podzieli[...]

Porowate materiały poliuretanowe do zastosowań w diagnostyce medycznej DOI:10.15199/62.2019.2.13


  Analiza próbek biologicznych sięga wieku Hipokratesa, który opisał halitozę (fetor oris) oraz cuchnięcie wątrobowe (fetor hepaticus) w traktacie dotyczącym zapachu oddechu i chorób1). Możliwość stosowania wydychanego powietrza jako próbki diagnostycznej znacznie wzrosła wraz z powstaniem nowoczesnej chemii oraz inżynierii materiałowej i biomedycznej. W 1784 r. Antoine Lavoisier udowodnił, że ciało ludzkie zużywa tlen i wytwarza ditlenek węgla, a sześć lat później opublikował artykuł naukowy Eksperymenty nt. oddychania zwierząt i zmian zachodzących podczas przechodzenia powietrza przez płuca2). Prawie 100 lat później w 1874 r. Francis Anstie zaobserwował, że małe ilości alkoholu są wydalane w wydychanym powietrzu3). W 1897 r. Nebalthau wykazał, że osoby chore na cukrzycę wydychają aceton4). Bardziej systematyczne badania i testy oddechowe pojawiły się dopiero ok. 1927 r., kiedy to Bogen5) i McNalley6) opracowali testy na obecność alkoholu, które zapoczątkowały wytworzenie pierwszego urządzenia do badania trzeźwości u kierowców opracowanego przez Hargera w 1931 r. i opatentowanego w 1936 r.7). Współczesna era testów fazy oddechowej została zapoczątkowana w 1971 r., kiedy Pauling analizował lotne związki organiczne (LZO) znajdujące się w wydychanym powietrzu, które zostały skondensowane w schłodzonej rurce wykonanej ze stali nierdzewnej. Odkrył on, że normalny ludzki oddech zawiera ponad 250 różnych LZO8). Od tego czasu temat analizy fazy oddechowej przyciąga uwagę naukowców, a także duże zainteresowane lekarzy. Zaobserwowano również coraz większe zainteresowanie poliuretanami, zwłaszcza porowatymi piankami, w diagnostyce medycznej9-14). Celem pracy było otrzymanie oraz charakterystyka fizykochemiczna porowatych materiałów polimerowych i węglowych do zastosowań w diagnostyce medycznej oraz analizie fazy wydechowej sportowców. Część doświadczalna Materiały W badaniach stosowano propoksylowany cykliczny heksamer glicydolanu potasu[...]

« Poprzednia strona  Strona 2