Wyniki 11-20 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA JABŁOŃSKA"

Zmiany struktury stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl po odkształceniu plastycznym na gorąco


  W Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej prowadzone są badania nad poznaniem zjawisk strukturalnych zachodzących podczas odkształcenia plastycznego na gorąco zmierzających do opracowania technologii obróbki cieplnoplastycznej stopów z układu Al-Fe. W artykule przedstawiono przebieg zmian strukturalnych stopu FeAl42 pod wpływem odkształcenia plastycznego na gorąco z za- stosowaniem kilku wariantów temperatury procesu przy zadanej stałej prędkości odkształcenia 0,1 s-1. Badania wykonano na plastomerze skrętnym w zakresie temperatury 800°C÷1100°C. Przeprowadzono analizę zmian mikrostruktury i substruktury badanego stopu przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej LM i skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM. Department of Materials Science at Silesian University of Technology conducts research to develop the knowledge about the structural phenomena which occur during hot plastic treatmentwhich are aimed at elaboration of a technology of heat and plastic treatment of selected alloys from Al-Fe system. The paper presents the course of structural changes of FeAl42 under the hot plastic deformation with application of a few different temperatures of the process at a constant strain rate value 0,1s-1. Tests were conducted on torsion plastometer in temperature range from 800°C to 1100°C. The analysis ofthe microstructure and substructure changes of tested alloy was conducted with using light microscopy LM and scanning-transmission electron microscopy STEM techniques. Słowa kluczowe: stop FeAl42, próba skręcania, krzywe płynięcia, substruktura, Key words: FeAl42 alloy, substruktura, torsion plastometer, the stress-strain curves.Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwuje się postęp w wielu dziedzinach przemysłu wynikający z zastosowania materiałów nowej generacji. Należą do nich stopy na bazie uporządkowanych faz międzyme- talicznych. Pozycja tych stopów na tle innych tworzyw konstrukcyjnych ciągle wzrasta w miarę postępu ba[...]

Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej DOI:10.15199/24.2015.8.19


  Stale z grupy AHSS z uwagi na ich zastosowanie na profile używane w strefach bezpieczeństwa pojazdów, wymagają prowadzenia badań z wykorzystaniem dużych prędkości odkształcania symulujących warunki podczas kolizji. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań analizy numerycznej rozciągania udarowego próbek z austenitycznej stali wysokomanganowej X55MnAl25-5 z zastosowaniem metody elementów skończonych. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując pakiet oprogramowania Simufact Forming. Oprogramowanie umożliwia analizę procesu odkształcenia w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia. Na potrzeby analizy numerycznej zbudowano szereg modeli geometrycznych procesu, w zależności od prędkości rozciągania, przy czym w niniejszej publikacji przedstawiono wyniki analizy dla prędkości 7,5 m/s. W efekcie prowadzonych symulacji określono rozkłady intensywności odkształcenia, naprężeń zredukowanych, temperatury, oraz kryterium zniszczenia w kolejnych fazach procesu. Steel from AHSS group, from the point of view of their future application for profiles used in safety zones of vehicles, it is necessary to conduct research with the use of different deformation speeds which simulate conditions during collision. The article presents chosen tests results of numeric analysis of impact stress of samples from high-manganese austenitic steel X55MnAl25-5 with application of finite-element method (FEM). Calculations were conducted with the use of software suit Simufact Forming. This software makes it possible to analyse in conditions of spatial deformation with the possibility to conduct a full thermal analysis of the process. For the purpose of numeric analysis a series of geometric models of the process was prepared, depending on the tension speed, but this publication presents the results of the analysis for the speed of 7.5m/s. As a result of performed simulations the deformation intensity distribution was determined, as well as other parameters such as reduced[...]

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mosiądzu MO58 DOI:10.15199/24.2019.5.7


  Wprowadzenie. Mosiądz jest podstawowym stopem miedzi z cynkiem stosowanym w elektronice, przemyśle samochodowym i armaturze dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym, wysokiej odporności na korozję, dobrej przewodność elektrycznej i cieplnej oraz opanowanej technologii produkcji. Właściwości mechaniczne mosiądzu zależą głównie od zawartości Zn, ale dodatek pierwiastków stopowych tj.: Pb, Mn, Sn, Al, Fe, Si, Ni i Ar również wpływa na ich właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie, obrabialność czy odporność na korozję [1, 2¸ 5]. Wiadomo tym samym, że właściwości materiału zależą również od jego mikrostruktury, która z kolei jest wynikiem zastosowanych procesów technologicznych. Z układu równowagi Cu-Zn wynika, że stopy zawierające do około 38% Zn dla temperatury 458°C wykazują jednofazową strukturę roztworu stałego α cynku w miedzi. Powyżej 38% Zn wykazują zaś strukturę dwufazową, roztworu stałego α i roztworu stałego β/b’. Poniżej temperatury 458° faza b będąca nieuporządkowanym roztworem stałym Zn w Cu przechodzi w roztwór uporządkowany β` typu CsCl. Roztwór stały α charakteryzuje się niewysokimi własnościami mechanicznymi i dobrą plastycznością natomiast β jest wykazuje większą wytrzymałość i niższą od α plastyczność. W mosiądzach z 58% zawartością Cu i nawet niewielką zawartością ołowiu poza dobrą plastycznością uzyskujemy bardzo dobrą skrawalność dlatego można z nich z powodzeniem wytwarzać elementy o skomplikowanych kształtach. Przy wysokich temperaturach możliwe jest kucie matrycowe czy prasowanie mosiądzów [4, 7]. Mosiądz CuZn40Pb2 to stop zawierający dodatek 2% ołowiu, który przede wszystkim poprawia skrawalność materiału. Posiada ograniczoną możliwość obróbki plastycznej na zi[...]

Wpływ parametrów wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność stopów z układu Fe-Al z fazami międzymetalicznymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania prowadzone pod kątem zdolności kształtowania stopów z układu Fe-Al na drodze obróbki cieplno-plastycznej. Analizowano wpływ wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność. Po odlaniu i wyżarzaniu stopy poddano próbie osiowosymetrycznego ściskania na symulatorze Gleeble w temperaturze 900 i 1000 °C z prędkością odkształcenia 0,1 s-1 do wartości odkształcenia 1,0. Analizowano procesy zachodzące podczas odkształcenia. The alloys based from the Fe-Al system with intermetallic phases belong to materials for high-temperature applications with good creep resisting and mechanical properties. Limitation on the capacity for a broad their application as an alternative to expensive alloy steels of specific properties, is their insufficient plasticity, which is a factor inhibiting further their development as constructional materials. In this paper research has been conducted on the capacity for forming alloys from the Fe-Al system, via thermomechanical processing. The influence of homogenizing parameters and chemical composition on the plasticity of this materials was analyzed. After casting and annealing, alloys were subjected to axial-symmetric compression in the Gleeble simulator in the 900 °C and 1000 °C at 0.1 s-1 strain rates. The processes which take place during deformation have been analyzed. Słowa kluczowe: intermetaliki Fe-Al, obróbka termo-mechaniczna, próba ściskani[...]

Mechanizmy odbudowy struktury w odkształcanych na gorąco stopach na osnowie faz międzymetaliczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis i analizę dominujących mechanizmów odbudowy struktury w trakcie dynamicznych procesów zachodzących przy odkształcaniu na gorąco dwóch wieloskładnikowych stopów z układu Fe-Al. Analizowano strukturę i substrukturę stopu Fe-28Al-5Cr oraz stopu Fe-38Al po procesach ściskania na gorąco w zakresie tempeartury 800÷1000 °C z prędkością odkształcania e = 0,1 s-1. Na [...]

Struktura i wybrane właściwości wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach ośrodki badawcze w kraju i na świecie koncentrują swoje prace badawcze w obszarze rozwoju wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują różną EBU, a tym samym odrębny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP) i indukowane odkształceniem bliźniakowanie (efekt TWIP). W artykule analizowano zmiany plastyczności w funkcji temperatury odkształcania, wyznaczając temperaturę zerowej plastyczności stali FeMnAlSi. Ponadto przeprowadzono badania faktograficzne. Powierzchnię przełomów badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. In recent years considerable efforts have been directed to the development of high-Mn steels for a automotive industry. For a value of Mn, Al, and Si addition those steels have a unequal value of EBU and a different stress mechanism like twinning induced plasticity TWIP and transformation induced plasticity TRIP. In this article was analyzed plasticity test with a function of stress temperature calculated a zero plasticity temperature of FeMnAlSi steel. Moreover a factography investigations was made. Fracture surface was examined in the scanning electron microscope. Słowa kluczowe: stale wysokom[...]

Wpływ zawartości węgla na strukturę i właściwości mechaniczne wysokomanganowej stali austenitycznej


  W ostatnich latach ośrodki badawcze koncentrują swoje prace badawcze w obszarze rozwoju wysokomanganowych stali przezna- czonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują różną EBU, a tym samym odrębny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP) i indukowane odkształce- niem bliźniakowanie (efekt TWIP). W artykule analizowano strukturę oraz właściwości wysokomanganowej stali FeMnAlSi o różnej zawartości węgla oraz manganu. Materiał wytapiano w piecu indukcyjnym z tyglem ceramicznym i odlewano techniką odlewania grawitacyjnego do zimnych form grafitowych. Badaną stal po procesie wytapiania poddano procesowi kucia na pręty o średnicy 15 mm, przy temperaturze końca przeróbki plastycznej. Otrzymane pręty poddano przesycaniu z temperatury 1150 °C. Analizowano strukturę przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Właściwości wytrzymałościowe wyznaczo- no w statycznej próbie rozciągania, a pomiaru twardości dokonano metodą Vickersa. Badania fraktograficzne wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. In recent years considerable efforts have been directed to the development of high-Mn steels for a automotive industry. For a value of Mn, Al, and Si addition those steels have a unequal value of EBU and a different stress mechanism like twinning induced plasticity TWIP and transformation induced plasticity TRIP. In this [...]

Kształtowanie plastyczne prętów ze stali wysokomanganowych w procesie walcowania na gorąco


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania prętów z nowych gatunków stali wysokomanganowych technologią walcowa- nia na gorąco. Proces walcowania prętów o końcowej średnicy 12 mm prowadzono w TU Bergakademie Freiberg w zakresie temperatury 1150÷950°C w walcarce duo. Analizowano rozkłady temperatury oraz sił w trakcie procesu walcowania oraz dokonano oceny właściwości mechanicznych prętów. W wyniku walcowania, przy określonych parametrach kalibrowania, dla badanych stali otrzymano dobrej jakości pręty o korzystnych właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych. The paper presents results of investigations on the forming of new species bars high manganese steel hot rolling technology. The rolling process was carried out on the final dimension ∅ 12 mm in the temperature range 1150 ÷ 950°C at the rolling mill duo at TU Bergakademie Freiberg. Were analyzed the temperature distribution and the forces during the rolling process as well as an assessment of mechanical properties of the steels. As a result of rolling the specific calibration parameters obtained for all quality steel bars of the assumed section. The study of the mechanical properties of the obtained bars proved very favorable combination of mechanical properties and plasticity of tested steels. Słowa kluczowe: stale wysokomanganowe, przeróbka plastyczna, właściwości mechaniczne Key words: high-manganese steels, plastic forming, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Połączenie wysokich właściwości wytrzymałościowych, dobrej plastyczności oraz zdolności do pochłaniania energii umożliwia zastosowanie nowych stali wysokomanganowych należących do grupy Advanced High Strenght Steel w konstrukcjach środków transportu, szczególnie w elementach decydujących o bezpieczeństwie [1÷3]. Stale te mogą być konkurencyjne w stosunku do obecnie stosowanych, tradycyjnych materiałów metali[...]

Analiza mikrostruktury i właściwości stali wysokomanganowej X45MnAl20-3 z efektem TWIP kształtowanej w procesie obróbki cieplno-plastycznej


  Rozwój takich gałęzi przemysłu, jak przemysł motoryzacyjny czy militarny koncentruje się w ostatnich latach na prowadzeniu prac badaw- czych w obszarze nowych wysokomanganowych stali z grupy AHSS. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują określoną wartość EBU, a tym samym charakterystyczny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP), indukowane odkształceniem bliźniakowanie mechaniczne (efekt TWIP) oraz indukowane odkształceniem tworzenie mikropasm ścinania (efekt MBIP). W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej na wybrane właściwości oraz strukturę austenitycznej stali X45MnAl20-3 wykazującej efekt TWIP. Badana stal została wyprodukowana na drodze klasycznego odle- wania do miedzianego krystalizatora, uzyskując wlewki o wymiarach 100×100 mm, które poddano walcowaniu w 4 przepustach na końcową grubość 12 mm i 3 mm. Temperatura końca walcowania wynosiła 950°C, a blachy po ostatnim przepuście chłodzono w powietrzu oraz wodzie. Przeprowadzono analizę struktury i właściwości mechanicznych otrzymanych blach oraz analizę wpływu parametrów odkształcenia plastycznego na strukturę badanej stali w próbach ściskania w zakresie temperatury 850°C÷1100°C. Wykazano, że badana stal ma dobre własności wytrzymałościowe oraz bardzo korzystną odkształcalność. W próbach ściskania ujawniono, że równowaga pomiędzy procesami umacniania i odbudowy struktury ustala się podczas odkształcania stopu we wszystkich temperaturach, a zmiany mikrostruktury wskazują na zachodzenie efektów charakterystycznych dla procesów dynamicznej odbudowy w trakcie odkształcania na gorąco badanej stali The development of such industries as automotive and military focus in recent years to conduct research in the area of new highmanganese steel from a group of AHSS. Depending on the content of Mn, Al and Si these steels exhibit specific SFE value and thus the characteristic deformation[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »