Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JACEK GÓRALSKI"

Właściwości fizykochemiczne oraz aktywność TiO2/SiO2 w reakcji utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach problem uciążliwości zapachowej stał się bardzo ważny ze względu na stale rosnącą liczbę skarg ludności. Stworzyło to potrzebę usuwania z powietrza związków odorowych, wśród których amoniak występuje w największej ilości. Zbadano właściwości fizykochemiczne oraz aktywność TiO2 naniesionego na SiO2 w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku, jak również w tej samej reakcji wspomaganej światłem z zakresu ultrafioletu oraz widzialnego. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że odpowiednie modyfikacje TiO2 oraz zastosowanie promieniowania UV oraz VIS znacznie poprawiają jego aktywność katalityczną. TiO2 was deposited on SiO2 (5-15%) by impregnation with (i-PrO)4Ti and calcination at 500°C or 700°C to prep. oxidn. catalyst. The catalysts were studied for sp. surface (312-380 m2/g), acidity, basicity and catalytic activity in photochem. NH3-to-N2 oxidn. under UV and visible light irradn. The irradn. resulted in a considerable enhancement of the NH3 conversion at 300-400°C. Amoniak jest jednym z g􀃡ównych sk􀃡adników odorów w powietrzu, których usuwanie sta􀃡o si􀄊 w ostatnich latach wa􀄪nym tematem wielu bada􀄔 naukowych. W zwi􀄅zku z powstaj􀄅c􀄅 ustaw􀄅 "odorow􀄅" ju􀄪 wkrótce wa􀄪nym aspektem wielu dziedzin przemys􀃡u b􀄊dzie usuwanie zwi􀄅zków z􀃡owonnych powstaj􀄅cych w procesach przemys􀃡owych, a b􀄊d􀄅cych 􀄨ród􀃡em uci􀄅􀄪liwo􀄞ci zapachowej dla okolicznej ludno􀄞ci. W zwi􀄅zku z coraz wi􀄊ksz 􀄅 liczb􀄅 skarg mieszka􀄔ców terenów przyleg􀃡ych do du􀄪ych zak􀃡adów, takich jak chlewnie, fermy kurze, zak􀃡ady przemys􀃡u spo􀄪ywczego, w􀃡ókien i tworzyw sztucznych, rafinerie i koksownie, [...]

Badanie właściwości fizykochemicznych fotokatalizatorów TiO2/SiO2 i 1%Pt/TiO2/SiO2 w reakcji redukcji CO2 w H2O do metanolu

Czytaj za darmo! »

Otrzymano katalizatory o różnej zawartości fazy aktywnej (TiO2) na bazie krzemionkowej. Fazę metaliczną wprowadzono z prekursora H2[PtCl6]·9H2O. Przy użyciu metod BET, TPD, TPR, XRD, SEM z analizą EDS powierzchni zbadano właściwości fizykochemiczne fotokatalizatorów TiO2/SiO2 oraz 1%Pt/TiO2/SiO2. Katalizatory 1%Pt/TiO2/SiO2 były aktywne w reakcji redukcji CO2 w H2O. Najwyższą aktywność wykazał katalizator 1%Pt/5%TiO2/SiO2. MeOH was synthesized by photocatalytic conversion of CO2 in H2O at room temp. under UVA irradn. (65 W/m2) in presence of Pt-activated SiO2-supported TiO2 catalysts. Six catalysts were prepd. by impregnation of com. SiO2 with hexane soln. of Ti(OCHMe2)4, drying and calcination at 500-900°C for 4 h in O2. The activation of the catalysts with Pt was carried out by addition of H2(PtCl6)·9 H2O, drying, calcination at 500°C for 4 h and redn. with H2 at 300°C for 4 h. The prepd. catalysts were studied by temp.-programmed redn., X-ray diffraction anal. and electron microscopy and then used for the MeOH synthesis. Only the 1%Pt/5%TiO2/SiO2 catalyst showed the expected activity in the MeOH synthesis. Antropogeniczna emisja CO2 zwi􀄅zana jest z olbrzymim udzia- 􀃡em tradycyjnych paliw w produkcji energii elektrycznej i ciep􀃡a oraz g􀃡􀄊bokimi i gwa􀃡townymi zmianami w zagospodarowaniu Ziemi. Ciep􀃡ownictwo, transport, a szczególnie produkcja energii elektrycznej, s􀄅 dzisiaj g􀃡ównym 􀄨ród􀃡em emisji ditlenku w􀄊gla. Walka ze wzrostem emisji CO2 jest jednym z g􀃡ównych 􀄞wiatowych wyzwa􀄔 XXI w. Wymaga ona przede wszystkim podj􀄊cia dzia􀃡a􀄔 prewencyjnych w celu ograniczenia emisji CO2, i jednocze􀄞nie znalezienia najbardziej ekonomicznego i efektywnego sposobu na jego wykorzystanie oraz utylizacj􀄊. Wiele grup badawczych zainspirowanych procesem f[...]

Badanie właściwości fizykochemicznych i aktywności katalizatorów platynowych w reakcji fotoredukcji CO2 wodorem


  Przedmiotem badań były katalizatory platynowe na nośnikach TiO2 oraz TiO2/SiO2 o różnej zawartości TiO2 (3, 5 lub 10%). Zawartość fazy aktywnej wynosiła 1% mas. Jako prekursorów TiO2 i platyny użyto odpowiednio izopropoksytytanu w heksanie oraz roztworu kwasu chloroplatynowego. Przygotowane katalizatory poddano badaniom fizykochemicznym i testom aktywności w reakcji redukcji CO2 wodorem. Pomiary prowadzono w zakresie temp. 25-400°C w obecności promieniowania UV i bez jego udziału. Dla celów porównawczych zbadano również katalizator 1%Pt/SiO2. Katalizatory Pt/nośnik wykazywały większą aktywność w badanej reakcji w porównaniu z TiO2 P-25 oraz układów TiO2/SiO2. Dzięki zastosowaniu promieniowania UV konwersję CO2 na poziomie 30% uzyskano w niższych temperaturach. Najsilniejszy wpływ UV na fotoredukcję CO2 zaobserwowano dla 1%Pt/TiO2. A series of Pt (1%) catalysts were prepd. by wet impregnation of TiO2 and TiO2/SiO2 (TiO2 content 3, 5 or 10%) supports. As a precursor of TiO2 and Pt were used Ti(O-isoPr)4 and aq. H2PtCl6, respectively. The physicochem. properties of prepd. catalysts were examd. by X-ray diffraction, temp.- Politechnika Łódzka Justyna Nadajczyk*, Ireneusz Kocemba, Jacek Góralski, Małgorzata I. Szynkowska Badanie właściwości fizykochemicznych i aktywności katalizatorów platynowych w reakcji fotoredukcji CO2 wodorem Studies on physicochemical properties and activity of some platinum catalysts in the photoreduction of CO2 with hydrogen Dr inż. Ireneusz KOCEMBA - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 03/2011, str. 434. Mgr inż. Justyna NADAJCZYK w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, kierunek Ochrona Środowiska. Jest doktorantką w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej tej uczelni. Specjalność - adsorpcja i kataliza. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-31-34, fax: (42) 631-31-[...]

A direct catalytic reduction of palmitic acid to cetyl alcohol Bezpośrednia katalityczna redukcja kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1414


  Palmitic acid was reduced with H2 to cetyl alc. on 4 TiO2-supported mono- and bimetallic catalysts at increased pressure. The highest acid conversion (40%) and selectivity to the alc. (50%) was achieved on 5%Cu/TiO2 catalyst. Przedstawiono wyniki badań procesu bezpośredniej redukcji kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego pod zwiększonym ciśnieniem. Stwierdzono, że najbardziej efektywnym katalizatorem z przebadanych układów jest 5%Cu/TiO2. Redukcja kwasów tłuszczowych do alkoholi jest jedną z ważniejszych reakcji w wielu gałęziach przemysłu. Znane są efektywne metody otrzymywania alkoholi tłuszczowych z rozmaitych surowców przy zastosowaniu różnych katalizatorów1-3). Rosnące zapotrzebowanie na procesy chemiczne przyjazne dla środowiska przyczyniają się do rozwijania tzw. czystych reakcji, które jednocześnie muszą być wysoko wydajne, ekologiczne i ekonomiczne4). Kwas palmitynowy (kwas heksadekanowy) jest pospolitym nasyconym kwasem tłuszczowym. Występuje jako składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (również w mleku). Jest on jednym z ważniejszych składników (ok. 30% mas.) łoju wołowego oraz oleju palmowego. Stanowi ok. 10% mas. oleju wyciskanego z ziaren palmy kokosowej, a także oleju arachidowego, sojowego i kokosowego5). Kwas palmitynowy to jedno z głównych źródeł pozyskiwania alkoholu cetylowego. Heksadekanol dawniej otrzymywany był z oleju wielorybiego, stąd jego nazwa od cetus, co po łacinie oznacza wieloryb. Obecnie produkuje się go najczęściej na bazie oleju palmowego lub kokosowego, zawierającego kwas palmitynowy. Może być również syntetyzowany chemicznie. Pozyskiwany z kwasu alkohol cetylowy szeroko stosowany jest w przemyśle kosmetycznym do produkcji mydeł, olejów, a także w przemyśle farmaceutycznym do produkcji żeli lub maści. W produktach kosmetycznych znajduje zastosowanie jako środek powierzchniowo czynny i zmiękczający. Pełni również funkcję emulgatora i stabilizatora emulsji, nadając kremom i lotionom [...]

Chemiczne uwarunkowania nawęglania próżniowego stali w atmosferze etylenu i wodoru

Czytaj za darmo! »

Zidentyfikowano gazowe produkty i określono zakres temperaturowy reakcji chemicznych zachodzących podczas nawęglania próżniowego stali (950°C) na powierzchni międzyfazowej żelaza i atmosfery gazowej etylenu i wodoru. Nawęglanie prowadzono w warunkach temperaturowo programowanych 25-1000°C w strumieniu etylenu-wodoru pod ciśnieniem atmosferycznym oraz w warunkach próżniowych (kilka hPa). Zi[...]

Badanie właściwości sorpcyjnych i stopnia dyspersji katalizatorów palladowych otrzymanych metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań chemisorpcji wodoru na katalizatorach Pd/SiO2 otrzymanych metodą zol-żel i metodą impregnacyjną oraz wyniki badań rentgenograticznych tych katalizatorów. W porównaniu z katalizatorem (0,5% Pd) uzyskanym metodą impregnacyjną, katalizator (0,5% Pd) wytworzony metodą zol-żel charakteryzuje się mniejszą zdolnością chemisorpcji wodoru spowodowaną wnikaniem części pallad[...]

A new concept for limitation of the mercury emission from exhaust gases from power station units Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1339


  system for sorption of Hg on solid developed Fe sulfides and nitrides-contg. surfaces was taken into consideration. Przedstawiono zagrożenia wynikające z emisji rtęci z procesów technologicznych, szczególnie z instalacji energetycznych, w których spalany jest węgiel. Omówiono także założenia i zakres nowego projektu realizowanego przez Politechnikę Łódzką i PGE GiEK SA, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wychwytywania rtęci z gazów spalinowych bloków energetycznych zasilanych węglem brunatnym. Wiele lat ekspansywnej polityki industrializacji spowodowało ogromne szkody w środowisku naturalnym. Dopiero ostatnie dekady XX w. przyniosły skuteczne działania mające na celu ochronę środowiska przed skutkami przemysłowej działalności człowieka. W obszarze energetyki działania te obejmowały oczyszczanie gazów spalinowych z pyłów, ograniczanie zawartości tlenków azotu i odsiarczanie spalin. Obecnie technologie te są powszechnie stosowane i skuteczne. Pojawiły się i ciągle pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotne są badania nad technologiami, które pozwalają na wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin, a najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy obniżenia emisji rtęci.Zanieczyszczenie, a właściwie skażenie rtęcią stało się problemem globalnym. Rtęć występuje w środowisku w ilościach śladowych, ale ze względu na dużą toksyczność oraz zdolność włączania się w różne cykle obiegu przyrodniczego stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi1-3). Szacuje się, że na świecie w 2010 r. z antropogenicznych źródeł wyemitowano 1960 t rtęci, co stanowiło 30% całkowitej emisji. Uważa się, że pozostałe 70% pochodziło z procesów geologicznych (10%) i wtórnej emisji z powierzchni wód i gleb (60%)4). Na podstawie analiz przyjęto, że za 24% emisji rtęci ze źródeł antropogenicznych odpowiada wytwarzanie energii z procesów[...]

« Poprzednia strona  Strona 2